Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

20.1.2015 kultúrny dom Jazernica 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní - podľa prezenčnej listiny,

Členovia mandátovej a návrhovej komisie: p.Peter Kuzmány, p. Kubík Peter, p. Baroš Vladimír

Overovateľ zápisnice: p.Baroš Vladimír, p.Kubík Peter

Zapisovateľka: p.Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Zvolenie mandátovej a návrhovej komisie.
 3. Sľub nového poslanca Obecného zastupiteľstva.
 4. Zákon č.122/2013 z.z.,84/2014 z.z o ochrane osobných údajov.
 5. Zriadenie obecnej rady.
 6. Správa hlavného kontrolóra obce.
 7. Doplnenie člena Rady ZŠ.
 8. Informácie starostu obce.
 9. Interpelácie poslancov OZ.
 10. Diskusia.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

K bodu č.l:

Otvorenie zasadnutia

1.1. Zasadnutie OZ otvoril a prítomných prívítal starosta obce p.Ivan Gejdoš. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

K bodu č. 2:

Zvolenie mandátovej a návrhovej komisie

2.1. Pán starosta navrhol do mandátovej a návrhovej komisie za predsedu p. Kuzmányho Petra a za členov p. Kubíka Petra a p. Baroša Vladimíra. Návrh bol jednohlasne prijatý.

K bodu č. 3:

Sľub nového poslanca Obecného zastupiteľstva

3.1. Pán starosta oznámil,že p. Katarína Letrichová sa vzdala funkcie poslankyne OZ a doručila to písomne na OcÚ v Jazernici dňa 7.1.2015. Vzhľadom k tomu je potrebné doplniť do OZ nového poslanca. Vyzval predsedu miestnej volebnej komisie, aby prečítal nasledujúceho kandidáta.

3.2. Pán predseda MVK Doc. MUDr.Marián Benčať,PhD. informoval prítomných, že podľa výsledkov komunálnych volieb v počte odovzdaných hlasov 73 sa za 1. následníka umiestnila nasledujúca nová poslankyňa p. Bc.Lucia Benčaťová. K tomuto jej poprial veľa šťastia.

3.3. Následne pán starosta Ivan Gejdoš prečítal sľub poslanca, ktorý p. Bc. Lucia Benčaťová podpísala a zároveň aj čestné prehlásenie. Poslanci to zobrali na vedomie.


K bodu č.4:

Zákon č.122/2013 z. z,84/2014 z. z o ochrane osobných údajov

4.1. Pán starosta prečítal znenie zákona č.122/2013z.z a 84/2014 z. z. o ochrane osobných údajov a zachovávaní mlčanlivosti a následne poslanci podpísali čestné prehlásenie o jeho zachovávaní.

K bodu č.5:

Zriadenie Obecnej rady

5.1. Po tomto navrhol starosta obce p. Ivan Gejdoš zriadenie Obecnej rady podľa zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení. Za členov navrhol poslancov p. Bučkuliaka Jána a p. Kuzmányho Petra a dal hlasovať.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č.6:

Správa hlavného kontrolóra obce

6.1. Hlavná kontrolórka predložila OZ návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2015 a následne poslanci o tomto pláne hlasovali.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0

6.2. Po tomto ešte prečítala kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí a konštatovala,že nebolo splnené uzn. č.73/2011 a uzn. č.8/2013/C. Ďalej prečítala Správu o vykonaných kontrolách za rok 2014. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.7:

Doplnenie člena Rady ZŠ

7.1. Starosta obce p. Ivan Gejdoš navrhol ako členku Rady ZŠ novú poslankyňu OZ

p. Bc.Luciu Benčaťovú.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

K bodu 8:

Starosta obce informoval:

8.1. O zriadení inventarizačnej komisie, kde navrhol za členov p. Bučkuliaka Jána, Kubíka Petra a p. Bc. Luciu Benčaťovú. Tento návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne prijatý.

8.2. O technicko-organizačných zmenách na Obecnom úrade, kde z obradnej miestnosti by bola kancelária starostu. Zo zasadačky obradná a zároveň aj volebná miestnosť. Požiarnici by si urobili sklad v archíve a archív by premiestnil do malej miestnosti vzadu. Pán poslanec Baroš Vladimír sa spýtal, koľko bude stáť kúrenie v kancelárii a p.poslanec Kubík Peter sa spýtal,koľko budú náklady pri presunoch požiarnikov. Pán starosta odpovedal,že na kúrenie je vybavené,že 20 hodín bude lacnejšia elektrika a na 4 hodiny drahšie a kúrilo by sa len keď bude lacnejšie. Tým,že sa vymení kúrenie sa ušetrí. Náklady na kanceláriu vychodia na 890 € vrátane koberca. Celkovo zmeny budú stáť 3 200 €, ktoré sa uhradia z rozpoču kapitálových výdavkov. Čo sa týka požiarnikov tam by nemali byť žiadne finančné náklady, lebo tam sa len presunú z miestností do miestnosti.

