Zápisnica z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 29.3.2018 o 18.00 hod. v Jazernici

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Bc. Lucia Benčaťová Richterová, Ján Bučkuliak, Peter Kubík, Peter Kuzmány – poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce

Ospravedlnený: V. Baroš, poslanec ObZ
Člen návrhovej komisie: Peter Kuzmány
Overovateľ zápisnice: Peter Kubík
Zapisovateľ: Lucia Benčaťová Richterová

Program 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
  3. Správa HK obce a kontrola uznesení.
  4. Žiadosti občanov a subjektov obce
  5. Vstup obce do NO na zber komunálneho odpadu- schválenie
  6. Informácie starostu obce.
  7. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

K bodu 1.

Otvorenie

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Vladimír Baroš sa ospravedlnil (PN), štyria poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2.

Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca P. Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kuzmányho.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 30. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) a dal návrh na schválenie programu, tak ako bol zverejnený.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 30. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3.

Správa HK obce o kontrolnej činnosti a kontrola uznesení

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu č. 2/2018 o výsledku kontroly nájomných zmlúv uzavretých obcou Jazernica k 31.12.2017 (príloha č. 3).
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
Starosta doplnil informáciu: navrhne zvýšenie nájomného pre poštu, s ktorou je NZ od r. 2014. NZ s SSE uzatvorená pred cca 2 rokmi, kedy to bolo spojené s cestou na pozemok ku Kuderovcom, aby sa neblokovalo zavedenie el.energie ku novým domom. Trafostanica slúži, nájom na x rokov, kým sa  nedorieši vlastníctvo k pozemkom.

Nájomné so ZUŠ – máme tu ZUŠ pre deti od 3 rokov, aby nemuseli cestovať do TR alebo Mošoviec, zostáva nájomné nezmenené.

Kulturisti neplatili 2 mesiace, lebo investovali do miestnosti. Tých 15 eur nájomného je za spotrebu el. energie.

Poslankyňa L.Benčaťová R. žiadala, aby návrh opatrení, ktoré dal HK a návrh riešení starostu bol prejednaný zvlášť na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Starosta aj poslanci súhlasili s návrhom.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 4.

Žiadosti občanov a subjektov obce

4.1) Žiadosti o zníženie poplatku za KO v roku 2018 (príloha č. 4):
4.1.1.) Marián Benčať odpustenie poplatku za syna.
Za 3, 0 proti, 1 zdržal sa
4.1.2.) Alena Bodjanová zníženie poplatku za syna.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.3.) Radovan Rimaj odpustenie poplatku. Návrh starostu o zníženie o ½ poplatku.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.4.) Oto Donoval zníženie, návrh na zníženie o ½ z poplatku.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.5.) Eva Kašniarová odpustenie poplatku za dcéru.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.6.) Jana Lučanová zníženie poplatku, návrh na zníženie o ½.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.7.) Ľubomír Šimonides zníženie poplatku, návrh na zníženie o ½.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.8.) František Venény zníženie poplatku za syna, návrh na odpustenie poplatku.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.9.) Viera Mišíková zníženie poplatku za seba aj dcéru, návrh na zníženie ½ poplatku za osobu.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.10.) Peter Janitor zníženie poplatku, návrh na zníženie o ½ .
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.11.) Anna Baruníková zníženie poplatku za dcéru, návrh na odpustenie poplatku.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.12.) Ing. Blažená Mikušovská odpustenie poplatku za Jána Balku.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.13.) Ján Kováč zníženie poplatku za syna o ½.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.14.) Margita Keliarová zníženie poplatkov za 2 synov, návrh na odpustenie celého poplatku.
Za 4, proti 0, zdržal sa 0
4.1.15.) Bc. Anna Hírešová odpustenie poplatku za dcéru.

Za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2018 podľa žiadostí.

4.2) Žiadosť farára RKC farnosť Mošovce o poskytnutia finančného príspevku pre RKC na kostol v Jazernici (príloha č. 5). Návrh starostu na pridelenie sumy 50 eur podľa rozpočtu.


Za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre RKC farnosť Mošovce vo výške 50 eur.

K bodu 5.

Vstup obce do NO na zber komunálneho odpadu - schválenie

Starosta Gejdoš ústne predložil prvotné informácie:
„Nezisková organizácia (NO) na zber KO je projekt starostov malých obcí na zber KO. Starostovia sa rozhodli, že by bolo vhodné spraviť projekt na riešenie KO, na šetrenie peňazí a aby sa stali správcami svojich vecí. Technické služby (TS) mesta Turčianske Teplice sa stávajú de facto konkurenciou tejto NO. Správna rada na čele zložená zo starostov zakladajúcich obcí, starosta jeden hlas, nie podľa počtu obyvateľov či vložených financií. Riaditeľa určí SR a bude nezávislý auditor na kontrolu. Vklad do NO 5 115 eur Jazernica, t.j. 15 eur na obyvateľa. NO nie je platca DPH, tým pádom sa bude šetriť na DPH. V prvom roku sa kúpia vozidlá, takže poplatok za KO sa pre obyvateľa nezmení. Teraz máme 18 eur/1 obyv. , pritom Malý Čepčín má 13 eur/1 obyv., nevieme ako je to možné, treba veci riešiť. NO je naša organizácia starostov. Vraj veľké obce a mesto doplácajú na odvoz KO pre malé obce. Čo sa týka separovaného zberu je zmluva s Naturpackom, ktorý musí vyriešiť separovaný zber odpadu. Ako NO sa stávame obchodným partnerom Združeniu obcí Horného Turca, ktorý je majiteľom skládky v Hornej Štubni. NO bude zbierať odpad a bude ho vyvážať na skládku a Združenie bude fakturovať NO uloženie odpadu. Ing. Litva ako predseda Združenia nebude mať žiadne postavenie v NO.“

