Zápisnica z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 28.06.2018 o 18.00 hod. v Jazernici

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Dušan Valocký, , Peter Kubík, Peter Kuzmány – poslanci obecného zastupiteľstva,
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce
Neprítomní: p. Ján Bučkuliak , p. Vladimír Baroš- ospravedlnený
Člen návrhovej komisie: D. Valocký
Overovateľ zápisnice: Peter Kubík
Zapisovateľ: Peter Kuzmány

Program 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce a kontrola uznesení
 4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2018- na schválenie
 5. Informácia o miestnej komunikácii v zastavanom území pri Jazierku- na vedomie
 6. Žiadosti občanov a subjektov obce
 7. Informácie starostu obce
 8. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

K bodu 1. Otvorenie 

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Ján Bučkuliak a Vladimír Baroš sa ospravedlnili, traja poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie
programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Petra Kuzmányho, za overovateľa poslanca Petra
Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca Valockého Dušana.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 33. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej
tabuli (príloha č. 2) :

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo
program 33. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu o kontrolnej činnosti (príloha č.1)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2018 – na schválenie.

Hlavný kontrolór obce predložil plán činnosti na druhý polrok roka 2018.
Poslanci schválili jednomyselne.

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 5. Informácia o miestnej komunikácii v zastavanom území pri Jazierku- na vedomie.

Starosta oboznámil prítomných ako pokračuje stavba miestnej komunikácie , ako si zodpovedné osoby plnia a neplnia svoje prísľuby a povinnosti , o možnosti obce vrátiť pozemky pod cestou bývalým vlastníkom a požiadal občanov ktorý bývajú na tejto ulici o pomoc pri tlaku na zhotoviteľa
chodníkov okolo tejto cesty. Po rozpačitej diskusii sa debata o probléme odročila na ďalšie zasadnutie.
Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu 6. Žiadosti občanov a iných subjektov obce.

6.1 OO SJD žiadala obec o poskytnutie finančného príspevku 50- Eur na činnosť okresnej organizácie.
Poslanci žiadosť zamietli s poukázaním na VZN obce o poskytovaní dotácií a neskoro podanú žiadosť.
Hlasovanie: za 0, proti 3, zdržal sa 0

6.2. Pán Ing. Miroslav Palko žiadal obec o odpredaj vibrovacieho stroja s ponukou 100- Eur. Poslanci si spravia prieskum za akú cenu sa takýto stroj dá kúpiť.
Poslanci žiadosť odložili na ďalšie zasadnutie.

6.3. Pani Jarmila Frývaldská požiadala obec o odpustenie poplatku za hrobové miesta p. Jozefa Mareka a pani Máriu Spratekovú rodenú Marekovú. Tieto osoby v roku 1930 darovali obci pozemky pod miestny cintorín.
Poslanci odpustili poplatok v sume 20- Eur.

Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

6.4. Pán Ing. Beňuška požiadal obec o úpravu cesty pred jeho domom , zasypanie a zavibrovanie jám. Starosta jeho žiadosť posunie pánovi Kuderovi , ktorý má cestu udržiavať.

K bodu 7. Informácie starostu obce .

7.1) Starosta sa informoval u poslancov v akom štádiu sú prípravy na Obecný deň

K bodu 8. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

8.1. p. Kuzmány Peter - Otázka na starostu , dokedy sa bude opravovať most? Starosta odpovedal že firma Tasum Gonar má čas do konca júla.

8.2. P. Valocký Dušan – Otázka na starostu , kedy sa bude kolaudovať chodník pri hlavnej ceste ? Keď sa opravia sporné dve miesta vjazdov . Nedostatok odborníkov u stavebnej firmy ktorá chodník stavala. Je možnosť že firma zaplatí externistu ktorý je ochotný to spraviť.

K bodu 9. Diskusia.

9.1. p. Beňuška sa informoval o predpokladanej nosnosti mosta po oprave- starosta odpovedal že firma deklaruje 15 t.

9.2. P. Hanko Ján poukázal na neporiadok u jeho susedov.

9.3. P. Venényová sa pýtala na opravu cesty v kolónii . Starosta odpovedal že v spolupráci s krajskou správou ciest najskôr v septembri.

9.4. P. Matula vyjadril pochybnosti o deklarovanej nosnosti mosta.

K bodu 10. Návrh na uznesenie.

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Petra Kuzmányho , za overovateľa poslanca Petra Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca Valockého Dušana a schválilo program 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2018 bez výhrad.

3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatku p. Jarmile Frývaldskej za dve hrobové miesta v sume 20- Eur bez výhrad.

4.) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre OO JDS.

5.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o miestnej komunikácii v zastavanom území pri Jazierku.

6.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti.

7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

8.) Obecné zastupiteľstvo doporučuje zistiť cenu za akú sa dá kúpiť vibračný stroj.

9.) Obecné zastupiteľstvo doporučuje rokovať s pánom Kuderom o úprave cesty.

10.) Obecné zastupiteľstvo doporučuje rokovať s pánom Kmeťom o nepoužívaní cesty v zastavanom území , ťažkými mechanizmami.

Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 11. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.


UZNESENIE z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

200. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Petra Kuzmányho ,za overovateľa poslanca Petra Kubíka a za člena návrhovej komisie poslanca Valockého Dušana a schválilo program 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

201. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2018 bez výhrad.

202. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatku pani Jarmile Frývaldskej za dve hrobové miesta v sume 20- Eur bez výhrad.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

175. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti .

176. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

177. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o miestnej komunikácii v zastavanom území pre Jazierku.

C. Obecné zastupiteľstvo doporučuje:

23. Obecné zastupiteľstvo doporučuje zistiť nákupnú cenu vibračného stroja.

24. Obecné zastupiteľstvo doporučuje rokovať s pánom Kuderom o úprave miestnej komunikácie v zastavanom území pri Jazierku.

25. Obecné zastupiteľstvo doporučuje rokovať s panom Kmeťom o zákaze používania cesty v zastavanom území , ťažkými mechanizmami.

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

17. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok 50- Eur pre Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska.

I. Obecné zastupiteľstvo poveruje:

04. Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 .


Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 33. zasadnutí dňa 28.06.2018.

 

Website design & development by CodeShore