Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 27.06.2019 o 18.00 hod.


Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, , Jaroslav Marek, Jozef Baroš, Michal Tišťan, Peter Kubík poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce

Neprítomní: p. V. Baroš - ospravedlnený

Člen návrhovej komisie: P. Kubík

Overovateľ zápisnice: M. Tišľan

Zapisovateľ: Jaroslav Marek

Program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce , kontrola uznesení , schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok roku 2019
 4. Rozpočtové opatrenie č.2/2019, prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu- na schválenie.
 5. Dohoda o zmene znenia zmluvy o spoločnej obecnej úradovni- na schválenie
 6. Vyjadrenie k predpokladanej výstavbe ,IBV Jazernica Západ – na vedomie
 7. Žiadosti občanov a iných subjektov.
 8. Informácie starostu obce
 9. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver 


K bodu 1. Otvorenie

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Vladimír Baroš sa ospravedlnili, štyria poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Jaroslava Mareka , za overovateľa poslanca Michala Tišťana a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kubíka.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 5. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) :

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 5. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu .

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: nebolo prijaté uznesenie na kontrolu

3.3) Hlavný kontrolór predložil plán práce na II. polrok roka 2019

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0.

Obecné zastupiteľstvo plán práce schválilo.

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č.2 – na schválenie.

4.1) Starosta predložil na schválenie rozpočtové opatrenie č. 2 ktorým sa navyšuje rozpočet o sumu 15.016- Eur. Jedná sa o zvýšenie príjmových finančných operácií a zostatky z roku 2018 na stravnom účte a bežnom účte . Ďalej o dotáciu na voľby do Európskeho parlamentu , zvýšenú dotáciu na matriku a zníženú dotáciu na register adries.

4.2) Starosta predložil na schválenie prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na zaplatenie faktúry vo výške 2495,58- za nákup el. sporáka do jedálne ZŠ.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci prevod finančných prostriedkov a rozpočtové opatrenie schválili.

K bodu 5. Dohoda o zmene znenia zmluvy O spoločnej obecnej úradovni- na schválenie .

5.1) Na rokovanie bola predložené nové znenie Zmluvy o spoločnej obecnej úradovni zo zmenou sídla a štatutára, ktorým by sa mal stať Obec Dubové a štatutár , starosta obce Dubové.

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci zmenu znenia zmluvy schválili.

K bodu 6. Vyjadrenie k predpokladanej výstavbe IBV Jazernica -západ.

6.1) Starosta informoval poslancov o pripravovanej výstavbe 18 RD v lokalite pred cintorínom. Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo pripomienky v tom zmysle že investor je povinný zabezpečiť všetky stavebné práce týkajúce zmien obecných ciest a s tým súvisiace práce. Investor si vybuduje inžinierske siete sám.

Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu 7. Žiadosti občanov a iných subjektov.

- žiadosti neboli.

K bodu 8. Informácie starostu obce.

- informácie neboli


K bodu 9. Návrh na uznesenie.

1.) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Jaroslava Mareka , za overovateľa poslanca Michala Tišťana a za člena návrhovej komisie poslanca Petra Kubíka a schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce HK na II. polrok roku 2019

3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 /2019

4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na nákup el. sporáka do ZŠ.

5.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu znenia zmluvy o spoločnej obecnej úradovni.

6.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK .

7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

8.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predpokladanú výstavbu IBV Jazernica -západ.

9.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.

Hlasovanie: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

K bodu 10. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.


UZNESENIE z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

21. K  bodu č. 5 : Dohoda o zmene znenia zmluvy o spoločnej obecnej úradovni z roku 2002.

Obecné zastupiteľstvo obce Jazernica v súlade s  ust. § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

A. Schvaľuje

Že sídlom spoločného obecného úradu bude obec Dubové , Dubové č.50,03823Dubové , v sídle Obecného úradu Obce Dubové , Dubové č.50, 03823.
Že štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov v spoločnom obecnom úrade a v majetkovo právnych vzťahoch týkajúcich sa spoločného obecného úradu je starosta Obce Dubové.
Dohodu o zmene úplného znenia Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 25.10.2002
Hlasovanie : 4 - prítomných poslancov,

1- neprítomný poslanec

Za : 4 , Jaroslav Marek , Michal Tišťan, Jozef Baroš, Peter Kubík,

Proti : 0

Zdržal sa : 0 

L. Splnomocňuje

2. Starostu obce Jazernica vykonávať všetky práva a povinnosti na úkony potrebné na pokračovanie činností spoločného obecného úradu.

Hlasovanie : 4 - prítomných poslancov,

1 - neprítomný poslanec

Za : 4 , Jaroslav Marek , Michal Tišťan, Jozef Baroš, Peter Kubík,

Proti: 0

Zdržal sa: 0 

22. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa p. Jaroslava Mareka , za overovateľa zápisnice p. Michala Tišťana , za člena návrhovej komisie p. Petra Kubíka

23. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce HK na II. polrok roku 2019

24. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2019

25. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov na nákup el. sporáka do ZŠ z rezervného fondu. 


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

15. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK.

16. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

17. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.2/2019

18. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.

19. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predpokladanú výstavbu IBV Jazernica -západ.

 

Uznesenie schválené Obecným zastupiteľstvom na 5. zasadnutí dňa 27. 06. 2019

Website design & development by CodeShore