ZÁPISNICA z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 24.11.2016 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: Ivan Gejdoš – starosta

Poslanci: Vladimír Baroš, Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Ján Bučkuliak, Peter Kubík, Peter Kuzmány

Ľubomíra Valocká – HK, Vlasta Michálková – za obecný úrad, hostia

Podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1).

Člen návrhovej komisie: Bc.Lucia Benčaťová Richterová, Peter Kuzmány
Overovateľ zápisnice: Ján Bučkuliak
Zapisovateľka: Bc. Lucia Benčaťová Richterová

Program zasadnutia (schválený na zasadnutí)

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
 3. Správa hlavného kontrolóra obce a kontrola uznesení.
 4. Rozpočet obce na rok 2017 – schválenie.
 5. VZN 4/2016 – cintorínsky poriadok – schválenie
 6. Prevod financií z rezervného fondu (výkop a výstavba osvetlenia ulice ku Jazeru) – schválenie.
 7. Voľba hlavného kontrolóra obce.
 8. Rozpočtové opatrenie č. 8 – na vedomie.
 9. Potvrdenie inventarizačných komisií – na vedomie.
 10. Informácie starostu obce.
 11. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
 12. Diskusia.
 13. Návrh na uznesenie.
 14. Záver.

K bodu č.1 a 2:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len ObZ) otvoril a prítomných privítal starosta obce Ivan Gejdoš. Konštatoval, že počtom prítomných 5 poslancov z celkového počtu 5 je ObZ uznášaniaschopné. Poslanci určili za zapisovateľku poslankyňu L.Benčaťovú R., za overovateľa zapisnica poslanca J. Bučkuliaka a za členov návrhovej komisie poslancov L.Benčaťová R. a a P. Kuzmányho. Starosta prečítal program ObZ zverejený na obecnej tabuli (príloha č. 2) a dal návrh na zmenu v bode 7. – nahradiť „Vyhlásenie výsledku voľby HK“ za „Voľba HK“. Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

ObZ schvaľuje program 18. zasadnutia, zapisovateľku, overovateľa a členov návrhovej komisie.

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce a kontrola uznesení.

3.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala správu k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 (príloha č. 3). Doporučila rozpočet schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2018 a2019 zobrať na vedomie.

3.2. Ďalej podala správu o kontrole pokladne na obecnom úrade, ktorá je v poriadku.

3.3. Informovala, že správu o vykonaných kontrolách predloží zastupiteľstvu na zasadnutí v januári 2017.

3.4. Ďalej HK informovala o plnení uznesení z minulých zasadnutí ObZ:

3.4.1. Uznesenie č. 16/2016/C – predložiť rozpočet na vedomie školskej rade – splnené.

3.4.2. Uznesenie č. 14/2016/C – opraviť cesty - trvá.

3.4.3. Uznesenie č. 17/2016/C – predložiť návrhy riešenia chodníka ku Jazierku – trvá, pretože starosta vetoval (nepodpísal) uznesenie ObZ č. 11/2016/E: 11. Návrh Občianskeho združenia Jazernica „Chodník ku Jazierku“, ani návrh starostu o zrušení chodníka ku Jazierku. Starosta zdôvodnil veto uznesenia tým, že sústreďuje informácie o chodníku a podľa nich bude obec chodník riešiť.

Poslankyňa L. Benčaťová R. žiadala odpoveď k pripomienkam, ktoré dala k zápisnici zo 17. zasadnutia ObZ (príloha č. 4). Starosta dal návrh na hlasovanie o zapracovaní jej pripomienok do zápisnice: hlasovaním 3 za, 0 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval schválilo ObZ zapracovanie pripomienok poslankyne L. Benčaťovej R. do zápisnice.

Ďalej poslankyňa L. Benčaťová R. zopakovala žiadosť o vetovanie uznesenia č. 12/2016/E, ktorú poslala na obecný úrad a doteraz nedostala odpoveď. Starosta odpovedal, že sa informoval u druhých starostov a podľa nich môže starosta obce zvolávať pracovné porady s poslancami a to aj bez verejnosti. Pani Valocká - HK obce vyjadrila súhlas s tvrdením starostu. Poslankyňa Benčaťová trvala na názore, že poslanci nemôžu podľa zákona rokovať mimo zasadnutia zastupiteľstva a že rokovania bez verejnosti vymedzuje zákon a porada o rozpočte je verejná záležitosť. Žiadala o oslovenie prokuratúry, ktorá rozhodne, ktorý názor je správny. ObZ doporučuje starostovi osloviť prokuratúru SR so žiadosťou o preskúmanie uznesenia ObZ č. 12/2016/E.