Hlasovanie: Za. 5 proti: 0

8.3. O presune knižnice z budovy starej školy do malej sály KD. Na knihy by sa spravili skrine uzamykateľné. Miestna Knižnica je evidovaná na Ministerstve kultúry a mohla by zabezpečiť aj kultúrnu činnosť, napr. vystúpenie folk. súboru. A mohol by sa tu zriadiť aj Klub dôchodcov. Pán poslanec Baroš V. Sa spýtal, koľko ľudí chodí do knižnice,či je nejaká štatistika a čo v prípade fašiangov, alebo zábavy v KD. Pán starosta odpovedal,že o štatistike nevie,ale možno p. knihovníčka má. Pri akciách,zábavách chce pripraviť formulár pre prenájom KD a tí,čo budú mať zábavu mali by mať usporiadateľskú službu, kde budú určení zodpovední ľudia za poriadok. Pán poslanec Kuzmány Peter sa spýtal, aký je rozpočet na skrine. Pán starosta odpovedal,že oslovil p. Kubíka Ivana a p. Baroša Jozefa a vychodí to okolo 1000 €. Pani poslankyňa Benčaťová L.mala pripomienku,že by sa mohol najskôr pripraviť projekt na knižnicu. Pani Čierna Božena povedala,že súhlasí s návrhom,aby sa knižnica premiestnila do malej sály KD. A páči sa jej aj návrh na Klub dôchodcov. Tak isto sa k nej pridala aj p.Čierna Renata. Pani Slivková I. sa spýtala, že či bude využitá zasadačka bývalá,ona by knižnicu dala tam,mohla by sa spojazdniť aj kuchynka. Ešte si to treba rozmyslieť. Pán poslanec Baroš V.sa vyjadril,že by bol za návrh p.Slivkovej Ivety. Pán starosta odpovedal, že by to mala byť obradná aj volebná miestnosť, keď sa spraví. Presun knižnice do KD ostáva otvorený a dorieši sa na budúcom obecnom zastupiteľstve.

8.4. O návrhu p.Stanislava Brnu o Web stránke, ktorého vyzval,aby o tom viac povedal. Pán Brna S. oznámil,že sa zaoberá výrobou Web stránok a vedel by spraviť Web stránku aj pre obec bez nároku na finančný príspevok. Ak má obec záujem o túto jeho činnosť, bude sa starať zo začiatku o túto stránku, zaučil by aj administrátora. Registrácia domény je od 12 €.Doménu má aj Občianske združenie. Pán poslanec Kuzmány sa spýtal,koľko by to ročne stálo. Odpovedal,že možno 30 €.Pán starosta dal hlasovať za tento návrh.

Hlasovanie: za: 5 proti:0

8.5. O posiľovni, aby sa premiestnila do knižnice a tí čo tam chodia, aby vytvorili Športový klub a prípravný výbor-prerokovať zloženie prípravného výboru. Nakoľko nie je možnosť čerpania peňazí z príspevku, mohli by platiť aspoň 1 € mesačne, tí čo tam chodia cvičiť. Pán poslanec Peter Kubík oznámil,že je záujem chodiť cvičiť skoro každý deň a chalani súhlasia s presťahovaním do miestnosti knižnice.

8.6. O upozornení prokurátorky Jany Turanovej č. Pd 6/15/5506-2 pre porušenie ustanovenia § 36 ods.7 písm. c zák. 442/2002 Z. z. o verejných vodárňach a verej.kanalizáciach,že nemáme VZN o žumpách a náhradnom zásobovaní pitnou vodou. Pán starosta predložil návrh VZN č.1/2015 o žumpách a náhradnom zásobovaní pitnou vodou.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0

Ďalej navrhol zriadiť komisiu na dodržiavanie tohto VZN. Pani Božena Čierna mala poznámku,že zdravotná komisia na kontrolovanie je drahá. Pani Slivková Iveta sa pýtala, či budú kontrolovať aj obec, aj školu. Pán starosta odpovedal,že to platí pre všetkých.

