Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 31.03.2016 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.


Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Bc.Lucia Benčatová-Richterová, p.Ján Bučkuliak 
Člen návrhovej komisie: p.Baroš Vladimír 
Overovateľ zápisnice: p.Kuzmány Peter 
Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

 


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa hlavného kontrolóra obce
 4. Individuálna výročná správa obce Jazernica –schválenie
 5. Záverečný účet obce Jazernica za rok 2015 – schválenie
 6. Materiálové vybavenie školy-školskej jedálne-schválenie
 7. Materiálové vybavenie obecného úradu – schválenie
 8. Žiadosti občanov - schválenie
 9. Príprava projektov chodníka vedľa hlavnej cesty a vizualizácia telocvične – schválenie
 10. Informácie starostu obce
 11. Interpelácie poslancov OZ
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

 

K bodu č.1, 2: Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

 


Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p. Kuzmányho Petra a za člena návrhovej komisie p. Baroša Vladimíra. Za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program aj člen návrhovej komisie a overovateľ zápisnice boli jednohlasne prijatý.

 

 

 

K bodu č.3: Správa hlavného kontrolóra obce

3.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica s tým, že nebolo splnené uzn.číslo 8/2013/C, , uzn.číslo 11/2015/D, uzn.číslo 12/2016/C a uzn.číslo 14/2016/C.

3.2. Ďalej prečítala Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Jazernica za rok 2015. Poslanci to zobrali na vedomie.

 

 

 

K bodu č.4: Individuálna výročná správa obce Jazernica – schválenie.

4.1. Pán starosta predložil poslancom individuálnu výročnú správu obce Jazernica za rok 2015 na schválenie. Poslanci odpovedali , že si to nestihli poriadne pozrieť a teda jej schválenie sa odložilo na budúce zastupiteľstvo OZ.

 


K bodu č.5:Záverečný účet obce Jazernica za rok 2015 –schválenie.

5.1. Pán starosta oboznámil poslancov so záverečným účtom obce Jazernica za rok 2015. Potom dal hlasovať o schválení záverečného účtu obce za rok 2015. Bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

.

K bodu č.6:Materiálové vybavenie školy –školskej jedálne- schválenie.

6.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že nakoľko sa plánuje letný tábor detí aj nejaké akcie v kultúrnom dome, kde sa bude podávať strava bolo by dobre zakúpiť termo hrnce, aby mali deti teplú stravu. Pani vedúca školskej jedálne p. Krausová J. vytypovala 3 termo hrnce kovové za 400 € a smaltové za 380 €, aby sa dalo teplé jedlo preniesť. Poslanci sa rozhodli, že by to mohli byť kovové. Pán starosta dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie: za:3 proti:0

 


K bodu č.7: Materiálové vybavenie obecného úradu – schválenie.

7.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že by bolo dobre zakúpiť pre obecný úrad na opravu ciest rohovú brúsku v sume 120 €, elektrocentrálu ,ktorú by sme mohli odkúpiť od hasičov z Moškovca lacnejčie asi za 300 € a krovinorez, nakoľko starý je už v dezolátnom stave za 100 €. Poslanci s tým súhlasili. Dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie:za: 3 proti: O

 

K bodu č.: 8: Žiadosti občanov - schválenie.

 


8.1.Pán starosta predložil žiadosti občanov na zníženie poplatkov za komunálny odpad a to p.Mazucha Ladislava z Belej-Dulíc, ktorý požiadal o odpustenie poplatku za KO nakoľko nevyprodukuje žiadny odpad. Ďalej p.Doc.MUDr.Marian Benčať, PhD. z Jazerrnice, pre syna, ktorý trvalo býva v zahraničí. Poslanci súhlasili s opustením poplatku za KO.

Hlasovanie:za: 3 proti: 0

8.2. Ďalej p. Keliar Ján požiadal o zníženie miestneho poplatku pre deti Keliara Martina a Šimona, ktorí pracujú v zahraničí. Poslanci navrhli zníženie na 6 € na osobu. Tak isto požiadala aj p.Mgr. Ruttkayová Paula pre syna Erika Ruttkaya, ktorý tiež pracuje v zahraničí. Tiež navrhli zníženie na 6 €.

