Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce, 
konaného dňa 11.12.2015 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.


Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny

Člen návrhovej komisie: p. Bučkuliak Ján

Overovateľ zápisnice : p. Baroš Vladimír

Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra


Program zasadnutia:

   1. Otvorenie.

   2.Program zasadnutia- schválenie.

   3.Určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.

   4.Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce.

   5.Rozpočet obce na rok 2016- schválenie..

   6.VZN č.2/2015 o spôsobe zberu a peprave komunálneho odpadu – schválenie.

   7.Inventarizačné komisie a likvidačná komisia – schválenie.

   8.Informácie starostu.

   9.Žiadosti občanov a iných subjektov.

  10.Interpelácie poslancov OZ.

  11. Diskusia

  12. Návrh na uznesenie.

  13. Záver.

K bodu č.1, 2 a 3: Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.


Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p.Baroša Vladimíra a za člena návrhovej komisie p. Bučkuliaka Jána. Za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru.  Oznámil, že by chcel zmeniť program zasadnutia a to doplnením bodu-Inventarizačné komisie a likvidačná komisia – schválenie pod bod č.7.  Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

3.2. Pán poslanec Bučkuliak Ján a p.poslanec Kubík Peter mali pripomienky k zápisnici z minulého zasadnutia OZ, ktorú doplnila p.poslankyňa Bc.Lucia Benčatová-R. s tým, že to nebolo správne doplnené. Pán starosta navrhol, aby sa zišli  spolu s p.poslankyňou Bc.L.Benčatovou na obecnom úrade napr.v utorok večer. Poslanci s tým súhlasili.


K bodu č.4: Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce

4.1 Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.8/2013/C,uzn.č.1/2015/C, uzn.č.8/2015/C,uzn.č.10/2015/C a uzn.č. 11/2015/D.

4.2 Ďalej predložila OZ návrh plánu HK na 1.polrok 2016 ku jeho schváleniu.  Poslanci o návrhu hlasovali.               Hlasovanie: za: 4                  zdržal sa: 1                     proti: 0

4.3. Potom hlavná kontrolórka prečítala Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2018. Poslanci to zobrali na vedomie.

 

K bodu č.5:Rozpočet obce na rok 2016- schválenie.

5.1. Pán starosta prečítal návrh rozpočtu na rok 2016 a návrh viacročného  rozpočtu na roky 2017-2018, potom prenechal slovo pani ekonómke . Ďalej p. starosta oznámil, že kto má pripomienky k návrhu rozpočtu, aby ich oznámil. K tomuto sa ohlásila p .poslankyňa Bc.L.Benčatová, ktorá predniesla pripomienky finančnej komisie za 1. či sa počíta s nejakými grantmi. P. starosta odpovedal, že nie. Za 2.či sa spravila zmluva na údržbu verejného osvetlenia a je navýšená položka  na 2000 €. K tomuto odpovedala p. Michálková, že každý rok sa niečo na verej. osvetlení vymení a tých 2000 € sa skladá z 1200 € na nákup materiálu a 800 € ide na údržbu.

 Ďalej za 3. v položke rekreácia je navýšenie o 350 €, k tomuto p. starosta odpovedal, že to musí ísť na opravu kúrenia a pece v kultúrnom dome.Za 4. z čoho je platená školská jedáleň a koľko je tam zamestnancov, p. Michálková odpovedala, že ŠJ je platená z obecných peňazí a sú tam dve zamestnankyne.Za 5.či sa nerozpočtuje na voľby s nejakou sumou, aby sa o to navýšil rozpočet. Pani Michálková odpovedala, že to príde list z MF, kde nám sumu určia a rozpočtovým opatrením sa suma v rozpočte upraví. Za 6.nerozpočtuje sa v položke CO k tomuto p. starosta odpovedal, že v prípade nejakej živelnej udalosti si obecný úrad náklady bude hradiť sám, tieto náklady si prerátame a potom si to budeme od štátu čerpať.

