Voľba hlavného kontrolóra obce Jazernica

Obecné zastupiteľstvo obce Jazernica
v súlade s § 18a zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p. v súlade s uznesením č.111/2016/A zo dňa 22.septembra 2016

VYHLASUJE

Termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Jazernica na deň 24.11.2016 o 16.hod. v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade.

Funkcia hlavného kontrolóra je na funkčné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2022 a vykonáva sa na pracovný úväzok 9 hodín mesačne.

Ustanovuje podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra:

1. Predpoklady na výkon funkcie- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí obsahovať:

  • meno,priezvisko,titul,dátum narodenia,bydlisko,kontaktné údaje/e-mail,telefón/,
  • profesijný životopis,
  • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
  • znalosť zákonných noriem samosprávy,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na funkciu hlavného kontrolóra, opatrený vlastnoručným podpisom.

Uzávierka prihlášok je dňa 10.11.2016 do 15.hod.

Prihlášku a s ňou súvisiace doklady jepotrebné zaslať na adresu Obecný úrad Jazernica, Jazernica 50, 038 44 Jazernica v zalepenej obálke s označením
"Voľba hlavného kontrolóra obce – NEOTVÁRAŤ". Záujemcovia môžu prihlášku odovzdať osobne, alebo doručiť poštou.

3. Spôsob vykonania voľby:

záujemca, ktorý splní všetky vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce Jazernica,

  • otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonajú poslanci Obecného zastupiteľstva obce Jazernica na pracovnom stretnutí dňa 23.11.2016 o 18.hod. v kancelárii starostu obce. O výsledku splnenia podmienok uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra, poslanci Obecného zastupiteľstva spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam uchádzačov, ktorí splnili, alebo nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorý z prítomných poslancov odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť. Zápisnica bude priložená ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra.
  • procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí, pričom každý kandidát bude mať na svoju prezentáciu vyhradených max 10 minút v deň konania voľby. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční v súlade s § 18a odst.3 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n.p. priamym hlasovaním poslancov OZ.
  • starosta s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrie pracovnú zmluvu.

Záujemca, ktorý nesplní podmienky na výkon funkcie HK obce Jazernica, bude o tejto skutočnosti informovaný písomne.

Zverejnené na úradnej tabuli 3.10.2016

Website design & development by CodeShore