Zápisnica z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 30.03.2017 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Ivan Gejdoš – starosta obce, poslanci - Vladimír Baroš, Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Ján
Bučkuliak, Peter Kubík, Peter Kuzmány; HK obce - Ing. Ladislav Lukáč, Vlasta Michálková – za
obecný úrad, hostia (verejnosť)
Člen návrhovej komisie: Peter Kubík
Overovateľ zápisnice: Vladimír Baroš
Zapisovateľka: Bc. Lucia Benčaťová Richterová

Program zasadnutia (schválený na zasadnutí):

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
 3. Správa hlavného kontrolóra obce a kontrola uznesení.
 4. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu – na vedomie
 5. Záverečný účet obce za rok 2016 – na schválenie
 6. Individuálna výročná správa obce Jazernica – na vedomie
 7. Oprava mosta č. 1 cez Teplice – návrh, diskusia, schválenie
 8. Žiadosti občanov a právnických osôb – na schválenie
 9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – na vedomie
 10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

K bodu č.1 a 2:

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľa
zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len ObZ) otvoril a prítomných privítal starosta obce Ivan Gejdoš. Konštatoval, že počtom prítomných 5 poslancov z celkového počtu 5 je ObZ uznášaniaschopné. Poslanci určili za zapisovateľku poslankyňu L.Benčaťovú R., za overovateľa zapisnica poslanca V. Baroša a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kubíka. Starosta prečítal program ObZ zverejený na obecnej tabuli (príloha č. 2). Poslankyňa Benčaťová R. dala návrh na zmenu v bode 5. a to zobrať Záverečný účet obce za rok 2016 na vedomie a nie na schválenie pre krátky čas na oboznámenie sa s návrhom. Starosta trval na schválení, nakoľko v apríli sa má robiť audit na obec. úrade.

Dal hlasovať o návrhu na zmenu programu:
Hlasovanie: 1 za, 4 proti, 0 zdržal sa

ObZ neschválilo zmenu programu a schválilo program 21. zasadnutia podľa návrhu starostu.
ObZ schválilo zapisovateľku L. Benčaťovú R., overovateľa V. Baroša a členov návrhovej komisie P. Kubíka.

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce a kontrola uznesení.

3.1. Ing. L. Lukáč, HK obce prečítal Správu č. 2/2017 o výsledku kontroly pokladnice a pokladničných operácií na Obecnom úrade v Jazernici (príloha č. 3)
ObZ berie na vedomie.
3.2. Kontrolu plnenia uznesení ObZ vykonal HK Ing. Ladislav Lukáč (príloha č. 4):
3.2.1. Uznesenie č. 14/2016/C – zabezpečiť opravu poškodených ciest – úloha trvá.
3.2.3. Uznesenie č. 19/2017/C – vypracovať technický posudok mosta 001 – splnená k dnešnému dňu.

ObZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí ObZ.

K bodu č. 4:

Odborné stanovisko k záverečnému účtu (príloha č. 5).

HK prečítal odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016. ObZ berie na vedomie.

K bodu č. 5:

Záverečný účet obce Jazernica za rok 2016 (príloha č. 6)

Starosta I. Gejdoš predložil na schválenie záverečný účet obce Jazernica za rok 2016. Vysvetlil príčiny vzniku prebytku hospodárenia vo výške 17 248,74 eur a to najmä z dôvodu vyššieho výnosu dane z príjmov poukázaného zo štátu. Poslankyňa Benčaťová R. sa opýtala prečo neboli kapitálové výdavky čerpané v naplánovanom rozsahu, čo sa v roku 2016 nezabezpečilo? Starosta odpovedal, že pec do ZŠ, pretože po diskusii s odborníkom prehodnotil názor a bude treba komplexnú obnovu kotolne, nielen pec. Nepoužité financie sa presunú do rozpočtu na budúce obdobie. Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu Záverečného účtu a o použití prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 17 248,74€.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 1 zdržal sa (L. Benčaťová R.)

ObZ schválilo Záverečný účet obce Jazernica za rok 2016.

