Zápisnica z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 25.6.2015 v kultúrnom dome v Jazernici o 18.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: p. Kuzmány Peter, p. Bc.Benčaťová-Richterová Lucia 
Člen návrhovej komisie: p. Baroš Vladimír 
Overovateľ zápisnice: p. Kubík Peter 
Zapisovateľka: p. Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice
 3. Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce
 4. Partnerstvo Horného Turca – schválenie
 5. Zmluva o nájme priestorov v starej škole – schválenie
 6. Rozpočtové opatrenie č.3/2015 – na vedomie
 7. Informácie o miestnej komunikácii IBV14 rodinných domov – Kuderovci
 8. Informácia o nákupe požiarnej techniky
 9. Informácia o verejnom osvetlení
 10. Žiadosti občanov
 11. Interpelácia poslancov OZ
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

K bodu č.1 a č.2:

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p. Kubíka Petra, za člena návrhovej komisie p.Baroša Vladimíra a za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Oznámil, že p.Kuzmány Peter a p.Bc.Benčaťová R. Lucia sú ospravedlnený. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

K bodu č.3:

Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce

3.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.73/2011 a uzn.č.8/2013/C a uzn.č.1/2015/C. Uzn.č.5/2015/D , ktoré sa presunulo do uzn.č.8/2015/D bolo splnené. Uzn.č.2/2015/C a uzn.č.3/2015/C ako aj uzn.č.4/2015/D nebolo splnené. Uzn.č.7/2015/D a uzn.č.9/2015/D boli splnené. Ďalej oboznámila OZ so Správou hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách, ktorú poslanci zobrali na vedomie. Taktiež predložila OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015. Poslanci o tomto hlasovali.

Hlasovanie za: 3 proti: 0

K bodu č.4:

Partnerstvo Horného Turca – schválenie.

4.1.Pán starosta prečítal správu o prístupe CLLD/Leader predloženú Partnerstvom Horného Turca ,kde by obec mohla získať svojim členstvom finančné príspevky na svoje projekty. Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy CLLD na národnej úrovni je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z pozície riadiaceho orgánu pre PRV 2014-2020. Členský príspevok by bol 0,75 € na občana a za obec Jazernica by to predstavovalo jednorazový príspevok v sume 240 €. Do orgánov partnerstva Horného Turca treba nominovať aj starostu obce. Poslanci to zobrali na vedomie. Pán starosta dal návrh na hlasovanie na členstvo v partnerstve Horného Turca.

Hlasovanie_za: 3 proti: 0

K bodu č. 5:

Zmluva o nájme priestorov v starej škole – schválenie.

5.1. Pán starosta oboznámil poslancov s nájomnými zmluvami o nájme priestorov v starej škole pre kulturistov a hudobníkov, podľa ktorej by platili hudobníci 14 € na mesiac a kulturisti 36 € na mesiac. Tieto peniaze by išli na nevyhnutné opravy a elektrickú energiu. Pán poslanec Baroš V. sa spýtal, či je tam toľko ľudí, čo by to zaplatilo. Pán starosta odpovedal áno a peniaze sa budú investovať aj do svetiel s čím súhlasil aj pán poslanec Baroš V. Viac pripomenok nebolo. Pán starosta dal hlasovať za prijatie tohto návrhu.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

 


K bodu č.6:

Rozpočtové opatrenie č.3/2015

6.1.Pán starosta informoval o zmene v rozpočte a to presunom finančných prostriedkov z jednej položky do druhej rozpočtovým opatrením č.3/2015. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č. 7:

Informácie o miest.komunikácii IBV 14 rodinných domov – Kuderovci.

7.1. Pán starosta informoval poslancov, že Kúpnu zmluvu dal na posúdenie trom právnikom. Každý z nich mal iný názor. Pán Bottka navrhol počkať do konca r.2015 a potom od zmluvy odstúpiť. Pán Gregor a pán Chmulík navrhli celú zmluvu zrušiť, nakoľko je neštandartná pretože rieši naraz dve veci a spraviť novú. Obec nemá spravenú Zmluvu o dielo ktorá by oprávňovala firmu VMK Martin cestu stavať a z ktorej by bolo zrejmé, koľko bude cesta stáť. Pán Walter Kudera povedal, že robia cestu na základe prvej zmluvy o predaji pozemkov obci , cesta stojí na tom, že nemajú peniaze, pevnostné skúšky si robia sami a cestu robia svojpomocne. Ešte podotkol, že mali pozemky predávať za cenu s komunikáciou, ale za 25 €/m by to nik nekúpil a projekty dali spraviť na vlastné náklady.