8.7. O liste pána primátora z Partizánskeho kontrolné činnosti obce ohľadne pyrotechnických prostriedkov-nesmú sa používať 200m od škôl,kostolov, nový zákon o obmedzení pyrotechnických prostriedkov. Úprava nášho VZN o verejnom poriadku.

8.8. O návrhu p. riaditeľky ZŠ o zásadách používania sociálneho fondu. Sociálny fond spravuje obec. Poslanci, okrem dvoch prvých bodov tento návrh odsúhlasili.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0

8.9. O Zmenách rozpočtových opatrení za r.2014 č.12,13,14. Poslanci to zobrali na vedomie.

8.10. O žiadosti občana, že nesvieti lampa pri moste. K tomuto povedal, že postupne sa budú vymieňať osvetľovacie telesá,ya úspornejšie. Pán Brna Stanislav povedal,že má skúsenosť s objednávaním svietidiel/čínske/. Minimálne 1/3 ceny sa dá ušetriť.

8.11. O žiadosti o prijatie do zamestnania, ktorá ale už prišla neskoro,lebo miesto je už obsadené.

8.12. O ozname p. Pochybu Jána ,že v obci chodí túlavá líška v noci aj cez deň. Pani Čierna Renata povedala,že aj ona ju videla. Pán starosta oznámil,že oslovil Poľovnícke združenia, ale oni ju nemôžu odstreliť. Poľovníci môžu nastaviť nejaké pasce. Treba si dať pozor na deti a psov.

8.13. O používaní svojho súkromného auta na služobné účely, pre potreby obce.

Hlasovanie:za: 5 proti: 0

K bodu 9:

Interpelácia poslancov

9.1. Pani poslankyňa Bc.Lucia Benčaťová navrhla zriadenie finančnej komisie,ona by bola v tejto komisii ako poslankyňa a zriekajú sa finančnej odmeny.

K bodu 10:

Diskusia

10.1. Pani Slivková Iveta navrhla,aby knižnica bola hore, kde bola zasadačka, požičiavali by sa CD prípadne by sa mohla dať aj do budovy ZŠ. Pán starosta odpovedal,že miestna knižnica sa do budovy ZŠ už naozaj v žiadnom prípade nezmestí, pretože tam je to už dosť preplnené. P.Michálková Vlasta podotkla,že ak chceme mať matriku , musíme by sme mať aj obradnú miestnosť.

10.2. Pán Ing.Miroslav Bodjan mal podnety, že ak sa má občan realizovať, bolo by dobré, aby si poslanci rozdelili komisie. Obec má dobre fungujúcu Web stránku,uverejniť zloženie kom isií, zápisnice z rokovaní. Boli zvolení poslanci, ktorí zastupujú ľudí, ktorý poslanec ho bude zastupovať. Konflikt záujmov hlav.kontrolórka je sestra a brat starosta. Pani Valocká hl.kontrolórka odpovedala,že nikde v zákone nie je napísané aby túto funkciu nevykonávala, keď je v príbuzenskom vzťahu s p.starostom. A jej funkčné obdobie už končí.

10.3. Pán poslanec Bučkuliak Ján odpovedal, že len začíname ako noví poslanci a starosta. Nemáme čo zakrývať a potrebujeme aj pomoc od občanov.

10.4. Pani Čierna Božena mala pripomienku,že za organizáciu Červený kríž a Jednota organizovala podujatia a obec jej poskytla sálu 1x do roka zadarmo,či sa bude toto rušiť. Pán starosta odpovedal, že toto sa rušiť nebude.

10.5. Pán Andrej Baruník sa spýtal, kde bude teraz posiľovňa a p.Lukáš Kmeť sa spýtal,čo sa pozitívne spraví pre mladých hasičov. Pán starosta odpovedal,že posiľovňa bude v miestnosti knižnice a p.Alena Hubková bude teraz zvolávať schôdzu hasičov a tam sa budú riešiť aj veci okolo mladých hasičov. Pán Slivka Marián sa spýtal,čo so starými striekačkami a kde sa to pomestí v tej garáži všetko. Pán starosta odpovedal,že tam ako sú úradné tabule sa spraví priestranstvo pre staré striekačky.

