Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

konaného dňa 04.04.2019 o 18.00 hod. v Jazernici

 


 

 


Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Peter Kubík, Jaroslav Marek, Jozef Baroš, Michal Tišťan poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce

Neprítomní: p. V. Baroš - ospravedlnený

Hostia- prezenčná listina príloha č. 1

 


Člen návrhovej komisie: M.Tišťan

Overovateľ zápisnice: Kubík Peter

Zapisovateľ: Jaroslav Marek

 


Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
Správa HK obce ,kontrola uznesení a stanovisko k záverečnému účtu obce Jazernica za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018 - na schválenie
Rozpočtové opatrenie č.1/2019- na vedomie
Poplatok za drvenie konárov – na schválenie
7. Žiadosti občanov a iných subjektov.

8. Informácie starostu obce

9. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 


K bodu 1. Otvorenie a k bodu

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Vladimír Baroš sa ospravedlnil, štyria poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

 


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Jaroslava Mareka , za overovateľa poslanca Petra Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca Michala Tišťana.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 3. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) :

 


Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 3. zasadnutia (viď vyššie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu .

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne.

3.3) Stanovisko k záverečnému účtu bolo podané odborne a záverečný účet bol doporučený schváliť.

 


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

 

 

 

K bodu 4. Záverečný účet obce za rok 2018 - na schválenie.

 


4.1) Starosta predložil na schválenie záverečný účet obce za rok 2018 ( príloha č.3). Poslanci nemali pripomienky a záverečný účet schválili. Záverečný účet je zverejnený na webovej stránke obce.

 


Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci záverečný účet schválili.

 

 

 

 


K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č.1/2019 – na vedomie

 


5.1) Starosta predložil na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1 /2019 ktorým sa upravuje rozpočet a sumu 8213, 0- Eur . Suma je určená na prenesené kompetencie v oblasti školstva.

 


Poslanci zobrali na vedomie.

 


K bodu 6. Poplatok za drvenie konárov – na schválenie

 


6.1) Starosta predložil návrh na zvýšenie poplatku za drvenie konárov na 3.00 Eur za 1 hodinu drvenia.

Po krátkej rozprave bol návrh schválený.

 


Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci návrh na zvýšenie poplatku schválili.

 


K bodu 7. Žiadosti občanov a iných subjektov .

 


7.1) Na rokovanie boli predložené žiadostí o úpravu poplatku za komunálny odpad.

Zoznam žiadostí (príloha č. 4)

 

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci žiadosti schválili.

 


7.2) Na rokovanie bola predložená žiadosť Základnej a Materskej školy o  príspevok na plavecký výcvik, vo výške 40.0- Eur na jedného žiaka z obce Jazernica.

 


Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci príspevok schválili.

 


K bodu 8. Informácie starostu obce.

 


7.1) starosta informoval poslancov o rokovaniach ako ďalejk so spoločnou úradovňou

7.2) obec odovzdala starý asfalt a dostane za to studenú asfaltovú zmes na opravu výtlkov

7.3) starosta informoval o zámere úpravy parkoviska pred kultúrnym domom

7.4) pozemok pod obecným úradom je v štádiu zápisu do katastra

7.5) starosta obce nominoval p. Jaroslava Mareka do rady školy pri Základnej škole Jazernica.

 


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

 


K bodu 9. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

 


- p. poslanec Marek dal návrh na opravu strechy starej školy

- p. poslanec Marek dal návrh na opravu vchodových dverí Kultúrneho domu

 

 

 

K bodu 10. Diskusia

 


- bez príspevku

 


K bodu 11. Návrh na uznesenie.

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Jaroslava Mareka , za overovateľa poslanca Petra Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca Michala Tišťana a schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018.

3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok za drvenie konárov na 3.0- Eur za a1 hodinu práce.

4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy poplatkov za komunálny odpad občanom podľa predloženého zoznamu .

5.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Jaroslava Mareka ako člena Rady školy pri ZŠ Jazernica.

6.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK .

7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

8.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce Jazernica za rok 2018.

9.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.

 

 

 

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

 

 

 

K bodu 12. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

 

U Z N E S E N I E

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica konaného dňa 4.4.2019 v kultúrnom dome v Jazernici o 18.00 hod.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
10. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Jaroslava Mareka,za overovateľa poslanca Petra Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca Michala Tišťana a schválilo program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 


Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 


11. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Jazernica za rok 2018 bez výhrad.

 


Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov vo výške 29 380,63- Eur na rezervný fond.

 


Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

 

 

13. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok za drvenie konárov na 3.0- Eur za 1 hodinu práce.

 


Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

 

 

14. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravy poplatkov za komunálny odpad občanom podľa predloženého zoznamu .

 


 

 

Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

 

 

 

 

15. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Jaroslava Mareka ako člena Rady školy pri ZŠ Jazernica.

 

 

 

 

Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

16. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť MŠ a ZŠ o dotáciu 40.0- Eur na jedného žiaka z obce Jazernica na plavecký výcvik.

 

Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 

6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK.

 

 

 

Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

 

 

 


7. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

 

 

 

Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

 

 

 


8. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce Jazernica za rok 2018.

Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 


9. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.

 

 

 

Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

 

 

 

10. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.1/2019

 


 

Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 3. zasadnutí dňa 4.4. 2019

Website design & development by CodeShore