Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 12.10.2017 o 17.00 hod. v Jazernici

Prítomní:

Ivan Gejdoš – starosta
Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Ján Bučkuliak, Peter Kubík, Peter Kuzmány – poslanci obecného zastupiteľstva
Vladimír Baroš – poslanec ospravedlnený
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce
hostia

Člen návrhovej komisie: Peter Kubík
Overovateľ zápisnice: Ján Bučkuliak
Zapisovateľ: Lucia Benčaťová R.

Program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
  3. Správa HK obce a kontrola uznesení
  4. Rozpočtové opatrenie č. 5, č.6 a č.7
  5. Žiadosti občanov a subjektov obce
  6. Informácia starostu obce
  7. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

K bodu 1. Otvorenie a k bodu 2.

Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že počtom 4 prítomní poslanci je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Zároveň informoval, že poslanec Baroš Vladimír sa ospravedlnil.

2) Za zapisovateľa navrhol starosta poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca J. Bučkuliaka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kubíka.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie.

3) Starosta predložil návrh programu 25. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) a dal návrh na doplnenie do bodu 4.: Rozpočtové opatrenie č. 5, č.6 a č.7.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo program 25. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3.

Správa HK obce a kontrola uznesení

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu č. 6/2017, správu č. 7/2017 a správu č. 8/2017 o vykonaní kontroly - príloha č. 3.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 6/2017 o výsledku kontroly pokladnice a pokladničných operácií na Obecnom úradu v Jazernici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 7/2017 o výsledku kontroly dodávateľských faktúr za I. polrok 2017 na Obecnom úrade v Jazernici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 8/2017 o výsledku kontroly platenia miestnych daní a poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za rok 2017 a vymáhania pohľadávok na Obecnom úrade v Jazernici.

3.2) Hlavný kontrolór informoval o plnení uznesení z minulých zasadnutí obecného zastupiteľstva V uznesení z 11. zasadnutia OZ, číslo uznesenia 14/2016/C odporúča zabezpečiť opravu poškodených ciest.

Termín: priebežne Zodpovedný: starosta úloha trvá

Starosta informoval, že sa priebežné plní a opravy sa robia.

K bodu 4.

Rozpočtové opatrenie č. 5, č. 6 a č. 7

4.1) Starosta predložil na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5: navýšenie bežných príjmov a výdavkov o sumu 2 075,- eur na matriku (55,00 eur), na nákup učebníc (20,00 eur) a na prenesené kompetencie v školstve (2 000,00 eur). V ostatných prípadoch boli vykonané len presuny rozpočtových položiek.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 5. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017 na základe úpravy bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 2 075,00 eur.

Jedná sa o navýšenie transferu na matriku o sumu 55,00 eur, listom MV SR č. SVS-OMSZV1-2017/004528-023 zo dňa 19.6.2017 pripísané na účet dňa 13.7.2017; o transfer na nákup učebníc prvouky vo výške 20,00 eur listom OkÚ ZA č. OÚ-ZA-OS2-2017/006487-002 zo dňa 21.6.2017 pripísané na účet dňa 26.6.2017 a o navýšenie transferu na prenesené kompetencie v školstve v dohodovacom konaní o sumu 2 000,00 eur listom OkÚ ZA č. OU-ZA-OS2-2017/005725-009 zo dňa 18.7.2017 so splatnosťou 1.8.2017.

4.2) Starosta predložil na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2017.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 6. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 o sumu 2 256,00 eur na základe listu OÚ-ZA-OS2-2017/006489-005 zo dňa 5.9.2017 pripísané na účet 13.9.2017 o sumu 1 506,00 eur na asistenta učiteľa v ZŠ Jazernica; o sumu 700,00 eur na základe zmluvy o poskytnutí dotácie V3/2017/T/101 ŽSK na výstavbu chodníka v Jazernici a o sumu -10,00 eur zníženie transferu na učebnice prvouky v ZŠ a o sumu 60,00 eur na základe listu ÚPSVaR Martin č. MT4/OSV/SOC/2017/38038-4 zo dňa 5.9.2017 na podporu stravovacích návykov dieťaťa v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