ObZ berie na vedomie správu HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a k návrhu rozpočtu obce na roky 2018, 2019. Zároveň ObZ berie na vedomie informácie HK a kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí ObZ.

ObZ berie na vedomie veto starostu k uzneseniu ObZ č. 11/2016/E.

ObZ schvaľuje zapracovanie pripomienok poslankyne L. Benčaťovej R. do zápisnice zo 17. zasadnutia ObZ dňa 27.10.2016.

ObZ doporučuje starostovi osloviť prokuratúru SR so žiadosťou o preskúmanie zákonnosti uznesenia ObZ č. 12/2016/E.

K bodu č. 4:

Rozpočet obce na rok 2017 – na schválenie

Návrh rozpočtu prečítala zamestnankyňa obecného úradu p. V. Michálková (príloha č. 5). Pripomienky zaslala Finančná komisia pri ObZ (príloha č. 6).

Poslanecké návrhy k rozpočtu:

4.1. L. Benčaťová R. – návrh na zníženie bežných výdavkov v odd. 01, položka 632001-El. energia na obecný úrad z 3575 eur na 2500 eur (úspora 1075 eur).

Hlasovanie: 1 za, 0 proti, 4 zdržal sa. Návrh neschválený.

4.2. L. Benčaťová R. – návrh na zníženie bežných výdavkov v odd. 01, položka 637026- Odmeny poslancom z 600 eur na 500 eur (úspora 100 eur).

Hlasovanie: 4 za, 1 proti, 0 zdržal sa. Návrh schválený.

4.3. L. Benčaťová R. – návrh na zníženie bežných výdavkov v odd. 04, položka 635006-Údržba miestnych komunikácií z 600 eur na 500 eur (úspora 100 eur).

Hlasovanie: 1 za, 4 proti, 0 zdržal sa. Návrh neschválený.

4.4. L. Benčaťová R. – návrh na vytvorenie nového odd. – Civilná ochrana, pred povodňami vo výške + 500 eur (nárast o 500 eur).

Hlasovanie: 1 za, 3 proti, 1 zdržal sa. Návrh neschválený.

4.5. L. Benčaťová R. – návrh na zníženie bežných výdavkov v odd. 01, položka 642006- Členské príspevky obecného úradu z 700 eur na 450 eur (úspora 250 eur).

Hlasovanie: 1 za, 4 proti, 0 zdržal sa. Návrh neschválený.

4.6. L. Benčaťová R. – návrh na zníženie bežných výdavkov v odd. 06, položka 632001 – El. energia na verejné osvetlenie z 2500 eur na 2000 eur (úspora 500 eur).

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa. Návrh schválený.

4.7. L. Benčaťová R. – návrh na zvýšenie bežných výdavkov v odd. 06, položka 637004 – Všeobecné služby na rozvoj obce z 0 eur na 600 eur (nárast o 600 eur).

Hlasovanie: 2 za, 1 proti, 2 zdržal sa. Návrh neschválený.

4.8. L. Benčaťová R. – návrh na zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup meračov rýchlosti (2 ks) z 0 eur na 4000 eur (nárast o 4000 eur).

Hlasovanie: 1 za, 4 proti, 0 zdržal sa. Návrh neschválený.

4.9. P. Kubík – návrh na presun usporených rozpočtovaných prostriedkov 500 eur z položky 632001- El. energia na verejné osvetlenie do položky 637004 – Všeobecné služby na rozvoj obce. T.z. zvýšenie z 0 eur na 500 eur v položke.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa. Návrh schválený.

ObZ schvaľuje návrh rozpočtu obce Jazernica na rok 2017 s pripomienkami:

1) ObZ schvaľuje zníženie bežných výdavkov v odd. 01, položka 637026- Odmeny poslancom z 600 eur na 500 eur (úspora 100 eur).

