Zápisnica  z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 13.07.2017 o 17.00 hod. v Jazernici

Prítomní: 
Ivan Gejdoš – starosta
Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Ján Bučkuliak, Peter Kubík, Peter Kuzmány, Vladimír Baroš (meškanie 35 min.) – poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór
hostia prezenčná listina príloha č. 1

Člen návrhovej komisie: Peter Kubík
Overovateľ zápisnice: Ján Bučkuliak
Zapisovateľ: Lucia Benčaťová R.

Program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
  3. Správa HK obce a kontrola uznesení
  4. Výstavba chodníka vedľa hlavnej cesty - realizácia
  5. Poslanecký guľáš – informácia, diskusia
  6. Informácia starostu obce
  7. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

K bodu 1. a 2.

Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že počtom 4 prítomní poslanci je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Zároveň informoval, že poslanec Baroš Vladimír sa ospravedlnil za meškanie a príde neskôr.
Za zapisovateľa navrhol starosta poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca J. Bučkuliaka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kubíka.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie.

Starosta predložil návrh programu 24. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 24. zasadnutia.

K bodu 3.

Správa HK obce a kontrola uznesení

Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu č. 5/2017 o vykonaní kontroly - príloha č. 2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 5/2017 o výsledku kontroly pokladnice a pokladničných operácií v Základnej škole a materskej škole v Jazernici.

Hlavný kontrolór informoval o plnení uznesení z minulých zasadnutí obecného zastupiteľstva (príloha č. 3):
V uznesení z 11. zasadnutia OZ, číslo uznesenia 14/2016/C odporúča zabezpečiť opravu poškodených ciest.

Termín: priebežne Zodpovedný: starosta úloha trvá

K bodu 4.

Výstavba chodníka pri hlavnej ceste - realizácia

Starosta informoval, že minulý týždeň sa konalo stretnutie starostov dotknutých obcí Horného Turca, ktoré sa nachádzajú na trase Turčianske Teplice – Martin, cesta č. 1/65. Stretnutie sa konalo na podnet prednostu okresného úradu v Martine a starostom bolo doporučené, že investičné plány by mali realizovať do septembra 2017, pretože cesta bude zatvorená a všetka doprava presmerovaná na bočné cesty, teda aj cez Jazernicu. Starosta dal návrh na výstavbu chodníka v časti od odbočky ku Kuderovcom po starú pekáreň, čo znamená, že by sa znížili náklady na výstavbu chodníka, pretože by sa realizovala len časť. Čo sa týka mosta a jeho opravy, rokoval so zástupcom firmy, s p. Slašťanom (12.7.), ktorý oznámil, že tento rok to nemôžu robiť, nakoľko sú vyťažení, ale sľúbil, že na jar, príp. začiatkom leta 2018 sa začnú práce pri zachovaní cien podľa projektu. Zároveň sľúbil, že bezplatne budú pravidelne monitorovať a kontrolovať stav mosta.
Starosta navrhol uzatvoriť zmluvu o dielo s firmou Terracom s.r.o. na realizáciu chodníka pri hlavnej ceste. Práce sa začnú 1.8.2017 a skončia 31.8.2017. Fakturované budú len vykonané práce. Z dotácie ŽSK sa kúpia obrubníky a podkladový materiál. Dopravné značky dodá firma, obmedzenia na ceste schválila polícia.

Hlasovanie o návrhu uzatvoriť zmluvu o dielo s firmou Terrracom s.r.o.:
4 za, 0 proti, 0 zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o dielo s firmou Terracom s.r.o. o realizácii chodníka pri hlavnej ceste v termíne august 2017.

K bodu 5.

Poslanecký guľáš – informácia, diskusia

Zmena termínu z pôvodného 12.8.2017 na 19.8.2017. Diskusia. Ďalšie stretnutie dňa 27.7.2017 o 18.00 hod., s verejnosťou.

K bodu 6.

Informácia starostu obce

Žiadne informácie.

K bodu 7.

Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva

Poslankyňa L. Benčaťová R. informovala o umiestnení detského ihriska na súkromný pozemok rodiny Benčaťovej pri ceste v Markoviciach a o sprístupnení tohto ihriska verejnosti. Starosta upozornil, že aj v prípade verejného ihriska na súkromnom pozemku je zodpovedná osoba – vlastník ihriska alebo prevádzkovateľ povinná zabezpečiť revíziu ihriska min. raz za rok.

K bodu 8.

Diskusia

Žiadne príspevky do diskusie.

K bodu 9.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca J. Bučkuliaka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kubíka.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 5/2017 o výsledku kontroly pokladnice a pokladničných operácií v Základnej škole a materskej škole v Jazernici.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie zmluvy o dielo s firmou Terracom s.r.o. o realizácii chodníka vedľa hlavnej cesty v termíne august 2017.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 1 sa zdržal (V. Baroš z dôvodu neprítomnosti pri všetkých hlasovaniach)

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 10.

Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

UZNESENIE
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

160. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca J. Bučkuliaka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kubíka.

161. Obecné zastupiteľstvo schválilo program 24. zasadnutia.

162. Obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie zmluvy o dielo s firmou Terracom s.r.o. o realizácii chodníka vedľa hlavnej cesty v termíne august 2017.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

145. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 5/2017 o výsledku kontroly pokladnice a pokladničných operácií v Základnej škole a materskej škole v Jazernici.

 

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 24. zasadnutí dňa 13.7.2017

Website design & development by CodeShore