4.3) Starosta predložil na schválenie 6. zmenu rozpočtu:

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 6. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 o sumu 38 776,00 eur, ktorá sa skladá zo sumy 4 776,00 eur navýšenie dane z výnosu a sumy 34 000,00 eur o navýšenie príjmových finančných operácií na výstavbu chodníka v Jazernici v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu obce. Úpravy rozpočtu sú vykonané aj na základe požiadavky MF SR o očakávanej skutočnosti k 31.12.2017.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

4.4) Starosta predložil na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2017.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 7. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 o sumu 94,00 eur na základe listu OkÚ ZA č. OÚ-ZA-OS2-2017/006489-006 zo dňa 2.10.2017 pripísanú na účet 12.10.2017 na asistenta pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

4.5) Starosta informoval, že návrh na prevod finančných prostriedkov z RF za rok 2017 č. 1/2017 vo výške 531,60 eur na odkladá na ďalšie zasadnutie obec. zastupiteľstva.

K bodu 5.

Žiadosti občanov a subjektov obce

5.1) Žiadosť p. Medveckej k zriadeniu vecného bremena na obecný pozemok pred jej domom, ku ktorému sa obec. zastupiteľstvo vyjadrilo len všeobecným súhlasom (uzn. 159/A/29062017) a je potrebné dať súhlas so zriadením.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo vyjadruje súhlas so zriadením vecného bremena k pozemku CKN 273 v rozsahu vyznačenom v GP 125/2017 bezodplatne na dobu neurčitú a to v súlade s §31 ods. 1 Katastrálneho zákona.

5.2) Žiadosť p. Renáty Čiernej o zníženie poplatku za komunál. Odpad za dcéru Miroslavu a syna Radoslava od septembra 2017. Poslanecký návrh: postupovať podľa VZN o poplatkoch.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

5.3) Žiadosť Jednoty dôchodcov v Jazernici o príspevok na činnosť. Poslanecký návrh: postupovať podľa VZN o obecných dotáciách.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

5.4) Žiadosť p. Martina Dubovca o odkúpenie časti parcely, ktorej vlastníkom je obec. Jedná sa o 1/3 pozemku (parc.č. 16/2 o výmere celkom 283 m2), podľa vypracovaného GP, pre účely vysporiadania vlastného pozemku. Príloha č. 4. Starosta dal návrh na súhlas so odpredajom.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku.

K bodu 6.

Informácia starostu obce

6.1) Starosta informoval, že stavbu Chodník pri hlavnej ceste neprevzal od dodávateľa Terracom, pretože dielo nie je dokončené a má výhrady voči tomu, čo už urobené je. Dodávateľ má teraz 30 dní na nápravu a dokončenie.

6.2) Starosta informoval, že budúci týždeň nebude úradovať, zastupovať ho bude poslanec Ján Bučkuliak.

K bodu 7.

Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva

7.1) Poslankyňa L. Benčaťová R. dala návrh na kúpu aspoň 1 merača rýchlosti na ceste od Malého Čepčína. Bola to dohoda, prísľub starostu, že sa merače kúpia, keď sa bude robiť chodník, že budú súčasťou projektu. Diskusia. Poslanec P. Kubík navrhol postaviť maketu policajta. Starosta zistí akým spôsobom sa obstarávali merače v okolitých obciach, za akú cenu alebo možnosť získania od Správy ciest MT. Rozhodnutie odložené na budúce zasadnutie zastupiteľstva.

7.2) Poslanec P. Kuzmány navrhol preložiť obecnú nástenku k novému vchodu do obchodu Coop J. Diskusia. Súhlas. Starosta zabezpečí. 

7.3) Poslankyňa L. Benčaťová R. informovala o konaní školenia OZ Jazernica o obecnom rozpočte dňa 24.10.2017 v KD Jazernica. Pozvaní sú všetci poslanci ObZ Jazernica, členovia finančnej komisie pri ObZ Jazernica a pracovníci OÚ Jazernica, ako aj verejnosť, ktorá má záujem.