2) ObZ schvaľuje zníženie bežných výdavkov v odd. 06, položka 632001 – El. energia na verejné osvetlenie z 2500 eur na 2000 eur (úspora 500 eur).

3) ObZ schvaľuje zvýšenie bežných výdavkov v odd. 06, položka 637004 – Všeobecné služby na rozvoj obce z 0 eur na 500 eur (nárast o 500 eur) prevodom z položky 632001 – El. energia na verejné osvetlenie (úspora 500 eur).

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa

K bodu č. 5:

VZN 4/2016 – cintorínsky poriadok - na schválenie

Starosta I. Gejdoš predložil poslanecký návrh k VZN 4/2016 od poslankyne L. Benčaťovej R. (príloha č. 7). Informoval o pláne vytvoriť urnový háj, na ktorom by boli poplatky podľa nového VZN.

Poslankyňa L. Benčaťová R. dala slovo prítomných hosťom, aby sa vyjadrili k návrhu VZN. Žiadne pripomienky.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

ObZ schválilo VZN 4/2016 Cintorínsky poriadok.

K bodu č. 6:

Prevod financií z rezervného fondu (výkop a výstavba osvetlenia ulice ku Jazeru) – schválenie.

Starosta I. Gejdoš informoval o realizácii verejného osvetlenia na ulici Ku Jazeru, kde treba ešte dodať 1 amplión verejného rozhlasu, údržba rozhlasu sa bude robiť v r. 2017 priebežne. Teraz ide o prevod financií 2354,54 eur z RF. Príloha č. 8.

Poslankyňa L.Benčaťová R. upozornila, že materiál nebol predložený dopredu a ani Finančnej komisii pri ObZ. Znova trvala na tom, že o materiáli, ktorý nemala možnosť vidieť dopredu odmieta rokovať.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 1 zdržal sa

ObZ schválilo prevod financií z RF vo výške 2354,54 eur na výkop a výstavbu osvetlenia ulice Ku Jazeru.

K bodu č. 7:

Voľba hlavného kontrolóra obce

7.1. ObZ schvaľuje volebnú komisiu: predseda Ján Bučkuliak, členovia: Vladimír Baroš, Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Peter Kubík, Peter Kuzmány.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal.

7.2. ObZ schvaľuje spôsob voľby HK ako priame verejné.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal.

7.3. Starosta I. Gejdoš informoval o otváraní obálok prihlásených kandidátov do volieb hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie od 261.11.2016 do 25.11.2022. Predložil na vedomie zápisnicu z otvárania obálok dňa 23.11.2016 (príloha č. 9). Zo 4 prihlásených nesplnila jedna kandidátka – pani Ivana Krížová podmienky prihlásenia sa do voľby a jedna kandidátka – pani Ľubomíra Valocká sa vzdala kandidatúry dňa 24.11.2016. Do voľby postupujú dvaja kandidáti a to Dana Janíková a Ing. Ladislav Lukáč. Kandidujúci dostali priestor na sebaprezentáciu. Prítomná bola len Dana Janíková, ktorá sa predstavila a predstavila aj svoje priority ako HK. Poslanci položili otázky a kandidátka odpovedala. ObZ berie na vedomie zápisnicu z otvárania obálok na voľby HK dňa 23.11.2016, berie na vedomie odstúpenie Ľubomíry Valockej z voľby a berie na vedomie mená kandidátov pre voľbu HK a to Dana Janíková a Ing. Ladislav Lukáč.

7.4. Hlasovanie: Kto je za kandidátku Danu Janíkovú, aby bola HK obce v r. 2016-2022? 1 hlas.

Kto je za kandidáta Ing. Ladislava Lukáča, aby bol HK obce na obdobie r. 2016-2022? 4 hlasy.

7.5. Sčítanie hlasov: 1 za Dana Janíková, 4 za Ing. Ladislav Lukáč.

7.6. ObZ konštatuje, že voľba HK sa uskutočnila v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 369/1990 Zb.).

7.7. ObZ volí v súlade s §18a odst. 5) zákona č. 369/1990 Zb. pána Ing. Ladislava Lukáča do funkcie hlavného kontrolóra obce Jazernica na dobu určitú od 26.11.2016 do 25.11.2022.

