Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 26.11.2015 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
Ivan Gejdoš - starosta obce, Ľubomíra Valocká – HK, Ján Bučkuliak, Peter Kuzmány, Bc. Lucia Benčaťová Richterová 
Člen návrhovej komisie: Bc. Lucia Benčaťová Richterová 
Overovateľ zápisnice: Bc. Lucia Benčaťová Richterová 
Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Program zasadnutia- schválenie
 3. Určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce
 5. Spojenie ZŠ, MŠ –informácia
 6. Informácia o multifunkčnom ihrisku
 7. Zmena pracovného úväzku starostu – schválenie
 8. Rozpočtové opatrenie škola – na vedomie
 9. Rozpočet obce na rok 2016- schválenie
 10. Žiadosti občanov a iných subjektov
 11. Interpelácie poslancov OZ
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

K bodu č.1, 2 a 3:

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce Ivan Gejdoš. Za overovateľa zápisnice navrhol Bc.Luciu Benčaťovú R. a takisto aj za člena návrhovej komisie. Za zapisovateľku hlavnú kontrolórku (HK) Valockú Ľubomíru. Oznámil, že by chcel zmeniť program zasadnutia a to zrušením bodu 6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – schválenie, nakoľko poslanci ešte nestihli dať pripomienky a zároveň navrhol doplnenie programu o bod: Informácia o multifunkčnom ihrisku. Prečítal upravený program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

K bodu č.4:

Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce

4.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené  uzn.č.8/2013/C, uzn.č.1/2015/C, uzn.č.8/2015/C, uzn.č.10/2015/C, uzn.č.11/2015/D. Bolo splnené uzn.č.7/2015/C, uzn.č.9/2015/C, uzn.č.11/2015/C. Starosta k uzn.č.1/2015/C povedal, že výmena verejného osvetlenia ostane aj na budúci rok 2016 a to ešte 12 svetiel, aby rozpočet na tento rok nebol zaťažený nakoľko v tomto roku sme vymenili už 25 svetiel. K uzn.č.10/2015/C oznámil, že poslala návrh zmluvy o prenájme pozemku firme SSE Distribúcia (JUDr. Rakovanovej), kde navrhol jednorazový poplatok za prenájom v sume 160 €, čo je suma, za ktorú chceli SSE pozemok odkúpiť. K uzn.č.11/2015/C oznámil, že oslovil firmu Eko oil v Diviakoch, s ktorou obec uzatvorí zmluvu na zber odpadového oleja a na zbernom dvore bude pristavená nádoba, kde sa môže tento olej dávať. Ďalej k bodu č.9/2015/C oznámil, že rokoval s riaditeľom Hasičského múzea v Priekope, ktorý je ochotný vziať naše staré hasičské auto do múzea, ale s tým, že by obec musela hradiť servis vozidla (technickú prehliadku aj údržbu). Pre nás to nič nerieši a starosta navrhol, aby teda obec predala staré hasičské auto za sumu do 800 € pánovi Ličkovi z Jasenova, ktorý dal žiadosť o kúpu a ktorý by ho opravil ako veterána a v prípade potreby by ho zapožičal obci Jazernica. Poslanci zobrali na vedomie. Starosta dal hlasovať o predaji starého hasičského auta. Predaj bol schválený.

Hlasovanie za: 3 proti: 0

4.2. Hlavná kontrolórka ďalej prečítala správu o vykonaných kontrolách – záznam o kontrole č.11 (kontrola výberu daní). Poslanci zobrali na vedomie.

4.3. Hlavná kontrolórka obce dala zastupiteľstvu (prečítala) svoje Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a viacročnému návrhu rozpočtu na roky 2017-2018. Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.5:

Spojenie ZŠ, MŠ – informácia.