7.2. Pán starosta odpovedal, že mal sedenie s p. Bubelínym, chýbajú tam základné veci ako je zmluva o dielo a technický dozor. Táto zmluva nás vylučuje z eurofondov a nevie si predstaviť, kde by obec vzala 30 000 € na asfaltový koberec . Najčistejšie riešenie je, keď developer vybuduje cestu sám, alebo dajú cestu obci bez podmienok a obec si bude sama rozhodovať kto bude cestu stavať. Pán starosta sa spýtal či majú konzultácie so stavebným úradom o zmenách v projekte. Cesta je ukončená slepou ulicou. Do toho vstúpil p. Marek Jaroslav, ktorý povedal, že pri jazierku je 8 m pás ,ktorý dali Kúderovci zadarmo obci a týmto, že cesta nemusí byť slepá a nie je pravda, že cesta zasahuje do pozemkov Hankovcov a Urbanovcov a obec si má zohnať 30.000 €. Ďalej poznamenal, že obec získa obyvateľov. Ešte poznamenal, aby sa obec informovala v Kláštore p.Znievom

, ako to robili tam. K tomuto mal poznámku p. Ing. Bodjan M. ,ktorý povedal, že bývalý starosta p.Marek J.nás predal ako vrece zemiakov a on nemá rád ,keď sa koná poza chrbty občanov. K tomuto sa ozval p. Kudera Michal, že ho listom v novinách obvinili, že podplatil bývalého starostu, čo nie je pravda. K tomuto sa vyjadril aj p.doc.MUDr.Marián Benčať, že trvá na tom, aby sa list zverejnil. Pán starosta Gejdoš I. povedal, že cestu musíme nejako riešiť, pretože obec sa musí starať o osvetlenie a údržbu cesty v zimných mesiacoch. Musí byť Zmluva o dielo, ktorá nie je a nie je ani stavebný a technický dozor. Táto úloha ostáva otvorená. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.8:

Informácie o nákupe požiarnej techniky

8.1. Pán starosta informoval, že striekačka, ktorú má DHZ je už slabá. Bolo by dobre zakúpiť buď nejakú zachovalejšiu, alebo novú,výkonnejšiu. Spýtal sa p.Hubkovej A. predsedníčky DHZ koľko bude ešte asi súťaží a či by sa dalo spraviť ešte druhé družstvo požiarnikov. Odpovedala, že sľúbiť sa to nedá, pretože zo začiatku sú mladí nadšení a potom už postupne prestávajú chodiť na súťaže. P.Frývaldský Peter, veliteľ DHZ povedal, že keď sa bude DHZ starať o novú striekačku tak tie investície sa vrátia. Sú rôzne návrhy, aby sa dala do obecného majetku. Pán starosta navrhol pozrieť sa aj po nejakej repasovanej. P.Školník M. povedal, že by vedel o niekom kto by vybrúsil starú striekačku, ale p.Baroš V. povedal,že by nemala tú výkonnosť. Ďalej sa p.starosta spýtal p.Hubkovej A.,či by požiarnici boli ochotní sa zúčastniť aj obecných brigád. Odpovedala, že zaručiť to nemôže.

 


K bodu č.9:

Informácie o verejnom osvetlení Eltodo

9.1.Pán starosta informoval, že boli s poslancami v obci Nitrianske Sučany, kde firma Eltodo zaviedla verejné osvetlenie. Avšak náklady v tejto obci sa nedali porovnať s našimi , pretože táto obec je veľká. Pán starosta navrhol, že plán osvetlenia by sme mohli dať urobiť odborníkovi ,alebo aj sami. Máme 29 starých svietidiel, Tak by sme to mohli spraviť sami. Svietia slabo, súmrakový spínač je jeden, treba ešte jeden. Spravme si plán osvetlenia obce. Poslanci s tým súhlasili.