7.4) Poslankyňa L. Benčaťová R. informovala o svojej kandidatúre na post poslanca VÚC vo voľbách v novembri 2017.

K bodu 8.

Diskusia

8.1) Pani E. Kuzmányová žiadala o vysvetlenie platenia poplatkov za hroby. Starosta odpovedal, že za jeden hrob sa platí 10 eur na 10 rokov a 20 eur na 10 rokov za dvojhrob. Treba prísť na OÚ povedať, že ktorý hrob a kde je ten Váš, vyznačiť na mape, ktorá je na úrade a potom zaplatiť.

8.2) Pani Dianovská upozornila, že po prácach na poliach sú znečistené cesty, o ktoré sa potom nikto nestará. Starosta odpovedal, že upozorní p. Kmeťa aj Agroturiec v Ďuri.

K bodu 9.

Návrh na uznesenie

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca J. Bučkuliaka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kubíka.

2) Obecné zastupiteľstvo schválilo program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 6/2017 o výsledku kontroly pokladnice a pokladničných operácií na Obecnom úradu v Jazernici.

4) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 7/2017 o výsledku kontroly dodávateľských faktúr za I. polrok 2017 na Obecnom úrade v Jazernici.

5) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 8/2017 o výsledku kontroly platenia miestnych daní a poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za rok 2017 a vymáhania pohľadávok na Obecnom úrade v Jazernici.

6) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 5. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017 na základe úpravy bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 2 075,00 eur. Jedná sa o navýšenie transferu na matriku o sumu 55,00 eur, listom MV SR č. SVS-OMSZV1-2017/004528-023 zo dňa 19.6.2017 pripísané na účet dňa 13.7.2017; o transfer na nákup učebníc prvouky vo výške 20,00 eur listom OkÚ ZA č. OÚ-ZA-OS2-2017/006487-002 zo dňa 21.6.2017 pripísané na účet dňa 26.6.2017 a o navýšenie transferu na prenesené kompetencie v školstve v dohodovacom konaní o sumu 2 000,00 eur listom OkÚ ZA č. OU-ZA-OS2-2017/005725-009 zo dňa 18.7.2017 so splatnosťou 1.8.2017.

7) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 6. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 o sumu 2 256,00 eur na základe listu OÚ-ZA-OS2-2017/006489-005 zo dňa 5.9.2017 pripísané na účet 13.9.2017 o sumu 1 506,00 eur na asistenta učiteľa v ZŠ Jazernica; o sumu 700,00 eur na základe zmluvy o poskytnutí dotácie V3/2017/T/101 ŽSK na výstavbu chodníka v Jazernici a o sumu -10,00 eur zníženie transferu na učebnice prvouky v ZŠ a o sumu 60,00 eur na základe listu ÚPSVaR Martin č. MT4/OSV/SOC/2017/38038-4 zo dňa 5.9.2017 na podporu stravovacích návykov dieťaťa v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

8) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 6. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 o sumu 38 776,00 eur, ktorá sa skladá zo sumy 4 776,00 eur navýšenie dane z výnosu a sumy 34 000,00 eur o navýšenie príjmových finančných operácií na výstavbu chodníka v Jazernici v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu obce. Úpravy rozpočtu sú vykonané aj na základe požiadavky MF SR o očakávanej skutočnosti k 31.12.2017.

9) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 7. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 o sumu 94,00 eur na základe listu OkÚ ZA č. OÚ-ZA-OS2-2017/006489-006 zo dňa 2.10.2017 pripísanú na účet 12.10.2017 na asistenta pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

10) Obecné zastupiteľstvo vyjadruje súhlas so zriadením vecného bremena k pozemku CKN 273 v rozsahu vyznačenom v GP 125/2017 bezodplatne na dobu neurčitú a to v súlade s §31 ods. 1 Katastrálneho zákona.

11) Obecné zastupiteľstvo doporučuje postupovať podľa VZN o poplatkoch pri riešení žiadosti p. Renáty Čiernej o zníženie poplatku za komunál. odpad za dcéru Miroslavu a syna Radoslava od septembra 2017.

