Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 23.4.2015 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: p.Kubík Peter
Člen návrhovej komisie: p. Bc .Lucia Benčaťová
Overovateľ zápisnice: p.Bučkuliak Ján
Zapisovateľka: p.Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Správa HK obce
  3. Určenie zástupcu pre sobáše a pohreby
  4. Informácie starostu obce
  5. Interpelácie poslancov OZ
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

K bodu č.1:

Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p.Bučkuliaka Jána, za člena návrhovej komisie p.Bc.Luciu Benčaťovú a za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Oznámil , že člen návrhovej komisie a zapisovateľka budú spolu tvoriť zápisnicu. Oznámil, že p.Kubík Peter je v práci a je ospravednený. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

K bodu č.2:

Správa hlavného kontrolóra obce

2.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.73/2011 a uzn.č.8/2013/C,uzn.č.1/2015/C aj uzn.č.5/2015/D ,uzn.č.4/2015/D bolo splnené aj uzn.č.6/2015/D. Ďalej prečítala správu o vykonaných kontrolách. Poslanci to zobrali na vedomie.

2.2. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká prečítala návrh o úprave platu starostu obce na základe § 4 ods.2 zákona č.253/1994 Z.z. v z.n.p. a o úprave platu HK obce na základe zákona 369/1990 Z.z. v z.n.p., ktorý sa upravuje raz za rok. Platy sa upravujú na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok, ktorého výška za rok 2014 je 858,00 €.

Výpočet pracovný úväzok HK obce: 0,06.
Tarifný plat: 858,00 x 1,15= 986,70 x 0,06 = 59,20 €
Prémie: 30 % navýšenie TP je 17,76 €
Spolu hrubá mzda: 76,96 = 77,00 €.

Hlasovanie za: 3 proti:0 zdržala sa: 1 p.poslankyňa Bc,Lucia Benčaťová nehlasovala, mala pripomienku, že tento bod mal byť v programe zvlášť.

Výpočet pracovný úväzok starostu obce: 0,4.
Tarifný plat: 858,00 x 1,49 = 1278,42 x 0,04 = 511,36
Prémie: 10 % navýšenie TP je 51,13
Spolu hrubá mzda: 562,49 = 563,00 €.

Pani poslankyňa Bc.Lucia Benčťová mala pripomienku, že tento bod mal byť v programe zvlášť a preto nebude hlasovať.

Hlasovanie ostatných poslancov: za: 3 proti: 0 zdržala sa : 1

K bodu č.3:

Určenie zástupcu na sobáše a pohreby

3.1. Pán starosta dal návrh, aby túto funkciu vykonával p.Ján Bučkuliak. Pán poslanec J.Bučkuliak bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č. 4:

Informácie starostu obce

4.1. Pán starosta vyzval p.Štancľovú Elenu z Malého Čepčína , aby prečítala svoj príspevok za Červený Kríž. Požiadala, aby sa v obci tento spolok zachoval,nakoľko sa p.Čierna Božena vzdala funkcie a nemá ju zatiaľ kto zastúpiť. Nahovárajú p. Venényovú Elenu,ale tá má veľa práce a nechce túto funkciu vykonávať. Apelovala aj na p.starostu ,aby tento spolok v obci nezanikol. Týmto by sa riešila aj civilná obrana v čase núdze napr.povodne, keď by sa mali ľudia niekde sústrediť a bolo by dobre podať čaj,alebo vodu. Ďalej p.Štancľová E. oznámila,že spolok Červeného kríža bude mať 40.výročie svojho vzniku. Bude ll.mája stretnutie územnej rady. Z príležitosti 40.výročia ČK bude Majáles na Malom Čepčíne dňa 23.5.2015, vstupné je 15,00 € a týmto nás všetkých srdečne pozýva. Pán starosta poďakoval a povedal,že ohľadne Červeného kríža zvolajú ešte stretnutie.

4.2. Ďalej ešte p.Štancľová E. oznámila za TJ Družba Malý Čepčín, že by prosila nejaký príspevok pre hráčov. Majú chlapcov z viacerých dedín, ročne ich jeden stojí okolo 190,00 €. Doprava na zápasy ich stojí 2 000,00 € ročne. Objednávajú malé autobusy z TS. Majú 20 žiakov a 2 trénerov. Ona je predsedníčkou TS a túto funkciu robí zadarmo, dobrovoľne aj ostatní vo výbore. P.Bc.Lucia Benčaťová sa opýtala, koľko pýtajú na jedného hráča. P.Štancľová E. odpovedala, že budú vďační aj za 20,00 €. V lete robia Turnaj futbalový, tam zarobia nejaké peniaze, ale je to málo. Pán starosta navrhol sumu 175,00 € , ale boli k tej sume výhrady. Táto otázka ostala ešte otvorená.