Za 7. či sú zapracované do projektu na chodník aj merače rýchlosti v kapitálových výdavkoch. Pán starosta odpovedal, že peniaze na merače rýchlosti je viacero riešení ako ich získať. Za 8.obec by si mala stanoviť programové ciele a zámery, náklady na verejnú zeleň a zjednodušenou formou predložiť občanom návrh rozpočtu, lebo každý mu nerozumie. Pán starosta odpovedal, že ak niekto si myslí, že verejná správa na obecnom úrade veľa míňa všetky doklady sa mu môžu ukázať. Programové ciele a zámery naša obec nakoľko má menej ako 2000 obyvateľov robiť nemusí, bolo to odsúhlasené uzn.č.61/A/2014  zo dňa 6.3.2014 dopl.zák.583/2004,ale samozrejme vítaný je každý dobrý nápad. K tomuto p .poslanec Bučkuliak J. podotkol, že ak niekto príde s dobrou myšlienkou, môže sa do návrhu zapojiť. K návrhu rozpočtu už poslanci nemali iné pripomienky a starosta dal hlasovať o jeho schválení.

Hlasovanie: za: 4                         zdržal sa: 1                                         proti:0

5.2. Ďalej pani účtovníčka obce p. Michálková V. prečítala rozpočtové opatrenie č.6. zo dňa 11.12.2015 na mimoriadne odmeny zamestnancov v školstve v sume 554 € ako v príjmovej časti tak vo výdavkovej. Poslanci to zobrali na vedomie.


K bodu č.6: VZN č.2/2015 o spôsobe zberu a preprave komunálneho odpadu – schválenie.

6.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že VZN bolo vyvesené od 27.11.2015 k pripomienkovaniu občanov a poslancov obce. Prečítal jednotlivé body VZN. Prihlásila sa p.Bc.Lucia Benčatová, ktorá mala pripomienky, že chýba určenie zodpovednosti-obce aj pôvodcu odpadu, chýba prevencia vzniku odpadu, v III. časti Komunálny odpad a jeho druhy nie sú druhy uvedené, v časti III. v bode 3.nie je za vyradené miesto určený zberný dvor, hoci časť V. rieši jeho prevádzku, chýba určenie intervalov vývozu, biologicky rozložiteľné odpady v časti IV .navrhuje upraviť ako zvláštnu časť. Ďalej v časti VI.spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu nie je definované ani čo to je nezákonne umiestnený umiestnený odpad, v časti VIII .Poplatky je odvolávka na iné VZN č.29 a zároveň je určený nový poplatok. To je nepriama novelizácia VZN č.29. Podľa čoho je určená výška pokuty v časti IX. Priestupky, chýba určenie kontrolnej činnosti a preto navrhuje, aby návrh VZN bol prepracovaný.

6.2. Pán starosta k týmto pripomienkam povedal, že nezákonne umiestnený odpad, čierne skládky treba nahlásiť na obecný úrad. K odpadu a jeho druhy – katalóg odpadov by sme mali získať od vyšších územných celkov. Zberné kontajnery- v tomto máme problém, obec Jazernica nemá žiadny pozemok. Časť elektroodpady z domácnosti riešime cez firmu Ardo, cez technické služby systémom 2 krát do roka sa uskutoční zber. Lieky a zdravotnícke pomôcky musia sa odovzdávať do lekárne. Zberná nádoba, do ktorej budeme dávať vypálený kuchynský olej bude odvážať firma Ekooil.

Pre školskú jedáleň sú ochotný dať nám likvidátor odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad máme pri cintoríne. Pán poslanec Bučkuliak J. poznamenal, že by bolo dobre označiť to tabuľkou , že kamene nesypať. Ďalej k zberu papiera by chceli z novej kolónie dať niekde papier, pretože oni to nestihnú dať keď vtedy, keď je vyhlásený zber. Dávalo by sa to do plechovej búdy, čo je pri skládke odpadu. Pri skládke odpadu máme aj zberné nádoby na určité druhy odpadu.

