Zápisnica z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 25.10.2018 o 18.00 hod. v Jazernici

Prítomní:
Ivan Gejdoš – starosta,
Dušan Valocký, Peter Kubík, Peter Kuzmány , Vladimír Baroš - poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lukáč - hlavný kontrolór obce

Neprítomní:
p. Ján Bučkuliak - ospravedlnený

Hostia - prezenčná listina príloha č. 1
Člen návrhovej komisie: Kuzmány Peter
Overovateľ zápisnice: D. Valocký
Zapisovateľ: V. Baroš

Program 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
  3. Správa HK obce a kontrola uznesení
  4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018- na vedomie
  5. Zmena pracovného úväzku , hlavný kontrolór, navýšenie odmeny o 10%, starosta - na schválenie.
  6. Informácie starostu obce
  7. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

K bodu 1. Otvorenie

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Ján Bučkuliak sa ospravedlnil, štyria poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Vladimíra Baroša , za overovateľa poslanca D.Valockého a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kuzmányho. 
2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 35. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) :

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 35. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu o kontrolnej činnosti (príloha č.1) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 - na vedomie

Starosta predložil na vedomie, rozpočtové opatrenie č. 5 v ktorom sa mení rozpočet o prijatú sumu 3 625,00Eur - Eur z toho , príjem 2 000 - Eur dar od p. Kuderu na opravu miestnej komunikácie, 1 400,00- Eur dotácia od štátu na miestny spolok DHZ, ďalej sa jedná o prevod finančných prostriedkov vo výške 225,00- Eur z OKU Martin na prípravu komunálnych volieb.

Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu 5. Zmena pracovného úväzku, hlavný kontrolór, navýšenie odmeny o 10%, starosta – na schválenie

Starosta predložil na schválenie navýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce z 0.06 na 0.1. Jedná sa o navýšenie pracovného času z 2.5 hodiny za týždeň na 4.0 hod.
Starosta predložil na schválenie navýšenie odmeny k platu starostu o 10% mesačne. Navýšenie pracovného času hlavného kontrolóra a odmeny starostovi sú platné od 1.1.2019.

Poslanci schválili jednomyselne.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 6. Informácie starostu obce .

6.1) Starosta informoval o zámere opraviť cestu v kolónii ešte v tomto roku.
6.2) Starosta informoval o prebiehajúcej zámene pozemkov , rozdelení zámeru výmeny na dve časti .
6.3) Starosta informoval o potrebe vybudovania nového osvetlenia a miestneho rozhlasu v miestnej časti kolónia.
6.4) Starosta informoval o ponuke OZ Štart o uskutočnení Jazzového festivalu v obci Jazernica

Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu 7. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

7.1) Dalšia schôdza OZ k schváleniu rozpočtu na rok 2019 bude 29.11.2018
7.2) Ustanovujúca schôdza Obecného zastupiteľstva bude 7.12.2018

K bodu 8. Diskusia.

V diskusii neboli žiadne témy

K bodu 10. Návrh na uznesenie.

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Vladimíra Baroša , za overovateľa
poslanca Dušana Valockého a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kuzmányho a schválilo
program 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra z o.06 na 0.1.
od 1.1.2019
3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie odmeny k platu starostu o 10% od 1.1.2019.
4.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.5/2018,
5.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti.
6.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 11. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

UZNESENIE z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

207. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Vladimíra Baroša ,za overovateľa poslanca Dušana Valockého a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kuzmányho a schválilo program 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

208. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie pracovného času hlavného kontrolóra obce Jazernica 0.06 na 0.1 od 1.1.2019 bez výhrad.

209. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie odmeny k platu starostu o 10% od 1.1.2019 bez výhrad.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

182. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti .

183. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

184. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.5/2018 .

Uznesenie schválené obecným zastupiteľstvom na 35. zasadnutí dňa 25.10.2018.

Website design & development by CodeShore