L. Benčaťová R. upozornila, že žiadala písomné podklady, nie sú žiadne stanovy novej NO. Položila otázku, že prečo je treba zakladať novú organizáciu, keď existuje Združenie obcí Horného Turca, ktoré sa zaoberá práve odpadom. Požiadala o odborné vyjadrenie riaditeľa TS TR k vypovedaniu zmluvy. Starosta udelil slovo p. Rastislavovi Froľovi, ktorý informoval, že obec Jazernica vypovedala jednostranne zmluvu s TS TR, okrem separovaného odpadu, ktorý vypovedali dodatočne TS TR. Vysvetlil náročnosť odpadového hospodárenia ako po technickej, tak aj po personálnej a finančnej stránke. Technické služby TR neohlásili zvýšenie cien služby vývozu smetí, ani neznižujú kvalitu tejto služby.

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby obec Jazernica vstúpila do NO?
3 za, 1 proti, 0 sa zdržal
(Bučkuliak, Kubík, Kuzmány za, Benčaťová R. proti.)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce Jazernica do neziskovej organizácie starostov.

K bodu 6.

Informácie starostu

6.1) Starosta informoval, že chlapci mladší aj starší si založili v Jazernici stolnotenisový klub, predseda Jakub Štafúrik, zástupca Michal Urbanec.
7.2) 7.7.2018 sa uskutoční výlet na Oravský hrad a Oravskú priehradu.
7.3) Kto má na záhrade konáre, treba sa prihlásiť a obecný úrad zabezpečí drvenie.
Renáta Frívaldská sa opýtala, prečo teda pri cintoríne sú odpílené konáre z borovíc? A či by sa tam nemohla dať tabuľa zákaz odhadzovania plastu? Starosta odpovedal, že zabezpečí upratanie tých konárov a aj umiestnenie tabule.
7.4) Deň obce predpokladaný termín 18.8.2018
7.5) Znova sa meral priehyb mosta, ktorý sa za rok nezmenil. V máji by sa mohla začať oprava mosta, peniaze na to obec má, je to cca 26 tis. eur. Požiadal o príspevok z MF SR.
7.6) Chodník nový by sa mal opraviť v apríli, a potom obec prevezme dielo.
7.7) V sobotu sú strelecké preteky.

K bodu 8.

Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva

8.1) Poslankyňa L. Benčaťová R. zopakovala, že sa minulého zasadnutia zastupiteľstva nezúčastnila z dôvodu rozhodovania o poskytnutí dotácie obce, prvýkrát podľa prijatého VZN. Opýtala aký je rozdiel medzi dotáciou obce a príspevkom obce na činnosť organizáciám, ktorý poslanci pridelili. Poslanec Bučkuliak odpovedal, že dotáciu dali tých organizáciám, ktoré spĺňali podmienky VZN a tí, ktorí nespĺňali, požiadali o príspevok, tak im ho schválili. Poslankyňa Benčaťová upozornila, že ide o porušovanie VZN a to samotnými poslancami. Vyjadrila sa, že nechce mať nič spoločné s takýmto hlúpym a podozrivým rozhodovaním poslancov, ktorí opakovane jednajú a schvaľujú zásadné obecné veci bez akýchkoľvek písomných podkladov, ktoré im starosta účelovo nedáva k dispozícií. Dištancuje sa od takéhoto netransparentného riadenia obce a na protest sa vzdáva mandátu poslanca. Starosta upozornil, že toto nepatrí do interpelácie poslancov.
8.2) Poslanec P. Kuzmány sa opýtal na nefunkčnosť pouličného osvetlenia. Starosta odpovedal, že to SSE už riešia.

K bodu 9.

Diskusia

Žiaden príspevok do diskusie.

K bodu 10.

Návrh na uznesenie

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslankyňu L. Benčaťovú R., za overovateľa poslanca P. Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca P. Kuzmányho a schválilo program 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu č. 2/2018 o výsledku kontroly nájomných zmlúv uzavretých obcou Jazernica k 31.12.2017.
3) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
4) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2018 podľa žiadostí (viď zápisnica).
5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre RKC farnosť Mošovce vo výške 50 eur.
6) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce Jazernica do neziskovej organizácie starostov.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 11.

Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

Website design & development by CodeShore