VZN ešte budeme musieť upravovať od júna 2016. Zákon č.59, organizácie OZV, momentálne je ich 20. My by sme mali mať firmu Naturpak, keď nebudeme mať OZV, vyberú si nás losovaním. Za ďalšie prevádzkovanie skládky odpadu- sú tam určené hodiny k zberu odpadu. Staré pneumatiky neberieme, treba ich dať do servisu, v Turč.Tepliciach ich berú bezplatne. Kal zo septikov a žúmp, organizácie si to likvidujú na vlastné náklady a občania tiež. Poplatky máme určené. Poplatky za drobný stavebný odpad sa určujú takto: Príloha Dodatok k VZN 29. Pokuta 330 € občan a 3000 € právnická osoba. Môžeme tam určiť, dať tam do výšky 330 € a do výšky 3000 €. V priestupkoch napr. uviesť, že nie je obyvateľ obce. P. poslanec Baroš V. podotkol, že v každej časti je niečo, čo treba ešte doplniť. Po prerokovaní pripomienok dal p. starosta hlasovať. Toto nadobúda účinnosť od 1.1.2016.

Hlasovanie: za:   5                                   proti: 0

 

K bodu č.7:  Inventarizačné komisie a likvidačná komisia – schválenie.

7.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že treba robiť inventarizáciu za rok 2015 a je treba schváliť inventarizačné komisie a likvidačnú komisiu. Do inventarizačnej komisie navrhol za predsedu p. Bc. Luciu Benčatovú-R., za členov p. Bučkuliaka Jána a p. Petra Kubíka. Do likvidačnej komisie navrhol za predsedu Kuzmányho Petra, za členov Baroša Vladimíra a Veselovského Jána. Do čiastkovej inventarizačnej komisie za MŠ p. Kleinovú Petru za predsedu, za členov p. Kalnickú Annu, Panáčkovú Ivetu. Do čiastkovej inventarizačnej komisie za ZŠ za predsedu Mgr. Hrivnákovú Andreu za členov p. Kašniara Vincenta a p. Katarínu Letrichovú. Do čiastkovej inventarizačnej komisie za ŠJ za predsedu p. Krausovú Janu, za členov Vríčanovú Vieru a Panáčkovú Ivetu. Poslanci hlasovali za tieto komisie.

Hlasovanie: za: 5                            proti: 0

K bodu č.8:  Informácie starostu.

8.1.  Pán starosta informoval poslancov, že 16.12.2015 príde k nám do obce p.Budinský ,ktorý bude ráno o 8.00 hod. predvádzať rôzne hudobné nástroje v kultúrnom dome. Kto by mal záujem môže sa ísť pozrieť. Vstupné nie je žiadne. Ďalej informoval, že máme nového p. učiteľa Ivana Zjavku, ktorý príde učiť do našej ZŠ od 20.1.2016, ubytovanie mu zabezpečila p. poslankyňa Bc. L.Benčatová-R. vo Valči.

8.2. Pán Klein Ivan už začal robiť projekt na chodník. Požiarnicke auto sme predali p.Ivkovičovi Petrovi z Levíc za 800 € dňa 11.12.2015. Pán Ivkovič súhlasil, že v prípade potreby s autom príde na ukážku. Poslanci s týmto súhlasili.

Hlasovanie: za:   5                          proti:0

8.3. P. poslankyňa Bc.L.Benčatová sa spýtala, či je na pláne nejaká silvestrovská zábava. P.starosta odpovedal, že treba spraviť prípravný výbor a nemôže to byť obecný úrad, ale organizácia ako hasičský zbor, alebo Červený Kríž. Treba zabezpečiť hudbu, občerstvenie, vstupenky a dozor nad týmto podujatím. Pán starosta osloví požiarnikov, či by sa na to podujali. Za ďalšie chce poďakovať všetkým, ktorí zabezpečovali podujatie Mikuláša. Bolo to naozaj pekne pripravené. Pani Michálková podotkla, že balíčky, čo ostali sa rozdelia školákom.

