Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 14.12.2017 o 17.00 hod. v Jazernici

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Vladimír Baroš, Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Ján Bučkuliak, Peter Kubík, Peter Kuzmány – poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce, Vlasta Michálková – pracovníčka Obec. úradu Jazernica a hostia

Člen návrhovej komisie: Peter Kuzmány
Overovateľ zápisnice: Peter Kubík
Zapisovateľ: Lucia Benčaťová R.

Program 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
  3. Správa HK obce a kontrola uznesení
  4. Rozpočet obce na rok 2018 - schválenie
  5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jazernica - schválenie
  6. Informácia starostu obce
  7. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

K bodu 1. a k bodu 2.

Otvorenie a  Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že štyria poslanci sú prítomní a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zároveň informoval, že poslanec Bučkuliak Ján sa ospravedlnil, že príde o pár minút neskôr.

2) Za zapisovateľa navrhol starosta poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca P. Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kuzmányho a zároveň predložil na schválenie návrh programu 27. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2).

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 27. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3.

Správa HK obce a kontrola uznesení

Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jazernica na roky 2018-2020 (príloha č. 3).
Poslankyňa Benčaťová sa opýtala HK, či vie, že poslanci dostali len stručný, jednostránkový návrh rozpočtu v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a ako sa v správe vysporiadal s námietkami finančnej komisie voči návrhu rozpočtu. HK odpovedal, že k tomu dá stanovisko starosta v ďalšom bode zasadnutia.
Počas jednania k bodu 3. prišiel poslanec Ján Bučkuliak.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jazernica k návrhu rozpočtu obce Jazernica na roky 2018-2020.

K bodu 4.

Rozpočet obce na rok 2018 – schválenie

Starosta predložil na schválenie návrh rozpočtu obce Jazernica na roky 2018 – 2020 (príloha č. 4).
Poslankyňa Benčaťová predložila stanovisko finančnej komisie k návrhu.

Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Jazernica na rok 2018:
1) Zníženie príjmov v oblasti 300-granty a transfery z dôvodu žiadnych očakávaných grantových príjmov. Komisia doporučuje poslancom žiadať obecný úrad o vyššiu aktivitu v oblasti získavania dotácií a to aj zo súkromných zdrojov.
2) V kapitole výdavkov na rozvoj obce zníženie zo sumy 500 eur v roku 2017 na sumu 200 eur v roku 2018, pričom vôbec nie je jasné, na čo tieto prostriedky sú používané. Nie je zadefinovaný rozvoj obce. Komisia doporučuje poslancom určiť priority hospodárenia a definovať rozvojové aktivity obce a to dlhodobé a čiastkové (na rok 2018).
3) Výdavky na vzdelávanie sú o 15% vyššie, ale príjem (transfer) je nižší, čo logicky nie je možné.
4) Zvýšenie bežných príjmov v časti 200-nedaňové príjmy je nárast z 8500 eur v roku 2017 na 18650 eur v roku 2018, pričom je tento nárast spôsobený zvýšením stravného z 0 eur (2017) na 10000 eur (2018). Komisia doporučuje poslancom neschváliť tento príjem a žiadať obecný úrad o zdôvodnenie.
5) Komisia doporučuje poslancom žiadať o dôvodovú správu ku kapitálovým výdavkom v roku 2018.
6) Komisia doporučuje poslancom žiadať o dôvodovú správu ku bežným výdavkom oddiel 05- Ochrana životného prostredia.

Pracovníčka Obecného úradu Jazernica Vlasta Michálková podala vysvetlenie k pripomienkam:

