Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 26.05.2016 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Vladimír Baroš
Člen návrhovej komisie: Ján Bučkuliak
Overovateľ zápisnice: Peter Kubík
Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
 3. Správa hlavného kontrolóra obce.
 4. Delegovanie poslancov do rady MŠ a rady ZŠ ( Peter Kubík MŠ, Ján Bučkuliak ZŠ)- schválenie
 5. Nákup elektrocentrály – schválenie.
 6. Rozpočtové opatrenie – na vedomie.
 7. CVČ – schválenie dotácie.
 8. Žiadosti občanov – schválenie.
 9. Informácie starostu obce.
 10. Interpelácie poslancov OZ.
 11. Diskusia.
 12. Návrh na uznesenie.
 13. Záver.

K bodu č.1, 2:

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p.Petra Kubíka. Za člena návrhovej komisie určil p. Jána Bučkuliaka. Za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Oznámil, že by chcel zmeniť program zasadnutia a to pridaním bodu 7, na základe návrhu pani poslankyne Bc. Lucie Benčátovej-Richterovej – CVČ schválenie dotácie. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.


K bodu č.3:

Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce

3.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.11/2015/D,uzn.č.14/2016/C. Bolo splnené uzn.č.12/2016/C. Bolo zrušené uznes.č.8/2013/C uznesením číslo F/1/2016 zo dňa 28. 04. 2016.

3.2. Ďalej prečítala správu nezávislého audítora a správu o vykonanej kontrole.


K bodu č.4:

Delegovanie poslancov do rady MŠ a rady ZŠ

4.1. Pán starosta oznámil že podľa zákona 596/2003 Z.z. činnosť rady je ohraničená na 4roky. Voľby týchto Rád zabezpečuje zriaďovateľ – starosta poveril riaditeľky MŠ a ZŠ aby zariadili zvolenie týchto Rád. Do Rady MŠ bol navrhnutý, ako člen pán poslanec Kubík Peter. Do rady ZŠ bol navrhnutý, ako člen pán poslanec Bučkuliak Ján, ale ten bol zvolený, ako zástupca rodičov. Preto pán starosta navrhol aby sa za člena Rady ZŠ znovu volilo z poslancov a to pán Kuzmány Peter, pani Bc. Lucia Benčátová-Richterová a pán Baroš Vladimír. Hlasovanie za člena Rady ZŠ bolo: pani Bc. Lucia Benčátová-Richterová :
Za: 1 Proti: 3

Hlasovanie za člena Rady ZŠ pán Kuzmány Peter bolo:
Za: 3 Proti:1

Hlasovanie za člena Rady ZŠ pán Baroš Vladimir bolo:
Za: 1 Proti:2

Takže za člena Rady ZŠ bol zvolený pán Kuzmány Peter. Za člena Rady MŠ bol zvolený pán Peter Kubík.
Pán starosta vypracuje poučenie, zvolá ustanovujúce stretnutie členov a Rady potom začnú pracovať od 01. 06. 2016.

K bodu č.5:

Nákup elektrocentrály - schválenie

5.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že elektrocentrála sa dá využiť pri rôznych príležitostiach napr. pri hasičských cvičeniach, živelných udalostiach a iné . Máme na výber z Tesca za 300€, z DHZ Moškovec za 700€, 6 kW a z Príboviec z TTS za 1050€ bez DPH 4 kW. K tomuto pani poslankyňa oznámila, že má možnosť zohnať lacnejšiu elektrocentrálu. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo aby sa urobil výber elektrocentrál cez elektronickú ponuku. Pán starosta dal hlasovať.