K bodu č. 6:

Individuálna výročná správa

Starosta I. Gejdoš predložil na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Jazernica za rok 2016 (príloha č. 7). Pani V. Michálková prečítala významné investičné akcie v roku 2016 a predpokladané investície v roku 2017. Poslankyňa Benčaťová sa opýtala na plán zlúčenia ZŠ a MŠ v roku 2017, starosta odpovedal, že po dohode s riaditeľkou ZŠ sa bude zlučovať až nabudúci rok (škol. rok 2018/2019).

ObZ berie na vedomie.

K bodu č. 7:

Oprava mosta č. 1 cez Teplicu

Starosta informoval, že podľa najnovších meraní v marci 2017 (v zmysle úlohy zastupiteľstva) je rozdiel medzi meraniami 6,5% za 9 rokov a odborník doporučuje most rekonštruovať v čo najkratšom čase (list Tasum Gonar 22.3.2017). Vzhľadom, že táto investícia bude do výške 70 tis. eur, netreba obstarávanie cez elektronickú burzu, stačí prieskum trhu a ponuky 3 firiem. Navrhuje realizovať opravu v letných mesiacoch, podľa projektovej dokumentácie. Predpokladaná cena opravy sa odhaduje na 26 tis. eur.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa

ObZ schvaľuje opravu mosta č. 1 cez Teplicu v roku 2017.

Poslanec P. Kubík sa opýtal na chodník pri hlavnej ceste, či sa bude realizovať tiež v roku 2017? Starosta odpovedal, že chodník sa bude robiť na viac etáp, záleží od finančnej náročnosti opravy mosta, ak zostanú prostriedky, tak sa v r. 2017 začne aj prvá etapa výstavby chodníka. Informoval, že požiadal o finančnú pomoc aj úrad vlády (rezerva predsedu) a MF SR (výťažok z lotérie).

K bodu č. 8:

Žiadosti občanov a právnických osôb

8.1. Starosta predložil žiadosť Evanjelického cirkev. zboru Ivančiná o finančný príspevok pre zbor. V zmysle rozpočtu na rok 2017 navrhol schváliť príspevok vo výške 50 eur.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa

ObZ schválilo finančný príspevok pre Evanjelický cirkev. zbor Ivančiná vo výške 50 eur.

8.2. Starosta predložil žiadosti občanov o schválenie odpustenie alebo zníženia poplatku za komunálny odpad na rok 2017:
8.2.1. Benčat Marián ml., odpustenie poplatku
8.2.2. Ruttkay Erik ml., odpustenie poplatku
8.2.3. Karvay Juraj a Stanislav, odpustenie poplatku
8.2.4. Kováč Peter, zníženie o 50%
8.2.5. Barošová Janka ml., odpustenie poplatku
8.2.6. Gejdošová Mária, zníženie o 50%
8.2.7. Janitor Peter, zníženie o 50%
8.2.8. Venény Tomáš, odpustenie poplatku
8.2.9. Baruníková Lucia, odpustenie poplatku
8.2.10. Šimonides Ľubomír, poplatok vo výške 6 eur
8.2.11. Kašniarová Eva, odpustenie poplatku
8.2.12. Donoval Oto, poplatok vo výške 6 eur
8.2.13. Bodjan Radko, odpustenie poplatku
8.2.14. Veselovská Lucia, odpustenie poplatku

ObZ schvaľuje odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad.

K bodu č. 9:

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017

Starosta predložil na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2017, ktorým sa mení rozpočet v časti bežné príjmy na úseku registra adries (+11 eur) a na úseku matrík (-22 eur). Príloha č. 8.

ObZ berie na vedomie.

