Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

03.03.2015 kultúrny dom v Jazernica 18.00 hod.

 


Prezentácia: prítomní - podľa prezenčnej listiny,

Člen návrhovej komisie: Bc.Lucia Benčaťová

Overovateľ zápisnice: p.Baroš Vladimír,

Zapisovateľka: p.Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

  1.   Otvorenie
  2. Zvolenie návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácie starostu obce
  5. Interpelácie poslancov OZ
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

 


K bodu č.1:

Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných prívítal starosta obce p.Ivan Gejdoš. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

K bodu č. 2:

Zvolenie návrhovej komisie

2.1. Pán starosta navrhol do návrhovej komisie za člena Bc.Benčaťovú Luciu a za overovateľa zápisnice p. Baroša Vladimíra.Za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Návrh bol jednohlasne prijatý.Ďalej navrhol vytvoriť osobitnú komisiu na ochranu verejného záujmu, aj na kontrolu majetkových pomerov verejného činiteľa. Oznámil,že v tejto komisii by boli všetci poslanci.Tento návrh bol poslancami prijatý.

2.2. Ďalej p.starosta oznámill, že ak niekto z poslancov chce pracovať v komisii, každý z nich nech si určí, ako bude táto komisia fungovať. K tomuto poslankyňa p.Bc.Lucia Benčaťová oznámila, že má záujem o finančnú komisiu, v ktorej už by mala aj členov a to p.Danu Janíkovú,p.Ing.Miroslava Palku, p.Ing.Miroslava Bodjana a p.Fanovú Jarku. Navrhla, aby sa táto komisia odsúhlasila. Poslanci jednohlasne súhlasili.

K bodu č. 3:

Kontrola uznesení

Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.73/2011 a uzn.č.8/2013/C , uzn.č.1/2015/C, uzn.č.4/2015/D. Ďalej prečítala správu o vykonaných kontrolách za január a február 2015.Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.4:

Informácie starostu obce

4.1. Pán starosta predložil na schválenie VZN č.1/2015 o žumpách a náhradnom zásobovaní pitnou vodou, ktoré bolo vyvesené v úradnej tabuli viac ako 15 dní k pripomienkovaniu občanov. Nakoľko sme neodržali žiadne pripomienky od občanov poslanci toto VZN schválili.

4.2. Ďalej oznámil, že čl.č.5 o pyrotechnických prostriedkoch vo VZN č.25/2012 o verejnom poriadku na území obce, musíme podľa novely zákona č.48/2014 Z.z. vypustiť. Poslanci s týmto súhlasili.

4.3. Ďalej oznámil, že knižnica by sa presunula do malej zasadačky kultúrneho domu asi od 1.4.2015. Poslanci tento termín schválili.

4.4. P.starosta oboznámil poslancov, že v budove starej školy by sa zriadili športové krúžky, ktoré by čiastočne zastrešovala a kontrolovala aj obec. Navrhuje vyberať od členov asi 4,00 € mesačne ako náhradu za odobratú energiu. Ďalej uvádza, aby všetci športovci, ktorí sa tam schádzajú podpísali,že budú navštevovať túto miestnosť na vlastné riziko. p. Kmeť Ľubomír odpovedal k podpísaniu rizika, že tam už chodia viac rokov, ale dobre, môžu to podpísať.Za činnosť by zodpovedal správca budovy. P.starosta mu navrhol,aby správcu budovy robil on. Pán Kmeť Ľubomír súhlasil.

Kľúče od budovy by boli zatiaľ u starostu, kým sa neurčí správca tejto miestnosti.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal sa: 1

4.5. Tiež oznámil, že v budove starej školy majú záujem o prenájom menšej miestnosti hudobníci, ktorí by si ju aj opravili, nakoľko je tam poškodený strop aj omietky stien . Navhol im, že časť nákladov do výšky 50,00 € by im preplatila obec oproti dokladu za kúpený materiál.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržal sa: 1

4.6. P.starosta vyzval p. Mgr.Chvostálovú Zuzanu, aby predniesla Návrh na šetrenie rozpočtu ZŠ Jazernica. Oznámila, že zatiaľ škola vychádza finančne dobre. Také hlavné opatrenie by bolo zlúčiť MŠ a ZŠ.Tieto pripomienky budú prílohou zápisnice. Ďalej oboznámila, že ZŠ by chcela zorganizovať Majáles v spolupráci s obcou. Pán poslanec Ján Bučkuliak sa spýtal,či bude záujem o túto akciu. Pani učiteľka oznámila, že škola by pripravila program, zabezpečila vstupenky a v spolupráci s kuchárkami ŠJ nejaké občerstvenie a obec má poskytnúť miestnosťa zabezpečiť hudbu. Majáles by sa uskutočnil 16.5.2015 o 17.00 hod. Poslanci to zobrali na vdomie.