4.3. Pán starosta oznámil, že by chcel nové smernice na použitie KD. Ďalej p. Bc. Lucia Benčaťová oznámila, že by sa vyradené veci z inventarizácie nemali vyhodiť, ale by sa ešte mohli predať. Navrhla, že by s finančnou komisiou navrhli Spôsob vyradenia majetku obce a to s poslancami p. Bučkuliakom Jánom a Kubíkom Petrom.

4.4. Pán starosta informoval,že bude školenie na Web stránku v pondelok HK a starosta. Pán Stanislav  Brna oznámil, že ešte treba nejaké dokumenty , hlavičku, nové dokumenty do PDF. P.Bučkuliak J. mal pripomienku, že materály z WEB stránky by sa mohli použiť do kroniky. Do Obecného spravodaja by sa mal dať oznam, že WEB stránka bude spustená v máji.

4.5. Pán starosta informoval o Návrhu záverečného účtu obce Jazernica za rok 2014. Bude vyvesený na obecnej tabuli 15 dní k pripomienkovaniu občanov. Pripomienky treba teda dať do 9. mája 2015. Poslanci to zobrali na vedomie.

4.6. Ďalej oznámil,že obec potrebuje údržbára elektrikára najlepšie občana obce Jazernica. Musí mať elektrikárske vzdelanie. On to vykonával doteraz, ale že dochádza týmto k stretu záujmov tak to vykonávať nemôže. Oslovil aj p.Mareka J., skúsi sa sním dohodnúť kým pôjde na operáciu.

4.7. Pán starosta informoval o Rozpočtovom opatrení č.15, kde sa presúvali finančné prostriedky z dôvodu opravy a údržby Obecného úradu. Rekonštrukcia kancelárie starostu vyšla na 783,00 €, obradná sieň vychodí na 864,00€, ešte treba lustre a výzdobu a spravili sa aj skrinky do knižnice za 1.500 €. Poslanci to zobrali na vedomie.

4.8. Ďalej informoval,že bol na obhliadke cintorína kvoli lipe, ktorú navrhol vypíliť p.Burda s p.Ing Chylovou za životné prostredie, ktorá s vypílením lipy nesúhlasí. Ale navrhla, aby sa vypílil dreviny po obvode cintorína, namiesto nich sa nasadili ozdobné kríky a pri tom by sa teda mohla vypíliť aj tá lipa.Rastú tam aj tuje,ktoré už zavadzajú tie by sa mohli vypíliť a p.starosta navrhol,aby sa tam urobil urnový hájik. Potom oznámil ,že by sa mohol využiť aj kultúrny dom na pohreby,aby sa poslanci popýtali občanov,či by s tým súhlasili.

4.9. Pán starosta informoval,že sa bude stavať máj, bola by to obecná akcia pre občanov,mohol by na harmonike zahrať aj p.Marek Jaroslav. Ďalej oznámil,že firma CBC robí maľované mapy letecké snímky aj kalendáre by sa mohli vytlačiť.Aktualizované letecké snímky a ten kalendár by mohla predávať knižnica. Cena za letecké snímky pre obec je 174,00 €. Pán poslanec Kuzmány Peter mal pripomienku,že takéto snímky by možno spravil aj p.Ondrašovič a lacnejšie.

Hlasovanie: za: 0 proti: 4

4.10. Ďalej p.starosta oznámil, že je zámer na projekty na chodníky popri ceste cez elektronický systém.Ďalej informoval o žiadostiach občanov. Vyzval p.predsedu OZ p.Benčaťa Mariana, aby predniesol svoju žiadosť o spoluprácu novín Občianskeho združenia a Obecného spravodaja. Pán Doc.MUDr.Marián Benčať oznámil, že by mali záujem o spoluprácu. Kedysi mali jedného člena redakčnej rady z obecného úradu. Oni si všetky náklady hradili sami. Články by sa tam mohli dávať aj z jednej aj z druhej strany. K tomu sa vyjadril aj p.starosta, že by to bolo dobre, len pod akou hlavičkou by sa to uverejňovalo.Bolo by dobre keby to bolo pod hlavičkou obce .Poslanci potom hlasovali.