K bodu č.10:

Žiadosti občanov

10.1.Pán starosta oznámil, že p.Marek Jaroslav si poslal žiadosť na obecný úrad o prijatie na miesto kronikára obce. Nakoľko obec už dlhšie nemá túto funkciu obsadenú a kronikára potrebujeme súhlasí s tým a navrhuje mu plat 7 € mesačne. Dal návrh na hlasovanie.

Hlasovanie za: 3 proti: 0

K bodu č.11:

Interpelácie poslancov

11.1.Pán poslanec Baroš Vladimír sa spýtal, ako je to s tou asfaltovou hmotou na jamy na ceste a či sa to bude robiť. Pán starosta odpovedal, že sa to kúpi a máme nejaký vibračný stroj, ktorým sa to utrasie a výtlky sa spravia.

K bodu č.12:

Diskusia

12.1.Pani Čierna Božena sa spýtala, ako je to s cestou pri IBV Záhumienky v akom postupe je to konanie. Pán starosta odpovedal,že pán Turčan má výhrady voči svojim spoločníkom a tak konanie IBV Záhumienky sa prerušuje.

12.2. Pán Marek Jaroslav mal pripomienku, že nevidí dôvod na výmenu osvetlenia v obci, že obec mala 16 000 € v pokladni a teraz sa robia kozmetické úpravy a peniaze sa rozhádžu. Pán starosta povedal, že osvetlenie je staré , treba ho vymeniť a povinnosť svietiť celú noc prikazuje zákon. A tých 16 000 € je nedotknutých.

12.3.Pani Kuzmányová Eva sa spýtala pod koho patrí obchod Jednota, či pod Jednotu,alebo obec. Pán starosta odpovedal,že pod Jednotu. On sa rozprával s predsedom Jednoty p.Kozom, ktorý mu povedal,že na prestavbu obchodu nie sú finančné prostriedky. K tomuto p.Bodjanová A. povedala,že by sa mohla spísať petícia občanov a obrátila sa na p.Čiernu Boženu. Táto povedala, že to musí byť petičný výbor, ale musí mať predsedu a to ona nebude robiť. Je ochotná pochodiť po občanoch, ale predsedu petičného výboru robiť nebude. K tomuto podotkol p.starosta, že je ochotný ísť s p.Čiernou Boženou a niektorými poslancami za p. predsedom Jednoty Kozom a znovu to s ním prejednať.

 

 

 

K bodu č.13:

Návrh na uznesenie

13.1.Pani zapisovateľka Valocká Ľ. prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami prijatý.

K bodu č.14:

Záver

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

 


Overovateľ zápisnice: Kubík Peter ..........................................

 


.............................................................. ...................................................

Ivan Gejdoš Ľubomíra Valocká

starosta obce zapisovateľka

 

 

 

 


Prílohy:

Kontrola plnenia uznesení.

Správa HK o vykonaných kontrolách.

Návrh plánu kontrolnej činnosti za 2.polrok 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad Jazernica, 038 44 Jazernica

 


UZNESENIE

z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 25.6.2015

v kultúrnom dome obce Jazernica o 18.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
38.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2015.

39.Vstup obce do OZ Partnerstvo horného Turca so sídlom SNP 514/122,03901 Turčianske Teplice , IČO 42063141, DIČ 2022578943 a výšku zálohového členského poplatku vo výške0,75 EUR na obyvateľa podľa štatistických údajov k 31.12.2014.

40.Nájomné zmluvy o nájme nebytových priestorov v starej škole.

41. Schválenie p.Mareka Jaroslava za kronikára obce s mesačnou odmenou 7 € od 1.júla 2015.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

33. Správu HK o vykonaných kontrolách.

34. Rozpočtové opatrenie č.3/2015.

35. Informáciu o miestnej komunikácii IBV 14 rod.domov-Kudera.

36. Informáciu o nákupe požiarnej techniky.

37. Dôvodovú správu o prístupe CLLD/Leader predloženú Partnerstvom horného Turca.

38. Informáciu o verejnom osvetlení.

C. Doporučuje:

6. Stretnutie s p.Kozom predsedom Jednoty ohľadne predajne Jednoty v obci.

Termín:priebežne Zodpovedný: starosta

D. Nominuje:

Starostu obce do orgánov občianskeho združenia Partnerstvo horného Turca so sídlom SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice, IČO 42063141, DIČ2022578943.

 

 

 

Ivan Gejdoš

starosta obce

 

Website design & development by CodeShore