7.8. ObZ určuje podľa §18c odst. 1) písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. v súlade s §11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. s účinnosťou od 26.11.2016 plat hlavného kontrolóra obce vo výške 80,00 eur mesačne pri 0,06 rozsahu pracovného úväzku určeným ObZ predchádzajúcim uznesením.

7.9. ObZ neschvaľuje hlavnému kontrolórovi obce žiadnu mesačnú odmenu z určeného platu podľa §18c odst. 5) zákona č. 369/1990 Zb.

7.10. ObZ udeľuje podľa §18 odst. 1) súhlas na podnikanie, vykonávanie inej zárobkovej činnosti, na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo v dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

K bodu č. 8:

Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 – na vedomie (príloha)

8.1. Starosta I. Gejdoš informoval o došlom liste z Okresného úradu Žilina z 2.11.2016, podľa ktorého budú prevedené na účet obce financie vo výške 496,00 eur na prenesené kompetencie na ZŠ a na základe listu OÚ Žilina zo dňa 4.11.2016 zníženie kompenzácie na náklady na prenesené kompetencie na predškolákov vo výške 54,00 eur. ObZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2016 vo výške +496,00 eur a -54,00 eur na prenesené kompetencie ZŠ.

8.2. Starosta I. Gejdoš navrhol zvýšenie bežných príjmov a výdavkov obce o sumu 2442 eur a to 400 eur za poplatky MŠ, 300 eur za poplatky ŠKD, 1000 eur za réžiu na stravné a 300 eur za prenájom budovy ZŠ. Poslankyňa Benčaťová R. upozornila, že tento návrh nebol predložený dopredu, nie je ani odôvodnený a odmieta o ňom rokovať na dnešnom zasadnutí.

Hlasovanie za návrh starostu: 4 za, 0 proti, 1 zdržal sa.

ObZ schvaľuje 8. zmenu rozpočtu v roku 2016 a to zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov obce o sumu 2442,00 eur.

K bodu č. 9:

Potvrdenie inventarizačných komisií – na vedomie.

Starosta I. Gejdoš informoval o zložení inventarizačných komisií (príloha č. 12).

ObZ berie na vedomie.

K bodu č. 10:

Informácie starostu obce.

10.1. Starosta prečítal list Ing. M. Bodjana adresovaný poslancom zastupiteľstva (príloha č. 11).

Vyjadril sa, že na stretnutí s predsedom OZJ Benčaťom a Ing. Bodjanom, povedal doc. Benčať, že OZJ vzniklo na to, aby kontrolovalo starostu, takže s kým a o čom má on, starosta rokovať. Keď predseda OZJ prehodnotí svoj názor, môže prísť a môžu spolu rokovať. Zároveň oznámil, že na základe tohto listu dáva trestné oznámenie na Ing. Bodjana za znevažovanie obecného úradu. A doporučil podobný krok aj p. Michálkovej, pracovníčke úradu. Poslankyňa Benčaťová R. upozornila, že uvedený list nedostala.

10.2. Starosta informoval, že v Jazernici sú niektorí ľudia, ktorí si myslia, že starosta a jeho spolupr sú exrement, na ktorý môžu pľuť a doňho kopať, preto na základe príspevku zverejneného na soc. sieti facebook pod hlavičkou Občianskeho združenia Jazernica dňa 27.10.2016 dáva trestné oznámenie aj na OZ Jazernica za podnecovanie nenávisti voči starostovi a jeho spolupracovníkom.

10.3. Starosta informoval, že dáva podnet na MV SR a NKÚ na preskúmanie činnosti OZ Jazernica, či nebol porušený zákon 83/1990, § 4a a §5. Kým nebude vyšetrovanie ukončené, nebude sa k týmto veciam vyjadrovať. To je jeho odpoveď na list Ing. Bodjana. Poslankyňa Benčaťová dala slovo verejnosti a prítomným zástupcom OZ Jazernica, starosta však slovo neudelil.

10.4. Starosta informoval o svojej neprítomnosti budúci mesiac, od 15.12. nebude prítomný, preto požiadal poslanca Baroša o zabezpečenie vianočnej výzdoby v obci.

