Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 30.06.2016 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.


Prezentácia: Prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnená: Bc.Lucia Benčatová-Richterová 
Člen návrhovej komisie: Vladimír Baroš 
Overovateľ zápisnice: Peter Kuzmány 
Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
 3. Správa hlavného kontrolóra obce.
 4. NKÚ, výsledky kontroly – na vedomie.
 5. VZN č.2/2015 o odpadoch – diskusia a zmeny.
 6. Rokovací poriadok OZ – úpravy – diskusia a zmeny.
 7. Informácie starostu obce.
 8. Interpelácie poslancov OZ.
 9. Diskusia.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver.

K bodu č.1 a 2:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p.Petra Kuzmányho a  za člena návrhovej komisie p.Vladimíra Baroša. Dal hlasovať o ich voľbe. Boli jednohlasne zvolení. Za zapisovateľku určil p.Valockú Ľubomíru. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce.

3.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.11/2015/D, uzn.č.15/2016/C. Bolo splnené uzn.č.14/2016/C. Pán starosta k uzn.č.15/2016/C povedal, že manuál sa robiť nebude, ale určí sa paušálny poplatok za drvenie konárov.

3.2. Ďalej prečítala návrh plánu HK na 2.polrok 2016, ktorý predložila na schválenie.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č.4:

NKÚ, výsledky kontroly – na vedomie.

4.1. Pán starosta prečítal výsledky kontroly NKÚ SR. NKÚ nám vytklo, že evidencia vykazovania pozemkov nebola úplná. Ďalej, že zo strany HK neboli vykonané žiadne kontroly v súvislosti s pozemkami. Obec prijala opatrenia na odstránenie nezákonného stavu a do 28.8.2016 tieto nedostatky odstránime. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.5:

VZN č.2/2015 o odpadoch – diskusia a zmeny.

5.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že od 1.7.2016 je platná zmena zákona o odpadoch a ním by sa mali obce riadiť. Ďalej skládka bioodpadu, ktorá bola vedľa separovaného odpadu je postavená v rozpore s ustanoveniami vyhlášky č.371/2015 Z.z. a musíme ju odstrániť. Obec je zodpovedná za 4 druhy odpadu a to komunálny, to sú popolnice, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad, za ktoré platíme. Štvrtý je separovaný odpad to sú plastové fľaše,plastové odpady,železný šrot, papier, elektronický odpad a sklo, za ktoré neplatíme, ale separovaný odpad musí byť čistý. Pet fľaše zvlášť a plasty zvlášť. Na separovaný odpad sme podpísali zmluvu s firmou Natur-pack, ktorá ho bude vyvážať, ale nie priamo, ale cez Technické služby. Technické služby ho budú vyvážať ešte dva mesiace po starom a potom nám povedia akým spôsobom to budú robiť ďalej . Či dostaneme vrecia do každej domácnosti, alebo budú farebné zberné nádoby, kde to budeme triediť. Čo sa týka textilu a papiera ostaneme pri jednorazovom zbere.

5.2. Jedlé oleje zostal problém na občanoch, pretože organizácia, ktorá to mala brať neprešla kontrolou. Na benzínových pumpách to zoberú. Pneumatiky občan môže nechať v servise, alebo na dvore v Technických službách.

5.3. Drobný stavebný odpad obec je povinná zbierať, ale občan musí zaplatiť poplatok. Polystyrén nie je stavebný odpad, každý občan si ho musí zlikvidovať sám. Elektroodpad budeme zbierať 4x do roka. Komunálny odpad to sú popolnice, tam musíme rátať s tým, že sa poplatky zvýšia. Od 1.7.2016 sa poplatok za uloženie odpadu mení.

5.4. Biologicky rozložiteľný odpad, tam máme 3 možnosti a to novú skládku na novom pozemku a musíme platiť človeka, ktorý sa bude o to starať. Druhá možnosť občan si kúpi popolnicu, kde bude zbierať tento odpad a toto sa bude vyvážať a tretia možnosť občan si urobí kompostovisko a zakúpi si kompostér. Pán starosta prečítal písomnú pripomienku od p.Bc.Lucie Benčatovej-Richterovej,že finančná komisia doporučuje schváliť poskytnutie dotácie obce Jazernica každej domácnosti v obci na kúpu kompostéra a to vo výške 8 € na jednu domácnosť a kompostér. Dotácia má byť poskytnutá na základe žiadosti občana a predloženia dokladu o kúpe. K tomuto poslanci podotkli, že aký ten kompostér je veľký, či 1000 l, alebo menší. Pán poslanec J.Bučkuliak sa spýtal,či na likvidáciu bioodpadu môžeme požiadať o dotáciu od štátu. Nie, štát nám na to neposkytne dotáciu.

