Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 25.05.2017 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
Ivan Gejdoš - starosta obce, Ing. Ladislav Lukač – HK,
Ján Bučkuliak, Peter Kuzmány, Vladimír Baroš, Peter Kubík
Neprítomní: Bc. Lucia Benčaťová Richterová – ospravedlnená

Člen návrhovej komisie: Vladimír Baroš
Overovateľ zápisnice: Peter Kuzmány
Zapisovateľ: Peter Kubík

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa , overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
 3. Správa hlavného kontrolóra obce a kontrola uznesení.
 4. Správa auditora –na vedomie.
 5. VZN o poskytovaní dotácií– návrh opravy - schválenie.
 6. Opravná položka k IBV 14 rodinných domov Kudera - schválenie
 7. Žiadosti občanov a subjektov obce - schválenie
 8. Informácie starostu obce
 9. Interpelácie poslancov OZ
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

K bodu č.1 a 2:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa , overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Informoval, že počtom 4 prítomných poslancov je zastupiteľstvo uznášania schopné a zároveň oznámil, že p. poslankyňa Benčaťová je ospravedlnená.

Za zapisovateľa zápisnice navrhol starosta poslanca P. Kubíka za overovateľa zápisnice poslanca P. Kuzmányho a za člena návrhovej komisie poslanca Vladimíra Baroša.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce.

3.1. Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Lukač  konštatoval že uznesenie č. C 14/2016 opraviť poškodené obecné cesty , trvá.

Pri tomto uznesení starosta informoval o potrebe kúpiť elektrocentrálu . Informoval o prieskume trhu a konštatoval že elektrocentrála s požadovanými parametrami sa nachádza v hasičskom zbore v Moškovci a tí sú ochotní nám ju predať . Cena je 700 Eur.

Prítomní poslanci hlasovaním nákup elektrocentrály jednomyselne odsúhlasili .

3.2. Ďalej prečítal správu o vykonaných kontrolách.( Správa – príloha č.1 k tejto zápisnici)

Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.4:

Správa auditora.

4.1. Auditor obce p. Fioleková uskutočnila audit učtovnej zavierky záverečného účtu obce za rok 2016 a skonštatovala že sú v súlade s právnymi predpismi pre danú oblasť.

Poslanci zobrali na vedomie. 

K bodu č.5:

VZN o poskytovaní dotácií – schválenie.

5.1. Návrh VZN o poskytovaní dotácií subjektom obce z rozpočtu obce poslanci prerokovali a odsúhlasili s niektorými pripomienkami ktoré predložila p. poslankyňa Benčaťová. Schválené znenie VZN bude zverejnené na internetovej stránke obce.

Poslanci návrh schválili.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č.6:

Opravná položka k IBV 14 rodinných domov - schválenie.

6.1. Starosta oboznámil poslancov s pripomienkou p. auditorky Fiolekovej o zmarených investíciach ktorá nám doporučila odpísať z učtovníctva obce investície ktoré poskytol obci p. Kudera. Keďže v danej investícií sa nepokračuje, peniaze ktoré poskytol obci pán Kudera treba z učtóvníctva obce odpísať aby sa nenavyšoval majetok obce bez podkladu.

Poslanci návrh schválili.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

K bodu č.7:

Žiadosti občanov a subjektov obce.

7.1. Žiadosť Riaditeľky Základnej o školy o príspevok 40- Eur na jedného žiaka z obce na plavecký výcvik. Žiadosť schválená.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

7.2. Žiadosť p. Musilovej o odpustenie poplatku za komunálny odpad vo výške 6- Eur. Žiadosť schválená.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

7.3. Žiadosť p. Kmeťa Zdena o vypílenie obecných stromov z dôvodu ohrozenia jeho rodinného domu. Žiadosť bola posunutá na okresný odbor životného prostredia.

7.4. Žiadosť poslankyne Benčaťovej o zaradenie Mgr. Pauly Rutkayovej do finančnej komisie .

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

7.5. Žiadosť starostu obce o uskutočnenie rekonštrukčných, stavebných prác na Obecnom úrade. Žiadosť schválená.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č.8:

Informácie starostu obce.

8.1. Starosta obce informoval o skúšobnej prevádzke školských autobusov v obci Vojka a prejave ministra školstva že ak sa prevádzka školských autobusov osvedčí , zriadiť tieto autobusy v každej obci kde je malotriedna škola. Ďalej je už len na starostoch týchto obcí či sú ochotní doplácať na chod školy z obecného rozpočtu alebo prijmú školský autobus . Starosta povedal že v tomto prechodnom období by sa škola nemala separovať ale uchádzať sa o priazeň občanov a viac sa zviditeľňovať, aby občania mali záujem o udržanie školy v obci.

