Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 23.02.2017 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
Ivan Gejdoš - starosta obce, Ing. Ladislav Lukač – HK, Ján Bučkuliak, Peter Kuzmány, Vladimír Baroš, Peter Kubík

Neprítomní: Bc. Lucia Benčaťová Richterová – ospravedlnená 
Člen návrhovej komisie: Vladimír Baroš  
Overovateľ zápisnice : Peter Kubík 
Zapisovateľ: Peter Kuzmány

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa , overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
 3. Správa hlavného kontrolóra obce a kontrola uznesení.
 4. Rozpočtové opatrenie č.1/2017 a č. 2/2017- na vedomie
 5. Chodník pri jazierku – návrh opravy - schválenie.
 6. Chodník vedľa hlavnej cesty , návrh výstavby - schválenie
 7. Oprava mosta č.1 cez Teplicu – návrh , diskusia - schválenie
 8. Zriadenie vecného bremena cez obecný pozemok a pozemok Jednoty- schválenie
 9. Informácie starostu obce
 10. Návrh na zvýšenie odmien pre starostu obce a hlavného kontrolóra obce – schválenie
 11. Interpelácie poslancov OZ
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

K bodu č.1 a 2:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa , overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Informoval, že počtom 4 prítomných poslancov je zastupiteľstvo uznášania schopné a zároveň oznámil, že p. poslankyňa Benčaťová je ospravedlnená.

Za zapisovateľa zápisnice navrhol starosta poslanca P. Kuzmányho za overovateľa zápisnice poslanca P. Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca Vladimíra Baroša.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce.

3.1. Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Lukač  konštatoval že uznesenie č. C 14/2016 opraviť poškodené obecné cesty , trvá.

3.2. Ďalej prečítal správu o vykonaných kontrolách. (Správa – príloha č.1 k tejto zápisnici)

Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.4:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 a č.2/2017

4.1. Rozpočtové opatrenia zobrali poslanci na vedomie.

(Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 a č2/2017 – príloha č. 2)

K bodu č.5:

Chodník pri Jazierku – návrh opravy – schválenie.

5.1. Starosta dal informáciu že oslovil listom Občianske združenie Jazernica o sprístupnenie predpokladanej dokumentácie medzi obcou a ObZ Jazernica. Na tento list odpoveď nedostal.

Ďalej oboznámil prítomných o zámere obce opraviť daný chodník v už existujúcej podobe z finančných prostriedkov obce a s pomocou občanov a pracovníkov obce.

Poslanci doporučili pri oprave chodníka spoluprácu s Ing. Chílovou zo Štátnej Ochrany prírody NP Veľká Fatra.

Poslanci návrh schválili.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č.6:

Chodník vedľa hl. cesty , návrh výstavby - schválenie.

6.1. Starosta oboznámil poslancov, o spôsobe výstavby chodníka vedľa hlavnej cesty. Stavba chodníka sa zrealizuje svojpomocne podľa výšky finančných prostriedkov na dve alebo na jednu etapu.

Starosta oboznámil poslancov o žiadosti obce na úrad vlády o pridelenie financií na výstavbu chodníka vo výške 15 000- Eur.

Poslanci návrh schválili.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

K bodu č.7:

Oprava mosta č.1 cez Teplicu – návrh , diskusia , schválenie.

7.1. Starosta informoval poslancov o návrhu opravy mosta cez. Teplicu. Pán Kuzmány navrhol aby sa most dal prezrieť technikom a po posúdeni stavu v akom sa nachádza sa rozhodlo o oprave.

Poslanci sa s návrhom stotožnili a problematika mosta sa odložila na budúce zasadnutie.

Starosta oboznámil poslancov o žiadosti obce na ministerstvo financií o pridelenie financií na opravu mosta vo výške 12 000- Eur.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č.: 8:

Zriadenie vecného bremena prechodu cez obecný pozemok a pozemok COOP Jednoty.

8.1. COOP Jednota požiadala obec o zriadenie vecného bremena , prechodu ku novému obchodu cez obecný pozemok . Starosta v tejto súvislosti požiadal obchodné družstvo o vzájomné zriadenie vecného bremena prechodu cez pozemok COOP Jednoty , aby v prípade pokračovania cesty od žel. stanice alebo parkovania mohli občania využívať pozemok Jednoty.

Poslanci návrh schválili.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č.9:

Informácie starostu obce.

