Zápisnica z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 18.1.2018 o 16.00 hod. v Jazernici

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Vladimír Baroš, Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Ján Bučkuliak,
Peter Kuzmány (príchod o 16.45 h.) – poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce
hostia - prezenčná listina príloha č. 1
Člen návrhovej komisie: Ján Bučkuliak
Overovateľ zápisnice: Vladimír Baroš
Zapisovateľ: Lucia Benčaťová R.

Program 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce a návrh plánu činnosti HK na I. polrok 2018 a kontrola uznesení - schválenie
 4. Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 – na vedomie
 5. Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce - schválenie
 6. Žiadosti občanov a subjektov obce
 7. Informácia starostu obce
 8. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver


K bodu 1.

Otvorenie

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Peter Kubík sa
ospravedlnil, traja poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Zároveň
informoval, že poslanec Peter Kuzmány sa ospravedlnil, že príde neskôr.

K bodu 2.

Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie
programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca V. Baroša a za člena návrhovej komisie poslanca J. Bučkuliaka.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 28. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) a dal návrh na doplnenie programu:

2.2.1) zmena v bode 3. Správa HK obce a návrh plánu činnosti HK na I. polrok 2018 a kontrola uznesení – na schválenie

2.2.2) nový bod: Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 – na vedomie

2.2.3) nový bod: Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce – na schválenie

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 28. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3.

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 a návrh plánu činnosti HK na I. polrok 2018 a kontrola uznesení

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 (príloha č. 3). Počas jednania k bodu 3. prišiel poslanec Peter Kuzmány.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne. Starosta doplnil informáciu, že momentálne pracuje na majetkovom vysporiadaní pozemku pod cestou v Kolónii, bez čoho sa nemôže cesta opravovať. Pripravujú projekt na získanie financií na kompletnú opravu tejto cesty.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.3) Hlavný kontrolór predložil na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Jazernica na I. polrok 2018 (príloha č. 4).

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti HK obce Jazernica na I. polrok 2018.

K bodu 4.

Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 – na vedomie

Starosta predložil na vedomie 10. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2017 na základe listu Okresného úradu Žilina zo dňa 12.12.2017 o sumu 2500 eur a o sumu 500 eur na základe listu Okresného úradu Žilina zo dňa 20.12.2017, teda spolu 3000 eur na prenesené kompetencie ZŠ Jazernica; ďalej o sumu 208 eur za vrátku ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Návrh na 10. zmenu je v bežných príjmoch spolu 3208 eur a celková zmena rozpočtu je 266 172 eur.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 10. zmenu rozpočtu.

K bodu 5.

Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce – na schválenie

Starosta predložil návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce č. 1/2018 na nákup materiálu na miestny rozhlas vo výške 564,48 eur a na nákup ústredne s príslušenstvom vo výške 1609,03 eur, spolu úhrada dvoch faktúr vo výške 2 173,51 eur. Doplnil informáciu, že ešte prídu 2 faktúry na úhradu a že je neočakávaný problém s poškodeným káblom v Markoviciach, musia zistiť čo a kde je poškodené. Poslankyňa Benčaťová R. sa opýtala, či sa jedná o presun z RF do kapitálových výdavkov podľa rozpočtu a či sa teda bude oprava riešiť svojpomocne. Starosta potvrdil.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod finančných prostriedkov z RF č. 1/2018.

K bodu 6.

Žiadosti občanov a subjektov obce

6.1) Starosta predložil na schválenie žiadosť ZŠ Jazernica o finančnú podporu detí z Jazernica na lyžiarsky výcvik v roku 2018, ktorý organizuje škola a ktorá požiadala všetky obce, z ktorých chodia deti do ZŠ v Jazernici (príloha č. 5). Jedná sa o sumu 40 eur na jedno dieťa, z Jazernice je to spolu 12 detí, takže ide celkovo o sumu 480 eur.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú podporu pre ZŠ Jazernica vo výške 480 eur na lyžiarsky výcvik detí z obce Jazernica.

6.2) Žiadosti o dotáciu obce Jazernica na rok 2018 – starosta navrhol presunúť tento bod rokovania na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva z dôvodu, že podľa VZN má zastupiteľstvo skontrolovať žiadosti po formálnej stránke a pripraviť doporučenie na pridelenie dotácie. Žiadostí je viac, rozpočtovaných je 1000 eur na rok. Poslankyňa Benčaťová R. upozornila, že je potrebné aj stanovisko finančnej komisie. Starosta ku žiadosti OZ Jazernica upozornil, že chýba zoznam členov Turistického klubu J. Bojmíra Jazernica a že obec by mala podporovať len občanov z Jazernice. Poslankyňa Benčaťová R. reagovala, že bude tlmočiť OZ Jazernica.

Zároveň informovala, že ako zamestnanec OZ Jazernica (tajomníčka) je v konflikte záujmu pri rozhodovaní o pridelení dotácie obce a preto sa rozhodla zdržať sa hlasovania (budúce zasadnutie zastupiteľstva). Starosta ďalej informoval, že v rámci kompetencií môže prideliť 50 eur a to urobí už teraz – pre ZO COOP Jednota, ktorú zastupuje p. Čierna Božena.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 7.

