Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 31.1.2019 o 17.00 hod. v Jazernici

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Peter Kubík, Jaroslav Marek, Jozef Baroš, Michal Tišťan poslanci obecného zastupiteľstva, Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce

Neprítomní: p. Vladimír Baroš - ospravedlnený

Člen návrhovej komisie: Michal Tišťan

Overovateľ zápisnice: Jaroslav Marek

Zapisovateľ: P. Kubík

Program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce za rok 2018 a kontrola uznesení
 4. Smernica o vybavovaní sťažností , rokovací poriadok komisií- na schválenie
 5. Ustanovenie komisií- na schválenie
 6. Prevod finanančných prostriedkov z rezervného fondu - na schválenie
 7. Rozpočtové opatrenie č.7/2018- na vedomie
 8. Určenie sobášiaceho , kronikára – na schválenie
 9. Žiadosti občanov a iných subjektov.
 10. Informácie starostu obce
 11. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

K bodu 1. Otvorenie

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Vladimír Baroš sa ospravedlnil, štyria poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Petra Kubíka , za overovateľa poslanca Jaroslava Mareka a za člena návrhovej komisie poslanca Tišťana Michala.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 1. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) :

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 1. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu o kontrolnej činnosti (príloha č.1) za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 4. Smernica o vybavovaní sťažností , rokovací poriadok komisií- na schválenie.

Starosta predložil na schválenie smernicu o vybavovaní sťažností ktorú vypracoval p. Lukač ( príloha č.3). Poslanci nemali pripomienky . Smernica a všetky jej prílohy budú zverejnené na webovej stránke obce.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci smernicu schválili.

Starosta predložil na schválenie smernicu, rokovací poriadok komisií v podmienkach obce Jazernica, ktorú vypracoval p. Lukač ( príloha č.4). Poslanci nemali pripomienky . Smernica a všetky jej prílohy budú zverejnené na webovej stránke obce.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci smernicu schválili.

K bodu 5. Ustanovenie komisií – na schválenie.

Starosta predložil poslancom požiadavku na schválenie komisie pre kultúru a šport . Poslanci po krátkej diskusii požiadavku schváli a za predsedu komisie bol zvolený p. Michal Tišťan.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci komisiu schválili.

K bodu 6. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu- na schválenie.

Starosta predložil poslancom požiadavku finančného oddelenia na schválenie prevodu peňazí vo výške 835 ,35- Eur z rezervného fondu na opravu vstupov chodníka do súkromných domov.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci prevod peňazí jednomyseľne schválili.

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018.

7.1) V rozpočtovom opatrení č. 7/2018 poslanci schválili 7.zmenu rozpočtu na základe úpravy bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 350,00 - Eur.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 8. Určenie sobášiaceho a kronikára – na schválenie.

8.1) Vzhľadom k tomu že p. Marek sa stal poslancom OZ a nemôže vykonávať prácu obecného kronikára bola za kronikárku obce schválená p. Frývaldská Renáta s tým , že si môže určiť jednu alebo dve osoby ktoré jej s toto prácou budú pomáhať.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci tento návrh jednomyseľne schválili.

8.2) Starosta požiadal p. Kubíka Petra o zastupovanie pri sobášoch a pohreboch.

P. Kubík si zobral lehotu na rozmyslenie do budúceho zastupiteľstva.

K bodu 9. Žiadosti občanov a iných subjektov.

Ing . Ján Mikulka požiadal o dotáciu obce pre náučne maľovánky vo výške 490- Eur na regionálne maľovanky v ktorých by bola zmienka o obci Jazernica.

Hlasovanie: za 0, proti 4, zdržal sa 0

Poslanci tento návrh neschválili.

K bodu 10. Informácie starostu obce.

10.1) Starosta informoval, o sneme ZMOT na ktorom sa volilo nové vedenie ZMOT. Za predsedu bol zvolení p. Mudr Ján Danko, primátor mesta Martin, za podpredsedov boli zvolení Ing. Branislav Zacharides a Ivan Gejdoš.

10.2) Ples ZMOT sa uskutoční 9.marca 2019 v Košťanoch nad Turcom.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 11. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

- p. poslanec Marek vyslovil návrh na usporiadanie akcie pri príležitosti výročia janka Bojmíra , Jazernického rodáka.

K bodu 12. Diskusia

- bez príspevku

K bodu 13. Návrh na uznesenie.

1.) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Petra Kubíka , za overovateľa poslanca Jaroslava Mareka a za člena návrhovej komisie poslanca Michala Tišťana a schválilo program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu o vybavovaní sťažností .

3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rámcovú náplň činností a rokovací poriadok komisií OZ v Jazernici

4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie komisie pre kultúru a šport pod vedením p. Michala Tišťana

5.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkovc z rezervného fondu

6.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za kronikára obce p. Renátu Frývaldskú.

7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2018

8.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

9.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2018

10.) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pridelenie dotácie na náučné maľovánky.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 14. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

UZNESENIE z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Petra Kubíka ,za overovateľa poslanca Jaroslava Mareka a za člena návrhovej komisie poslanca Michala Tišťana a schválilo program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu o vybavovaní sťažností v podmienkach obce Jazernica s výhradou že členmi komisie pre verejný poriadok budú všetci poslanci OZ.

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rámcovú náplň činností a rokovací poriadok komisií OZ v Jazernici bez výhrad.

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie komisie pre kultúru a šport , pod vedením poslanca Michala Tišťana.

5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu , podľa predloženého rozpisu.

6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za kronikára obce p. Renátu Frývaldskú.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2018.

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.7/2018 .

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

1. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o príspevok na výrobu omaľovánok s regionálnou tématikou.

 

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 1. zasadnutí dňa 31.1.2019

Website design & development by CodeShore