Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 28.04.2016 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
Člen návrhovej komisie: Bučkuliak Ján
Overovateľ zápisnice: Bc.Lucia Benčatová-Richterová
Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa hlavného kontrolóra obce
 4. Individuálna výročná správa obce Jazernica - pripomienky
 5. Pozemná komunikácia IBV Pri jazere - informácia
 6. Žiadosti občanov - schválenie
 7. Informácie starostu obce
 8. Interpelácie poslancov OZ
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

K bodu č.1 a 2:

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Informoval, že počtom 4 prítomných poslancov je zastupiteľstvo uznášania schopné a zároveň oznámil, že poslanec Vladimír Baroš príde o 10 min.

Starosta dal návrh na zmenu programu zasadnutia a to v bode 4 nie „na vedomie“, ale „ na pripomienkovanie“ nakoľko individuálna výročná správa za rok 2015 už bola zobratá na vedomie na 11.zasadnutí OZ. Ďalej navrhol vypustiť bod programu č.6 nakoľko informácia nie je ešte úplná a p.poslankyňa Bc.Benčatová L. navrhla vypustiť aj bod programu č.7 nakoľko žiadosti CVČ o dotáciu neboli predložené poslancom dopredu a  navrhla ho presunúť na ďalšie rokovanie. Pán starosta prečítal zmenený program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý. Za overovateľa zápisnice navrhol starosta p.poslankyňu Bc.Benčatovú Luciu a za člena návrhovej komisie p.poslanca Bučkuliaka Jána.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce.

3.1. Hlavná kontrolórka obce p. Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.8/2013/C, uzn.č.11/2015/D aj uzn.č.12/2016/C, uzn.č.14/2016/C a uzn.č.1/2015/C bolo splnené. K uzneseniam pán starosta oznámil, že už prebieha príprava prác na opravu poškodených ciest a čakárničku vo vhodnom počasí natrú mladí hasiči. Poslanci zobrali na vedomie.

3.2. Ďalej prečítala správu o vykonaných kontrolách. Poslanci zobrali na vedomie.

Individuálna výročná správa obce Jazernica – pripomienkovanie.

4.1. K výročnej správe predložila pripomienky poslankyňa Bc.Benčatová R. Lucia:

- kto vyhotovil a z akých zdrojov čerpal autor informácie o obci.
- kto sú 4 riadiaci zamestnanci obce?
- komisie pri OZ sú dve: Finančná komisia a Komisia na ochranu verejného záujmu
- či medzi najvýznamnejšie historické pamiatky obce patrí kostol sv.Barbory?
- kto organizuje kultúrny život v obci, ktorý sa má orientovať na premietanie filmov a divadelné predstavenie, keď v obci nie je žiaden filmový klub ani divadelný súbor?
- či videla HK výročnú správu a nemá námietky voči nej?

Statrosta odpovedal, že údaje o obyvateľoch máme z matriky, ďalšie údaje sú geografické a komisiu pre kultúru a šport nemáme, toto sa opraví. Informoval o riadiacich zamestnancoch obce. Potvrdil,že kostol je najvýznamnejšia historická pamiatka obce a že kultúrny život v obci organizuje miestna knižnica.

HK Ľ.Valocká odpovedala, že výročnú správu videla a nemá voči nej výhrady. 

4.2. Pripomienku mal aj p.poslanec Kuzmány P., že nezamestnanosť v obci má klesajúci trend a toto opravia spolu s p. Michálkovou.

K bodu č.5:

Pozemná komunikácia IBV Pri jazere – informácia.

5.1. Pán starosta oboznámil, že bolo stretnutie občanov a poslancov ohľadne cesty pri jazere. Na tomto stretnutí bolo dohodnuté, že obec položí káble na verejné osvetlenie a verejný rozhlas do zeme. Vybudovanie stavebnej časti cesty a chodníkov spraví pán Kúdera Walter. Keď sa spravia tieto veci, budú sa hľadať finančné prostriedky na asfaltový koberec, zároveň aj na cestu smerom na Blažovce, aj smerom ku firme JAMID s.r.o. Občania prítomní na pracovnom stretnutí prisľúbili pomoc, aj cez nejaké občianske združenia.

5.2. Pán poslanec Peter Kubík sa spýtal, či bol určený aj nejaký termín. Pán starosta odpovedal, že my by sme mali položiť káble do konca mája, ale treba spraviť projekt. On ako elektrikár by ho spravil, ale nemôže kvôli konfliktu záujmov, preto navrhol osloviť iného dodávateľa-elektrikára na tento projekt. Poslanci zobrali na vedomie.

