Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 03.03.2016 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

 

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny

Člen návrhovej komisie: p.Kuzmány Peter

Overovateľ zápisnice : p. Kubík Peter

Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

 


Program zasadnutia:

1. Otvorenie.

2.Voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.

3.Správa hlavného kontrolóra obce.

4.Návrh záverečného účtu za rok 2015 a individuálna výročná správa.

5. Dokončenie verejného osvetlenia – schválenie.

6.Rozpočtové opatrenie – na vedomie.

7. Žiadosti občanov - schválenie.

8.Príprava projektov – na vedomie.

9.Informácie starostu obce.

10.Interpelácia poslancov OZ.

11. Diskusia.

12. Návrh na uznesenie

13. Záver.

 

 

 

K bodu č.1 a 2: Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

 


Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p. Kubíka Petra a za člena návrhovej komisie p. Kuzmányho Petra. Za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Oznámil, že chce zmeniť program zasadnutia a to doplnením bodu:Návrh záverečného účtu za rok 2015 a Individuálna výročná správa pod bod č.4. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

 

 

 

K bodu č.3: Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce

3.1 Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.8/2013/C,uzn.č.1/2015/C,uzn.č.11/2015/D uzn.č.12/2016/C ,uzn.č.10/2015/C a 13/2016/C bolo splnené. Poslanci zobrali na vedomie.

4.2 Ďalej prečítala správu o vykonaných kontrolách – záznam o kontrole č.1a 2. Poslanci zobrali na vedomie.

 

 

 

K bodu č.4:Návrh záverečného účtu za rok 2015 a individuálna výročná správa za rok 2015

4.1. Pán starosta oboznámil poslancov s návrhom záverečného účtu za rok 2015 ako aj s individuálnou výročnou správou za rok 2015. Návrh záverečného účtu za rok 2015 bude vyvesený na úradnej tabuli obce minimálne po dobu 15 dní k pripomienkovaniu občanov a poslancov obce. Poslanci to zobrali na vedomie.

 


K bodu č.5:Dokončenie verejného osvetlenia - schválenie.

5.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že treba dokúpiť ešte 15 LED svietidiel na verejné osvetlenie obce a rozšíriť o dve do Markovíc. Požiadal o schválenie 2500 € z kapitálových výdavkov, či s tým súhlasia. Popri tom by sa upravili aj dva rozvádzače, vymenili by sa tam ističe, pretože staré ističe sú už nevyhovujúce . P.Kuzmány Peter sa spýtal, či verejné osvetlenie by už bolo napevno pri Kúderovi. Pán starosta odpovedal, že zatiaľ ešte nie kým nebudeme vedieť čo s cestou. P. Kubík Peter sa spýtal, či miestny rozhlas sa bude robiť spolu s verejným osvetlením. Pán starosta odpovedal, že to sa bude robiť samostatne. Potom sa spýtal poslancov či súhlasia s výdajom 2 500 € z rezervného fondu na zakúpenie 15 Led svietidiel a dal hlasovať.

Hlasovanie : za: 3 proti:0

 

 

 

 

 

 

K bodu č.6: Rozpočtové opatrenie – na vedomie.

7.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že nám poslali oznam o znížení 1 255 € na asistenta učiteľa a o 4 184 € na prenesené kompetencie školstva a poslali 22 € na vzdelávacie poukazy a 472 € na voľby, čím došlo k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 a č.2/2016. Poslanci to zobrali na vedomie.

 


K bodu č.7: Žiadosti občanov – schválenie.

7.1. Pán starosta predložil žiadosť o príspevok od rímsko-katolíckej farnosti v Mošovciach na cirkevné účely. Poslanci sa dohodli na 50 € príspevok. Pán starosta dal hlasovať, či s tým súhlasia.

