Zápisnica z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 29.11.2018 o 17.00 hod. v Jazernici

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, Peter Kubík, Peter Kuzmány , Vladimír Baroš, Ján Bučkuliak poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce

Neprítomní: p. Dušan Valocký - ospravedlnený

Člen návrhovej komisie: V. Baroš

Overovateľ zápisnice: Kuzmány Peter

Zapisovateľ: P. Kubík

Program 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce a kontrola uznesení
 4. Plán kontrol na 1. polrok 2019- na schválenie
 5. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2019- na vedomie
 6. Rozpočet obce Jazernica na rok 2019- na schválenie
 7. Rozpočtové opatrenie č.6/2018- na schválenie
 8. Zámena pozemku KN E č.60 – na schválenie
 9. Správa auditora za rok 2017 – na vedomie
 10. Informácie starostu obce
 11. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

K bodu 1. Otvorenie

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Dušan Valocký sa ospravedlnil, štyria poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Petra Kubíka , za overovateľa poslanca Kuzmányho Petra a za člena návrhovej komisie poslanca Baroša Vladimíra.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 36. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) :

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 36. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu o kontrolnej činnosti (príloha č.1)

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest trvá a je plnená priebežne.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 4. Plán kontrol na prvý polrok 2019 .

Hlavný kontrolór predložil na schválenie plán kontrol na 1. polrok roka 2019 ( príloha č.3).

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci plán kontrol schválili.

K bodu 5. Odborné stanovisko HK k rozpočtu na rok 2019- na vedomie.

Hlavný kontrolór obce predložil poslancom odborné stanovisko k rozpočtu obce na rok 2019. V odbornom stanovisku doporučil rozpočet obce na rok 2019 prijať a na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie.

Poslanci stanovisko zobrali na vedomie..

K bodu 6. Rozpočet obce Jazernica na rok 2019- na schválenie.

Starosta predložil poslancom rozpočet obce na rok 2019 na schválenie . Rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce . Poslanci dostali rozpočet na pripomienkovanie 13.11. 2018 . K rozpočtu neboli žiadne pripomienky.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci rozpočet jednomyseľne schválili.

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 .

7.1) V rozpočtovom opatrení č. 6/2018 poslanci schválili 6.zmenu rozpočtu na základe úpravy bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 2065,00 Eur.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

7.2) V rozpočtovom opatrení č.6/2018 zobrali poslanci na vedomie zmenu rozpočtu o sumu 1397,00 Eur , jedná sa o transfer na prenesené kompetencie školstva, o -47,00- Eur na predškolákov, o – 38,00- Eur, na vzdelávacie poukazy, a o sumu 21,00- Eur na voľby do orgánov samosprávy.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 8. Zámena pozemku KN E č.60 – na schválenie.

Obec Jazernica ponúkla na predaj pozemok KN E č. p. 60 , trvalý trávnatý porast v lokalite ,pri Turci smerom na Laclavú . Uvedený pozemok bol zverejnený na stránke ministerstva pôdohospodárstva a neprihlásil sa nám žiaden kupec . Preto boli poslanci OZ oboznámení o ponuke p. Tanistráka na výmenu tohto pozemku za pozemok na ktorom stojí Obecný úrad a volejbalové ihrisko.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci tento návrh jednomyseľne schválili.

K bodu 9. Správa auditora – na vedomie.

Pani Fioleková , auditorka , po kontrole účtovnej závierky za rok 2017 skonštatovala že účtovná závierka za rok 2017 spľňa všetky nariadenia a predpisy pre vedenie účtovníctva.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 10. Informácie starostu obce.

10.1) Starosta informoval, cesta v miestnej časti kolónia sa bude opravovať na jar roku 2019, zároveň s opravou cesty sa uloží do zeme nové vedenie pre osvetlenie a miestny rozhlas. Do apríla 2019 sa musí vyriešiť pozemok pod obecnou cestou tak aby , nevznikali majetkovo územné spory.

10.2) starosta informoval, závady na chodníku vedľa hlavnej cesty boli odstránené a chodník sa bude v najbližšom čase kolaudovať.

10.3) Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva boli schválené poslancami OZ vo výške 100-Eur pre každého poslanca.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci tento návrh jednomyseľne schválili.

K bodu 11. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

- p. poslanec Kuzmány upozornil na termín vydania Obecného spravodaja.

K bodu 12. Diskusia

- elektro odpad sa bude zbierať do 5.12.2018

K bodu 13. Návrh na uznesenie.

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Petra Kubíka , za overovateľa poslanca Petra Kuzmányho a za člena návrhovej komisie poslanca Vladimíra Baroša a schválilo program 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol HK na 1. polrok roka 2019

3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Jazernica na rok 2019

4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.6/2018

5.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemku KN E č.60 za pozemky pod obecným úradom a priľahlým ihriskom medzi Obcou Jazernica a p. Tanistrákom.

6.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancom vo výške 100- Eur pre každého.

7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti.

8.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

9.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko HK k rozpočtu na rok 2019.

10.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2018

11.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora o účtovnej závierke za rok 2017.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 14. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.


UZNESENIE z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

210. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Petra Kubíka ,za overovateľa poslanca Petra Kuzmányho a za člena návrhovej komisie poslanca Vladimíra Baroša a schválilo program 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

211. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrol Hlavného kontrolóra obce Jazernica za 1. polrok roku 2019 bez výhrad.

212. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Jazernica na rok 2019 bez výhrad.

213. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.6/2018 bez výhrad.

214. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemku KN E č.p. 60 a pozemkom pod Obecným úradom a priľahlými pozemkami na ktorých je ihrisko, medzi obcou Jazernica a p. Tanistrákom bez výhrad.

Website design & development by CodeShore