5.3. Starosta dal návrh na zrušenie uzn.č.8/2013/C, podľa ktorého bola úloha realizovať zmluvu o vyhotovení cesty do konca roka 2015. Toto uznesenie je bezpredmetné. Poslankyňa Benčaťová R. žiadala o doplnenie informácie- uznesenia z daného zasadania zastupiteľstva, na čo starosta odpovedal, že uznesenia budú predložené na ďalšie zastupiteľstvo. Dal návrh na hlasovanie o zrušení uznesenia 8/2013/C.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0

K bodu č.6:

Žiadosti občanov - schválenie.

6.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že nám prišla žiadosť od p.Volnovej Leny o prijatie do zamestnania na miesto odbornej referentky na obecný úrad. Obecný úrad takéto voľné miesto nemá.Poslankyňa Benčaťová R. namietala, že žiadosť nebola predložená dopredu na oboznámenie sa a nevie zaujať stanovisko. Podľa nej je možné vytvoriť pracovné miesto na obecnom úrade, aspoň na čiastočný úväzok, pretože p.Michálková je veľmi pracovne zaťažená. Starosta dal hlasovať za neprijatie p. Volnovej L. na miesto odbornej referentky.

Hlasovanie:za: 4 zdržal sa: 1 proti:0

6.2. Ďalej oboznámil o žiadosti p.Jarmily Žarnovickej o prijatie do zamestnania ako učiteľky do MŠ Jazernica. Tam tiež nie je voľné miesto a preto dal hlasovať o neprijatí tejto žiadosti. Poslankyňa Benčatová R. zopakovala námietku o nepredložení žiadosti poslancom dopredu na oboznámenia sa.

Hlasovanie:za: 4 zdržal sa:1 proti: 0

K bodu č.7:

Informácie starostu obce.

7.1. Pán starosta informoval poslancov o návrhu z Katastrálneho úradu o zmene názvu potoka Žarnovica, čo tečie cez našu obec Jazernica na názov Teplica. Poslanci to zobrali na vedomie.

7.2. Ďalej informoval, že stále trvá problém s rýchlosťou aut cez našu obec a požiadal policajtov o meranie rýchlosti. Merače rýchlosti sú podľa prvého návrhu príliš drahé. Pán Hladký už začal pracovať na projekte chodníka.

7.3. Minulý rok sme ušetrili na komunálnom odpade 1 000 €. Na zbernom dvore máme obrovskú kopu konárov. Za tieto ušetrené peniaze obec mohla kúpiť drvič konárov. Jeden typ GTS 900 stojí 1 833 € a drví konáre s priemerom 8 cm a druhý GTS 600 stojí 1 111 € a drví konáre s priemerom 5 cm. Štiepka by sa mohla použiť na spálenie alebo na záhony. Poslanci navrhli zakúpiť drvič konárov GTS 600 za 1 111 € a pán starosta dal hlasovať o kúpe.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0

7.4. Pán starosta ešte navrhol, či by sme zakúpili elektrocentrálu z Moškovca za 700 €. Poslanci však zopakovali rozhodnutie z predchádzajúceho zasadnutia - elektrocentrála za 300 €.

7.5. Ďalej informoval, že projekty realizované cez združenie obcí Horného Turca neuspeli. Malo to byť na kompostéry pre občanov, chodníky , autobusové zástavky a pod., ale na ministerstve neuspeli a peniaze, čo obec dala združeniu - 270 € budú vrátené.

K bodu č.8:

Interpelácie poslancov OZ.

8.1. Pani poslankyňa Bc. Benčatová Lucia sa spýtala v akom štádiu je zlúčenie ZŠ a MŠ. Pán starosta odpovedal, že mu bolo doporučené, aby sme to nerobili. Pani poslankyňa dala návrh, aby sa zvolalo pracovné stretnutie poslancov, riaditeliek ZŠ a MŠ a Rady školy, aby sa tieto problémy prebrali. Pán starosta navrhol, aby sa to uskutočnilo až po voľbách nových členov Rád škôl. Poslanci a starosta sa dohodli, že to preberú na nasledujúcom zastupiteľstve v druhom májovom týždni.

8.2. Pani poslankyňa Bc. Benčatová R. L. informovala, že opakovane žiada o umožnenie nahliadnutia do čerpania rozpočtu za l.štvrťrok 2016, spolu s členom Finančnej komisie a prípadne aj s inými poslancami. Poslanci odpovedali, aby išla spolu s finančnou komisiou a potom ich finančná komisia bude informovať. Termín si dohodne s  hlavnou kontrolorkou a p. Michálkovou. Pani poslankyňa Benčaťová informovala, že sa bude zaoberať aj projektami obce. Pán starosta odpovedal, že teraz sa robí projekt na chodník a na vizualizáciu telocvične. Opravu projektu na mosty nám urobí pán Slašťan.