Hlasovanie: Za: 3 Zdržal sa:1 Proti:0

K bodu č.6:

Rozpočtové opatrenie – na vedomie

6.1. Pán starosta oboznámil poslancov, o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 na základe úpravy bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 659€. Ide o dotáciu z prostriedkov DPO SR o sumu 700€, o úpravu rozpočtu na matriku o sumu 56€, o úpravu rozpočtu na Voľby do NR SR o sumu -120€, ktoré boli vrátené na účet MF SR a o úpravu rozpočtu na REGOB o sumu 6€. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.7:

CVČ – schválenie dotácie

7.1. Pán starosta predložil žiadosť TJ Malý Čepčín o príspevok na činnosť nakoľko tam športujú aj naše deti. Poslanci navrhli sumu 50€. Pani poslankyňa Bc. Benčatová- Richterová odišla zo zasadnutia OZ nakoľko tento bod programu nebol podľa nej zaradený. Pán starosta dal hlasovať:
Za:3 Proti:0

7.2. Pán starosta oznámil poslancom, že nám boli doručene žiadosti z CVČ o príspevok na ich činnosť podľa počtu detí z našej obce , ktoré navštevujú toto centrum. Vo VZN máme prepočítanú sumu 30€ pre jedno dieťa. Dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0

K bodu č.: 8:

Žiadosti občanov - schválenie

8.2. Ďalej oznámil, že pán Čerchla Miroslav dal žiadosť o zamestnanie Obecným úradom . Dal hlasovať o jeho prijatí do zamestnania.
Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0

K bodu č.9:

Informácie starostu opce

9.1. Pán starosta oznámil, že sa pripravuje registratúrny plán obce.

9.2. Ďalej oznámil, že nám schválili posunutie dopravnej značky označenie obce Jazernica od prvých domov od Turčianskych Teplíc a smerom od Martina nám neschválili pretože budova mlynu nie je ešte dostavaná.

9.3. Obec kúpila drvič na konáre stál 985 €. Zamestnanci ho už používajú na zbernom dvore a môžu aj občania požiadať o drvenie konárov. Pán Peter Kuzmány podotkol, že k tomuto by sa mal vypracovať manuál na používanie drviča.
9.4. Pán starosta oznámil, že pán Slašťan spravil aktualizáciu projektov na mosty v sume 240€. Na koľko tieto projekty sú vedené ako investičný zámer treba z rezervného fondu presunúť finančné prostriedky. Dal o tomto návrhu hlasovať.

Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0

K bodu č.10:

Interpelácie poslancov.

10.1. Pán poslanec Kuzmány Peter v akom stave je chodník. Pán starosta odpovedal, že sa pripravuje projekt a pán Hanko nám spravil zameranie.

10.2. Pán poslanec Peter Kubík sa spýtal či sa bude kupovať do školy nová pec. Pán starosta odpovedal, že oslovil pána Jambora či by nám pripravil projekt kotolne na ekologické palivo .

K bodu č.11:

Diskusia.

11.1. Pán Ing. Bodjan M. sa spýtal či obec chce robiť nejaké zatepľovanie nakoľko na zbernom dvore je veľa polystyrénoveho stavebného odpadu a každý občan si stavebný odpad má likvidovať sám. Týmto sa zvyšujú náklady nás ostatných občanov. Pán starosta odpovedal, že to naviezol pán Pavle a do budúcej schôdze pripraví nové pravidlá ako nakladať s odpadmi v našej obci.

11.2. Pán Marek J. vystúpil, že na novej ceste v kanály rastie tráva treba to vyčistiť. Pán starosta odpovedal, že tam pošle pracovníkov a oni to vyčistia.

K bodu č.12:

Návrh na uznesenie.

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie.

K bodu č.13:

Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.


UZNESENIE zo 14.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

96. Pán poslanec Kubík Peter za overovateľa zápisnice a pán Ján Bučkuliak za člena návrhovej komisie.
97. Pán Kuzmány Peter za člena Rady ZŠ a pána Kubíka Petra za člena Rady MŠ od 01.06.2016
98. Nákup elektrocentrály cez elektronickú ponuku.
99. Dotácie pre CVČ 30 € na jedno dieťa.
100. Príspevok pre TJ Malý Čepčin 50€.
101. Schválenie pána Čerchla Miroslava za zamestnanca obce.
102. Prevod z rezervného fondu 240€.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

84. Správu HK obce o vykonaných kontrolách.
85. Správa nezávislého audítora
86. Rozpočtové opatrenie č.4/2016.

C. Doporučuje:

15. Vypracovať manuál na používanie drviča konárov.

Termín: 30. 06. 2016 Zodpovedný: starosta

 

Website design & development by CodeShore