12) Obecné zastupiteľstvo doporučuje postupovať podľa VZN o obecných dotáciách pri riešení žiadosti Jednoty dôchodcov v Jazernici o príspevok na činnosť.

13) Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku vo vlastníctve obce pánovi Martinovi Dubovcovi.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica. 

K bodu 10.

Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.  

UZNESENIE z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

163. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca J. Bučkuliaka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kubíka.

164. Obecné zastupiteľstvo schválilo program 25. zasadnutia.

165. Obecné zastupiteľstvo schválilo 6. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 o sumu 38 776,00 eur, ktorá sa skladá zo sumy 4 776,00 eur navýšenie dane z výnosu a sumy 34 000,00 eur o navýšenie príjmových finančných operácií na výstavbu chodníka v Jazernici v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu obce. Úpravy rozpočtu sú vykonané aj na základe požiadavky MF SR o očakávanej skutočnosti k 31.12.2017.

166. Obecné zastupiteľstvo vyjadruje súhlas so zriadením vecného bremena k pozemku CKN 273 v rozsahu vyznačenom v GP 125/2017 bezodplatne na dobu neurčitú a to v súlade s §31 ods. 1 Katastrálneho zákona.

167. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku vo vlastníctve obce pánovi Martinovi Dubovcovi podľa predloženého geometrického plánu.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

146. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 6/2017 o výsledku kontroly pokladnice a pokladničných operácií na Obecnom úradu v Jazernici.

147. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 7/2017 o výsledku kontroly dodávateľských faktúr za I. polrok 2017 na Obecnom úrade v Jazernici.

148. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 8/2017 o výsledku kontroly platenia miestnych daní a poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za rok 2017 a vymáhania pohľadávok na Obecnom úrade v Jazernici.

149. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 5. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017 na základe úpravy bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 2 075,00 eur. Jedná sa o navýšenie transferu na matriku o sumu 55,00 eur, listom MV SR č. SVS-OMSZV1-2017/004528-023 zo dňa 19.6.2017 pripísané na účet dňa 13.7.2017; o transfer na nákup učebníc prvouky vo výške 20,00 eur listom OkÚ ZA č. OÚ-ZA-OS2-2017/006487-002 zo dňa 21.6.2017 pripísané na účet dňa 26.6.2017 a o navýšenie transferu na prenesené kompetencie v školstve v dohodovacom konaní o sumu 2 000,00 eur listom OkÚ ZA č. OU-ZA-OS2-2017/005725-009 zo dňa 18.7.2017 so splatnosťou 1.8.2017.

150. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 6. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 o sumu 2 256,00 eur na základe listu OÚ-ZA-OS2-2017/006489-005 zo dňa 5.9.2017 pripísané na účet 13.9.2017 o sumu 1 506,00 eur na asistenta učiteľa v ZŠ Jazernica; o sumu 700,00 eur na základe zmluvy o poskytnutí dotácie V3/2017/T/101 ŽSK na výstavbu chodníka v Jazernici a o sumu -10,00 eur zníženie transferu na učebnice prvouky v ZŠ a o sumu 60,00 eur na základe listu ÚPSVaR Martin č. MT4/OSV/SOC/2017/38038-4 zo dňa 5.9.2017 na podporu stravovacích návykov dieťaťa v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.


151. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 7. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 o sumu 94,00 eur na základe listu OkÚ ZA č. OÚ-ZA-OS2-2017/006489-006 zo dňa 2.10.2017 pripísanú na účet 12.10.2017 na asistenta pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

C. Obecné zastupiteľstvo doporučuje:

1. Obecné zastupiteľstvo doporučuje postupovať podľa VZN o poplatkoch pri riešení žiadosti p. Renáty Čiernej o zníženie poplatku za komunál. odpad za dcéru Miroslavu a syna Radoslava od septembra 2017.

2. Obecné zastupiteľstvo doporučuje postupovať podľa VZN o obecných dotáciách pri riešení žiadosti Jednoty dôchodcov v Jazernici o príspevok na činnosť.

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 25. zasadnutí dňa 12.10.2017.

 

Website design & development by CodeShore