9.1. Odpoveď z okresnej prokuratúry o výklad či sú stretnutia poslancov povinne verejné.
Treba podať podnet o neplatnosti uznesenia. List z prokuratúry bude daný do rúk p. poslankyne Benčaťovej.

9.2. Informácia o vypracovaní dodatku k zmluve o vývoze komunálneho odpadu. Mení sa počet smetných nádob na 116 ks a cena za uloženie odpadu zo 14- Eur na 12.80- Eur za tonu odpadu.

Na zbernom dvore je umiestnený kontajner na biologický odpad ktorý ľudia nechcú vo svojich kompostoviskách. Zber v sobotu v čase zberu separovaných komodít.

9.3. Starosta poďakoval dedinským organizáciám (DHZ, Červený kríž , Dôchodcovia) za aktívny prístup k dianiu v dedine a organizovanie verejných akcií.

9.4. Starosta vyzval poslancov a všetkých občanov o určenie termínu v letných mesiacoch na ktorom by sa mohlo robiť ocenenie občanov, zábava a stretnutie s rodákmi. Podnety dávajte na obecný úrad.

K bodu č.10:

Návrh na zvýšenie odmien starostovi a hlavnému kontrolórovi.

10.1. Návrh na zvýšenie odmeny hlavnému kontrolórovi , predkladal starosta obce. Odmena bola schválená bez väčšej diskusie . Pán Kubík prečítal stanovisko finančnej komisie.( príloha č. 4 zápisnice)

10.2. Návrh na zvýšenie odmien starostu , predkladal pán Bučkuliak . Pán Kubík prečítal stanovisko finančnej komisie . ( príloha č. 5 zápisnice) . Odmena bola schválená .

Prepočet platov je príloha č. 4 tejto zápisnice.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č.11:

Interpelácia poslancov OZ.

11.1. Pán kubík sa pýtal na situáciu v MŠ . Starosta odpovedal že bližšie informácie nemôže zverejniť ale odišla pani učiteľka Kleinová a prijali sme do zamestnania sl. Bučkuliakovú. 

K bodu č. 12:

Diskusia.

12.1. p. Čierny sa pýtal kedy už konečne sa opraví rozhlas v ich ulici . Starosta odpovedal že v apríli sa začne s rekonštrukciou prívodných káblov k jednotlivým ampliónom.

12.2. P. Lukač dal návrh na spoločné športové podujatie s obcou Blážovce.

12.3. P. Kuzmányová vyjadrila spokojnosť s organizovaním pohrebov v KD.

K bodu č. 13:

Návrh na uznesenie.

13.1. Návrh na uznesenie poslanci schválili.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č. 14:

14.1. Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.

UZNESENIE z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

133. Program zasadnutia OZ, zapisovateľa p. Kuzmányho Petra, overovateľa zápisnice p. Kubíka Petra a člena návrhovej komisie p. Vladimíra Baroša. 
134. Opraviť chodník pri Jazierku , v už existujúcej podobe , z finančných prostriedkov obce s pomocou občanov a pracovníkov obce. 
135. Stavbu chodníka vedľa hlavnej cesty na jednu alebo dve etapy , podľa finančných zdrojov. Stavbu realizovať svojpomocne s využitím potenciálu občanov obce. 
136. Zmluvu o zriadení vecného bremena, prechodu cez pozemok, so spotrebným družstvom COOP JEDNOTA MARTIN, sídlo Turčianske teplice. 
137. Úpravu platu hlavného kontrolóra obce podľa predloženého návrhu . (príloha č.4) 
138. Úpravu platu starostu obce podľa predloženého návrhu. ( príloha č.5)

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

125. Správu HK obce o vykonaných kontrolách. 
126. Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 
127. Rozpočtové opatrenie č.1/2017 a č.2/2017 (príloha č. 2) 
128. Informáciu starostu obce o odpovedi z Okresnej prokuratúry Martin o pracovných stretnutiach poslancov. 
129. Poďakovanie starostu, obecným organizáciam ( DHZ, Červený kríž , Dôchodcovia)za dobrú prácu.

C. Obecné zastupiteľstvo doporučuje:

Do najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vypracovať technický posudok mosta č. 001 a podľa závažnosti poškodenia zrealizovať opravu.

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 20. zasadnutí dňa 23.02.2017  

 Prílohy

Website design & development by CodeShore