Zápisnica z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 23.08.2018 o 19.00 hod. v Jazernici

Prítomní:
Ivan Gejdoš – starosta,
Dušan Valocký, Peter Kubík, Peter Kuzmány , Vladimír Baroš - poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce - ospravedlnený
Neprítomní:
p. Ján Bučkuliak - ospravedlnený

Člen návrhovej komisie: P. Kuzmány
Overovateľ zápisnice: D. Valocký
Zapisovateľ: V. Baroš

Program 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce a kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 3 a č.4/2018- na schválenie
 5. Štatút obecnej knižnice - na schválenie
 6. Žiadosti občanov a subjektov obce
 7. Informácie starostu obce
 8. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver


K bodu 1. Otvorenie a k bodu

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Ján Bučkuliak
a hlavný kontrolór obce p. Lukač Ladislav sa ospravedlnili, štyria poslanci sú prítomní a tým je
zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie
programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Vladimíra Baroša , za overovateľa poslanca D.Valockého a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kuzmányho.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 34. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej
tabuli (príloha č. 2) :

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 34. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu o kontrolnej činnosti (príloha č.1) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č. 3 a č.4/2018.- na schválenie.

Starosta predložil na schválenie , rozpočtové opatrenie č. 3 v ktorom sa mení rozpočet o prijatú sumu 1700,00- Eur za nájom hrobových miest na miestnom cintoríne, ďalej sa jedná o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 28 361,52 Eur na opravu mosta.
Poslanci schválili jednomyselne.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č.3/2018 v ktorom sa jedná o sumu 30.0- Eur na nákup učebníc a rozpočtové opatrenie č.4/2018 v ktorom sa jedná o sumu 3360,0- Eur na plat asistenta učiteľa a 60,00- Eur na matriku.
Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu 5. Štatút obecnej knižnice – na schválenie .

Starosta predložil na schválenie štatút obecnej knižnice , jedná sa o listinu v ktorej sa definuje obecná knižnica.
Poslanci schválili jednomyselne.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 6. Žiadosti občanov a iných subjektov obce.

6.1) bola prerokovaná žiadosť ing. Palku o odpredaj vibrovacieho stroja.
Poslanci žiadosť neschválili.
Hlasovanie: Za : 0, proti 3, zdržal sa 1.

K bodu 7. Informácie starostu obce .

7.1) starosta informoval poslancov o komunálnych voľbách a termínoch na odovzdávanie kandidátskych listín.

K bodu 8. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

Interpelácie poslancov neboli.

K bodu 9. Diskusia.

V diskusii neboli žiadne témy

K bodu 10. Návrh na uznesenie.

1.) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Vladimíra Baroša , za overovateľa poslanca Dušana Valockého a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kuzmányho a schválilo program 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3/2018

3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obecnej knižnice

4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu číslo3/2018 vo výške 28 361,52 –Eur na zaplatenie opravy mosta č.1.

5.) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj vibrovacieho stroja Ing. Palkovi Miroslavovi

6.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.3/2018,

7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/20218

8.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti.

9.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 11. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.


UZNESENIE z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

203. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Vladimíra Baroša, za overovateľa poslanca Dušana Valockého a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kuzmányho a schválilo program 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

204. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3/2018 bez výhrad.

205. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obecnej knižnice bez výhrad.

206. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu , číslo 3/2018 vo výške 28 361,52- Eur na zaplatenie opravy mosta č.1 bez výhrad.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

178. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti.

179. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

180. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.3/2018.

181. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.4/2018.

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

18. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj vibrovacieho stroja Ing. Palkovi Miroslavovi.


Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 34. zasadnutí dňa 23.08.2018.

Website design & development by CodeShore