Hlasovanie: za: 3 proti:0

7.2. Potom predložil žiadosť na zníženie poplatku za komunálny odpad od p.Baruníkovej Anny, nakoľko dcéra Lucia Baruníková sa málo zdržiava doma. Pán starosta navrhol zníženie na 6 €. Poslanci hlasovali.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

7.3. Ďalej predložil žiadosť o odpustenie za komunálny odpad od.Ing.p.Mikušovskej pre p.Jána Balku, ktorý sa v obci nezdržiava nakoľko pracuje v zahraničí už dlhší čas. Poslanci hlasovali.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

7.4. Ďalšia žiadosť o odpustenie za komunálny odpad bola od p.Hírešovej Anny pre dcéru Luciu Veselovskú, ktorá sa tiež v obci nezdržiava už dlhšiu dobu. Poslanci hlasovali.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

7.5. Ďalej predložil žiadosť p.Ing.Bodjana Miroslava o zníženie poplatku za komunálny odpad pre synov, ktorí sa doma zdržiavajú len určitý čas. Pán starosta navrhol zníženie na 6 € za každú osobu. Poslanci hlasovali.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č. 8:Príprava projektov –na vedomie.

8.1. Pán starosta predložil návrh občanov Markovíc, s ktorými mal stretnutie a chceli by zaviesť vodovodnú prípojku. Informoval sa, že projekt by stál 1 460 € a ďalších 800 € vytýčenie a zameranie vodovodu. Informoval sa či by nám aj Turvod prispel nejakou čiastkou, ale v Turvode sa spýtali koľko tam býva občanov a moc ochotní neboli. Pán Pyšný Igor občan z Markovíc povedal, že on by bol ochotný vykopať kanál na vodovod. Ďalší občan p.Chorvát by tam chcel predať pozemky na IBV a za ďalšie cesta, čo tam je, nie je naša a pozemkový fond hľadá niekoho, kto tú cestu postavil. Tým pádom by pán starosta videl zatiaľ tento projekt ako nereálny a vodovod necháme zatiaľ tak.

8.2.Pán starosta informoval poslancov aj o projekte na telocvičňu, ktorá by slúžila občanom. Zistil, že projekt by stál 12 840 € a bolo by to rozdelené do 4 etáp. Tento projekt je výhľadový do budúcnosti.. Navrhol poslancom že by sa spolu zišli a v škole by to prekonzultovali.. Zatiaľ je to len vízia.

8.3. Pán starosta informoval aj o projekte na chodník vedľa hlavnej cesty . Pás starosta sa stretol s p.Hladkým ,ktorý povedal, že projekt na chodník je možný, ale bude stáť až 1 400 €. Kraje cesty, sú obecné. Navrhol poslancom ak vedia o niekom, kto by vedel spraviť projekt lacnejšie, aby dali vedieť. Aspoň 2,3 cenové ponuky.

8.4. Ďalej informoval o projektoch na mosty , ktoré sú spravené ešte v SK a musíme požiadať o precenenia na €. Keď pôjdeme do opravy mostov treba rátať s tým, že polovicu musíme zaplatiť sami. P.poslanec Kuzmány P. sa spýtal, či by sa dali naraz obidva mosty spraviť. P poslanec.Bučkuliak J. sa spýtal či máme financie aj na druhý most. Pán starosta odpovedal, že sa to musí robiť postupne aj kvôli prejazdu občanov k svojim obydliam.

8.5. Informoval aj o projekte verejného rozhlasu, s tým, že najhoršie úseky treba do júna porobiť. Pán poslanec Kuzmány sa spýtal, čo je s pozemkom na ktorom stojí budova OcÚ. Pán starosta odpovedal, že pozemky p.Botka, čo vlastnil bývalé Ruttkayovské všetky predal. Budeme si musieť sadnúť s p. Tanistrákom, ktorý je teraz majiteľ a dohodnúť sa s ním.

8.6. Ďalej oboznámil poslancov, že sme ušetrili 1000 € na komunálnom odpade a chceli by sme kúpiť za tieto peniaze kameru na mieste, kde sa dáva odpad, aby sme vedeli kto cudzí nám tam dáva odpad. P.poslanec Kuzmány P. povedal, že sa môže spýtať firmy ATAK na cenovú ponuku.

