Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 26.1.2017 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: Ivan Gejdoš – starosta, poslanci - Vladimír Baroš, Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Ján Bučkuliak, Peter Kubík, Peter Kuzmány; HK obce - Ing. Ladislav Lukáč, bývalá HK - Ľubomíra Valocká, hostia (verejnosť) podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1).
Člen návrhovej komisie: Peter Kuzmány
Overovateľ zápisnice: Ján Bučkuliak
Zapisovateľka: Bc. Lucia Benčaťová Richterová

Program zasadnutia (schválený na zasadnutí):

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
 3. Správa hlavného kontrolóra obce a kontrola uznesení.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK za 1. polrok 2017 – na schválenie
 5. Žiadosť o finančný príspevok TJ Družba Malý Čepčín – na schválenie
 6. Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 – na schválenie
 7. Informácie starostu obce.
 8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva.
 9. Diskusia.
 10. Návrh na uznesenie.
 11. Záver.

K bodu č.1 a 2:

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľa
zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len ObZ) otvoril a prítomných privítal starosta obce Ivan Gejdoš. Konštatoval, že počtom prítomných 5 poslancov z celkového počtu 5 je ObZ uznášaniaschopné. Privítal nového HK Ing. Ladislava Lukáča a upresnil svoju odpoveď na otázku položenú na voľbe HK či sa poznajú a to, že poznal brata Pavla Lukáča.

Poslanci určili za zapisovateľku poslankyňu L.Benčaťovú R., za overovateľa zapisnica poslanca J. Bučkuliaka a za členov návrhovej komisie poslanca P. Kuzmányho. Starosta prečítal program ObZ zverejený na obecnej tabuli (príloha č. 2). Poslankyňa Benčaťová R. dala návrh na zmenu v bode 4. a v bode 6. a to zobrať materiály v týchto bodoch na vedomie a nie na schválenie, pretože neboli poskytnuté poslancom dopredu. HK Lukáč upozornil, že materiál v bode 4. – návrh plánu kontrol bol zverejnený od 10.12.2016 na obecnej tabuli. Starosta vysvetlil, že bod 6. – rozpočtové opatrenie sa skladá z dvoch častí, z ktorých jedna je na vedomie a jedna na schválenie. Dal hlasovať o prvom návrhu programu.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 1 zdržal sa (Benčaťová R.).
ObZ schvaľuje program 19. zasadnutia, zapisovateľku, overovateľa a členov návrhovej komisie.

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce a kontrola uznesení.

3.1. Správu HK obce za rok 2016 prečítala bývalá HK p.Valocká Ľubomíra (príloha č. 3). Poďakovala za spoluprácu.

3.2. Kontrolu plnenia uznesení ObZ vykonal HK Ing. Ladislav Lukáč (príloha č. 4):

3.2.1. Uznesenie č. 17/2016/C – predložiť návrhy na chodník ku Jazierku – v riešení

3.2.2. Uznesenie č. 14/2016/C – zabezpečiť opravu ciest – úloha trvá

3.2.3. Uznesenie č. 18/2016/C – osloviť prokuratúru so žiadosťou o preskúmanie zákonnosti uznesenia

ObZ Jazernica č. 12/2016/E – splnené listom č. 19/2017 zo dňa 16.1.2017.
ObZ berie na vedomie správu HK za rok 2016.
ObZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí ObZ.

K bodu č. 4:

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK za 1. polrok 2017 – na schválenie (príloha č. 5).

HK prečítal plán kontrolnej činnosti, plnenie úloh HK a ďalšiu činnosť HK. Informoval, že sa stal členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska.
ObZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce Jazernica na I. polrok 2017.
ObZ poveruje HK obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

K bodu č. 5:

Žiadosť o finančný príspevok TJ Družba malý Čepčín - na schválenie (príloha č. 6).

