Zápisnica z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 24.05.2018 o 18.15 hod. v Jazernici

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Dušan Valocký, Ján Bučkuliak, , Peter Kubík, Vladimír Baroš – poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce

Neprítomní: p. Peter Kuzmány- ospravedlnený

Hostia- prezenčná listina príloha č. 1

Člen návrhovej komisie: Vladimír Baroš

Overovateľ zápisnice: Peter Kubík

Zapisovateľ: Dušan Valocký

Program 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce a kontrola uznesení
 4. Zámena pozemkov- na schválenie
 5. Rozpočtové opatrenie č.2/2018 - na schválenie
 6. Záverečný účet obce – na schválenie
 7. Informácie starostu obce
 8. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

K bodu 1. Otvorenie

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Peter Kuzmány sa ospravedlnil, štyria poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Dušana Valockého, za overovateľa poslanca Petra Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca Vladimíra Baroša.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 32. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) :

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 32. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu o kontrolnej činnosti (príloha č.1)

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne. Starosta doplnil informáciu, že momentálne pracuje na majetkovom vysporiadaní pozemku pod cestou v Kolónii, bez čoho sa nemôže cesta opravovať. Pripravujú projekt na získanie financií na kompletnú opravu tejto cesty.

3.3) Hlavný kontrolór prečítal odborné stanovisko k záverečnému účtu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 4. Zámena pozemkov – na schválenie.

Starosta informoval o vypracovaní znaleckého posudku k zámene pozemkov medzi obcou a p. Tanistrákom. Znalecký posudok je zverejnený na vývesnej tabuli obce. Po oboznámení poslanci zámenu pozemkov schválili jednomyselne.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018.

Na základe úpravy bežných príjmov a bežných výdavkov sa uskutoční 2. zmena rozpočtu o sumu 7670,00-Eur. Jedná sa o navýšenie príjmu výnosu dane o sumu 5750,00-Eur, navýšenie dane z nehnuteľnosti o sumu 1900,00- Eur, navýšenie príjmov zo zostatku z roku 2017 na stravnom účte o 13,00- Eur a navýšenie príjmov z dobropisu o 7,00- Eur.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 6. Záverečný účet obce – schválenie.

Starosta predložil záverečný účet obce na schválenie. Záverečný účet bol zverejnený spôsobom v obci obvyklým t.j. na vývesnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Podstatné je že obec pracovala v roku 2017 s úsporou 22 000- Eur . Poslanci boli o záverečnom účte informovaní a schválili ho bez výhrad.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 7. Informácie starostu obce .

7.1) - zvýšenie ceny stravného lístka v jedálni Základnej školy , na základe zmien ceny potravín a preradenia do IV. cenového pásma takto:
- cena lístka pre zamestnancov a iných stravníkov – 3.00-Eur
- cena pre žiaka Materskej školy 1.29- Eur
- cena pre žiaka Základnej školy 1.09- Eur

7.2) oprava dolného mosta začne 287.5.2018

7.3) deň obce sa uskutoční 11.8.2018

7.4) výlet na Oravskú priehradu a Oravský zámok sa uskutoční 7.7.2018 , podľa počtu prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa je možné do 15.6.2018

K bodu 8. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

- P. Bučkuliak sa informoval o uskutočnení opravy cesty v Kolónii- starosta odpoveda že sa hľadá firma ktorá to spraví.

K bodu 9. Diskusia.

- p. Medvecká žiadala informovať verejnosť o uzatvorení dolného mosta počas rekonštrukcie.

K bodu 10. Návrh na uznesenie.

1.) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Valockého Dušana , za overovateľa poslanca Petra Kubíka. a za člena návrhovej komisie poslanca V. Baroša a schválilo program 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov medzi obcou a p. Tanistrákom bez výhrad .

3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2018

4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet Obce Jazernica za rok 2017 bez výhrad.

5.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu stravného lístka tak oko bola určená na OZ.

6.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti

7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

8.) Obecné zastupiteľstvo berie na odborné stanovisko HK k záverečnému účtu.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 11. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

 

UZNESENIE z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

195. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Valockého Dušana ,za overovateľa poslanca Petra Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca V. Baroša a schválilo program 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

196. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov medzi obcou Jazernica a p. Františkom Tanistrákom , nar. 06.02.1962, bytom Tomčányiovská 908/6, Tomčany, 03601 Martin bez výhrad trojpätinovou väčšinou takto:
- do vlastníctva obce Jazernica prechádza C-KN p.č.1/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere117 m²,C-KN p. č. 1/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m², C-KN p. č. 1/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m²,C-KN p. č. 1/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300m², C-KN p. č. 1/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105m², C-KN p. č. 2, ostatná plocha o výmere 191 m²v spoluvlastníckom podiele 7/48-ín zapísaných na LV č.176 a C-KN p. č. 1/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 901 m²- GP č. 28/2016 v spoluvlastníckom podiele 7/48-ín, E-KN p. č. 16/1, záhrada o výmere 182 m², E-KN p. č. 16/2, záhrada o výmere 286 m², E-KN p. č. 16/3 , záhrada o výmere 736 m² zapísaných na LV č.349 v spoluvlastníckom podiele 1/48-ina.
Naproti tomu :
- do vlastníctva Františka Tanistráka prechádza C-KN p. č. 16/1 , trvalý trávnatý porast o výmere 122 m², C-KN p . č. 17/1, trvalý trávnatý porast o výmere 676 m², C-KN p. č. 17/3,trvalý trávnatý porast o výmere 34 m² , C-KN p. č. 19/1, trvalý trávnatý porast o výmere 190 m² v spoluvlastníckom podiele 4/12- iny zapísaných na LV č.177, E-KN p. č. 60 , trvalý trávnatý porast o výmere 9577 m² zapísaná na LV č.352 v celosti a E-KN p. č. 26/2, orná pôda o výmere 178 m² zapísaná na LV č.353 v spoluvlastníckom podiele 1/3-ina.
Zámena pozemku sa uskutoční v zmysle ustanovenia §9 a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa , z dôvodu polohy a výmery pozemkov , ktoré nie sú využívané za žiadnym účelom . Pozemky , ktoré sú vo vlastníctve Františka Tanistráka sa nachádzajú pod obecným úradom a taktiež pri pozemku obecného úradu.

Hodnota vyššie uvedených zamieňaných pozemkov je porovnateľná a zamieňajúci sa dohodli, že si navzájom nebudú žiadať žiadne cenové vyrovnanie za zámenu týchto pozemkov.

197. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2018

198. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Jazernica za rok 2017 , bez výhrad.

199. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu stravného lístka v Jedálni ZŠ Jazernica tak ako bola predložená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva . 

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

172. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti.

173. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

 

174. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko HK k záverečnému účtu.


Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 32. zasadnutí dňa 24.05.2018.

Website design & development by CodeShore