jazernicke jazierko

Oficiálna webová stránka obce Jazernica

Vážení občania prajem Vám  v roku 2018 , zdravie , šťastie, pokoj a nech sa Vám podarí všetko čo chcete.

starosta

Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 02.01.2018 došlo k odovzdaniu prevádzkovania skládky odpadov Horná Štubňa zo strany spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. vlastníkovi skládky Združeniu obcí Horné Turca na ochranu životného prostredia, ktorého členom je aj naša obec. Skládku odpadov Horná Štubňa prevádzkovala na základe zmluvy spoločnosť Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o., a to do dňa 31.12.2017. Spoločnosť Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. bude naďalej vykonávať zber odpadov v našom regióne. Vzájomné vzťahy medzi obcami Horného Turca, Združením a Technickými službami Turčianske Teplice sú predmetom ďalších rokovaní.

Starosta Jazernice, Ivan Gejdoš

Výsledky volieb do VUC 04. 11. 2017

 


Posledne pridané dokumenty

 Rozpočet obce Jazernica 2018 - 2020

 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 (155.88 KB)

Návrh - Všeobecné záväzné nariadie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku

Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ T.Teplice
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZUŠ Mošovce

Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, spol. s r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov - ECAV Ivančiná
Zmluva o dielo - chodníky - TERACOM, s. r.o.

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

 Zmluva o zriadení vecného bremena - Ing. Medvecká
 Zmluva o zriadení vecného bremena - Ing. Medvecká - Dodatok č.1

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany

Všeobecné záväzné nariadie obce o poskytovaní dotácií

Oznamenie o začatí stavebného konania - chodník

Individuálna výročná správa Obce Jazernica za rok 2016
Záverečný účet obce Jazernica za rok 2016 - návrh

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Rozpočet obce 2017 - 2019 príjmy
Rozpočet obce 2017 - 2019 výdavky
Všeobecné záväzné nariadie obce - Cintorínsky poriadok
Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdavky
Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy
 Vyhláška o odpadoch
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK
Návrh záverečného účtu obce Jazernica za rok 2015
Individuálna výročná správa obce Jazernica za rok 2015
 VZN obce podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 Schválený rozpočet obce Jazernica na roky 2016-2018

Miestna ľudová knižnica

Utorok 17:00 - 18:30

Tvorivé dielne

Srdečne pozývame milovníkov ručných prác na tvorivé dielne pod vedením Zdenky Brnovej.

utorok 28.11.2017 o 17:00 hod.

Doneste si nožnice, ihly a ak máte tak aj nejaký materiál z ktorého si chcete vyrobiť vianočnú ozdobu.

Letecké snímky obce Jazernica


Deň obce - 19.8.2017


Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
14.12.2017 17.00 hod. kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
30.11.2017 16:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
12.10.2017 17.00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
13.07.2017 17:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
29.06.2017 18.00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
25.05.2017 17:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
30.03.2017 17:00 kultúrny dom Jazernica

Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
23.02.2017 17:00 kultúrny dom v Jazernica

Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
26.1.2017 17:00 kultúrny dom v Jazernica

Archív

Website design & development by CodeShore