10.5. Dňa 26.12.2016 sa neuskutoční vianočný stolnotenisový turnaj, pretože tu starosta nebude.

10.6. Starosta informoval, že DHZ Jazernica previedla zmluvne na obec majetok získaný dotáciou v rokoch 2013, 2014, 2015.

ObZ berie na vedomie informácie starostu.

K bodu č. 11:

Interpelácia poslancov.

Poslanci nemali žiadne interpelácie.

K bodu č. 12:

Diskusia.

12.1. Ing. M. Bodjan: rozpočet je nezrozumiteľný, žiada zverejniť aj metodiku napĺňania a otvorenosť a ústretovosť pri tvorbe rozpočtu, iná metóda, pretože sú to peniaze daňových poplatníkov, ktoré obec spravuje a nie vlastní. Chýba plán rozvoja, podľa ktorého by sa pripravoval aj rozpočet obce. Dať návrh rozpočtu v podobe tak, aby sa občania mohli vyjadriť. Okrem jednej poslankyne nemal nikto tu pripomienky. Pani Michálková zareagovala, nech to dá tak, ako si to predstavuje.

12.2. Poslanec Kuzmány reagoval, že poslankyňa Benčaťová predložila stanovisko finančnej komisie. Pani Benčaťová reagovala, že to bol jej názor.

12.3. Doc. M. Benčať: bol za starostom ako predseda OZ Jazernica a diskutovali o spolupráci. OZJ má svoje stanovy, podľa ktorých funguje. Spájať list jedného človeka, ktorý ho píše ako občan obce s organizáciou je nemiestne, žiadal starostu, aby to rozlišoval. Vyzval starostu, aby splnil predvolebný sľub o spolupráci s organizáciami v obci. Aj s OZJ.

12.4. B. Čierna: či sa plánuje do zimy oprava ciest, úprava jám na ich ceste? A či sa tam plánuje postaviť stĺp verejného osvetlenia na konci tej ulice, smerom ku Janíkovi? Starosta odpovedal, že nie je problém jamy zasypať a o stĺpe verejného osvetlenia pouvažuje. Poslanec Bučkuliak navrhol, že z finančnej rezervy, kde sa vyčleňovali peniaze na takého veci.

12.5. K. Kuzmány: k návrhu rozpočtu obce, že je iný ako v podvojnom účtovaní, ale nemal by byť problém v ňom. Článok na FB považuje za osočovanie starostu a HK a treba to dať prešetriť. Ako dlhoročný HK vie, že OZJ vždy len útočí, stále len bojuje, ostatní sú spokoní. Načo by mali mať ostatní poslanci pripomienky, keď súhlasia. Ak bol niekto vylúčený z procesu prípravy rozpočtu, predsa je logické, že najskôr sa musí pripraviť návrh a až potom sa môže verejnosť vyjadriť k nemu. Reagovala Benčaťová, ktorá ako poslanec zastupuje časť ľudí, ktorí ju zvolili a súhlasia s jej prácou. Dlhšie spolupracovala s p. Kuzámnym st. a neprekvapilo ju, že on prenasleduje ľudí za názory, hoci od starostu to nečakala. OZJ sa súdnou cestou domáhalo dodržiavania zákonov a vo všetkých prípadoch súdy rozhodli, že obec zákony porušila. Tentoraz obec-starosta ide vyšetrovať ľudí za ich názor, čo jej podľa nej krok do minulosti a robí to z ľudí disidentov v tejto dobe. Poslanec Bučkuliak sa opýtal, že v čom je krok dopredu, že píše Benčaťová, že odišiel zo zasadnutia zastupiteľstva. Opisuje to, čo jej vyhovuje a keď ona odišla zo zasadnutia bez ospravedlnenia, to nepíše. Poslankyňa nerozumela o čom rozpráva. Poslanec Bučkuliak zopakoval, v čom je teda progres, že takto opisuje obec pre verejnosť. Pani Benčaťová odpovedala, že práve v tom zverejňovaní, že je za transparentnosť, pretože otvorenosť je dobrá a nesúhlasila s názorom p. Kuzmánym st., pretože pri tvorbe rozpočtu má byť čo najviac ľudí. Progres je, aby to všetci ľudia vedeli. Pán Bučkuliak: upozornila, že starosta šetrí a že napáda starostovu sestru - HK. Pani Benčaťová sa opýtala, že ako uráža p. Valockú, veď je pravda, že je HK a že je sestra starostu. Pani Valocká reagovala, že p. Benčaťová píše akoby niečo porušila.