1. Zníženie grantov a transferov:
Tu sa jedná o to že v očakávanej skutočnosti roku 2017 sú už zahrnuté transfery na školstvo, ktoré sme dostali od štátu a rozpoč .opatreniami  sme ich dostali do príjmov aj výdavkov. V Rozpočte na rok 2018 nie sú lebo nevieme či ich dostaneme aj v tomto roku preto je rozpočet nižší ale v priebehu roka 2018 ich zase na základe listov z KÚ Žilina rozpočtovými opatreniami dostaneme do príjmu aj do výdavkoch.
2. Bývanie a občianska vybavenosť 0.6.2.0  - rozvoj obcí  tu patrí verejnoprospešné zariadenia, zriaďovanie a udržiavanie parkov, sadov, verejných priestranstiev, ihrísk, financovanie verejnoprospešných pracovníkov, údržba verejnej zelene, nákup benzínu do kosačiek. Položka 637004 – všeobecné služby bola navrhnutá Vami a slúži na čistenie vodných tokov, starostlivosť o chránené časti prírody a pod.
3. Výdavky na vzdelávanie sú o 15 % vyššie ako príjmy:
Tu ste asi mysleli celý oddiel 09 – vzdelávanie čo je vlastne školstvo. Školstvo sa skladá zo ZŠ, ktorú platí štát a transfer na prenesené kompetencie je v príjme 66 140€ a tak isto je vo výdavkoch 66 140 € to je 09121. Ostatné MŠ, ŠKD a ŠJ patrí pod obec teda  to sú originálne výdavky , ktoré platíme my z našich peňazí  to je 09111,0905,09602. Nemôžete celé školstvo prirovnávať k transferu zo ŠR.
4. Zvýšenie bežných výdavkov v časti 200
Na základe zmeny zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách s účinnosťou od 01.01.2018 sa musia rozpočtovať aj príjmy a výdavky zo školskej jedálne a to hlavne príjmy za stravné a výdavky na nákup potravín, tu vlastne vidíme tu sumu 10  000 € - navýšenie príjmov aj výdavkov. Zákon zrušil mimorozpočtové príjmy jedálne na rozpočtové . Predtým sa to do rozpočtu nedávalo.
5. Dôvodová správa kapitálové výdavky:
Nakoľko v príjmových finančných operáciách sme rozpočtovali sumu 15 000 € zostatok z minulých rokov/  tak isto musí byť rozpočtovaná na kapitálové výdavky vo výške 15 000 € z toho 5000 € na rekonštrukciu miestneho rozhlasu a 10000 € na opravu mostov v obci.
6. Ochrana životného prostredia
Tu sú všetky príjmy od občanov - poplatok za komunálny odpad, ktorý vyberáme  a môže sa použiť len na výdavky spojené s komunálnym odpadom. Jedná sa o vývoz KUKA nádob, veľkokapacitných kontajnerov, separovaného zberu, údržby skládka tuhého komunálneho odpadu a členských poplatkov na skládku Horná Štubňa. Na tento oddiel 05 by obec nemala doplácať zo svojich peňazí.

Starosta dal návrh na hlasovanie o prijatí rozpočtu obce Jazernica, tak ako bol predložený.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Jazernica na rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce Jazernica na roky 2019-2020.

K bodu 5.

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jazernica - schválenie

Starosta predložil návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jazernica s platnosťou od 1.1.2018 na schválenie (príloha č. 5).

Poslankyňa Benčaťová predložila pripomienky k návrhu Zásad hospodárenia obce Jazernica a žiadala o ich zapracovanie do finálneho materiálu:

1. V § 22 na konci prvej vety dopĺňajú slová „ a to maximálne do výšky 1000 eur v jednom rozpočtovom roku“.
Odôvodnenie: Výška 1000 eur je analogická v samosprávach s porovnateľnou veľkosťou.
2. V § 22 sa na konci pridáva nová veta, ktorá znie: „O všetkých rozpočtových zmenách realizovaných starostom musí byť informované obecné zastupiteľstvo na najbližšom riadnom zasadnutí.“.
Odôvodnenie: Návrh smeruje k posilneniu transparentnosti a práva poslancov OZ a verejnosti na informácie.
3. V 31 ods. 1 sa za slová „návrh rozpočtu obce,“ dopĺňajú slová „ návrh zmeny rozpočtu obce“.
Odôvodnenie:  Návrh smeruje k posilneniu práva verejnosti na informácie a na participáciu na rozhodovaní o zmenách rozpočtu.
4. Všetky slovné spojenia „obec/mesto“ v jednotlivých gramatických pádoch v rámci Zásad sa menia na pojem „obec“ v príslušnej formulácii.
Odôvodnenie: Legislatívno-technické spresnenie.