8.4. Informoval o akcii obecného úradu privítanie malých detí a posedení jubilantov 27.11.2015. Oznámil aj, že bude na budúci týždeň zasvietený aj vianočný stromček.

K bodu č.: 9:Žiadosti občanov a iných subjektov.

Pán starosta oznámil, že na obecný úrad neboli doručené žiadne žiadosti od občanov.

K bodu č.10:  Interpelácie poslancov OZ.

10.1. Pán starosta oslovil poslancov, že ak majú nejaké interpelácie nech sa ozvú. Poslanci nemali žiadne interpelácie a tým bol tento bod vyčerpaný.

K bodu č.11:Diskusia.

11.1. Pán starosta vyzval prítomných ku diskusii. Vystúpil pán Marek J., ktorý sa spýtal ako pokračuje IBV-Kúdera, Záhumienky. Ako to bude s trafostanicou, na kultúrnom dome treba natrieť prahy a zástavu pri OcÚ treba novú. Pán starosta odpovedal, že IBV Záhumienky sú zastavené nakoľko majitelia sa nevedia dohodnúť a IBV – Kúdera sa asi bude riešiť v januári 2016. Trafostanicu zatiaľ dáme do prenájmu, kultúrny dom sa bude upravovať a vtedy sa natrú aj prahy. Zástavu vymeníme v dohľadnom čase.

11.2. Ďalej vystúpil pán poslanec Kubík Peter, ktorý mal námietku voči p. M.Bodjanovi, ktorý kritizoval na minulom zasadnutí neúčasť poslancov p.Kubíka P. a Baroša V. s tým, že keď sú poslanci majú byť účastní na každom zasadnutí OZ. Pán Kubík P. povedal, že keď má vážny dôvod a on ho mal aj p.Baroš V. účastní byť nemôžu a vždy sa ospravedlnia. A neverí tomu, že by pán M.Bodjan tiež prišiel, keby mal vážny dôvod k neúčasti.

 

K bodu č.12: Návrh na uznesenie..

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu č.13: Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.

 

Overovateľ zápisnice: p.Baroš Vladimír                            ...................................................


..............................................................                         ...................................................

         Ivan Gejdoš                                                            Ľubomíra Valocká

         starosta obce                                                              zapisovateľka

 

Prílohy: Kontrola plnenia uznesení.

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k návrhu viacročných rozpočtov na roky 2017-2018.

Stanovisko finančnej komisie pri OZ obce Jazernica k návrhu rozpočtu na rok 2016.

Pripomienky k návrhu VZN 2/2015.

 

 

 


Obecný úrad Jazernica, 038 44 Jazernica


UZNESENIE

z 9.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 11.12.2015

v kultúrnom dome obce Jazernica o 17.00 hod.


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
56. Program 9.zasadnutia zastupiteľstva obce Jazernica.

57. Pána poslanca Vladimíra Baroša za overovateľa zápisnice a p. Bučkuliaka Jána za člena návrhovej komisie.

58. Návrh plánu HK na 1.polrok 2016.

59. Rozpočet na rok 2016.

60. VZN 2/2015 s pripomienkami

61. Dodatok k VZN 29.

62. Inventarizačnú komisiu v starom zložení.

63. Likvidačnú komisiu.

64. Čiastkové inventarizačné komisie.

65. Inventarizáciu od 14.12.2015 do 31.12.2015

66. Predaj požiarnického auta p. Ivkovičovi za 800 €.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

62. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016 a viacročným rozpočtom na roky 2017-2018.

63. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2017-2018.

64. Rozpočtové opatrenie č.6.

65. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2016.

66. Informáciu o kultúrnom vystúpení p.Budinského 16.12.2015 v KD.

67. Informáciu o zasvietení vianočného stromčeka.


                                                                                                            Ivan Gejdoš

                                                                                                            starosta obce

 

 

Website design & development by CodeShore