Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 30.11.2017 o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Jazernici

Prítomní:
Ivan Gejdoš – starosta
Ján Bučkuliak, , Peter Kuzmány, Vladimír Baroš – poslanci obecného zastupiteľstva
Ospravedlnený: Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Peter Kubík
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór
hostia

Člen návrhovej komisie: J. Bučkuliak
Overovateľ zápisnice: Vladimír Baroš
Zapisovateľ: Peter Kuzmány

Program 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce a kontrola uznesení
 4. Platby v školskej jedálni- diskusia a schválenie
 5. Rozpočtové opatrenie č. 8 a č.9- schválenie , na vedomie
 6. VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a poplatkoch- schválenie
 7. Odmeny voleným zástupcom obce – schválenie
 8. Žiadosti občanov a subjektov obce
 9. Informácie starostu obce
 10. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

K bodu 1. a k bodu 2.

Otvorenie, Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že počtom 3 prítomní poslanci je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Zároveň informoval, že poslanec Kubík Peter a BC. Lucia Benčaťová Richterová sa ospravedlnili .
Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Petra Kuzmányho, za overovateľa poslanca V. Baroša a za člena návrhovej komisie poslanca J. Bučkuliaka.

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie.

Starosta predložil návrh programu 26. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli.

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo program 26. zasadnutia.

K bodu 3.

Správa HK obce a kontrola uznesení

Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu č. 9/2017 o vykonaní kontroly - príloha č. 2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 9/2017 o výsledku kontroly školskej jedálne pri Základnej škole a Materskej škole v Jazernici.

Hlavný kontrolór informoval o plnení uznesení z minulých zasadnutí obecného zastupiteľstva (príloha č. 3):
V uznesení z 11. zasadnutia OZ, číslo uznesenia 14/2016/C odporúča zabezpečiť opravu poškodených ciest.

Termín: priebežne Zodpovedný: starosta úloha trvá

K bodu 4.

Platby v školskej jedálni- diskusia a schválenie.

Z vykonanej kontroly školskej jedálne pri Základnej školy a Materskej školy vyplynulo že režijné náklady na jedno jedlo pre zamestnancov obce a cudzích stravníkov sú vyššie o 55- centov ako sa platí súčasne. Keďže cudzí stravníci sú dôchodcovia z našej obce , starosta navrhol aby sa na cene stravného nič nemenilo.
V tomto bode sa navrhla úprava VZN č. 20-2/2011 doplniť cena za ŠKD na 5-Eur.

Hlasovanie: 3 za, 0 proti

K bodu 5.

Rozpočtové opatrenie č. 8 a č.9 – na vedomie , schválenie

Rozpočtové opatrenie č. 8, OZ berie na vedomie.( príloha č. 3)
Rozpočtové opatrenie č. 9 , OZ berie na vedomie a schvaľuje zvýšenie bežných príjmov o sumu
300 – Eur za prenájom budovy ZŠ, ZUŠ Mošovce.
Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu za rok 2017 a to o sumu 531.60- EUR na výstavbu osvetlenia prechodu pre chodcov
a o sumu 29 953,90 –Eur na výstavbu chodníka pre peších vedľa hlavnej cesty.

Hlasovanie: 3 za, 0 proti

K bodu 6.

VZN č. 6/2017o miestnych daniach a poplatkoch – schválenie.

VZN č. 6/2017 nahrádza doterajšie VZN č.29/2013 a dodatok č. 3/2015 k tomuto VZN. Týmto VZN sa upravujú dane za psa, daň z nehnuteľnosti.

Hlasovanie: 3 za, 0 proti.

K bodu 7.

Odmeny voleným zástupcom obce – schválenie.

Poslanci OZ prerokovali , na návrh starostu obce, odmeny a návrh schválili takto:
Poslanci jednotne po 100- Eur
Hlavný kontrolór obce 150- Eur

Hlasovanie: 3 za, 0 proti.

K bodu 8.

Žiadosti občanov a subjektov obce.

Poslanci sa dohodli že žiadosti subjektov o peniaze z rozpočtu obce podľa VZN 5/2017, môžu subjekty podávať do 31.12.2017.

Hlasovanie: 3 za, 0 proti

K bodu 9.

Informácie starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie starostu obce o
- nefunkčnosti obecného rozhlasu a zámere vybudovať komplet nový
- vyvesení návrhu rozpočtu na rok 2018 na Úradnú tabuľu obce a možnosť pripomienkovať
- 15.12.2017 sa uskutoční v Knižnici uvítanie detí do života a oslava jubilantov
- 21.12.2017 sa uskutoční v Kultúrnom dome vianočná besiedka a vianočné trhy , organizuje ZŠ
- obec kúpila novú informačnú tabuľu

K bodu 10.

Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

Bez príspevku.

K bodu 11.

Diskusia

P. Dianovská upozornila na problém , že ľudia kopia odpad do plastových vriec a dávajú na vývoz ako komunálny odpad.
Starosta odpovedal že o tomto probléme vie a snaží sa presviedčať občanov o potrebe separovať odpad. Zároveň požiadal o nahlásení takýchto občanov na Obecný úrad.

K bodu 12.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca P. Kuzmányho , za overovateľa poslanca V. Baroša a za člena návrhovej komisie poslanca J. Bučkuliaka.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 9/2017 o výsledku uskutočnenej kontroly a pokladničných operácií v jedálni  Základnej školy a Materskej školy v Jazernici.
Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za jedlo v školskej jedálni , v v pôvodnej výške.
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu VZN 20-2/2011.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 9/2017.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 531,60- a 29 953,90 –Eur .
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a poplatkoch.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeny voleným zástupcom obce Jazernica.
Obecné zastupiteľstvo schválilo termín podania žiadostí o peňažný príspevok do 31.12.2017.
Obecné mzastupiteľstvo zobralo na vedomie informácie starostu obce.

Hlasovanie: 3 za, 0 proti.

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.


UZNESENIE z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

168. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Petra Kuzmányho, za overovateľa poslanca V. Baroša a za člena návrhovej komisie poslanca J. Bučkuliaka.
169. Obecné zastupiteľstvo schválilo program 26. zasadnutia.
170.a, Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za jedlo v školskej jedálni pre zamestnancov a cudzích stravníkov v pôvodnej výške.
170.b, Obecné zastupiteľstvo schválilo upraviť text vo VZN 20-2/2011 na : Cena za ŠKD -5-Eur
171. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 9/2017 o navýšenie rozpočtu o 300-Eur za prenájom priestorov ZŠ , ZUŠ Mošovce a ZUŠ Turčianske Teplice.
172. Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu o sumu 531,60- Eur na zaplatenie realizácie osvetlenia prechodu pre chodcov. Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod finančných prostriedkov o sumu 29 953.90- Eur na zaplatenie výstavby chodníka pre peších vedľa hlavnej cesty . 
173. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.6/2017 o miestnych daniach a poplatkoch v navrhovanom znení bez pripomienok.
174. Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeny pre volených predstaviteľov obce podľa predloženého návrhu.
175. Obecné zastupiteľstvo schválilo termín podávania žiadostí o finančný príspevok z obecného rozpočtu subjektom obce do 31.12.2017. 

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

152. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HK č. 9/2017 o výsledku kontroly a pokladničných operácií v jedálni Základnej školy a Materskej školy v Jazernici.
153. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 8.zmenu rozpočtu podľa predloženého opatrenia.
154. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 9.zmenu rozpočtu podľa predloženého opatrenia.

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 26. zasadnutí dňa 30.11.2017.

Website design & development by CodeShore