Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 29.06.2017 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Jazernici


Prítomní:
Ivan Gejdoš – starosta
Vladimír Baroš, Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Peter Kubík, Peter Kuzmány, Ján Bučkuliak (meškanie 15 min.) – poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór
hostia
prezenčná listina príloha č. 1

Člen návrhovej komisie: Vladimír Baroš
Overovateľ zápisnice: Peter Kuzmány
Zapisovateľ: Lucia Benčaťová R.

Program 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce a kontrola uznesení
 4. Plán činnosti HK obce na II. Polrok 2017 – na schválenie
 5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 – na schválenie
 6. Informácia o výstavbe chodníka vedľa hlavnej cesty
 7. Poslanecký guľáš – informácia, diskusia
 8. Žiadosti občanov a subjektov obce
 9. Informácia starostu obce
 10. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

K bodu 1.

Otvorenie a k bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že počtom 4 prítomných poslancov je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Zároveň informoval, že poslanec Bučkuliak príde neskôr a za meškanie sa ospravedlnil.
Za zapisovateľa navrhol starosta poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca P. Kuzmányho a za člena návrhovej komisie poslanca V. Baroša.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Návrh bol schválený.

Starosta predložil návrh programu, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

K bodu 3.

Správa HK obce a kontrola uznesení

Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu č. 4/2017 o vykonaní kontroly plnenia rozpočtu obce Jazernica k 31.3.2017 - príloha č. 2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK č. 4/2017 o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Jazernica k 31.3.2017.
Hlavný kontrolór informoval o plnení uznesení z minulých zasadnutí obecného zastupiteľstva (príloha č. 3):
V uznesení z 11. zasadnutia OZ, číslo uznesenia 14/2016/C odporúča zabezpečiť opravu poškodených ciest.
Termín: priebežne Zodpovedný: starosta úloha trvá

K bodu 4.

Plán činnosti HK obce na II. polrok 2017 – na schválenie

Hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017 – príloha č. 4. Vyzval poslancov o predkladanie návrh na vykonávanie kontrol podľa potreby. Poslankyňa L. Benčaťová R. dala návrh na vykonanie kontroly spôsobu obstarania elektrocentrály, ktorý považuje za nezákonný z viacerých dôvodov: schválenie nákupu bez zverejnenia v programe zasadnutia zastupiteľstva; schvaľované v bode Správa HK; podklady ku kúpe neboli predložené poslancom ani finančnej komisii.

Hlasovanie: 1 za (L. Benčaťová), 3 proti (P. Kubík, P. Kuzmány, J. Bučkuliak), 1 sa zdržal (V. Baroš)
Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vykonanie kontroly obstarania elektrocentrály.

Starosta dal hlasovať o návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2017.

Hlasovanie: 4 za (Bučkuliak, Baroš, Kubík, Kuzmány), 1 proti (Benčaťová), 0 sa zdržal
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jazernica na II. polrok 2017.
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

K bodu 5.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 – na schválenie

Starosta predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2017 – príloha č. 5. Štvrtá zmena rozpočtu sa týka navýšenia príjmu výnosu dane o sumu 3000,- eur, príjmov z dobropisov o 800,- eur a transferu z úradu práce vo výške 776,- eur.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a to úpravu rozpočtu o sumu 3800,- eur na strane bežných príjmov a bežných výdavkov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a to transfer vo výške 776,- eur.

K bodu 6.

Informácia o výstavbe chodníka vedľa hlavnej cesty

Starosta I. Gejdoš informoval o stave výstavby chodníka:
- už je stavebné povolenie, od 6.6.2017
- oslovil 3 firmy o zaslanie cenovej ponuky, zatiaľ zaslali dve, pričom obidve sú až o polovicu nižšie ako bol odhad (rozpis nákladov) podľa projektanta
- koniec prác v auguste 2017
- na chodník dal dotáciu aj ŽSK vo výške 700 eur plus 800 eur na činnosti v obci
- z Úradu vlády a MF SR ešte neprišla odpoveď na žiadosť o finančnú pomoc
- chodník sa ide realizovať skôr ako most, vzhľadom k tomu, že je problém s dodávateľom prác na opravu mosta (stavebné povolenie už je vydané).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o výstavbe chodníka vedľa hlavnej cesty.

