jazernicke jazierko

Oficiálna webová stránka obce Jazernica

Vážení občania 

Prajem Vám do nového roku pevné zdravie, úspechy v práci, v osobnom živote aj v podnikaní. 

Ivan Gejdoš - starosta

Výberové konanie

Obec Jazernica podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa /ky/  Základnej školy v Jazernici č.84.

Požadované kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky:

Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 a vyhlášky  č. 374/2005 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov na vyučovanie 1. - 4. ročníka základných škôl v znení neskorších predpisov.

 • prihláška
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, doklad
 • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, doklad
 • najmenej 5 rokov praxe , doklad
 • znalosť práce s PC
 • znalosť právnych a bezpečnostných predpisov v oblasti školstva je vítaná
 • kvalifikačný predpoklad na výučbu anglického jazyka
 • odpis z registra trestov GP SR
 • osobný a profesijný životopis
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Prihlášky je potrebné zasielať v termíne do 31.1. 2017 na adresu: Obecný úrad v Jazernici č. 50, 038 44 Jazernica, v obálke označenej  „Neotvárať -  Výberové konanie ZŠ“.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom včas oznámený.  

  
Vývoz smetí zo smetných nádob
sa v prvom týždni roku 2016 uskutoční vo štvrtok 5.1.


Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
24.11.2016 17:00 kultúrny dom v Jazernica

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
27.10.2016 17:00 kultúrny dom v Jazernica

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
22.09.2016 17:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
30.06.2016 17:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
26.05.2016 17:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
28.04.2016 17.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
31.03.2016 17.00 hod. kultúrny dom Jazernica 

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
03.03.2016 o 17:00hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
28.1.2016 o 17:00 kultúrny dom v Jazernica

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
11. 12. 2015 o 17:00 kultúrny dom Jazernica

Archív

Website design & development by CodeShore