Starosta I. Gejdoš predložil žiadosť o finančný príspevok na rok 2017 pre TJ Družba Malý Čepčín, kde hrávajú aj chlapci z Jazernice. Doteraz prispievala Jazernica 50 eur ročne. Počet hráčov sa mení, v súčasnosti chodí do Čepčína asi 6 chlapcov. Diskusia o výške príspevku či paušálne alebo na hráča. Poslankyňa Benčaťová pripomenula svoj návrh a aj návrh finančnej komisie vytvoriť dotačný systém obce, pretože je rozpočtovaných 500 eur, z ktorých čerpajú vždy len určité organizácie. Poslanci sa budú tvorbou dotačného systému zaoberať. Starosta dal návrh na príspevok vo výške 50 eur pre TJ Družba Malý Čepčín v roku 2017.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
ObZ schválilo finančný príspevok vo výške 50 eur pre TJ Družba Malý Čepčín v roku 2017.

K bodu č. 6:

Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 – na schválenie (príloha č. 7)

Starosta I. Gejdoš predložil na vedomie 9. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2016 na základe listu Okresného úradu Žilina č. OÚ-ZA-OS2-2016/007822-018 zo dňa 13.12.2016 o sumu 684 € na prenesené kompetencie ZŠ pripísanú na účet dňa 16.12.2016 a zníženie transferu na UoZ o sumu -522,- € v príjmoch aj výdavkoch. Zároveň predložil na schválenie zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov obce o sumu 5 643,-€ z výnosu dane z DÚ za rok 2016.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 1 zdržal sa (Benčaťová R.)
ObZ berie na vedomie a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2016.

K bodu č. 7:

Informácie starostu obce

7.1. Starosta informoval o písomnej abdikácií p. Jarky Fánovej z členstva vo Finančnej komisie pri obec. zastupiteľstve obce Jazernica a to z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti (príloha č. 8). 

7.2. Starosta informoval o rokovaniach so starostami obcí Turček, Malý Čepčín a Dubové vo veci zistenia činnosti komisií v týchto obciach. Podľa ich informácií majú komisie, ktoré však riadi starosta. V Jazernici sú potrebné ešte hospodárska a urbanistická komisia, príp. aj športová a kultúrna, ale treba na to čas. Poslankyňa Benčaťová R. upresnila informáciu o komisiách a to, že podľa zákona o obci 369/1990 sú komisie zriaďované zastupiteľstvom, pretože sú poradným orgánom zastupiteľstva a na komisiu môže riadiť len poslanec. Ona sama je predsedom finančnej komisie a poslanec Bučkuliak je predsedom komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá ako jediná je povinná zo zákona.

7.3. Starosta informoval o ročnom vyúčtovaní el. energie za rok 2016: preplatok za OÚ 360 eur, nedoplatok 140 eur v starej ZŠ, ktorý bude riešiť s hudobníkmi a kulturistami; za verejné osvetlenie preplatok spolu 58 eur, za KD preplatok 40 eur. T.z., že výmena žiariviek sa už prejavila v tejto úspore. Zároveň informoval, že spraví audit elektriky, nové revízne správy a že vyjednal nové, výhodnejšie zmluvy. Požiada o zmeny ističov. V novom roku už prišla faktúra od SSE vo výške spolu 311 eur/mesiac, predtým to bolo 157 eur mesačne. Nárast poplatkov za ističe z 48 eur mesačne na 230 eur mesačne. Žiadne upozornenie v roku 2016 na výmenu ističov obec nedostala od dodávateľa. Splatnosť faktúry je 15.2., dovtedy počkajú, či prídu nové výmery.

7.4. Starosta informoval o možnosti získania dotácie ŽSK na športové zariadenia a pre športové kluby. Jazernica požiada o max. príspevok 1500 eur na obnovu bývalej ZŠ, kde je športový klub. Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica dňa 26.1.2017

7.5. Zároveň starosta informoval, že oslovil statika so žiadosťou o vypracovanie statického posudky budovy starej ZŠ, ktorý sa bude realizovať v priaznivejšom počasí.

7.6. Starosta informoval o došlom liste OZ Jazernica o detskom ihrisku v Jazernici, pri starej ZŠ (príloha č. 9). OZJ ponúka znova zariadenie ihriska do daru obci. Diskusia o potrebe detského ihriska, o alternatívach, ako aj o možnosti poskytnúť verejnosti detské ihrisko pri MŠ. Starosta dal návrh na zachovanie súčasnej dohody s OZJ o prevádzkovaní ihriska.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 1 zdržal sa (Benčaťová R.)
ObZ schválilo zachovanie súčasnej dohody s OZ Jazernica o prevádzkovaní detského ihriska.