Starosta prečítal stanovisko Rady ZŠ k zlúčenie ZŠ a MŠ, v ktorom jej členovia súhlasili s týmto zlúčením a doporučujú ho. Výsledok hlasovania Rady ZŠ bol 5 za a proti nebol nikto. Potom prečítal stanovisko Rady MŠ, v ktorom sa tiež doporučuje zlúčenie. Výsledok hlasovania Rady MŠ bol 4 za a proti bol jeden člen. Okrem toho Rada MŠ – rodičia navrhovali zmodernizovanie dvora školy, šmýkačky, hojdačky. Mohlo by sa to urobiť postupne, nakoľko je peňazí málo. Starosta povedal, že zlúčením ZŠ a MŠ nadobudne škola s MŠ ako nová organizácia právnu subjektivitu, bude mať svoj vlastný účet, časť originálnych kompetencií, ale kontrolnú a hospodársku činnosť bude mať na starosti obecný úrad. Jedným z dôvodov na zlúčenie je aj možnosť, že by nám mohli zrušiť ZŠ z dôvodu nízkeho počtu žiakov na triedu. Žiadosť o zlúčenie môžeme podať do konca marca 2016, t. j. posledný termín. Ešte dodal, že môžeme požiadať aj o výnimku priamo ministerstvo. Poslankyňa Benčaťová sa spýtala kto rozhoduje o zlúčení a aký je postup zlúčenia. Starosta informoval, že zriaďovateľ – obec a postup je, že treba požiadať o vyradenie zo siete škôl najneskôr do 31.8.2016 a zaradenie od 1.9.2016. Riaditeľka Hrivnáková A., mala pripomienku, že právna subjektivita nie je podmienkou. K tomuto starosta reagoval, že podľa informácií Ministerstva školstva už musí byť nová organizácia s práv. subjektivitou. Poslanec Kuzmány P. podotkol, že zlúčením by ľahšie získali aj granty na školu. Ešte starosta oznámil, že riaditeľka MŠ so zlúčením nesúhlasí . Treba mať aj vyjadrenia z hygieny, krajského školského úradu a ďalšie a navrhol, aby sa s tým počkalo ešte do januára. Ak by niekto z poslancov získal nejaké informácie za, alebo proti zlúčeniu ZŠ a MŠ má ich predložiť. Rozhodovanie o zlúčení/nezlúčení ZŠ a MŠ sa odkladá na januárové zasadnutie zastupiteľstva. Poslanci berú na vedomie.

K bodu č.6:

Informácia o multifunkčnom ihrisku.

Starosta oboznámil poslancov, že oslovil firmu .... (p.Beňadik) so žiadosťou o zaslanie cenovej kalkulácie výstavby telocvične pri ZŠ. Firma ponúkla výstavbu multifunkčného ihriska, detského ihriska a vonkajšieho fitnescentra za 150 000 € a tie by boli hradené z eurofondov. Obec by to stálo len 500 €. My by sme boli žiadatelia a on by všetko vybavil. Pán Beňadik by spravil projekt aj všetky stavebné práce a išlo by to z peňazí európskych fondov. Poslankyňa Benčaťová sa spýtala na výšku spoluúčasti, hradenia projektu, kde by to ihrisko malo byť a či by bolo prístupné verejnosti nielen škole. Starosta odpovedal, že obec by to stálo len tých 500 €, nič na spoluúčasť ani na projektovú dokumentáciu. Toto multifunkčné ihrisko by sa mohlo postaviť v areáli školy a za určitých podmienok by bolo prístupné aj verejnosti. Napr. v Košťanoch n. Turcom podobné ihrisko využíva aj verejnosť za nejaký poplatok. Poslanec Bučkuliak sa spýtal koľko by stála krytá telocvičňa. Podotkol, že by sme sa mohli opýtať aj niekoho ďalšieho, osloviť aj iných. Starosta odpovedal, že okolo 200 000 €, ale to by sme museli 50 000 € niekde zohnať. Krytou telecvičňou by sme mohli poriešiť aj ďalšiu triedu MŠ. Termín na podanie žiadosti o dotáciu z eurofondov je do polovice januára 2016. Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.7:

Zmena pracovného úväzku starostu – schválenie.