4.7. P.starosta oboznámil poslancov o dodatku č.1 k prevádzkovému poriadku ŠJ na diétne stravovanie od vedúcej p.Krausovej.V tomto dodatku sa uvádza, že efektívne diétne stravovanie by bolo pri najmenšom počte 6 stravníkov. V tejto dobe je momentálne v ŠJ 1 takýto stravník. Poslanci súhlasia s dodatkom , teda najmenší počet stravníkov musí byť 6.

Hlasovanie: za : 5 proti:0

4.8. P.starosta oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č.1/2015. Poslanci to zobrali na vedomie a je prílohou zápisnice.

4.9. Ďalej oboznámil poslancov o podaných žiadostiach na dotácie a to na úpravu obradnej siene od VÚC Žilina vo výške 1 170 € a o dotáciu na výmenu okien na Obecný úrad od MF SR vo výške 9 600 € s tým, že obec sa bude podieľať 10%. Poslanci to zobrali na vedomie.

4.10. P.starosta oboznámil poslancov o žiadosti TJ Malý Čepčín o poskytnutie príspevku na činnosť futbalového klubu v sume 500 €. Poslanci sa rozhodli, že treba vyžiadať od nich menný zoznam aktívnych hráčov,ešte túto žiadosť prehodnotia a potom sa uvidí koľko dáme príspevok.

4.11. P.starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p.Ing.Milana Burdu o vypílenie stromov pri hrobe jeho rodičov na miestnom cintoríne. Toto vypilovanie je problematické, lebo vlatníkom pozemku je obec Jazernica a treba vybaviť súhlas na výrub stromov od inej obce- sami sebe nemôžeme vydať rozhodnutie . Poslanci to zobrali na vedomie a dohodli sa , že stanovisko sa mu zašle písomne.

4.12. Ďalej oboznámil poslancov so žiadosťou p.Matúša Šandrika ,ktorý požiadal obec o finančnú výpomoc,jednorazový resocializačný finančný príspevok, po prepustení z výkonu trestu na zabezpeščenie bývania. Poslanci takýto príspevok neschválili a zašle sa mu písomné stanovisko.

Hlasovanie: za: 0 proti: 5

4.13. Ďalej oboznámil o žiadostiach občanov na zníženie alebo odpustenie poplatku za KO za rok 2015 ,nakoľko nie sú v obci prítomní počas celého roka., alebo len časť roka.Jednalo by sa o týchto občanov: p.Ing.Bodjan Miroslav, p.Hírešová Anna, p.Baruníková Anna, p.Šebestová Monika, p.Karvayová Marcela,p.Pochybová Daniela. Poslanci shválili úpravy- žiadosti posúdzovali individuálne a občanom bude písomne odpovedané v takom zmysle ako žiadali o úpravu.

Hlasovanie: za: 5 proti:0

4.14. Ďalej oboznámil poslancov o liste p.Viktora Čecha, ktorý napísal,že ak obec nevyčistí potok Žarnovica do 40 hod. vybaví obci nútenú správu na dobu 30 rokov. Starosta mu odpísal, že potok Žarnovica patrí do správy Povodia Váhu a to je v ich kompetencii. Spýtal sa či ho niekto pozná, ale nikto ho osobne nepozná.

K bodu č.5:

Interpelácia poslancov OZ

5.1. Poslankyňa .Bc.Lucia Benčaťová oboznámila poslancov o Združení občanov obcí, ktorí organizujú školenia a diskusie týkajúce sa problémov obcí. Je to zatiaľ bezplatné a môže sa ktokoľvek prihlásiť. Ďalej sa opýtala ako je to s mailovou poštou, ktorá sa týka aj poslancov a zatiaľ im ju nikto nepreposiela. P.starosta odpovedal,že keď príde korešpondencia pre poslancov tak sa to poslancom prepošle. Tiež prečítala návrh Občianskeho združenie o tom, že poslalo ponuku na spoluprácu pri vydávaní Obecného spravodaja v spolupráci s nimi ako vydavetaľom Jazernických novín. Bola jej daná otázka, či Jazernické noviny ešte vydávajú, na čo odpovedala, že nebude tu teraz riešiť Občianske združenie. Zaujímalo ju ,ako sa budú riešiť jamy na ceste. P.starosta odpovedal,že sa to musí skonkretizovať,pretože výtlkov na c este je veľa. Tiež oznámila, že by bolo dobré zabezpečiť, aby v nedeľu počas omše v kostole bol v obci kľúd a aby ľudia nepracovali. P.starosta jej na to odpovedal, že predsa cirkev má svojich zástupcov a sú to povinní riešiť oni.

Bc.Benčaťová Lucia sa spýtala, či robená anketa o odpadoch priniesla výsledok. Pán poslanec Kuzmány P. odpovedal, že anketa bola robená práve preto, aby sa ušetrili finančné prostriedky a upravil sa vývoz KO.

5.2. Pán poslanec Bučkuliak Ján vysvetlil občanom a poslancom ako je to školením pracovníkov obce. Obec Jazernica je členom RVC Martin a platí mu členský príspevok. RVC organizuje kurzy a školenia, ktorých sa môžme zúčastňovať buď bezplatne, alebo za poplatok.