10.6. Pán Školník Marek mal otázku,že ich kapela sa vysťahovala z malej miestnosti vzadu teraz budú platiť 80 € za miestnosť v Martine,že by mohli aj v obci mať vystúpenie,či sa s nejakou miestnosťou pre nich ráta. Pán starosta odpovedal,že zatiaľ musia vydržať. Pán starosta odpovedal,že teda sa plánuje pre nich miestnosť vzadu v starej škole. K tomuto mala pripomienku p.Eva Dianovská, že s tým nesúhlasí kvoli hluku. Už teraz si nemôžu ani von posedieť,lebo v starej škole mladí a deti používajú mrzké slová,deti chodia po streche a je tam hluk a toaletné potreby si vykonávajú pri ich plote. Pán starosta odpovedal,že toto sa bude riešiť.Miestnosť pre kapelu je vzadu a keď sa odhluční moc by to nemalo byť počuť. P.Bodjanová Alena podotkla,že treba zavolať rodičov tých detí,ktoré tam robia neporiadok. Takisto aj p.Božena Čierna povedala,že už zažila viac takých vecí a tiež by dala zavolať rodičov. Pani Slivková Iveta povedala,že nech ide ten dotknutý za rodičmi a nech si to osobne vybaví s nimi. Pán poslanec Bučkuliak Ján povedal,že sa to môže riešiť aj trestnoprávne. Pán starosta povedal,že im treba dohovoriť a ich voľný čas treba zaujať buď nejakou brigádou,alebo športovou činnosťou.

10.7. Pani Kuzmányová Eva oznámila,že hovorí v mene p. Burdu, ktorý jej povedal,že hroby na cintoríne im poškodzujú stromy,či by ich bolo možné vypíliť. Pán starosta odpovedal, keby p. Burdu, keď príde poslala za ním. Tak isto mal pripomienku aj p. Brna Stanislav,že stromy okolo potoka by bolo dobre tiež preriediť.

K bodu 11:

Návrh na uznesenie

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu 12:

Záver

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.


 

Overovatelia zápisnice: Baroš Vladimír, Kubík Peter

 

Starosta obce: Ivan Gejdoš

Zapisovateľka: Ľubomíra Valocká

 

UZNESENIE

z 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 20.01.2015

v kultúrnom dome obce Jazernica o 17.00 hod.

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1. Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení:

Predseda: Peter Kuzmány

Členovia:Peter Kubík, Vladimír Baroš

2. Obecnú radu v zložení: p. Ján Bučkuliak, p. Peter Kuzmány

3. Návrh plánu HK na 1.polrok 2015.

4. Členku Rady ZŠ p. Bc. Luciu Benčaťovú

5. Inventarizačnú komisiu v zložení

Predseda: Ján Bučkuliak

Členovia: Bc. Lucia Benčaťová, Peter Kubík.

6. Technicko-organizačné zmeny na Obecnom úrade.

7. Návrh p.Stanislava Brnu na zriadenie WEB stránky

8. Zásady používania sociálneho fondu.

9 Používanie súkromného auta p. starostu Ivana Gejdoša na služobné účely.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.Vzdanie sa funkcie poslankyne OZ p. Kataríny Letrichovej.

2.Zákonom predpísaný sľub novej poslankyne OZ p.Bc.Lucie Benčaťovej

3.Správu HK o vykonaných kontrolách za rok 2014.

4.Zmeny rozpočtových opatrení za r.2014 č.12,13,14

5.Upozornenie prokurátorky p.J.Turanovej č.Pd 6/15/5506-2,že obec nemá VZN o

náhradnom zásobovaní pitnou vodou a žumpách.

6.NávrhVZN č.1/2015 o žumpách a náhradnom zásobovaní pitnou vodou.

C.Obecné zastupiteľstvo doporučuje:

1. Postupne vymieňať svetlá pouličného osvetlenia.

Termín: 31.12.2015 zodpovedný: starosta

D.Obecné zastupiteľstvo ukladá:


1. Odpísať na žiadosť o prijatie do zamestnania.

Termin:do 30.1.2015 Zodpovedný: p.Michálková Vlasta

2. Stretnutie poslancov a starostu obce a pozrieť priestory knižnice a dohodnúť sa na jej umiestnení.

Termín: 15.2.2015 Zodpovední: starosta, poslanci

3.Stretnutie poslancov a starostu obce a pozrieť priestory posiľovne-Šport.klubu a dohodnúť sa na jeho umiestnení.

Termín: 15.2.2015 Zodpovední: starosta,poslanci

4. Zriadenie komisie finančnej, kultúrno-športovej a udržiavanie verejného poriadku.

Termín:15.2.2015 Zodpovední: starosta, poslanci

 

Website design & development by CodeShore