7.7. Starosta informoval o výsledkoch zisťovania dokumentácie o chodníku ku Jazierku, podľa ktorého obec Jazernica požiadala o výstavbu chodníka a je zodpovedná za toto dielo. Obec Jazernica požiadala aj o vydanie súhlasu s výstavbou chodníka a dostala rozhodnutia. OZ Jazernica bolo zhotoviteľom diela. Pozemok je vo vlastníctve SPF, ktorý dal súhlas obci. Zodpovedná za dielo je obec. Mala by existovať zmluva o dielo alebo povolenie na stavbu, požiada oficiálne písomne OZJ o predloženie zmluvy alebo povolenia. V prípade, že takéto dokumenty nie sú, bude hľadať riešenie v spolupráci s odborom ŽP a správou NP VF. Poslankyňa Benčaťová R. upozornila, že tento problém je v kompetencii zastupiteľstva, ktoré má rozhodnúť o návrhoch a jedným z nich bol aj návrh OZJ o spolupráci s obcou na tomto diele. Starosta predloží nové informácie na budúcom zasadnutí zastupiteľstva.

ObZ berie na vedomie informácie starostu:

- o vzdaní sa členstva p. Jarky Fánovej vo Finančnej komisii pri obecnom zastupiteľstve;
- o činnosti komisií v susedných obciach;
- o ročnom vyúčtovaní elektrickej energie obce za rok 2016;
- o príprave žiadosti o dotáciu ŽSK pre športové kluby;
- o priebežnom stave dokumentácie ku dielu Chodník ku Jazierku.

K bodu č. 8:

Interpelácia poslancov.

8.1. Poslanec P. Kuzmány sa pýtal na priebežný stav projektu Chodník pri hlavnej ceste. Starosta informoval, že požiadal o vyjadrenie a spoluprácu ŽSK. Na chodník nie je dotácia, lebo nie je žiadna výzva.

8.2. Poslankyňa Benčaťová R. dala návrh na hlasovanie o odmenách poslancov v roku 2016. Starosta predložil návrh na výšku odmeny a to 100 eur pre každého poslanca, spolu 500 eur, ktoré boli aj rozpočtované v roku 2016.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa
ObZ schválilo ročné odmeny poslancov vo výške 100 eur pre každého poslanca za rok 2016.

8.3. Poslankyňa Benčaťová R. žiadala o predkladanie materiálov poslancom v časovom predstihu pred zasadnutím zastupiteľstva a to min.7 dní, aby mohla zvolať finančnú komisiu. Starosta prisľúbil.

8.4. Poslanec J. Bučkuliak sa spýtal na stav projektov na mosty. Starosta informoval, že projekty budú pripravené do mája 2017, pričom spoluúčasť je 5%, budú sa robiť obidva mosty, ale postupne. Zároveň informoval, že obec kúpi zrkadlo na hlavnú cestu, na križovatku od pošty, kde však musí byť aj značka stop, ktorú tiež bude musieť zabezpečiť obec. Správa ciest dala súhlas.

8.5. Poslanec V. Baroš sa spýtal na organizovanie fašianog. Starosta odpovedal, že po dohode s hasičmi a p. Hubkovou bude informovať, aj verejnosť.

8.6. Poslanec P. Kubík sa spýtal na situáciu v MŠ. Starosta odpovedal, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (zák. 122/2013) nemôže poskytnúť žiadne informácie, kým nebude problém vyriešený.

8.7. Poslanec J. Bučkuliak dal návrh na zvýšenie výšky odmeny starostovi. Odôvodnil to úsporami vďaka starostovej hospodárskej stratégie. Poslankyňa Benčaťová namietala, že tento návrh mal dať pri tvorbe rozpočtu, pretože nie je vhodné na začiatku roka čerpať financie, keď nevieme čo bude treba počas roka financovať. Tento návrh môže byť prejednávaný na konci roka. Zároveň upozornila, že ešte nie je známy výsledok hospodárenia za rok 2016, tak aké úspory? Poslanci sa dohodli, že tento návrh prejedná najskôr obecná rada, ktorej termín zasadnutia bude 9.2.2017.

