Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 28.1.2016 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

 

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny

Člen návrhovej komisie: Ján Bučkuliak

Overovateľ zápisnice : Peter Kuzmány

Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

 


Program zasadnutia:

1. Otvorenie.

2 Voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.

3.Správa hlavného kontrolóra obce..

4.Zlúčenie ZŠ a MŠ na Spoločnú školu – schválenie..

5.Projekt na zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu-schválenie.

6.Vnútorná smernica o cestovných náhradách – schválenie.

7.Informácie starostu obce.

8. Interpelácie poslancov OZ.

9. Diskusia.

10. Návrh na uznesenie.

11. Záver.

K bodu č.1 a 2: Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie, program zasadnutia – schválenie.

 


Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p.Kuzmányho Petra a za člena návrhovej komisie p.Jána Bučkuliaka. Za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

 

 

 

K bodu č.3: Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce

3.1 Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.8/2013/C,uzn.č.1/2015/C, uzn.č.11/2015/D aj uzn.č.10/2015/C ,uzn.č.8/2015/C bolo splnené.. Poslanci zobrali na vedomie.

3.2 Ďalej prečítala správu o vykonaných kontrolách za rok 2015. Poslanci to zobrali na vedomie.

 

 

 

K bodu č4: Zlúčenie MŠ a ZŠ na Spoločnú školu – schválenie.

4.1. Pán starosta oboznámil poslancov o zlúčení ZŠ a MŠ a teraz bude mať názov Spoločná škola – Základná škola s materskou školou a dal hlasovať o zlúčení . Návrh bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie:_za: 5 proti: 0

 


K bodu č.5: Projekt na zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu- schválenie.

5.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že na základe výzvy na projekt kamerový systém a verejného osvetlenia bol oslovený p.Barčákom a p.Mišovicom s tým, že ich firma prevezme na seba všetky náklady s tým spojené. Išiel do Považskej Bystrice, lebo bol už posledný deň na uzavretie tejto zmluvy, ale táto firma požadovala 500 € pri podpise a ďalších 500 € pri podaní projektu a  1088 € pri deklarovaní výsledku výberovej komisie , bez ohľadu na výsledok. Spolu teda 2 088 € . Pán starosta sa spýtal akú úlohu v tomto projekte má p.Barčák. Bolo mu povedané, že je len ich externý spolupracovník a zodpovednosť nemá. Rozhodol sa, že teda tento projekt firme Profit PB nepodpíše. Poslanci to zobrali na vedomie a dohodli sa ,že nebudeme spolupracovať pri tomto projekte s firmou Profit PB s.r.o. Považská Bystrica.

.

K bodu č.6: Vnútorná smernica o cestovných náhradách – schválenie.

6.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že hlavná kontrolórka obce bola na školení o cestovných náhradách a vypracovala vnútornú smernicu obce o cestovných náhradách, ktorú dal poslancom k nahliadnutiu. Poslankyňa p.Bc.Lucia Benčatová-R. a p. Kuzmány Peter sa spýtali na čl.4 bod 2 o paušálnych náhradách. K tomuto p.Valocká povedala, že vzor poskytovania paušálnej náhrady cestovných výdavkov je na podmienky mesta a toto musí prepracovať na podmienky obce Jazernica. Poslanci to zobrali na vedomie. Pán starosta dal hlasovať o schválení vnútornej smernice obce o cestovných náhradách.

Hlasovanie: za: 5 proti:0

K bodu č.7:Informácie starostu obce.

7.1. Pán starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie č.7/2015 o zmene rozpočtu za rok 2015, kde sa výška celkového rozpočtu nemení, len sa presúvajú jednotlivé položky medzi sebou. Schodok v kapitálových výdavkoch v sume 266 € bol krytý prevodom z rezervného fondu. Poslanci to zobrali na vedomie. Schválená bola suma 266 € na krytie z rezervného fondu.

7.2. Ďalej oboznámil poslancov, že by sa malo uskutočniť stretnutie, prípadne aj viac stretnutí s p.Kuderom ohľadne cesty IBV-Kudera a s občanmi, ktorí tam bývajú. Pozýva aj poslancov na toto stretnutie, presný dátum im ešte oznámi. Pani poslankyňa Bc.L.Benčatová sa spýtala, že nakoľko ich pozemok susedí s pozemkami p.Kúderu, či ako manželia sa môžu aj oni zúčastniť. Áno, ďalej podotkol p.starosta, že developer si všetko musí vybudovať nakoľko sa nechceme dostať do polovičných riešení.

7.3. Pán starosta informoval poslancov o verejnom osvetlení obce. Doplácali sme za verejné osvetlenie 597,60 € za rok 2015. Urobil si prehľad o spotrebe elektrickej energie od 1.mesiaca do 6.mesiaca minuli sme 5 430 kWh a od 7.mesiaca do 12.mesiaca sme minuli 5 894 kWh a svietilo sa celú noc. Ďalej sú ústne požiadavky na dobudovanie miestneho rozhlasu zo strany občanov. Spravíme prehľad podľa mapky. Dróty MR boli popred kostol roztrhnuté.

7.4.Informoval poslancov o žiadosti pána farára Mareka o výrub stromov pri rímsko-katolíckom kostole, ktoré sme vypílili a časť išla do školy a druhá časť je uložená za obecným úradom.