Hlasovanie:za: 0 proti: 3 zdržal sa: 1

4.11. P.starosta informoval o žiadostiach na odpustenie poplatku za KO:
P.Mikušovská Blažena,nezdržiava sa v obci celý rok,žiada o odpustenie poplatku za KO.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

P.Šimonidesová Jana,žiada o odpustenie poplatku na polovičku,nakoľko syn aj manžel chodia na kamiónoch a nezdržiavajú sa doma.
Hlasovanie: za: 4 proti: 0

P.Jozef Hazelmajer vlastní pozemok, ale sa tam nezdržiava žiada o odpustenie poplatku za KO.
Hlasovanie: za: 4 proti: 0

P.Mgc.Ruttkayová Paula,žiada o zníženie poplatku za KO za syna Erika Ruttkaya, ktorý pracuje v Holandsku.
Hlasovanie: za: 4 proti: 0

P.Ján Kováč žiada o zníženie poplatku za KO za manželku Eriku Kováčovú a syna Petra Kováča, ktorý pracujú v zahraničí.
Hlasovanie: za: 4 proti: 0

P.Doc.MUDr.Marián Benčať, žiada o zníženie poplatku za KO za syna Mariana Benčaťa, ktorý býva v Čechách.
Hlasovanie:za: 3 zdržal sa: 1

P.Hanzelová Anna sa odvoláva proti poplatku za KO, nakoľko nemá trvalý pobyt v obci. Avšak občania vedia, že jej syn tam chodí do chalupy. Navrhli to zamietnuť. Hlasovanie za: 0 proti: 4

P.Felcan Miroslav sa odvoláva proti poplatku za KO, tiež nemá trvalý pobyt. Avšak má tam humno,kde odpad zanecháva.
Hlasovanie za: 0 proti:4

P.L.Maňúch,Belá-Dulice sa odvoláva proti poplatku za KO, nakoľko tu má len čistý pozemok.
Hlasovanie za: 4 proti: 0

P.Dana Medvecká č.d.25 sa odvoláva proti poplatku za KO,s tým že nepoužíva služby zberného dvora. Poslanci to navrhli zamietnuť, s tým, že tu býva každý víkend.
Hlasovanie za: 0 proti: 0

K bodu č.5:

Interpelácia poslancov

5.1. Pani poslankyňa Bc.Lucia Benčaťová navrhla zapracovať merače rýchlosti na začiatku a konci dediny. Pán starosta jej odpovedal, že by chcel spraviť dohodu s policajtami, či by v obci merali rýchlosť každý druhý deň. Ďalej vyjadrila aj poďakovanie p.Janíkovi Milanovi za skrinky do knižnice, ktoré mohli p.Baroš J. a Kubík P. urobiť u neho v dielni a takisto sa na tom podieľali viacerí pracovníci.Pán starosta sa k tomuto pripojil.

K bodu č.6:

Diskusia

6.1. Pani Bc.Lucia Benčaťová mala pripomienku, aby niektoré veci boli v programe zvlášť. Pán starosta odpovedal,že nabudúce to už tak bude.

6.2. Pán Ján Bučkuliak informoval,že p.riaditeľka ZŠ p.Andrea Hrivnáková ho požiadala,aby niekto z poslancov robil usporiadateľa na Majálese,ktorý bude 16.mája 2015. Dohliadnuť,aby nejaký opitý človek neobťažoval. Ďalej doporučuje, aby sa také akcie ako napr.na WEB stránke neuverejňovali nakoľko SOZA, žiada poplatok aj za básničky aj za pesničky. Zatiaľ by bol usporiadateľom pán poslanec Peter Kubík.

6.3. Pán Ing.Bodjan Miroslav informoval že videl výzvu na osvetlenie, aj výzvu na upratovanie obcí,čiernych skládok a smetísk. Môže overiť túto informáciu. Ďalej si myslí, že poslanci,ktorí sa budú viacej osobne angažovať by mali byť odmeňovaní. Pán starosta odpovedal,že sú zásady odmeňovania poslancov.Ďalej p.starosta povedal o zásadách odmeňovania Zboru pre občianske záležitosti. Bola spísaná dohoda s Veronikou Bučkuliakovou a p.Barošom Jozefom ako recitátorom.

