Zápisnica z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 01.03.2018 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
Ivan Gejdoš - starosta obce, Ing. Ladislav Lukač – HK,
Ján Bučkuliak, Peter Kuzmány, Peter Kubík
Neprítomní: Bc. Lucia Benčaťová Richterová – ospravedlnená , Vladimír Baroš - PN

Člen návrhovej komisie: Ján Bučkuliak
Overovateľ zápisnice: Peter Kubík
Zapisovateľ: Peter Kuzmány

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa , overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
 3. Správa hlavného kontrolóra obce a kontrola uznesení.
 4. Smernica o vykonávaní finančnej kontroly , pravidlá vykonávania finančnej kontroly – na schválenie
 5. Rozpočtové opatrenie č. 1, prevod finančných prostriedkov ( miestny rozhlas oprava) – schválenie.
 6. Prevádzkový poriadok cintorína platný od 1.4.2018 - schválenie
 7. Žiadosti   podľa VZN č. 5/2017 – schválenie
 8. Žiadosti občanov a subjektov obce.
 9. Informácie starostu obce
 10. Interpelácie poslancov OZ
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

K bodu č.1 a 2:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa , overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Informoval, že počtom 4 prítomných poslancov je zastupiteľstvo uznášania schopné a zároveň oznámil, že p. poslankyňa Benčaťová je ospravedlnená a pán poslanec Vladimír Baroš je práceneschopný.
Za zapisovateľa zápisnice navrhol starosta poslanca P. Kuzmányho za overovateľa zápisnice poslanca P. Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca Jána Bučkuliaka.
Hlasovanie: za: 3 proti:0

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce.

3.1. Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Lukač  konštatoval že uznesenie č. C 14/2016 opraviť poškodené obecné cesty , trvá.

3.2. Ďalej prečítal správu o vykonaných kontrolách.( Správa – príloha č.1 k tejto zápisnici)
Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.4:

Smernica o výkone finančnej kontroly a pravidlá vykonávania kontroly.

4.1. Hlavný kontrolór informoval Obecné zastupiteľstvo o spracovaní Smernice o výkone finančnej kontroly a príslušných pravidiel, keďže tie predchádzajúce stratili platnosť. K novej smernici nemali poslanci žiadne pripomienky.

Hlasovanie: za: 3 proti:0

K bodu č.5:

Rozpočtové opatrenie č. 1 – schválenie.

5.1. Starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 1 v ktorom brali na vedomie príjem peňazí do rozpočtu obce. Jedná sa o financie ktoré štát pridelil pre Základnú školu.

Poslanci zobrali na vedomie.

5.2. Starosta predložil návrh na prevod finančných prostriedkov vo výške 762.0 EUR z rezervného fondu do rozpočtu obce . Jedná sa o financie použité na opravu miestneho rozhlasu. Poslanci návrh schválili.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č.6:

Prevádzkový poriadok cintorína platný od 1.4.2018 - schválenie.

6.1. Starosta oboznámil poslancov s novým pracovným poriadkom cintorína , lebo starý nebral do úvahy všetky eventuality vyskytujúce sa na cintoríne. Poslanci k návrhu nového prevádzkového poriadku na cintoríne nemali pripomienky. Poslanci návrh schválili.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č.7:

Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 5/2017.

Podľa návrhu poslancov OZ zo dňa 25.1.2018 boli finančné prostriedky pridelené takto:

7.1. Žiadosť TJ Malý Čepčín 50- Eur
Hlasovanie: za: 3 proti: 0

7.2. Žiadosť Občianske Združenie Jazernica 100-Eur
Hlasovanie: za: 3 proti: 0

7.3. Žiadosť Dobrovoľný Hasičský zbor Jazernica 150-Eur
Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č.:8:

Žiadosti občanov a subjektov obce.

8.1. Žiadosť o príspevok na fašiangové oslavy pre Základnú školu Jazernica vo výške 71.83- Eur
Hlasovanie: za: 0 proti: 3

8.2. Žiadosť o príspevok na činnosť Základná organizácia ZTŠČ Jazernica 100- Eur
Hlasovanie: za: 3 proti: 0

8.3. Žiadosť o príspevok na činnosť Miestny spolok SČK Jazernica 100-Eur
Hlasovanie: za: 3 proti: 0

8.4. Žiadosť o príspevok na činnosť Základná organizácia Jednoty dôchodcov 100- Eur
Hlasovanie: za: 3 proti: 0

8.5. Žiadosť o príspevok na činnosť Evanjelický A.V. Cirkevný zbor Ivančiná 50-Eur
Hlasovanie: za: 3 proti: 0

8.6. Žiadosť o príspevok na činnosť Miestny spolok COOP Jednota Jazernica 100-Eur
Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č.9:

Informácie starostu obce.

9.1. Starosta informoval o vzájomnom  vypovedaní zmluvy medzi Technickými službami s.r.o , Turčianske Teplice a Obcou Jazernica o odvoze komunálneho a separovaného odpadu . Ďalej informoval o možnosti založenia neziskovej organizácie na odvoz komunálneho odpadu v ktorej by bola obec členom.

K bodu č.10:

Interpelácie poslancov OZ:

10.1. Neboli.

K bodu č. 11:

Diskusia:

11.1. p. Kuzmányová , otázka smerovala na zber papiera v obci výmenou za toaletné potreby.
Starosta odpovedal že na získaní firmy sa pracuje a v čase do dvoch týždňov sa to vyrieši.

11.2. p. Jedličková sa pýtala na opílenie stromov na cintoríne .
Starosta odpovedal , že v tomto a v budúcom roku prejde cintorín komplexnou obnovou ktorá zahŕňa aj vypílenie a opílenie stromov na cintoríne.

11.3. P. Bučkuliak tlmočil žiadosť p. Janíka o opílenie kríkov a stromov na ceste k jeho firme.
Žiadosti bude vyhovené.

11.4. p. Bodjanová sa pýtala kto dal opíliť stromy na pozemku vedľa železničnej stanice .
Starosta odpovedal že on.

K bodu č. 12:

Návrh na uznesenie.

12.1. Návrh na uznesenie poslanci schválili.
Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č. 13:

12.1. Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.

UZNESENIE z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

183. Program zasadnutia OZ, zapisovateľa p. Kuzmányho Petra, overovateľa zápisnice p. Kubíka Petra a člena návrhovej komisie p. Bučkuliaka Jána.

184. Smernicu o výkone finančnej kontroly a pravidlá vykonávania finančnej kontroly

185. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce vo výške 762- Eur

186. Prevádzkový poriadok cintorína platný od 1.4.2018

187. Žiadosti o finančné prostriedky podľa VZN č.5/2017 týmto subjektom .
TJ malý Čepčín 50-Eur, Občianske Združenie Jazernica 100-Eur , DHZ Jazernica 150-Eur.

188. Žiadosti organizácii o príspevok na činnosť takto, Základná organizácia ZTŠČ Jazernica 100-Eur, Miestny spolok SČK Jazernica 100-Eur, Základná organizácia Jednoty dôchodcov 100- Eur, Evanjelický A.V. Cirkevný zbor Ivančiná 50-Eur, Miestny spolok COOP Jednota Jazernica 100-Eur.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

162. Správu HK obce o vykonaných kontrolách.

163. Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

164. Rozpočtové opatrenie č.1

138. Informáciu starostu obce o komunálnom odpade.

139. Informácie starostu obce o aktivitách obecného úradu.

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

16. Žiadosť Základnej školy Jazernica o preplatenie výdavkov na fašiangovú oslavu.


Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 29. zasadnutí dňa 01.03.2018

Website design & development by CodeShore