jazernicke jazierko

Oficiálna webová stránka obce Jazernica

Obecný deň 

Vážení občania,
dňa 24.8.2019 sa uskutoční obecný deň. O občerstvenie, dobrú náladu a zábavu sa postarajú poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci s občanmi našej dediny. 

Ďakujem !

starosta


Výsledky volieb do VUC 04. 11. 2017


Posledne pridané dokumenty

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve medzi Obcou Jazernica a Františkom Tanistrákom a Jaroslavou Tanistrákovou

Príloha č. 3 k VZN č. 20-2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu škôl a školských zariadení

Dodatok k zamennej zmluve

ZOHT zmluva o zneškodňovaní odpadov

SSE - Zmluva o združenej dodávke elektriny

Dohoda o spolupráci SSE
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
Zámenná zmluva Tanistrák
VOP k zmluve SSE
Zmluva o výpožičke podperných bodov SSE

Dodatok č. 1 k VZN č.5 2017

Smernica č.1 2019 - Rokovací poriadok komisií OZ Jazernica
Smernica č.2 2019 - Vybavovanie sťažností

Záverečný účet Obce Jazernica za rok 2018 - Návrh

Zmluva o zneškodnovaní odpadov

Zmluva - audit obece 2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Natur Pack - 2. dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Viacročný rozpočet obce Jazernica na rok 2019-2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Návrh finančného rozpočtu na roky 2019-2021
Návrh finančného rozpočtu na roky 2019-2021 príjmy a výdavky

Zámenná zmluva - Tanistrák

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Prevádzkový poriadok cintorína 1.4.2018

Zmluva DPO SR o poskytnutí dotácie pre DHZ

Všeobecné záväzné nariadie obce č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku

 Rozpočet obce Jazernica 2018 - 2020

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 (155.88 KB)

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

Miestna ľudová knižnica

Utorok 17:00 - 18:30

Vývoz komunálneho odpadu
od 1.apríla 2019

každý párny piatok, raz za dva týždne. 

Tvorivé dielne

Srdečne pozývame milovníkov ručných prác na tvorivé dielne pod vedením Zdenky Brnovej.

utorok 28.11.2017 o 17:00 hod.

Doneste si nožnice, ihly a ak máte tak aj nejaký materiál z ktorého si chcete vyrobiť vianočnú ozdobu.

Letecké snímky obce Jazernica


Deň obce - 19.8.2017


Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
12.08.2019 o 18.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
27.06.2019 o 18.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
23.05.2019 o 18.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
04.04.2019 o 18.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
28.2.2019 o 18.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
31.01.2019 o 17.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
29.11.2018 o 17.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
25.10.2018 o 18.00 hod. Kultúrny dom Jazernica

Archív

Website design & development by CodeShore