K bodu č.9: Informácie starostu obce.

9.1. Pán starosta oznámil poslancom, že prídu z Jednoty spraviť projekty na prestavbu obchodu a žiadajú podporu od obce. Poslanci zobrali na vedomie.

9.2. Od 10.2.2016 je kontrola z NKÚ na obecnom úrade ohľadne pozemkov a bude trvať do 30.júna 2016. Po skončení kontroly p.starosta bude informovať o výsledku kontroly.

K bodu č.10: Interpelácie poslancov.

10.1. Pán poslanec Kubík P. sa spýtal, čo s tou cestou ku Turcu. Pán starosta povedal, že tam s p.Veličom bol, ktorý sľúbil, že to dá do poriadku a my si ešte tú cestu vytýčime.

10.2. Pán poslanec Kuzmány sa spýtal, čo bude v starej škôlke. Pán starosta odpovedal, že p.Tanistrák sa ohlásil na obecnom úrade a v starej škôlke plánuje vpredu stavať byt a vzadu sklad. Jeho syn by chcel stavať tiež za obecným úradom. Pán poslanec Kubík P. sa spýtal, či nám nechajú ihrisko za obecným úradom. Pán starosta odpovedal, že to ešte treba všetko dohodnúť.

K bodu č.11:Diskusia.

11.1. Pani Čierna Božena sa spýtala, čo s tou cestou pri nich, pretože tam odfrkávajú skaly z cesty je to tam nebezpečné, ako by sa to riešilo. Pán starosta odpovedal, že to pôjde pozrieť, ale máme ešte asfaltovú drť a keď bude lepšie počasie potom by sa to mohlo spraviť.

11.2. Pán Marek Jaroslav povedal, že by bolo treba spraviť dokumentáciu na verejné osvetlenie. Ďalej povedal, že kontrola z NKÚ nemá oprávnenie na pokuty. Cesta na cintorín a na Markovice sú cesty robené za socializmu.

11.3. Pán Kašniar V. povedal, že na ceste v kolónii sú vybité diery, je to tam po tých dažďoch vymlátené.. Bolo by dobre požičať stroje , žabu a pílou vypíliť kraje tých dier. Pán starosta odpovedal, že to budeme riešiť.

 


K bodu č.12: Návrh na uznesenie.

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu č.15: Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.

 

 

 

Overovateľ zápisnice: p.Kubík Peter ...................................................

 


.............................................................. ...................................................

Ivan Gejdoš Ľubomíra Valocká

starosta obce zapisovateľka

 

 

 

Prílohy: Kontrola plnenia uznesení.

Správa HK o vykonaných kontrolách.

 

UZNESENIE

z 11.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 03.03.2016

v kultúrnom dome obce Jazernica o 17.00 hod.

 


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
73. Pána poslanca Petra Kubíka za overovateľa zápisnice a p. poslanca Kuzmányho Petra za člena návrhovej komisie.

74. Na dokončenie verejného osvetlenia sumu 2 500 € z rezervného fondu.

75. Príspevok 50 € pre rímsko-katolícku farnosť v Mošovciach.

76. Zníženie poplatku za KO na 6 € pre p.Baruníkovú Annu.

77. Odpustenie poplatku za KO pre p.Jána Balku.

78. Odpustenie poplatku za KO pre Luciu Veselovskú.

79. Zníženie poplatku za KO na 6 € pre synov p.Bodjana Miroslava.

 

 

 

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

72. Správu HK obce o vykonaných kontrolách.

73. Návrh záverečného účtu za rok 2015 a individuálnu výročnú správu za rok 2015.

74. Rozpočtové opatrenie č.1/2016.

75. Rozpočtové opatrenie č.2/2016.

 


C. Doporučuje:

14. Zabezpečiť opravu poškodených ciest.

 


Termín: priebežne Zodpovedný: starosta

Website design & development by CodeShore