5.5. Pani Sokolová sa spýtala, či má úrad životného prostredia zmapované, odkiaľ ide najväčší odpad. Ľudia si to budú riešiť po svojom. Ona platí v Martine 25 € za odpad a tu v Jazernici 6 € za to, že tu má nehnuteľnosť. Pán poslanec Kubík Peter sa spýtal, že keď sa skosí väčšie množstvo trávy ako to riešiť. Pani Dianovská Eva sa spýtala, čo s burinou, ktorá sa v tom bioodpade vlastne ujme a nemala by sa tam dať. Pán starosta povedal, že za čierne skládky sa budú dávať pokuty a to vo výške 330 €. Poslanci aj prítomní občania sa nakoniec uzhodli, že najlepšie riešenie budú vlastné kompostoviská v záhradách. Pán starosta dal hlasovať o návrhu.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

5.6. Pán starosta ďalej navrhol, že konáre zo stromov by si mohli dať občania podrviť drvičom konárov za paušálny poplatok. Prečítal k tomuto písomnú pripomienku od p.Bc.Lucie Benčatovej-Richterovej , že finančná komisia doporučuje schváliť poskytnutie služby, drvenia konárov zamestnancami obec. úradu a to za dopredu stanovený poplatok napr. 6 € za hodinu. Táto služba bude k dispozícii občanom na požiadanie a za úhradu. K tomuto mali pripomienku p. Sokolová a p. Venényová, že niekto môže mať väčšiu kopu konárov, niekto menšiu. Pripomienku mal aj p. poslanec Kuzmany P., čo vtedy, keď niekto si chce dať podrviť konáre, ale nie je doma, keď zamestnanec obce to môže prísť podrviť. Bolo mu povedané, že po dohode je to možné aj v sobotu. Pán poslanec Baroš V. navrhol paušálny poplatok za drvenie konárov 2 € za hodinu, aj načatú hodinu. Pán starosta dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie: za:4 proti:0

5.7. Pani Venényová sa spýtala, čo s plechovkami, konzervami napr. z paštiky? Pán poslanec Kubík P. sa spýtal ako to riešia iné obce. Pán starosta odpovedal, že toto sa budeme musieť niekde informovať. Drobný stavebný odpad si vieme zlikvidovať, budeme mať kontajner a dvoch pracovníkov, ktorí to budú kontrolovať. Pani Sokolová povedala, že oni sutinu vyvážali na občiansky preukaz bez poplatku. Starosta odpovedal, že od 1.1.2016 sa za drobný stavebný odpad platí. Za tento 2.polrok 2016 by sme chceli robiť informatívnu evidenciu, ktorý občan koľko odpadu donesie. Za ďalšie kde umiestniť separovaný odpad – nádoby na sklo, plasty. Tento problém vyriešime po skúšobných 2 mesiacoch . Pán starosta navrhol, aby sme si určili pravidlá na zber odpadov a to formou vyhlášky o odpadoch pre občanov. Dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

K bodu č.6:

Rokovací poriadok OZ –úpravy-diskusia-schválenie.

6.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že v rokovacom poriadku v § 18 by chcel zmeniť rokovaciu hodinu a doplniť, „ v prípade potreby flexibilne prispôsobiť“. Dal o úprave textu hlasovať.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

6.2. Pán poslanec Bučkuliak Ján navrhol úpravu v rokovacom poriadku v § 36 bod 2 „ na základe audiovizualneho záznamu“ . Starosta dal o úprave hlasovať.

Hlasovanie: za: 1 proti:3

6.3. Pán poslanec Bučkuliak Ján navrhol ďalej úpravu v rokovacom poriadku v § 20 bod 9 písm.b, v § 22 bod 4 a v § 36 doplnením bodu 11 „zápisnice zverejňovať spôsobom v obci obvyklým a na internetovej stránke obce“. Starosta dal o úprave textu hlasovať.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č.7:

Informácie starostu obce.

7.1. Pán starosta informoval poslancov, že spojenie ZŠ a MŠ sa neuskutočnilo, zostáva to tak zatiaľ ako to je. Informoval sa na okrese, že na zrušenie školy by to odkladný účinok nemalo a ak by sme chceli zlúčiť ZŠ a MŠ dá sa to aj neskôr.

7.2. Projekt na výstavbu chodníka je v štádiu dokončovania a keď bude hotový požiadame o dotáciu. Projekt na osvetlenie cesty IBV-Kudera je hotový, zaplatili sme 150 €. Treba vybrať firmu vo výberovom konaní na jeho uskutočnenie.

7.3. Mal stretnutie s Občianskym združením, kde ho informovali prečo vznikli a aké sú ich ciele - majú chrániť pred zlým rozhodnutím starostov a sú členmi ZOMOS ktorý poskytuje právnu pomoc.