K bodu č.10:

Interpelácia poslancov

10.1. Poslankyňa L. Benčaťová R. sa informovala o liste z okresnej prokuratúry. Starosta vysvetlil, že požiadal prokuratúru o preskúmania zákonnosti uznesenia ObZ a v odpovedi prokurátor upozorňuje, že žiadosť nespĺňa náležitosti podnetu. Starosta nebude podnet dáva. Poslankyňa informovala, že ona tento podnet podá.
10.2. Poslankyňa L. Benčaťová R. požiadala o upresnenie informácia na minulom zasadnutí zastupiteľstva a to, že na zbernom dvore je umiestnený kontajner na biologický odpad. Starosta odpovedal, že je tam vytvorený priestor na bio odpad, ale nie na konáre alebo pokosenú trávu, skôr na burinu a podobne, ktorý sa nemôže kompostovať. Poslanci navrhli, aby táto informácia bola zverejnená aj iný spôsobom ako v zápisnici.
10.3. Poslankyňa L. Benčaťová R. požiadala o oplotenie zberného dvora zeleným nepriehľadným materiálom, ktorý má už obec zakúpený.
10.4. Poslankyňa L. Benčaťová R. tlmočila žiadosť občanov o dosadenie stromov pri trati, ktoré boli ukradnuté a o vybudovania schodiska, resp. zábradlia z nástupišťa na cestu. Starosta odpovedal, že po porade s pracovníčkou Národnej správy VF nie je vhodné sadiť tam ďalšie stromy a keď už, tak listnaté. Zároveň informoval, že Železnice SR idú renovovať nástupište v Jazernici. Poslanci navrhli, aby starosta interpeloval žiadosť o schody zástupcom Železníc SR.
10.5. Poslankyňa L. Benčaťová R. sa opýtala na plán starostu v lete, čo sa týka oceňovania občanov. Starosta vysvetlil, že by sa jednalo o deň obce, obecná slávnosť s ešte neurčeným programom pravdepodobne v auguste. Poslankyňa navrhla, že by tento rok mohlo byť témou 500-sté výročie RKC kostola v Jazernici. Tento bod zostáva otvorený.
10.6. Poslankyňa L. Benčaťová R. sa opýtala na termín zasadnutia vyraďovacej komisie. Starosta oznámi termín členom komisie.
10.7. Poslanec P. Kubík sa opýtal na stav opravy cesty do kolónie. Starosta odpovedal, že je problém s dokladovaním vlastníctva cesty, nakoľko nie je LV. Požiadal katastrálny úrad o prešetrenie a založenie LV na obec. Oprava je naplánovaná na máj. Zároveň starosta začal diskusiu so starostom Blážoviec o spoločnom projekte na úplnú rekonštrukciu tejto cesty.

K bodu č.11:

Diskusia

11.1. Pani B. Čierna upozornila, že nefunguje rozhlas a žiadala o jeho opravu. Starosta informoval, že v apríli sa začne veľká rekonštrukcia rozhlasu v celej obci.
11.2. Pani B. Čierna informovala, že žiadala pána Veliča, aby rešpektoval vlastnícke práva k pozemkom, ktoré susedia s pozemkami, ktoré obhospodaruje a aby neoral obecnú cestu – chodník. Okrem toho pri prácach používa obecné cesty, ktoré zašpinia blatom a neočistia to po sebe. Starosta prisľúbil riešiť tento problém osobne s p. Veličom.
11.3. Pani B. Čierna navrhla, aby za odpad platil viac ten, kto ho aj viac produkuje. Starosta informoval, že odpad je kontrolovaný pri preberaní na zberný dvor. Treba čo najviac separovať, lebo KO je najdrahší. Možno však už budúci rok bude poplatok za KO nižší.
11.4. Pani V. Michálková – pracovníčka obecného úradu interpelovala žiadosti občanov o pristavenie kontajnera na veľký odpad. Starosta odpovedal, že pred veľkou nocou bude nádoba k dispozícii. Zber elektronického odpadu bude v starej ZŠ po veľkej noci.
11.5. Pani V. Michálková informovala, že nový obchod COOP Jednota bude slávnostne otvorený dňa 4.4.2017 o 11.00 hod.
11.6. Pán J. Marek sa opýtal na tlakové rozhlasy, či už sú minuté. Starosta odpovedal, že nie, že ešte sú na obecnom úrade.
11.7. Starosta informoval, že dňa 15.4.2017 sa uskutoční veľkonočný strelecký turnaj.
11.8. HK Ing. Lukáč informoval o pripravenom návrhu smernice o činnosti komisií pri ObZ, ktorý poslal na pripomienkovanie poslancom. Doteraz žiadne nedostal. Poslanci budú pripomienkovať do 15.4.2017.
11.9. HK Ing. Lukáč zároveň informoval, že pripravuje návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