Informácia starostu obce

7.1) Starosta informoval, že bola vznesená požiadavka (na minulom zasadnutí žiadala poslankyňa Benčaťová R.) na zverejnenie kontaktov na poslancov. Preto navrhuje vytvoriť „služobné“ maily na každého poslanca, ktoré budú zverejnené na webovej stránke obce. Najskôr zistí technické možnosti.

7.2) Bola orezávka stromov pri žel. stanici, na základe požiadavky M. Palka a v spolupráci s pracovníčkou Správy NP Veľká Fatra, bude sa ďalej pokračovať v orezávke v celej dedine.

7.3) Treba zmenu vo VZN o cintoríne, pretože sa teraz zistilo, že v Jazernici máme troj- až sedemhroby, ale vo VZN sa hovorí len max. trojhroboch. Obecný úrad pripraví návrh zmeny.

7.4) Prišlo vyúčtovanie el. energie za obecný úrad za rok 2017 – ušetrilo sa na každom odbernom mieste a preto budeme platiť namiesto 500 eur mesačne 300 eur mesačne.

7.5) Občania majú záujem pracovať v komisiách, preto je potrebné, aby poslanci viedli tieto komisie, hlavne treba kultúrnu, športovú. Poslankyňa Benčaťová R. doplnila, že stavebná komisia je potrebná v Jazernici. Starosta vyzval poslancov, ktorí nevedú žiadnu komisiu (Baroš, Bučkuliak, Kubík, Kuzmány), aby si premysleli, či budú viesť a ktorú komisiu. Ak zastupiteľstvo žiadnu ďalšiu – okrem finančnej, ktorú vedie poslankyňa Benčaťová R. – nezriadi, vytvorí si on, starosta poradný orgán.

K bodu 8.

Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva

Poslankyňa L. Benčaťová R. doplnila informáciu starostu k orezávaniu stromov pri žel. stanici a to že na sa ňu ako na poslanca obrátili niektorí občania nespokojní so spôsobom orezania. Podľa nej sa jednalo hlavne o nedorozumenie a verí, že po vykomunikovaní si názorov medzi zainteresovanými je problém vyriešený.

K bodu 9.

Diskusia

Žiaden príspevok do diskusie.

K bodu 10.

Návrh na uznesenie

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca V. Baroša a za člena návrhovej komisie poslanca J. Bučkuliaka a schválilo program 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2) Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti HK obce Jazernica na I. polrok 2018.

3) Obecné zastupiteľstvo poveruje HK obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

4) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2017.

5) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

6) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 10. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2017 na základe listu Okresného úradu Žilina zo dňa 12.12.2017 (list č. OÚ-ZA-OS2-2017/005725- 015) o sumu 2500 eur a o sumu 500 eur na základe listu Okresného úradu Žilina zo dňa 20.12.2017 (list č. OU-ZA-OS2_2017/005725-016), teda spolu 3000 eur na prenesené kompetencie ZŠ Jazernica; ďalej o sumu 208 eur za vrátku ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Zmena v bežných príjmoch je spolu 3208 eur a celková zmena rozpočtu je 266 172 eur.

7) Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu (č. 1/2018) vo výške 2173,51 eur.
8) Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú podporu pre ZŠ Jazernica vo výške 480 eur na lyžiarsky výcvik pre 12 detí z obce Jazernica.

9) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o presunutí rozhodovania o žiadostiach o dotáciu obce na zasadnutie zastupiteľstva vo februári 2018 a zároveň berie na vedomie informáciu poslankyne L. Benčaťovej R. o jej konflikte záujmov v tomto rozhodovaní.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 11.

Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

 

UZNESENIE z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

179. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca V. Baroša a za člena návrhovej komisie poslanca J. Bučkuliaka a schválilo program 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

180. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti HK obce Jazernica na I. polrok 2018.

181. Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu (č. 1/2018) vo výške 2 173,51 eur.

182. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú podporu pre ZŠ Jazernica vo výške 480 eur na lyžiarsky výcvik pre 12 detí z obce Jazernica.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

158. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2017.

159. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

160. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 10. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2017 na základe listu Okresného úradu Žilina zo dňa 12.12.2017 (list č. OÚ-ZA- OS2-2017/005725-015) o sumu 2500 eur a o sumu 500 eur na základe listu Okresného úradu Žilina zo dňa 20.12.2017 (list č. OU-ZA- OS2_2017/005725-016), teda spolu 3000 eur na prenesené kompetencie ZŠ Jazernica; ďalej o sumu 208 eur za vrátku ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Zmena v bežných príjmoch je spolu 3208 eur a celková zmena rozpočtu je 266 172 eur.

161. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o presunutí rozhodovania o žiadostiach o dotáciu obce na zasadnutie zastupiteľstva vo februári 2018 a zároveň berie na
vedomie informáciu poslankyne L. Benčaťovej R. o jej konflikte záujmov v tomto rozhodovaní.

I. Obecné zastupiteľstvo poveruje:

03. Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 .

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 28. zasadnutí dňa 18.1.2018

Website design & development by CodeShore