5.3. Pán poslanec Kubík Peter informoval o tom,že sa rozprával s p.Stanom Brnom o Web stránke obce, kde poplatok by bol 30 € za rok a za doménu 18 € ročne.P.starosta oznámil,že Web stránka by sa mohla spustiť od 1.4.2015.

K bodu č.6:

Diskusia

6.1. Pán Školník Miroslav podotkol, že miestnosť pre hudobníkov je v dezolátnom stave, je najhoršia v budove starej školy a bude potrebovať veľké opravy, či aj obec na to prispeje.P.starosta odpovedal,že inú miestnosť nemá a nejakou čiastkou obec prispeje.

6.2. Po tomto ešte p.Bc.Lucia Benčaťová mala pripomienku, že budova je nevhodná, či by napr.nechceli skúšať hudobníci v železničnej čakárni na stanici keďže je to uzamknuté a prázdne. Na to p. starosta odpovedal, že budova je vlastníctvom Železníc SR a nájom by bol určite vysoký, neúnosný pre hudobníkov.

6.3. Pán Marek Jaroslav vystúpil s tým,že by nebolo dobre,aby sa zlúčila MŠ so ZŠ.Bolo by dobre si to prekonzultovať ešte so Spločnou úradovňou p.Litvom Milanom,aj so starostami z M.Čepčína a Dubového. Ešte sa informoval o prístavbe Základnej školy na štvrtú triedu. P.starosta mu odpovedal,že musí byť vypracovaný projekt a potom môžme dať žiadosť.

Pán Marek Jaroslav sa spýtal,čo je s cestou k IBV ku Kuderovcom, ako to pokračuje.On by trval na tom, aby sa v tejto výstavbe pokračovalo tak, ako bolo dohodnuté. Pán starosta odpovedal, že vydržíme do konac aroka 2015 a potom sa pozemok pod cestu vráti p. Valtrovi Kuderovi s tým, že ju musí urobiť sám.

Ďalej sa upozornil na to,že cesta kade vychádzajú nákladné autá čo vozia bioodpad do Borcovej je samé blato, dobre by bolo osloviť správu ciest, aby to dávali vyčistiťa upozorniť ich na to, aby obnovili pásy na aj na prechode pre chodcov.Ďalej sa spýtal na stromček,či sa už tie sviečky nedajú použiť.P.starosta odpovedal,že s tými sviečkami sa nedá spraviť nič,lebo sú zničené.

6.4. p.Kašniar Vincent kurič v ZŠ informoval, že dobre by bolo dobré prerobiť kúrenie v škole na splyňovaciu pec, treba opraviť aj stenu a cestu pred chodníkom do školy je potrebné dať do poriadku buď vysýpať štrkom alebo urobiť betónové chodníky.

K bodu č.7:

Návrh na uznesenie

7.1. Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie,ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu 8:

Záver

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce. noví poslanci a starosta.


 

Overovatelia zápisnice: Baroš Vladimír

Starosta obce: Ivan Gejdoš

Zapisovateľka: Ľubomíra Valocká

 


UZNESENIE

z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 03.03.2015

v kultúrnom dome obce Jazernica o 18.00 hod.

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:


10. Osobitnú komisiu v zložení:

Predseda:Ján Bučkuliak

Členovia:Peter Kubík, Vladimír Baroš, Peter Kuzmány, Bc.Lucia Benčaťová 11. Finančnú komisiu v zložení: predseda Bc.Lucia Benčaťová, členovia: p.Dana

Janíková, Ing.Miroslav Bodjan, Ing.Miroslav Palko, sl. Jarmila Fanová.

12. VZN č.1/2015 o žumpách a náhradnom zásobovaní pitnou vodou.

13. Vypustenie čl.5 zo VZN č.25/2012 o verejnom poriadku.

14. Zriadenie športových krúžkov a kontrolu ich športovej činnosti v budove starej školy.

15. Prenájom miestnosti pre hudobníkov v budove starej školy.

16. Dodatok č.1 ku prevádzkovému poriadku ŠJ.

17. Žiadosti na úpravu a odpustenie poplatku za KO občanov uvedených v bode4.13.

18. Presun knižnice do malej zasadačky KD.

 

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:


7. Návrhy ZŠ Jazernica na šetrenie rozpočtu školy.

8. Žiadosť. p. Milana Burdu o vypílenie stromov na miestnom cintoríne.

9. Rozpočtové opatrenie č.1/2015.

10. Žiadosti o dotácie na úpravu sobášnej siene a výmeny okien na OcÚ.

11. Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách.

 

C. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:


1. Žiadosť p. Matúša Šandrika o jednorázovú soc. výpomoc.

D.Obecné zastupiteľstvo ukladá:


5. Prehodnotiť príspevok pre TJ Malý Čepčín.

Termin:do 15.04.2015 Zodpovední: starosta a poslanci OZ

 


6. Písomne upozorniť Správu ciest na znečiťovanie komunikácie smerom do Borcovej a obnovenie pásov na priechode pre chodcov v Jazernici.

Termín: 15.3.2015 Zodpovedný: starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website design & development by CodeShore