K bodu č. 12:

Návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie prečítala zapisovateľka Bc. L. Benčaťová R.:
12.1. ObZ neschválilo zmenu programu podľa návrhu poslankyne Benčaťovej.
12.2. ObZ schválilo program 21. zasadnutia.
12.3. ObZ schválilo zapisovateľku L. Benčaťovú R., overovateľa V. Baroša a členov návrhovej komisie P. Kubíka.
12.4. ObZ berie na vedomie Správu HK č. 2/2017 o výsledku kontroly pokladnice a pokladničných operácií na Obecnom úrade v Jazernici.
12.5. ObZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí ObZ.
12.6. ObZ berie na vedomie odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016.
12.7. ObZ schválilo Záverečný účet obce Jazernica a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.
12.8. ObZ berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Jazernica za rok 2016.
12.9. ObZ schválilo opravu mosta č. 1 cez Teplicu v roku 2017.
12.10. ObZ schválilo finančný príspevok pre Evanjelický cirkev. zbor Ivančiná vo výške 50 eur.
12.11. ObZ schválilo odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad.
12.12. ObZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2017, ktorým sa mení rozpočet v časti bežné príjmy na úseku registra adries (+11 eur) a na úseku matrík (-22 eur).
12.13. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 17248,74€.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

ObZ schvaľuje uznesenia z 21. zasadnutia ObZ Jazernica dňa 30.03.2017 (príloha č. 9).

K bodu č. 11:

Záver.

Zasadnutie ObZ Jazernica ukončil starosta I. Gejdoš a poďakoval za účasť.

Zapísala: Bc. Lucia Benčaťová Richterová
Overil: Vladimír Baroš
Schválil: Ivan Gejdoš, starosta

Príloha k zápisnici z 21. zasadnutia ObZ Jazernica dňa 30.3.2017:

1. Prezenčná listina zo zasadnutia ObZ Jazernica dňa 26.1.2017.
2. Program 21. zasadnutia ObZ Jazernica – návrh zverejnený na obecnej tabuli.
3. Správa HK obce o výsledku kontroly pokladnice a pokl. operácií na Obecnom úrade.
4. Kontrola plnenia uznesení ObZ, materiál predkladaný HK obce.
5. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016.
6. Záverečný účet obce za rok 2016.
7. Individuálna výročná správa obce Jazernica za rok 2016.
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017.
9. Uznesenia ObZ z 21. zasadnutia dňa 30.03.2017.


Uznesenie z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

139. Program zasadnutia OZ.
140. Zapisovateľa p. Benčaťovú R. Luciu, overovateľa zápisnice p. Baroša Vladimíra a člena návrhovej komisie p. Kubíka Petra.
141. Záverečný účet obce Jazernica a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.
142. Opravu mosta č. 1 cez Teplicu v roku 2017.
143. Finančný príspevok pre Evanjelický cirkev. zbor Ivančiná vo výške 50 eur.
144. Odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad podľa žiadostí (viď zápisnica).
145. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 17248,74€.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

130. Správu HK obce č. 2/2017 o výsledku kontroly pokladnice a pokladničných operácií na Obecnom úrade v Jazernici.
131. Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ.
132. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016.
133. Individuálnu výročnú správu obce Jazernica za rok 2016.
134. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017, ktorým sa mení rozpočet v časti bežné príjmy na úseku registra adries (+11 eur) a na úseku matrík (-22 eur).

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

14. Zmenu programu podľa návrhu poslankyne L. Benčaťovej R.

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 21. zasadnutí dňa 30.03.2017

Príloha: Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica 30.03.2017

Vysvetlivky:
A. ObZ schvaľuje.
B. ObZ berie na vedomie.
C. ObZ doporučuje.
D. ObZ ukladá.
E. ObZ neschvaľuje.
F. ObZ ruší.
G. ObZ konštatuje.
H. ObZ volí.
I. ObZ poveruje.

Website design & development by CodeShore