Diskusia. Doplnenie pripomienky v §31 ods. 1 sa za slová „návrh rozpočtu obce,“ dopĺňajú slová „návrh zmeny rozpočtu obce, ktorý sa obecnému zastupiteľstvu predkladá na schválenie“.

Hlasovanie o návrhu zásad s pripomienkami s úpravou: za 5, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jazernica s pripomienkami.

K bodu 6.

Informácia starostu obce

6.1) Starosta informoval, že do 26.12.2017 treba vykonať inventarizáciu majetku obce – poslanci Benčaťová, Bučkuliak a Kubík.
6.2) Starosta informoval, že získal cenové ponuky na opravu obecného rozhlasu, cca 11 tis. eur. Pravdepodobne si túto opravu zabezpečí obecný úrad svojpomocne. Treba vymeniť tlampáče a opraviť potrhané vedenie.
6.3) Na Silvestra bude v KD rodinné posedenie s hudbou.
6.4) Do konca roka vyjde Obecný spravodaj, treba dať príspevky, zaslať do stredy P. Kuzmánymu.
6.5) Dňa 20.12. je Vianočná besiedka ZŠ o 14.00 spolu s vianočnými trhmi v KD.

K bodu 7.

Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva

7.1) Poslankyňa L. Benčaťová R. upozornila, že nie sú aktuálne materiály na webovej stránke obce. Zároveň žiadala, aby boli zverejnené kontakty na poslancov, či už tel. č., mail alebo poštová adresa.
7.2) Poslankyňa Benčaťová sa opýtala starostu, či obecný úrad má zazmluvneného právneho zástupcu alebo poradcu. Starosta odpovedal, že nie, že využívajú poradenské služby RVC MT.
7.3) Poslanec V. Baroš sa opýtal kedy bude zber elektroodpadu. Starosta odpovedal, že v januári 2018, spolu s handrami. Papier až na jar.
7.4) Poslanec P. Kubík sa informoval, že ako je to s rušením malých škôl a aj so zvážaním detí do škôl. Starosta odpovedal, že nevie ako sa bude realizovať projekt Učiace sa Slovensko, podľa ktorého by aj naša ZŠ bola zrušená ako malotriedka. Pri dostavbe telocvične by sa dala rozšíriť MŠ a tým zvýšiť počet detí aj do ZŠ. MŠ je momentálne naplnená, 23 detí. Nie je v pláne zánik ZŠ.

K bodu 8.

Diskusia

8.1) Pán J. Marek sa opýtal, ako to bude s tou rekonštrukciou rozhlasu. Čo sa bude robiť konkrétne? Či tak ako s osvetlením, kde sa dalo veľa peňazí a uvidí sa za 5 rokov, či sa to oplatilo. Navrhol, že ak mu dá zastupiteľstvo a starosta kompetencie, tak on to do konca roka spraví. Alebo treba počkať, šetriť peniaze na väčšie projekty, na spoluúčasť. Starosta poďakoval za ponuku, že ju zváži.
8.2) Pani E. Kuzmányová sa opýtala, či je chodník pri hlavnej ceste už dokončený. Starosta odpovedal, že ešte ho obec neprevzala od dodávateľa, že treba malé úpravy. Už bol zaplatený, sú povinní to dokončiť, 2 roky je záruka aj na opravy. Chyba je na strane dodávateľa, ktorý to uznal a koná.

K bodu 9.

Návrh na uznesenie

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca P. Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kuzmányho a schválilo program 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jazernica k návrhu rozpočtu obce Jazernica na roky 2018-2020.
3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Jazernica na rok 2018.
4) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce Jazernica na roky 2019-2020.
5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jazernica s pripomienkami.
6) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.

Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 10.

Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

UZNESENIE z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

176. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca P. Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kuzmányho a schválilo program 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
177. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Jazernica na rok 2018.
178. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jazernica s pripomienkami. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

155. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Jazernica k návrhu rozpočtu obce Jazernica na roky 2018-2020.
156. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet obce Jazernica na roky 2019-2020.
157. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 27. zasadnutí dňa 14.12.2017.

Website design & development by CodeShore