Tak isto požiadala o zníženie poplatku za KO aj p. Karvayová pre synov Juraja a Stanislava Karvayových, ktorí tiež pracujú v zahraničí. Poslanci navrhli takisto 6 € na osobu zníženie. Tiež aj p.Elena Venényová požiadala o zníženie miestneho poplatku za KO pre syna Tomáša Venényho, ktorý tiež pracuje v zahraničí. Tiež navrhli zníženie na 6 € na osobu.

Hlasovanie: za: 3 proti:0

8.3. Ďalej p.starosta predložil žiadosti o zníženie poplatku za KO od p.Jána Kováča pre manželku Eriku Kováčovú, nakoľko pracuje mimo územia SR. Pána Janitora Petra, ktorý tiež pracuje v zahraničí a pani Annu Baruníkovú , ktorá požiadala o odpustenie poplatku za KO pre syna Andreja Baruníka, ktorý má prechodný pobyt v Martine. Poslanci sa rozhodli, že im znížia poplatok na polovicu.

Hlasovanie:za: 3 proti: 0

 


K bodu č.9: Príprava projektov chodníka vedľa hlavnej cesty a vizualizácia telocvične-schválenie.

 


9.1. Pán starosta predložil poslancom návrh na vypracovanie projektu na chodník vedľa hlavnej cesty, ktorý by vypracoval p. Hladký Vladimír zatiaľ v navrhovanej sume 890 €. Tak isto by p.Hladký V. vypracoval vizualizáciu telocvične v areáli školy tiež v navrhovanej sume 300 €. Pri tomto sa opýtal p.poslanec Kuzmány P. či táto vizualizácia bude slúžiť aj k projektovej dokumentácii. Pán poslanec Baroš V. podotkol, či nebude s tým problém, keď by sa to dalo inému projektantovi potom robiť. Pán starosta povedal, že to nevie zaručiť a p.Hladký si celkovo zapýtal za projekt 14 640 € a keď príde výzva na prestavbu a výstavbu telocviční je dobre, keď je to pripravené, lebo bez projektu nemôžeme žiadať. Projekt je nárokovateľná čiastka, ak nám uznajú projekt. Dal o návrhu na projekt na chodník vedľa hlavnej cesty v sume 890 € a vizualzácii telocvične v sume 300 € hlasovať.

Hlasovanie:za: 3 proti:0

 


K bodu č. 10: Informácie starostu obce.

 

10.1. Pán starosta oznámil, že nakoľko prekročil sumu na verejné osvetlenie obce o 196,20 €, potreboval by ešte odsúhlasiť toto navýšenie z rezervného fondu. Poslanci súhlasili.

Hlasovanie:za: 3 proti: 0

 


10.2. Ďalej informoval o rozpočtovom opatrení č.3, kde nám prišla refundácia na mzdu pre p.J.Veselovského. Poslanci to zobrali na vedomie.

 


10.3. Informoval o tom, že bol za ním p. Tanistrák s listom vlastníctva bývalej MŠ. Obec Jazernica nemá na danej parcele žiadny podiel. Pán Tanistrák je ochotný dohodnúť sa s obcou o vysporiadaní pozemku pod obecným úradom. Pán starosta dal spraviť prešetrenie vlastníckych vzťahov  nehnuteľnosti na parcele KN –C č.24 , bývalá MŠ. Obec Jazernica nemá k danej parcele žiadny vlastnícky vzťah. Z tohto jednania je zápisnica, ktorá je prílohou tejto zápisnice.

 


10.4. Ďalej informoval, že staničku na železničnej stanici namaľujú chalani anti grafitovou farbou v apríli.

 


10.5. Informoval, že sa zúčastnil schôdze SČK, kde na lepší chod tejto organizácie požiadal OZ o sumu 100 €. Poslanci súhlasili.

Hlasovanie: za: 3 proti:0

 


10.6. Informoval poslancov, že sú v Krízovom štábe a bude cvičenie a školenie druhý aprílový týždeň.

 


K bodu č.11:Interpelácie poslancov.