Poslanec P. Kubík dal návrh na konanie zasadnutia obecného zastupiteľstva v júli 2017 s programom schválenie realizácie výstavby chodníka. Diskusia. Dohodnutý termín 13.7.2017.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schválilo konanie zastupiteľstva dňa 13.7.2017 s programom schválenie realizácie výstavby chodníka vedľa hlavnej cesty.

K bodu 7.

Poslanecký guľáš – informácia, diskusia

Poslanci Kubík a Baroš predložili návrh programu slávnostného dňa obce. Diskusia. Dohodnutý termín osláv (poslanecký guláš) 12.8.2017. Všetci poslanci prejavili ochotu spolupracovať na príprave osláv.

K bodu 8.

Žiadosti občanov a subjektov obce

Starosta predložil žiadosť p. D. Medveckej o schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na obecnom pozemku a to právo na vybudovanie vodovodnej prípojky a prechodu cez pozemok. Pani Medvecká osobne zdôvodnila svoju žiadosť o vysvetlila súvislosti. Poslankyňa Benčaťová odpovedala, že osobne nemá nič proti zriadeniu vecného bremena, no nakoľko táto žiadosť nebola poslancom doručená dopredu, pred zasadnutím, zdrží sa hlasovania.

Hlasovanie: 4 za (Baroš, Bučkuliak, Kubík, Kuzmány), 0 proti, 1 sa zdržal (Benčaťová R.)
Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na obecný pozemok pre pani Medveckú podľa žiadosti.

K bodu 9.

Informácia starostu obce

9.1) Starosta informoval o rokovaní s p. Tanistrákom o možnosti kúpy pozemku v jeho vlastníctve pod obecným úradom a okolo neho vo výmere 1686 m2, pričom požadovaná suma bola 20 eur/1m2, čo je trhová cena pozemkov v Jazernici a okolí, starosta navrhoval 10 eur/1m2. Pokračujú v rokovaní. P. Tanistrák by bol ochotný pristúpiť na sumu 15 eur/1m2. Starosta požiadal poslancov o predbežné vyjadrenie sa k možnosti úhrady v splátkach, v prípade, že dôjde ku kúpe pozemkov. Obec by sa nemusela zadlžiť. Diskusia. Poslanci sa vyjadrili, že v prípade, že sa obe strany dohodnú na kúpno-predajnej zmluve pozemkov, súhlasia s úhradou na splátky.

9.2) Starosta informoval, že je znovu aktívny projekt Leader akčná skupina Horný Turiec, v ktorom je pre tento rok možné získať 1 200 000 eur, z toho pre obce 480 000 eur a pre združenia a podnikateľov 520 000 eur. Podmienkou je vytvoriť pracovné miesto. Momentálne sú podané žiadosti, pre obe časti projektu. Jednorázový poplatok už bol zaplatený v minulosti.

9.3) Starosta informoval, že chodníku ku Jazierku už je opravený. Pripravujú sa materiály do informačnej tabule v spolupráci s pracovníkmi Správy NP Veľká Fatra.

9.4) Starosta informoval, že je vyčistený pozemok za zberným dvorom, v spolupráci s DHZ.

9.5) Starosta informoval, že dňa 8.7.2017 sa bude konať výlet do Banskej Štiavnice, ktorý organizuje obec Jazernica (obecný úrad), ešte sú voľné miesta.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu.

K bodu 10.

Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva

10.1) Poslankyňa L. Benčaťová R. informovala o projekte OZ Jazernica, v rámci ktorého bude ona a členovia finančnej komisie zaškolení do problematiky rozpočtu obce Jazernica. Tohto projektu sa môžu zúčastniť aj ostatní poslanci, príp. aj verejnosť. Jedná sa o grant nadácie Pontis.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

10.2) Poslankyňa : L. Benčaťová R. sa opýtala starostu na listy, ktoré zaslal obyvateľom a PO v obci a ktorými ich žiada o doloženie dokladov k daňovému priznaniu k nehnuteľnostiam. Starosta odpovedal, že podľa zákona sa bude musieť meniť VZN o daniach a že v daňových priznaniach sú nezrovnalosti. Výzvy boli poslané všetkým PO v obci.

K bodu 11.

Diskusia

11.1) Pani Medvecká poďakovala starostovi za úpravu konárov a stromov.

11.2) Pani Venényová žiadala o opravu cesty v časti Kolónia. Starosta odpovedal, že cesta sa bude opravovať v rámci 2 týždňov.

11.3) Pani Medvecká položila otázku starostovi, že kedy sa ide opravovať rozhlas v obci. Zároveň upozornila na chýbajúce osvetlenie mosta.

11.4) Pán Čierny upozornil na nezrozumiteľnosť hlásení obecného rozhlasu. A opýtal sa, či tie pozemky pod obecným úradom, sú vo vlastníctve p. Tanistráka alebo či ich vlastnia aj iné osoby. Starosta odpovedal, že podľa p. Tanistráka a podľa výpisu z LV je vlastníkom pozemkov rodina p. Tanistráka.

K bodu 12.

Návrh na uznesenie

 • Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca P. Kuzmányho a za člena návrhovej komisie poslanca V. Baroša.
 • Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
 • Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK č. 4/2017 o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Jazernica k 31.3.2017.
 • Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vykonanie kontroly obstarania elektrocentrály.
 • Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jazernica na II. polrok 2017.
 • Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
 • Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a to úpravu rozpočtu o sumu 3800,- eur na strane bežných príjmov a bežných výdavkov.
 • Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a to transfer vo výške 776,- eur.
 • Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o výstavbe chodníka vedľa hlavnej cesty.
 • Obecné zastupiteľstvo schválilo konanie zastupiteľstva dňa 13.7.2017 s programom schválenie realizácie výstavby chodníka vedľa hlavnej cesty.
 • Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na obecný pozemok pre pani Medveckú podľa žiadosti.
 • Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu.
 • Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu poslankyne Benčaťovej R. o projekte nadácie Pontis.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 sa zdržal
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenia z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 13.

Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

Prílohy:

1. Prezenčná listina z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica dňa 29.6.2017
2. Správa HK č. 4/2017 o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Jazernica k 31.3.2017.
3. Informácia o plnení uznesení z minulých zasadnutí obecného zastupiteľstva.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017.
5. Rozpočtové opatrenia č. 4/2017.

UZNESENIE z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

154. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca P. Kuzmányho a za člena návrhovej komisie poslanca V. Baroša. 
155. Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
156. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jazernica na II. polrok 2017.
157. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a to úpravu rozpočtu o sumu 3800,- eur na strane bežných príjmov a bežných výdavkov.
158. Obecné zastupiteľstvo schválilo konanie zastupiteľstva dňa 13.7.2017 s programom schválenie realizácie výstavby chodníka vedľa hlavnej cesty.
159. Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na obecný pozemok pre pani Medveckú podľa žiadosti.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

140. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK č. 4/2017 o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Jazernica k 31.3.2017.
141. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2017 a to transfer vo výške 776,- eur.
142. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o výstavbe chodníka vedľa hlavnej cesty.
143. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu.
144. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu poslankyne Benčaťovej R. o projekte nadácie Pontis.

I. Obecné zastupiteľstvo poveruje:

02. Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

15. Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vykonanie kontroly obstarania elektrocentrály.


Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 23. zasadnutí dňa 29.6.2017.

Website design & development by CodeShore