12.6. Doc. M. Benčať sa vyjadril, že je rád, že je diskusia, že sa prezentujú názory. Podľa pravidiel sú porady zastupiteľstva verejné, zákon určuje kedy je zastupiteľstvo neverejné. OZJ je členom ZOMOS, s ktorým si vymieňajú skúsenosti ako je to v iných obciach. Každý má právo na svoj názor, ak prekračuje hranice zákona, môže byť žalovaný. Položil otázku, ako sa môže občan dostať k informáciám? Starosta reagoval, že každý môže prísť na obec. úrad v úradných hodinách.

12.7. Poslanec P. Kubík pripomenul poslankyni Benčaťovej, že len vďaka náhode alebo šťastiu sa stala poslancom, pretože je len náhradník. Poslankyňa Benčaťová žiadala vysvetlenie, nakoľko poznámku poslanca chápe ako popieranie jej mandátu poslanca. P. Kubík upresnil, že reagoval tým na jej prezentáciu pred p. Kuzmánym st., že je ona poslancom. Poslanec Bučkuliak informoval, že regulérne dostala 72 hlasov. Búrlivá diskusia.

12.8. A. Bodjanová vyjadrila údiv nad priebehom zasadnutia, vyjadrila súhlas s prácou poslankyne Benčaťovej, ostatní poslanci sú nepripravení, nemajú ani len papier pred sebou, poslanec, ktorý príde do obchodu a ani nepozdraví, tam treba začať. Poslanec Kubík reagoval, že ona to neurobí tiež. Pani Michálková sa pridala, že ju p. Bodjanová tiež nezdraví, hoci ona áno.

12.9. V. Michálková, pracovníčka obec. úradu: „Ešte by som mala otázku na pána Bodjana, keď už ma tak tu vypisuje, že aký mám bordel v papieroch, že aká som neporiadna a neviem čo, neschopná a sprostá, ja viem, že už dávno od doby ako robil KD, že som si dovolila sa niečo opýtať ako účtovníčka, že mu sedím na duši a bol by najradšej keby sa ma zbavil, tak za všetky tie kontroly, ktoré sme na obec. úrade mali, uzávierky, všetko možné, tak či má nejaký dôkaz, že som taká neporiadná a mám bordel. Nech ho predloží.“ Ing. Bodjan: „Prehrajte si záznam z minulého zastupiteľstva, kde starosta povedal, že je v papieroch neporiadok.“ V. Michálková: „Ale v účtovných? Veď mi máme všelijaké papiere, nielen účtovné, ja si žiadam, aby ste mi predložil doklad, že som neporiadna, že som sprostá doslova ste nepovedal, ale z toho vyplýva, že som sprostá. Ja si žiadam od Vás predložiť doklad z nejakej kontroly, kde som bola potrestaná, kde som dostala pokutu alebo tak niekde vyvesená ako neporiadná účtovníčka za tých 28 rokov čo robím v Jazernici! To, že tu nemám trvalý pobyt, neznamená... No však bude to predmetom toho trestného čo podám. A ja som potom zvedavá na ten dôkaz, keď ma už osočujete. Možno ešte s Jarom len som začala robiť a stále a stále máte niečo proti mne.“ Ing. Bodjan: „Pani Michálková, ja Vám poviem len jednu vec – títo ľudia nevedia o čom sa my bavíme, pretože tí ľudia nie sú zoznámení.“ Pani Michálková: „Vedia velice dobre všetko tí ľudia.“ Ing. Bodjan do pléna: „Ja sa spýtam – Vám zapričínila pani Michálková finančnú ujmu? Keby Vám zapričínila, tak by ste ... ja si to ponechám pre políciu. A keďže mi pani Michálková zapričínila finančnú ujmu... pretože viem, že tu robili zmätky a zle a zneužili právomoci verejných činiteľov na to, aby dupali po občanovi a ešte to malo pre mňa aj finančný dopad. A toto si ja zopakujem kedykoľvek. A teším sa...“ V. Michálková: „Aj ja sa teším. Tak budeme potešení obidvaja.“ Diskusia prítomných.