K bodu č.:8:

Interpelácie poslancov OZ

8.1. Pán poslanec Baroš Vladimír informoval, že je neprehľadná križovatka treba tam vypíliť kríky. K tomuto odpovedal p. poslanec Kuzmány Peter, že on to vybaví a s p. Barošom sa dohodnú.

8.2. Pán poslanec Kubík Peter sa spýtal, ako je to s kúrením v škole? Pán starosta odpovedal, že p. Jambor urobí projekt na základe, ktorého by sme požiadali o dotáciu od štátu. Kotolňa je už stará a nevieme tam rozdeliť kúrenie. Kúriť by sme chceli dreveným odpadom . Pani Venényová sa spýtala, či by sa dali využiť aj slnečné konektory. Starosta odpovedal, že na slnečné kolektory sa nedá vybaviť dotácia od štátu a zatiaľ by sme kúrili len v splyňovacej peci.

8.3. Pán poslanec Bučkuliak J. sa spýtal na projekty na mosty? Pán starosta odpovedal, že v septembri čakáme na výzvu a keď bude hneď tieto projekty pošleme. Ďalej sa spýtal na projekt vizualizácie telocvične. Starosta odpovedal, že p. Hladký na tom pracuje.

K bodu č.9:

Diskusia.

9.1. Pani Kuzmányová Eva sa spýtala, že p.poslankyňa Bc.L.Benčaťová-Richterová . tu teraz nie je, ale či sa ospravedlnila niekomu za to, že odišla z minulého zastupiteľstva? Pán starosta oznámil, že nie. Pani Čierna Božena mala pripomienku, že týmto svojim chovaním zneuctila voličov, poslancov, aj starostu, aby sa ako poslankyňa zobrala a odišla zo zasadnutia. Takto sa problémy neriešia. Ako je nápomocná, keď nerieši problémy. Dalšia otázka bola že Obec vydáva spravodaj a ako Občianske združenie informuje občanov o svojich aktivitách?

9.2. Pani Venényová Elena sa povedala , že kone stále znečisťujú cestu. Pán poslanec Bučkuliak J. odpovedal, že to znovu pripomenie p.Maslákovi. Pani Sokolová povedala, že ju požiadal Český spolok, či by ich previedla mokraďami Turca. Ale keďže je drevený chodník okolo Jazierka zhnitý, aj okolie zanedbané hanbí sa ich sem doviesť. Starosta odpovedal, že chodník spraví Obč.združenie a kosiť sa tam nesmie nakoľko je tam chránená oblasť 4.stupňa.Ďalej sa spýtala, že p.Burda by chcel opíliť stromy. Odpovedal, že potrebuje na to jeho žiadosť.

9.3. Pani Čierna Božena sa spýtala, či by obec mohla pokosiť ten pozemok, čo vlastní p.Lipenský? P.Bartošová je rodina, ona jeho adresu vie. Ďalej sa spýtala, čo s tými pozemkami za nimi, či sa s tým ide niečo robiť. Aj cesta je zasypaná štrkom, ktorý je nebezpečný. Starosta odpovedal, že povie p.Janíkovi, aby cestu nezasýpal štrkom a p.Navarčík sľúbil, že keď začne predávať pozemky na výstavbu IBV cestu upraví. Pani Kuzmányová Eva sa spýtala, čo s pozemkom na ktorom, mali byť  skleníky? Pán starosta odpovedal, že sa musí o tom informovať.

9.4. Pán poslanec Kuzmány P. sa spýtal, čo je s elektrocentrálou? Starosta odpovedal, že na elektrocentrálu sme zadali elektronické obstarávanie a to trvá dlhšie. Pán Marek J. mal pripomienku, že by bolo dobre v čakárni na žel. stanici opraviť dlažbu, aby to vyzeralo lepšie. A lampa verejného osvetlenia svieti prerušovane, či máme na to záruku? Pán starosta odpovedal, že na dlažbu sa pôjde pozrieť a na svetlá máme 5-ročnú záruku. Pokazené lampy nám firma vymení.

K bodu č.10:

Návrh na uznesenie.

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu č.11:

Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.

 

UZNESENIE z 15.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica


A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

103. Pána poslanca Petra Kuzmányho za overovateľa zápisnice a za člena návrhovej komisie pána poslanca Vladimíra Baroša.

104. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2016.

105. Spracovanie bioodpadu bude formou kompostovísk v záhradách občanov.

106. Paušál za drvenie konárov na 2 € za jednu hodinu, aj načatú.

107. Informovanie občanov formou „Vyhlášky o odpadoch“.

108. Úpravu v texte v § 18 v rokovacom poriadku.

109. Úpravu v § 20 bod 9 písm. b, v § 22 bod 4, v § 36 doplnením bodu 11 v rokovacom poriadku.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

87. Výsledky kontroly NKÚ.

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

10.Návrh p.poslanca Jána Bučkuliaka na doplnenie bodu 2 v § 36 v rokovacom poriadku.

Website design & development by CodeShore