8.2. Oprava mosta cez Teplicu- stavebné konanie v riešení.

8.3. Chodník popri hlavnej ceste – máme stavebné povolenie, robí sa výberové konanie na dodávateľa.

8.4. Chodník pri Jazierku – materiál je kúpený , technológia oprav dohodnutá s CHKO Veľká Fatra. V Júni sa pristúpi k oprave.

8.5. Starosta obce informoval o zrušení skladu CO na Obecnom úrade.

8.6. Výlet do Banskej Štiavnice konaný 8.7.2017 sa uskutoční. Autobus dodá Martinské Komorné divadlo.

8.7. Zámer uskutočniť dedinské športové hry a guláš . Zodpovední poslanci.

8.8. Od 29.5.2017 sa začala kontrola na Obecnom úrade so zameraním na hospodársku mobilizáciu a pripravenosti obce pri živelných pohromách. Kontrolu vykonáva Okresný úrad CO.

K bodu č.9:

Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

9.1. P. Bučkuliak sa pýtal ako je to so súťažou do ktorej sa prihlásila ZŠ.

Starosta odpovedal že on o tejto aktivite školy nevie nič.

K bodu č.10:

Diskusia:

10.1. Pani Frývaldská sa spýtala kto sa stará o poriadok na cintoríne. Je tam neporiadok v smetných nádobach . Starosta odpovedal že on a zabezpečí častejšie vysýpanie týchto nádob.

10.2. Pán Kuzmány sa pýtal kedy sa bude na cintoríne kosiť . Starosta odpovedal, zajtra.

10.3. Pani Frývaldská sa pýtala či sa zbierajú Tetra Packové obaly na zbernom dvore. Starosta odpovedal , áno, aj obaly z konzerv a iné plastové a kovové obaly.

10.4. Pani Medvecká sa pýtala na odpílenie konárov zo stromov na cintoríne, že poškodzujú autá. Starosta povedal, že urobí nápravu.

10.5. Pani Medvecká sa pýtala čo robí v obci finančná komisia, Starosta povedal že nevie.

Starosta pri tejto príležitosti vyzval poslancov o zriadenie športovej a kultúrnej komisie.

10.6. Pani Medvecká upozornila na neporiadok v miestnom potoku Teplica.

10.7. Pani Venényová sa prihlásila aj s Červeným krížom o spoluorganizovanie športovo poslaneckého dňa.

Starosta jej iniciatívu prijal.

10.8. Pani Venényova dala informáciu že 1.6.2017 sa uskutoční zakladateľský snem Klubu dôchodcov.

K bodu č. 11:

Návrh na uznesenie.

11.1. Návrh na uznesenie poslanci schválili .

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č. 12:

12.1. Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.

Prílohy:

 1. Správa HK o vykonaných kontrolách.
 2. Pripomienky poslankyne Bc. Benčaťovej k VZN o poskytovaní dotácií

UZNESENIE z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

146. Program zasadnutia OZ, zapisovateľa p. Kubíka Petra, overovateľa zápisnice p. Kuzmányho Petra a člena návrhovej komisie p. Vladimíra Baroša.

147. Nákup elektrocentrály v hodnote 700- EUR od DHZ Moškovec

148. VZN o poskytovaní dotácií subjektom obce z rozpočtu obce.

149. Opravnú položku ku zmareným investíciam podľa predloženého plánu ekonomického oddelenia obce.

150. Žiadosť ZŠ o príspevok na plavecký výcvik , 40-Eur na jedného žiaka našej obce.

151. Žiadosť p. Musilovej o odpustenie poplatku 6-Eur za KO.

152. Žiadosť poslankyne Benčaťovej o zaradenie Mgr. Pauly Rutkayovej do finančnej komisie.

153. Žiadosť starostu obce o rekonštrukciu obecných , kancelárskych priestorov.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

135. Správu HK obce o vykonaných kontrolách.

136. Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

137. Správu auditorky p. Fiolekovej

138. Informáciu starostu obce o kontrole na Obecnom úrade Okresným úradom CO.

139. Informácie starostu obce o aktivitách obecného úradu.

C. Obecné zastupiteľstvo doporučuje:

Posunúť žiadosť p. Zdena Kmeťa o vypílenie stromov na okresný úrad životného prostredia.

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 22. zasadnutí dňa 25.05.2017  

Website design & development by CodeShore