V zmysle záverov zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva a z rokovania o návrhu rozpočtu obce na rok 2016 dal starosta návrh na zmenu – zvýšenenie pracovného úväzku starostu obce Jazernica z doterajšieho 0,4 úväzku na 0,5 úväzku. Čas by venoval poradám starostov, ktoré sa konajú v utorok a okrem pondelka a stredy by bol v práci – na obec. úrade aj v piatok doobeda. Dal o návrhu hlasovať. Zastupiteľstvo schválilo zmenu výšky pracovného úväzku starostovi na 0,5 úväzku.

Hlasovanie: za:3 proti:0

K bodu č.8:

Rozpočtové opatrenie č.5/2015 škola – na vedomie.

Starosta oznámil poslancom, že bol znížený príjem transferu na školstvo o – 3 851 € z dôvodu nižšieho počtu žiakov. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.: 9:

Rozpočet obce na rok 2016 - schválenie.

Starosta predložil návrh rozpočtu obce na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017-2018 na schválenie poslancom. Opýtal sa, či má ešte niekto pripomienky alebo námietky k návrhu. Poslanci dali možnosť aj prítomnej verejnosti vyjadriť sa. O slovo sa prihlásil Ing. Bodjan, o.i. člen Finančnej komisie pri ObZ., ktorý namietal prípravu návrhu rozpočtu, z ktorej bola verejnosť vylúčená a aj spôsob zverejnenia návrhu – na nástenke, kde nie je materiál čitateľný ani viditeľný. Zároveň kritizoval správanie niektorých poslancov a zamestnankyne obec. úradu p. Michálkovej, ktorí ho vyhodili z rokovania poslancov dňa 4.11.2015. Poslanec Bučkuliak odpovedal, že poslanci nesúhlasili s prítomnosťou iných osôb na pracovnom stretnutí a že návrh bol k dispozícií aj na obec. úrade a v prípade, že nie je na nástenku vidieť z dôvodu tmy, poradil nosiť so sebou baterku. Poslanci tvoria aj obecnú radu, ktorú môže starosta v prípade potreby kedykoľvek zvolať. Poslankyňa Benčaťová sa stotožnila s námietkami Ing. Bodjana, opakovane vyjadrila nesúhlas s neverejnými rokovania zastupiteľstva a zverejnenie takého zásadného materiálu ako je návrh rozpočtu len na nástenke, keď obec má webovú stránku považuje za nedostatočné. Poslankyňa považuje spôsob prípravy návrhu rozpočtu za nezákonný, preto dala návrh na vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou obce a to či stretnutie poslancov dňa 4.11.2015 s jediným bodom programu – návrh rozpočtu obce na rok 2016 bolo v súlade so zákonom 369 a v súlade s vnútornými predpismi obce. Poslanci Kuzmány a Bučkuliak nesúhlasili s kontrolou. HK Valocká odpovedala, že dňa 4.11.2015 sa konalo pracovné stretnutie poslancov a nie zasadnutie zastupiteľstva a pracovné stretnutie bolo neverejné, nakoľko o tom rozhodli poslanci hlasovaním. Zo stretnutia sa nerobil ani zápis. Starosta informoval, že to bolo neverejné pracovné stretnutie poslancov s ním, pretože návrh rozpočtu robil prvý raz v spolupráci s ekonómkou a chcel vedieť ešte aj pripomienky poslancov neverejne. Ďalej povedal, že na budúci rozpočet sa to už nestane a budúci rozpočet bude robený presne podľa zákonných noriem. Na to reagovala poslankyňa Benčaťová, aby sa teda nečakalo na budúci rok, ale aj tento rok nech sa rozpočet robí podľa zákona. Starosta súhlasil a informoval, že návrh rozpočtu pripraví obecný úrad, dá ho na pripomienkovanie verejnosti aj na webovej stránke obce (www.jazernica.eu) a predloží na schválenie zastupiteľstvu dňa 11.12.2015. Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.10:

Žiadosti občanov a iných subjektov.

Starosta oznámil, že pani Šebestová požiadala o výrub stromov. Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.11:

Interpelácie poslancov.

11.1. Poslankyňa Bc L.Benčaťová R. žiadala, aby materiály obce boli zverejňované aj na web stránke obce. Starosta povedal, že pán Brna S. ešte nevytvoril na tejto stránke oznamy.

