Obecná knižnica v Jazernici je presťahovaná

Obecná knižnica bola dlhé obdobie v budove starej školy. Ako každý vie, tieto priestory neboli vyhovujúce, či už pre samotné knihy, ale taktiež pre verejnosť. Čitatelia boli obmedzovaní iba na samotné výpožičky kníh, nebolo možné si posedieť a v kľude prelistovať knihy... Počas zimných mesiacov sa v miestnosti ani nekúrilo, nefungovalo osvetlenie. Podmienky boli naozaj alarmujúce, knižnica postupne prestávala spĺňať účel. Každoročne na to upozorňovala aj kontrola z Turčianskej knižnice. Nakoľko však obec nemala veľa možností, táto situácia nebola dlho riešiteľná.

Prvý impulz na zmenu prišiel začiatkom nového roka, kedy sa pán starosta a obecné zastupiteľstvo dohodli presťahovať knižnicu do kultúrneho domu. Proces sťahovania prebiehal v niekoľkých fázach. Najskôr bolo potrebné zabezpečiť police, kde budú knihy uložené. Keďže máme v obci šikovných stolárov, o toto sa postarali páni so spoločnosti JAMID, s.r.o. za prijateľnú cenu. V druhej fáze mohlo dôjsť k samotnému sťahovaniu kníh. Nepriaznivé podmienky, v ktorých boli knihy umiestnené niekoľko rokov sa bohužiaľ podpísali aj na ich stave. Z tohto dôvodu sme žiaľ museli vyradiť z evidencie niekoľko desiatok kníh. Boli maximálne znehodnotené.

Sťahovanie knižnice prebiehalo v mesiacoch marec, apríl za pomoci obyvateľov obce. Na začiatku mája boli nové priestory pripravené k otvoreniu. Slávnostné otvorenie prebehlo 7. 5. 2015. Program otvoril starosta pán Ivan Gejdoš úvodnou rečou, nasledoval krátky kultúrny program. Pieseň zaspievala talentovaná slečna Veronika Bučkuliaková a báseň predniesol skúsený rečník pán Vladimír Baroš. Pokračoval príhovor a odborné zhodnotenie nových priestorov pani Tatianou Sivovou- metodičkou Turčianskej knižnice. Na záver prebehla diskusia zúčastnených o budúcom fungovaní. Po presťahovaní knižnice nastali drobné zmeny v zaužívaných pravidlách. Otváracie hodiny sa presunuli zo soboty na utorok od 17,00 do 18,30. Keďže v obecnom rozpočte nie je dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozširovanie knižného fondu, knižnica pristúpila k zavedeniu mesačného členského príspevku 1€ za kalendárny mesiac. V kultúrnom dome je k dispozícii aj kuchynka, v knižnici bude možné objednať si čajík, kávičku a v pokoji si posedieť nielen pri výpožičke kníh. Zámerom knižnice je aby neslúžila iba ako miesto kde sa požičiavajú knižky. Je tu priestor pre všetkých obyvateľov, či už dôchodcov, alebo detičky, či dospievajúcu mládež. Do budúcna tu vidím priestor na organizovanie akýchkoľvek besiedok, workshopov a záujmových stretnutí, o ktoré obyvatelia prejavia záujem.

Na záver by som sa chcela poďakovať najmä pánovi starostovi a poslancom, ktorí umožnili sťahovanie knižnice do nových priestorov, šikovným pánom stolárom, ale aj všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu. Som presvedčená o tom, že nová knižnica priláka viac občanov, a z knižnice sa stane stredisko kultúry plné života. Teším sa na každého jedného návštevníka.


Mgr. Andrea Jánošíková- knihovník

Website design & development by CodeShore