8.3. Poslankyňa Benčaťová R.Lucia sa ďalej informovala, či prebiehajúca kontrola NKÚ je riadna, alebo mimoriadna a či nemala výhrady voči ročnej inventarizácii? Starosta odpovedal, že riadna a že inventarizácia nebola predmetom kontroly.

8.4. Ďalej poslankyňa chcela vedieť, že ako je možné, že obec mala hospodársky výsledok prebytok 15 tis.eur. Starosta odpovedal,že dobre hospodárili, ušetrili.

K bodu č.9:

Diskusia.

9.1. Pán Ing. Bodjan M. sa sťažoval ,že daňový výmer mu bol zaslaný poštou doporučene a do vlastných rúk a on mal problém vyzdvihnúť si ho na pošte. Bol by radšej, keby sa to posielalo elektronicky. Okrem toho je málo informácií na web stránke obce, ktorá je neaktuálna. Pán starosta odpovedal, že daňové výmery sa podľa zákona posielajú doporučene poštou. Na web stránku obce sa bude snažiť poslať viac informácií, ale musí sa to ešte naučiť.

9.2. Pán Illéš vystúpil s tým, že on mal problém so životným prostredím, tam kde býva on je ochranné pásmo pri jazere a či bude cesta viesť až k nemu. Pán starosta mu odpovedal, že cesta tam nebude, lebo nie je v pláne. Cesta je plánovaná len po pána Katuščáka.

9.3. Pán Marek J. vystúpil s tým, že je škoda, že poslanci zrušili zmluvu na tú cestu pri Kúderovi. Keď je rozostavaná cesta peniaze z EU nedostaneme, je škoda, že sme prepásli rok 2016. Pán starosta ho nepozval na to stretnutie s občanmi, aj keď mu to hovoril. Ohľadne ZŠ, ohľadne peňazí sa peniaze do tej školy stále dávali. Terajšia p. riaditeľka moc nezapasovala do našej školy a to zlúčenie nechajme to tak ako to je. Pani poslankyňa Bc. Benčatová L. sa p. Mareka Jaroslava opýtala, prečo sa ako občan angažuje na súkromnom projekte a to spôsobom, že neustále tlačí poslancov a obecný úrad do výstavby tej cesty. Pán Marek odpovedal, že cesta musela ísť na obec, ináč by vodárne nespravili prípojku a p. Kúdera by to nepredal. Pán starosta mal pripomienku, že pán Kúdera mu povedal, že on by asfalt na cestu nikdy nespravil, nakoľko na to nemá peniaze a spraví len stavebnú časť cesty a chodníky .

9.4. Pani Venényová Elena mala pripomienku, že treba upozorniť chlapov čo chodia s koňmi, aby odpratali, čo kone našpinia. Pán poslanec Bučkuliak odpovedal, že on to s p. farárom Maslákom vybaví. 

K bodu č.10:

Návrh na uznesenie.

10.1. Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu č.11:

Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.


UZNESENIE z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

92. Program 13.zasadnutia OZ.

93. Pani poslankyňu Bc.Benčatovú-R. Luciu za overovateľa zápisnice a p.poslanca Bučkuliaka Jána za člena návrhovej komisie.

94.Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva na druhý májový týždeň.

95. Nákup drviča konárov GTS 600 za 1.111 €.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

78. Správu HK obce o vykonaných kontrolách.

79. Budú zohľadnené dodatočné pripomienky k individuálnej výročnej správe obce Jazernica za r.2015.

80. Informáciu z pracovného stretnutia s obyvateľmi IBV Pri Jazere a záver, že obec položí káble na cestu na verejné osvetlenie a verejný rozhlas.

81. Informáciu o zmene názvu potoka Žarnovica na Teplica.

82. Informáciu o neúspešnom projekte Leader-Horný Turiec.

83. Informáciu, že Finančná komisia nahliadne do dokladov obce o čerpaní rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2016.

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

8. Žiadosť p.Volnovej Leny o zamestnanie odbornej referentky na OcÚ Jazernica

9. Žiadosť p.Žarnovickej Jarmily o zamestnanie učiteľky na MŠ Jazernica

F. Obecné zastupiteľstvo ruší :

1. Uznesenie č. 8/2013/C Zmluva o dielo-IBV14 rodinných domov navrhnúť tak, aby bola podpísaná zhotoviteľom, objednávateľom a obcou zo 17.zasadnutia OZ zo dňa 18.9.2013.

Website design & development by CodeShore