Zápisnica z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 26.04.2018 o 17.00 hod. v Jazernici

Pán Dušan Valocký ml. zložil slávnostný sľub poslanca a nahradil v Obecnom zastupiteľstve Bc. Luciu Benčaťovú Richterovú, ktorá sa vzdala poslaneckého mandátu dňa 4.4.2018.

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Dušan Valocký, Ján Bučkuliak, Peter Kuzmány, Peter Kubík – poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce

Neprítomní: p. Vladimír Baroš- ospravedlnený, hostia

Člen návrhovej komisie: Ján Bučkuliak

Overovateľ zápisnice: Dušan Valocký

Zapisovateľ: Peter Kuzmány

Program 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
  3. Správa HK obce a kontrola uznesení
  4. Rekonštrukcia mosta č.001 ( spodného)– na schválenie
  5. Zámena pozemkov - informácia
  6. Informácia starostu obce
  7. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Vladimír Baroš sa ospravedlnil, štyria poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Petra kuzmányho, za overovateľa poslanca Dušana Valockého a za člena návrhovej komisie poslanca J. Bučkuliaka.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 31. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) :

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 31. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu o kontrolnej činnosti (príloha č.1)

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne. Starosta doplnil informáciu, že momentálne pracuje na majetkovom vysporiadaní pozemku pod cestou v Kolónii, bez čoho sa nemôže cesta opravovať. Pripravujú projekt na získanie financií na kompletnú opravu tejto cesty.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 4. Rekonštrukcia mostu č. 001 (spodný most)

Starosta informoval o stave v akom sa most nachádza a o krokoch ktoré spravil pri hľadaní dodávateľa na opravu mosta. S firiem ktoré boli oslovené , dodala relevantnú ponuku len jedna a to firma TASUM –GONAR , s.r.o , Štrková 10, Žilina. Dátum nástupu firmy na opravu je polovica mája 2018. Poslanci výber firmy a cenu za dielo vo výške 26 000- EUR schválili.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 5. Zámena pozemkov - informácia.

Starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o predbežnej dohode s pánom Tanistrákom o vzájomnej výmene pozemkov . Pozemok pod Obecným úradom by sa menil za pozemok pri Turci a pozemok pri Kultúrnom dome by sa menil za pozemok pri náhone do bývalého mlyna. Okolo výmeny pozemkov je potrebné vykonať rôzne byrokratické úkony , potom sa predpokladaná výmena zverejní na úradnej tabule obce.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 

K bodu 6. Informácia starostu obce

6.1) o možnosti otvorenia zberného dvora , každý týždeň v utorok v poobedňajších hodinách

6.2) o oprave chodníka po 16.6.2018

6.3) o dotačnom programe Žilinského samosprávneho 

K bodu 7. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva

- interpelácia poslancov 

K bodu 8. Diskusia

- p. Valocký st. vyjadril poďakovanie obci za príspevok pre Jednotu dôchodcov v 

K bodu 9. Návrh na uznesenie

1.) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Kuzmányho Petra, za overovateľa poslanca Valockého Dušana ml. a za člena návrhovej komisie poslanca J. Bučkuliaka a schválilo program 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje firmu TASUM –GONAR s.r.o , Žilina ako zhotoviteľa rekonštrukcie mosta č. 001

3) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti

4.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

5.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zámene pozemkov.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 10. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.


UZNESENIE z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

193. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Petra Kuzmányho za overovateľa poslanca Valockého Dušana a za člena návrhovej komisie poslanca J. Bučkuliaka a schválilo program 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

193. Obecné zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu mosta č.001 a firmu Tasum –Gonar s.r.o , Žilina ako dodávateľa stavebných prác za sumu 26000- EUR.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

162. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti .

163. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

164. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zámene pozemkov


Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 31. zasadnutí dňa 26.04.2018.

Website design & development by CodeShore