 


11.1. Pán poslanec Kuzmány P. sa spýtal čo sa robí s  budovou pekárne. Pán starosta odpovedal, že pán Tanistrák tam chce mať rodinný dom a z bývalej škôlky bude penzión. Ďalej sa spýtal v akom stave je zlúčenie ZŠ a MŠ. Pán starosta informoval, že nakoľko sa očakávajú systémové zmeny je to zatiaľ všetko otvorené.

11.2. Pán poslanec Kubík Peter sa spýtal, či by bolo možné vziať do škôlky aj mladšie dieťa ako 3-ročné. Pán starosta odpovedal, že bola kontrola z hygieny a dovolili spraviť ešte jednu triedu. Ak by p.riaditeľka spravila nábor bolo by možné takúto triedu aj s mladšími žiakmi spraviť, ale zatiaľ nie je naplnená ani tá 1.trieda. Pán Kubík P. sa ešte spýtal kedy bude stretnutie občanov IBV – Kudera s poslancami. Pán starosta odpovedal, že bude schôdza 6.4.2016 o 17.00 hod., z tejto schôdze bude aj zápis.

11.3. Pán poslanec Baroš V. sa spýtal ako je to so spiľovaním stromov. Pán starosta odpovedal, že žiadosti, čo si občania dali na spílenie stromov boli stromy vypílené, tak isto aj na cintoríne sa nejaké stromy opiľovali. Ale kríky aj stromy sa stále opiľujú pracovníkmi UoZ. Tá časť, čo je pred p. Brnom Stanislavom sa bude opiľovať na jeseň.

 

 

 

K bodu č.12:Diskusia.

 


12.1. Pani Kuzmányová Eva sa opýtala, či by správa ciest prispela na ten chodník pri hlavnej ceste a kedy sa začne robiť panelová cesta. Pán starosta oboznámil, že obec Mošovce podala sťažnosť, takže cesta sa bude robiť až na jar budúceho roku a správa ciest nám na chodník neprispeje. Ďalej sa spýtala, čo s tými konármi na zbernom dvore, lebo ich je už tam dosť. Pán starosta odpovedal, že oslovil spoločnosti, ale tie to nespravia, že pre nich je to malé množstvo. Oslovil aj p. Kleina, ale ten chcel, aby mu to obec doviezla k nemu.

 


K bodu č.13: Návrh na uznesenie.

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

 


K bodu č.14: Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.

 

 

 

Overovateľ zápisnice: p. Kuzmány Peter ...................................................

 


.............................................................. ...................................................

Ivan Gejdoš Ľubomíra Valocká

starosta obce zapisovateľka

 

 

 

Prílohy: Kontrola plnenia uznesení..

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2015.

Zápisnica z ústneho pojednávania konaného dňa 29.03.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad Jazernica, 038 44 Jazernica

 


UZNESENIE

z  12.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 31.03.2016

v kultúrnom dome obce Jazernica o 17.00 hod.

 


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
80. Za člena návrhovej komisie p. Baroša Vladimíra a za overovateľa zápisnice pána Kuzmányho Petra.

81. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.

82. Použitie prebytku v sume 15 091,56 € na tvorbu rezervného fondu a použitie podľa potreby.

83. Nákup termohrncov do školskej jedálne.

84. Nákup náradia /rohovej brúsky, elektrocentrály,krovinorezu/ pre OcÚ.

85. Žiadosti o oslobodenie od poplatku za KO pána Mazúcha Ladislava a p.Doc.MUDr.Mariana Benčata Phd.

86. Žiadosti o zníženie poplatku za KO na polovicu p.Jána Kováča, p.Petra Janitora a pani Anny Baruníkovej.

87. Žiadosti o zníženie poplatku za KO na 6 € pani Elena Venényová, pani Mgr.Paula Ruttkayová,pani Marcela Karvayová a pán Keliar Ján.

88. Na verejné osvetlenie sumu 196,20 € z rezervného fondu.

89. Prípravu projektu na chodník vedľa hlavnej cesty v sume 890 €.

90. Vizualizáciu telocvične v sume 300 €.

91. Pre organizáciu SČK sumu 100 €.

 


B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 


76. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2015.

77. Rozpočtové opatrenie č.3/2016.

Website design & development by CodeShore