7.5. Ďalej informoval, že p.Klein, ktorý nám začal robiť projekt na chodník vedľa hlavnej cesty zistil, že nemáme na čom robiť chodník nakoľko to patrí pod Slovenskú správu ciest. Slovenská správa ciest by nám tieto pásy prenajala, oni cestu označia dopravnými značkami, dali by aj merače rýchlosti, nakoľko od marca sa bude presúvať hlavný ťah dopravy aj cez našu obec od marca 2016. Prenajaté pásy by sme mohli spevniť, ale nesmieme robiť obrubník. Pán poslanec Baroš V. sa spýtal, či merače rýchlosti budú mať aj fotopasce. To ešte nevieme.

7.6. Pán starosta oznámil, že v sobotu 30.1.2016 bude fašiangová zábava v KD Jazernica, kde je pripravený aj program pochovávanie basy aj tombola. Všetkých na fašiangovú zábavu pozýva.

K bodu č.: 8: Interpelácie poslancov.

8.1.Pán starosta vyzval poslancov k interpelácii. Pani poslankyňa Bc.L.Benčatová-R. oznámila, že pripomienky k rokovaciemu poriadku ešte nemá a rada by ich presunula na iný termín. K tomuto návrhu sa pripojili aj ďalší poslanci. Ďalej sa opýtala ako je to so štúdiami mostov, ako sa v tom pokračuje. Pán poslanec Kuzmány Peter povedal, že sú projekty na mosty, ktoré sa už robili včaššie v minulých rokoch.

8.2. Pani poslankyňa Bc.L.Benčatová sa spýtala, kedy majú dať daňové priznanie, keď robili prístavbu. Pán starosta odpovedal, že po kolaudácii v nasledujúcom roku od 1.1. Potom sa spýtala, že počula o vyrúbaní 17 stromov za železničnou stanicou, čo je s tým. Pán starosta odpovedal, že bolo podané trestné oznámenie.

8.3.Ďalej sa spýtala, že bola schôdza Jednoty, že by sa malo niečo robiť s obchodom. Pán starosta odpovedal, že už nejaké zameriavania tam z Jednoty boli robiť. Pani Čierna B. podotkla, že aby sme sa netešili, že už aj predtým tam Jednota robila zameriavania a nebolo z toho nič.

 


K bodu č.9: Diskusia.

9.1. Pani Kuzmányová Eva vyjadrila pochvalu pánovi starostovi, že sa veľa urobilo k spokojnosti občanov a aj nezamestnaní lepšie pracujú. Podotkla, že aj pri nich nehrá miestny rozhlas.

9.2. Pani Valocká navrhla o poskytnutie príspevku v sume 50 € pre cirkevný zbor Ivančina, žiadosť bola zaslaná v decembri 2015 na OcÚ, ak by s tým poslanci ešte súhlasili. Poslanci aj pán starosta sa rozhodli, že to ešte odsúhlasia.

Hlasovanie:za: 5 proti: 0

9.3. Pán Marek Jaroslav mal pripomienku, že bolo dohodnuté, že čakárničku natrieme my ako obec. Ďalej mal pripomienku, že p.Velič rozoral cestu k Turcu. Táto cesta delí pozemky p. Veliča, ktoré má prenajaté od pána Brnu. Aj p.Čierna B. mala pripomienku ,že keď p.Velič rozváža hnoj celá cesta je znečistená. Bolo by dobre mu dohovoriť. Poslanci navrhli, že by sa mu mohla dať aj pokuta.

 


K bodu č.10: Návrh na uznesenie.

10.1. Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu č.11: Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.

 

 

 

Overovateľ zápisnice: p.Kuzmány Peter ...................................................

 


.............................................................. ...................................................

Ivan Gejdoš Ľubomíra Valocká

starosta obce zapisovateľka

 

 

 

Prílohy: Kontrola plnenia uznesení.

Správa HK o vykonaných kontrolách za rok 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obecný úrad Jazernica, 038 44 Jazernica

 


UZNESENIE

z 10.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 28.1.2016

v kultúrnom dome obce Jazernica o 17.00 hod.

 


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
67. Pána poslanca Petra Kuzmányho za overovateľa zápisnice a p. poslanca Jána Bučkuliaka za člena návrhovej komisie.

68. Zlúčenie ZŠ a MŠ na Spoločnú školu – Základná škola s materskou školou.

69. Vnútornú smernicu o cestovných náhradách s pripomienkou k čl.4 bod 2 k prerobeniu vzoru o paušálnych náhradách.

70. Finančný príspevok 50 € pre CZ Ivančiná.

71. Zmenu rozpočtu v sume 266 € rozpočtovým opatrením č.7/2015.

72. Iný termín pripomienok k rokovaciemu poriadku obce.

 


B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

68. Správu HK obce o vykonaných kontrolách za rok 2015.

69. Rozpočtové opatrenie č.7/2015.

70. Nebudeme realizovať projekt s firmou Profit PB.

71. Technickú štúdiu na zvýšenie bezpečnosti.

 


C. Doporučuje:

12. Natrieť čakárničku na železničnej stanici.

Termín: 30.6.2016 Zodpovedný: starosta

13. Rokovať s p.Veličom o pooranej ceste k Turcu.

Termín: 31.3.2016 Zodpovedný: starosta

 

 

 

Ivan Gejdoš

starosta obce

 

Website design & development by CodeShore