11.2. Poslankyňa Benčaťová R. sa spýtala, či sa bude vydávať do konca roka 2015 Obecný Spravodaj, kto ho vydáva a či je vytvorená redakčná rada. Starosta odpovedal, že spravodaj bude vydaný a a redakčná rada podľa zákona nemusí byť.

11.3. Poslankyňa Benčaťová R. sa ďalej sa spýtala, či obecný úrad plánuje tento rok nejaké podujatie na Mikuláša a ak áno, že je ochotná pomôcť s prípravou. Starosta odpovedal, že áno a navrhol stretnutie dňa 2.12.2015 v stredu doobeda. Pomôcť prisľúbil aj pán Simonides Ľubo. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.12:

Diskusia.

12.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že prišiel návrh na odmenu pre poslancov v sume 650 €. A toto treba dať ešte do decembrovej výplaty. Navrhol odmeny rozdeliť takto: poslanec V. Baroš 80 €, poslankyňa Bc. L. Benčaťová R. 120 €, poslanec Bučkuliak Ján 100 € a 50 € za prácu zástupcu starostu, poslanec P. Kuzmány 120 € a 100 € za prácu s CO a poslanec Kubík Peter 80 €. Dal hlasovať za tento návrh. Návrh na rozdelenie odmien poslancom bol schválený.

Hlasovanie: za: 3 proti:0

12.2. Ing. Bodjan M. sa vyjadril pozitívne k činnosti starostu za rok jeho pôsobenia vo funkcii, kvitoval pokrok v obci. Ale podľa neho sú nedostatky v právnom povedomí niektorých poslancov a preto dal návrh, aby zastupiteľstvo sa zúčastňovalo na odborných školeniach. Zároveň sa ohradil, aby poslanec J. Bučkuliak nepoužíval invektívy voči nemu.

12.3. Pán Marek J. vystúpil ohľadne zlúčenia ZŠ a MŠ, žiadal dôsledne zvážiť výhody a nevýhody, bolo by dobre sa ešte opýtať na Dubovom a v Slov.Pravne na ich praktické skúsenosti so zlúčením školy. Navrhol dať spraviť projekt na prístavbu ZŠ a MŠ- vstupná časť, kým je ešte možnosť do r.2020. Ešte sa vyjadril k riešeniu výstavby cesty na IBV Kudera, ktoré je podľa neho zlé. Verejné osvetlenie bolo dobre spravené, lebo letkové sú ešte vo vývoji, ale navrhol vymeniť všetky svetlá 125-tky. Poslankyňa Benčaťová reagovala otázkou na starostu, či bude MŠ vylúčená zo získania dotácie ak sa zlúči so ZŠ. Starosta odpovedal, že nie.

12.4. Poslanci a starosta sa dohodli na predbežnom termíne nasledujúceho zastupiteľstva dňa 11.12.2015 o 17.00 hod. s bodom programu: Návrh rozpočtu obce na rok 2016.

K bodu č.13:

Návrh na uznesenie.

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu č.14:

Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.


 • Prílohy: Kontrola plnenia uznesení.
 • Správa HK o vykonaných kontrolách.
 • Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016 a viacročnému rozpočtu na roky 2017-2018.

 

UZNESENIE z  8.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

50. Program 8. zasadnutia zastupiteľstva obce Jazernica.

51. Poslankyňu Bc.Luciu Benčaťovú R. za overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.

52. Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015.

53. Predaj starého hasičského auta 1203 pánovi Ličkovi z Jasenova.

54. Zmenu pracovného úväzku starostu obce Jazernica z 0,4 úväzku na 0,5 úväzku.

55. Odmeny poslancov podľa návrhu starostu.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

55. Správu HK obce o vykonaných kontrolách.

56. Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2018.

57. Rozpočtové opatrenie č.5/2015.

58. Informácie o možnom zlúčení ZŠ a MŠ.

59. Informáciu o návrhu multifunkčného ihriska.

60. Informáciu o príprave Mikuláša dňa 2.12.2015.

61. Žiadosť pani Šebestovej o výrub stromov.

Website design & development by CodeShore