12.10. D. Janíková: otázka, či nie je možné zabezpečiť umiestniť zrkadlo na križovatku pri pošte, pretože je tam múr a pri výjazde na hlavnú cestu nie je možné vidieť prichádzajúce autá. Starosta: to nie je problém, požiada správu ciest ŽSK. Pani Janíková ešte požiadala o úpravu kríkov a stromov okolo cestných značiek, ktoré nevidno. Starosta: zabezpečí. A položila otázku, či dal niekto z občanov pripomienky k návrhu rozpočtu.

12.11. K. Kuzámny: Niekto musí vytvoriť nejaký základ, aby bolo o čom rokovať. Nemal pripomienky, lebo súhlasí s návrhom. Poslanci boli obviňovaní, že nemajú pripomienky, ale oni súhlasia s tým návrhom. D. Janíková: mal niekto niekedy pripomienky? Treba zjednodušiť ten návrh rozpočtu pre ľudí, aby bol zrozumiteľný. Poslanec Kuzmány: áno, tvorili sme spolu so starostom rozpočet. Poslanec Bučkuliak: ktokoľvek má otázky, tak môže prísť na obecný úrad a p. Michálková nikoho nevyhodí.

12.12. Jaroslav Marek: ako bývalý starosta informoval o spôsobe (procedúre) tvorby rozpočtu.

12.13. Doc. M. Benčať: občania chcú rozumieť rozpočtu, naši zástupcovia hovoria za nás. Porada so starostom je oficiálna, nie je to tajné a ak pána Bodjana odtiaľ vyhodili poslanci so starostom, nie je to v súlade so zákonom. Prečo sa tu máme vadiť, je to diskusia. Poslanec Bučkuliak: položil otázku, či bol pán Benčať odmietnutý niekedy obecným úradom. Doc. Benčať: so starostom sme sa dohodli, že sa budeme baviť a teraz vyťahuje veci, ktoré nie sú pravda a to je rozoštvávanie ľudí.

K bodu č.13: Návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie prečítala členka návrhovej komisie poslankyňa Bc. L. Benčaťová R.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

ObZ schvaľuje uznesenia z 18. zasadnutia ObZ Jazernica dňa 24.11.2016 (príloha).

K bodu č. 14: Záver.

Zasadnutie ObZ Jazernica ukončil starosta I. Gejdoš a poďakoval za účasť.

Zapísala: Bc. Lucia Benčaťová Richterová 
Overil: Ján Bučkuliak
Schválil: Ivan Gejdoš, starosta

Príloha k zápisnici:

 1. Prezenčná listina zo zasadnutia ObZ Jazernica dňa 24.11.2016.
 2. Program 18. zasadnutia ObZ Jazernica – návrh zverejnený na obecnej tabuli.
 3. Správa HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.
 4. Pripomienky L.Benčaťovej R. k zápisnici zo 17. zasadnutia ObZ.
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2017.
 6. Stanovisko Finančnej komisie pri ObZ k návrhu rozpočtu.
 7. Návrh VZN 4/2016 – poslanecký návrh L. Benčaťovej R.
 8. Prevod financií 2354,54 eur z RF.
 9. Zápisnica z otvárania obálok dňa 23.11.2016 – voľby HK.
 10. Rozpočtové opatrenie č. 8/2016
 11. List Ing. M. Bodjana adresovaný poslancom zastupiteľstva
 12. Zloženie inventarizačných komisií obce Jazernica
 13. Uznesenia z 18. zasadnutia ObZ Jazernica dňa 24.11.2016.

UZNESENIE z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica 

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

117. Program 18. zasadnutia, zapisovateľku Bc. Luciu Benčaťovú Richterovú, overovateľa Jána Bučkuliaka a členov návrhovej komisie Bc. Luciu Benčaťovú Richterovú a Petra Kuzmányho.