8.8. Poslankyňa L. Benčaťová R. sa informovala o výberovom konaní na post riaditeľky ZŠ. Starosta odpovedal, že podľa zákona sa výberové konanie opakuje každých 5 rokov.

K bodu č. 9:

Diskusia.

9.1. Pán K. Kuzmány požiadal o hlasnejšie vyjadrovanie poslancov, pretože ich nie je počuť. Viacerí prítomní hostia potvrdili jeho námietku. Starosta sľúbil ozvučenie miestnosti. Ďalej pán K. Kuzmány pripomenul, že ŠÚ SR vydáva v marci údaj o priemernej mzde v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja aj plat starostu, tak vtedy môže zastupiteľstvo prejednať odmenu starostovi.

9.2. Pani B. Čierna požiadala o zverejňovanie oznamov o konaní zastupiteľstva. Starosta zareagoval, že oznam bol aj vyhlásený obecným rozhlasom a okrem toho je na obec. tabuli. Poslankyňa Benčaťová R. sa opýtala, či starosta nezvažuje vytvoriť profil obce na niektorej
sociálnej sieti, napr. na facebooku. Starosta odpovedal, že nie.

9.3. Bc. A. Bodjanová požiadala o dosadenie borovíc pri žel. trati, ktoré vandali vyrúbali. Zároveň žiadala o riešenie problému s exkrementami po psoch pri vlakovom nástupišti a výstupišti. Diskusia o evidencii psov a riešení aj iných problémov so psami.

K bodu č.10:

Návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka Bc. L. Benčaťová R.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
ObZ schvaľuje uznesenia z 19. zasadnutia ObZ Jazernica dňa 26.1.2017 (príloha).

K bodu č. 11:

Záver.

Zasadnutie ObZ Jazernica ukončil starosta I. Gejdoš a poďakoval za účasť.

UZNESENIE z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

126. Program 19. zasadnutia (príloha), zapisovateľku L. Benčaťovú R., overovateľa J. Bučkuliaka a člena návrhovej komisie P. Kuzmányho.
127. Plán kontrolnej činnosti HK obce Jazernica na I. polrok 2017 (príloha).
128. Finančný príspevok vo výške 50 eur pre TJ Družba Malý Čepčín v roku 2017.
129. Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 - zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov obce o sumu 5 643,-€ z výnosu dane z DÚ za rok 2016.
130. Zachovanie súčasnej dohody s OZ Jazernica o prevádzkovaní detského ihriska.
131. Ročné odmeny poslancov vo výške 100 eur pre každého poslanca za rok 2016.
132. Uznesenia z 19. zasadnutia ObZ Jazernica dňa 26.1.2017.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

117. Správu HK za rok 2016 (príloha).
118. Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí ObZ (príloha).
119. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2016 na základe listu Okresného úradu Žilina č. OÚ-ZA-OS2-2016/007822-018 zo dňa 13.12.2016 o sumu 684 € na prenesené kompetencie ZŠ pripísanú na účet dňa 16.12.2016 a zníženie transferu na UoZ o sumu -522,- € v príjmoch aj výdavkoch.
120. Informáciu o vzdaní sa členstva p. Jarky Fánovej vo Finančnej komisii pri obecnom zastupiteľstve.
121. Informáciu starostu o činnosti komisií v susedných obciach.
122. Informáciu starostu o ročnom vyúčtovaní elektrickej energie obce za rok 2016.
123. Informáciu starostu o príprave žiadosti o dotáciu ŽSK pre športové kluby.
124. Informáciu starostu o priebežnom stave dokumentácie ku dielu Chodník ku Jazierku.

I. Obecné zastupiteľstvo poveruje:

1. HK obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 19. zasadnutí dňa 26.1.2017.

Vysvetlivky:
A. ObZ schvaľuje.
B. ObZ berie na vedomie.
C. ObZ doporučuje.
D. ObZ ukladá.
E. ObZ neschvaľuje.
F. ObZ ruší.
G. ObZ konštatuje.
H. ObZ volí.
I. ObZ poveruje.

Website design & development by CodeShore