6.4. Vystúpil pán Marek Jaroslav, že treba rozšíriť MŠ nakoľko je záujem umiestniť deti, ale je málo miesta. Požiadať o dotácie, pripraviť si projekty, obnoviť staré projekty. Ďalej ohľadne miest.komunikácií, geometrický plán,cesta na Markovice, po rod.Hankovcov je cesta vysporiadaná.IBV-Kúdera, netlačme to do súd.sporu. Zíďme sa na stretnutí, poslanci, p.starosta,M.Kúdera a J.Marek-záruka cesty. P.Marek J.zistil,že nejaké knihy sa vyraďovali. Pán starosta mu odpovedal,že vyradili sa len tie poplesnivené. Ďalej sa p.Marek J.spýtal,či sa ohlásil p.Navarčík,treba pozrieť to rozhodnutie. Ešte oznámil,že aj on chcel dať ako bývalý starosta do nástenky cyklotrasu Turca. Kedysi sme vydali aj jednu fotku obce Jazernica. Ale poslanci mu to neschválil, ešte by prosil poslancov o zváženie, nakoľko tá mapa je veľmi pekná .Pán Marek J.sa vyjadril,že by sa mohol pozrieť aj na tú údržbu elektriky,najakú skupinu vytvoriť.Ďalej pozval p.starostu,že pôjdu pozrieť suché stromy okolo Jazierka,že by bolo dobre ich vypíliť. K tomuto p.Bc.Lucia Benčaťová podotkla, že je to chránené územie a tam sa stromy nesmú vypiľovať.

6.5. Pán Ing.Bodjan Miroslav vystúpil s tým, že žiada zásadné stanovisko k IBV-Kúdera. Pán Milan Janík vystúpil s tým, že treba riešiť mosty, nakoľko občania za mostami sú odrezaní od sveta,už sa to malo dávno riešiť. Ku nemu sa kamióny nemôžu dostať. Pán starosta odpovedal,že sa pozrú na tie staré projekty, ktoré boli spravené. Uvidíme čo sa s tým dá robiť. Pán Doc.MUDr.Benčať Marián mal pripomienku k vystúpeniu p.Mareka J.,že či si pamätá na projekt na korčuliarsku dráhu,ktorý dalo OZ urobiť aj to zaplatili a on s tým nič neurobil.

6.6. Pani poslankyňa Bc.Lucia Benčaťová sa p.starostu opýtala ako je to s úhradov nákladov za používanie osobného vozidla. Pán starosta odpovedal, že sa to prejedná na budúcom obecnom zastupiteľstve.

K bodu č.7:

Návrh na uznesenie

7.1. Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.


K bodu č.8:

Záver

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

Overovateľ zápisnice: Bučkuliak Ján
Starosta obce: Ivan Gejdoš
Zapisovateľka: Ľubomíra Valocká


UZNESENIE z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

19. Schválenie úpravy platu starostu obce a HK obce.
20. Zástupcu starostu na sobáše a pohreby p.Bučkuliaka Jána.
21. Žiadosť na odpustenie poplatku za KO p.Mikušovská Blažena.
22. Žiadosť na zľavu poplatku za KO p.Šimonidesová Jana.
23. Žiadosť na odpustenie poplatku za KO p. Hazelmajer Jozef.
24. Žiadosť na zľavu poplatku za KO p. Kováč Ján.
25. Žiadosť na odpustenie poplatku za KO p.Maňúch L.
26. Žiadosť na zľavu poplatku za KO p. Doc.MUDr.Marián Benčať.
27. Žiadosť na zľavu poplatku za KO p.Mgr.Ruttkayová Paula.


B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

12. Správu HK obce o vykonaných kontrolách.
13. Žiadosť p.Štancľovej o zachovanie ČK a pozvanie na Majáles dňa 23.5.2015.
14. Žiadosť o príspevok pre TJ Družba Malý Čepčín na aktívnych hráčov obce.
15. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2014.
16. Rozpočtové opatrenie č.15.
17. Stretnutie športových nadšencov dňa 25.4.2015.
18. Obecnú akciu stavanie mája 2015.
19. Vydanie Obecného spravodaja v máji 2015.

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

2. CBS-letecké snímky obce Jazernica.
3. Spoluprácu Občianskeho združenia s vydávaním Obecného spravodaja.
4. Žiadosť na odpustenie poplatku za KO p.Hanzeľová Anna.
5. Žiadosť o odpustenie poplatku za KO p. Felcan Miroslav.
6. Žiadosť o odpustenie poplatku za KO p. Medvecká Dana.

C. Doporučuje:

2. Pripraviť projekt na verejné osvetlenie.
Termín: 30.6.2015 Zodpovedný: starosta

D. Ukladá:

7. Pripraviť návrh na spôsob vyradenia majetku obce.
Termín: 28.5.2015 Zodpovední: poslanci, p.Bc.L.Benčaťová, J.Bučkuliak, P.Kubík

 

 

Website design & development by CodeShore