118. Zapracovanie pripomienok poslankyne L. Benčaťovej R. do zápisnice zo 17. zasadnutia ObZ dňa 27.10.2016.

119. Návrh rozpočtu obce Jazernica na rok 2017 s pripomienkami:

1) ObZ schvaľuje zníženie bežných výdavkov v odd. 01, položka 637026- Odmeny poslancom z 600 eur na 500 eur (úspora 100 eur).
2) ObZ schvaľuje zníženie bežných výdavkov v odd. 06, položka 632001 – El. energia na verejné osvetlenie z 2500 eur na 2000 eur (úspora 500 eur).
3) ObZ schvaľuje zvýšenie bežných výdavkov v odd. 06, položka 637004 – Všeobecné služby na rozvoj obce z 0 eur na 500 eur (nárast o 500 eur) prevodom z položky 632001 – El. energia na verejné osvetlenie (úspora 500 eur).

120. VZN 4/2016 Cintorínsky poriadok.

121. Prevod financií z RF vo výške 2354,54 eur na výkop a výstavbu osvetlenia ulice Ku Jazeru (Miestna komunikácia pri IBV Jazernica).

122. Volebnú komisiu: predseda Ján Bučkuliak, členovia: Vladimír Baroš, Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Peter Kubík, Peter Kuzmány.

123. Spôsob voľby HK ako priame verejné.

124. Súhlas zvolenému HK na podnikanie, vykonávanie inej zárobkovej činnosti, na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo v dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle §18 odst. 1) zákona č. 369/1990 Zb.

125. Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 – bežné príjmy a bežné výdavky vo výške 2 442,00 eur a to 400 eur za poplatky MŠ, 300 eur za poplatky ŠKD, 1000 eur za réžiu na stravné a 300 eur za prenájom budovy ZŠ.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

102. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2018, 2019.

103. Informácie HK a kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí ObZ.

104. Veto starostu k uzneseniu ObZ č. 11/2016/E.

105. Zápisnicu z otvárania obálok na voľby HK dňa 23.11.2016, odstúpenie Ľubomíry Valockej z volieb a mená kandidátov pre voľbu HK: Dana Janíková a Ing. Ladislav Lukáč.

106. Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 vo výške +496,00 eur a -54,00 eur na prenesené kompetencie ZŠ.

107. Zloženie inventarizačných komisií.

108. List Ing. M. Bodjana adresovaný poslancom zastupiteľstva.

109. Informáciu starostu o podaní trestné oznámenia na Ing. Bodjana.

110. Informáciu starostu o podaní trestné oznámenia na OZ Jazernica.

111. Informáciu starostu o podaní podnetu na NKÚ na prešetrenie činnosti OZ Jazernica.

112. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2018 a 2019.

113. Správu HK o vykonanej kontrole pokladne obecného úradu.

114. Informáciu HK o predložení správy o kontrolnej činnosti za rok 2016 v januári 2017.

115.Informáciu starostu o nekonaní sa stolnotenisového turnaja v Jazernici dňa 26.12.2016.

116. Informáciu starostu o prevode majetku DHZ Jazernica získaného z dotácie na obec Jazernica v roku 2016.

C. Obecné zastupiteľstvo doporučuje:

18. Osloviť prokuratúru SR so žiadosťou o preskúmanie zákonnosti uznesenia ObZ Jazernica č. 12/2016/E.

Termín: do ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva zodpovedný: starosta

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

13. Hlavnému kontrolórovi obce žiadnu mesačnú odmenu z určeného platu podľa §18c odst. 5) zákona č. 369/1990 Zb.

G. Obecné zastupiteľstvo konštatuje:

1. Že voľba HK sa uskutočnila v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

H. Obecné zastupiteľstvo volí:

1. V súlade s §18a odst. 5) zákona č. 369/1990 Zb. pána Ing. Ladislava Lukáča do funkcie hlavného kontrolóra obce Jazernica na dobu určitú od 26.11.2016 do 25.11.2022.

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 18. zasadnutí dňa 24.11.2016.

Vysvetlivky:

A. ObZ schvaľuje.

B. ObZ berie na vedomie.

C. ObZ doporučuje.

D. ObZ ukladá.

E. ObZ neschvaľuje.

F. ObZ ruší.

G. ObZ konštatuje.

H. ObZ volí.

Website design & development by CodeShore