Zápisnica  z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 28.2.2019 o 18.00 hod. v Jazernici

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Peter Kubík, Jaroslav Marek, Jozef Baroš, Vladimír Baroš poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce
Neprítomní: p. Michal Tišťan - ospravedlnený

Člen návrhovej komisie: Kubík Peter
Overovateľ zápisnice: Jaroslav Marek
Zapisovateľ: Vladimír Baroš

Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce za rok 2018 a kontrola uznesení
 4. Dodatok k VZN o dotáciach - na schválenie
 5. Určenie sobášiaceho- na schválenie
 6. Žiadosti občanov a iných subjektov.
 7. Informácie starostu obce
 8. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

K bodu 1. Otvorenie

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Michal Tišťan sa ospravedlnil, štyria poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Vladimíra Baroša , za overovateľa poslanca Jaroslava Mareka a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kubíka.
2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 2. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) :

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 2. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu .
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 4. Dodatok VZN o dotáciách - na schválenie.

Starosta predložil na schválenie dodatok k smernici o pridelení dotácií pre organizácie a fyzické osoby na území obce, ktorú vypracoval p. Lukač ( príloha č.3). Poslanci nemali pripomienky . Dodatok k smernici a všetky jej prílohy budú zverejnené na webovej stránke obce.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Poslanci dodatok k smernici schválili.

K bodu 5. určenie sobášiaceho – na schválenie.

Starosta predložil poslancom požiadavku na schválenie p. Kubíka Petra za zastupujúceho obradníka pri sobášoch a pohreboch.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Poslanci schválili jednomyselne.

K bodu 6. Žiadosti občanov a iných subjektov .

Neboli predložené

K bodu 7. Informácie starostu obce.

7.1) komunálny odpad – za rok 2018 vyprodukovala obec 94 ton komunálneho odpadu. Je potreba prijať opatrenie na zníženie vyprodukovaného komunálneho odpadu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 8. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

- p. poslanec Marek dal návrh na vybudovanie odvodňovacieho kanála povedľa cesty na žel. stanicu.

- p. poslanec Baroš J. dal návrh na opílenie konárov pri drôtoch el. vedenia smerom na Markovice

K bodu 12. Diskusia

- bez príspevku

K bodu 13. Návrh na uznesenie.

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Vladimíra Baroša , za overovateľa poslanca Jaroslava Mareka a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kubíka a schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k VZN o dotáciach .
3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Petra Kubíka za zastupujúceho pri sobášoch a pohreboch.
7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK .
8.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 14. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.


UZNESENIE z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

7. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Vladimíra Baroša,za overovateľa poslanca Jaroslava Mareka a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kubíka a schválilo program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k VZN č.5/2017 o prideľovaní dotácií z rozpočtu obce ktorým sa rieši prideľovanie dotácií fyzickým osobám a organizáciam v obci.

9. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Petra kubíka za zastupujúceho pri sobášoch a pohreboch.

B Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK.

5. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.


Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 2. zasadnutí dňa 28.2.2019

 

Website design & development by CodeShore