Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 22.09.2016 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Ján Bučkuliak, Vladimír Baroš
Člen návrhovej komisie: Peter Kuzmány 
Overovateľ zápisnice: Peter Kubík 
Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa hlavného kontrolóra obce
 4. Elektronické obstarávanie elektrocentrály – informácia
 5.  VZN – cintorínsky poriadok – diskusia
 6. Výstavba osvetlenia ulice ku jazeru  - schválenie
 7. Rozpočtové opatrenie č.5 a č.6/2016
 8. Informácie starostu obce
 9. Interpelácie poslancov OZ
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

K bodu č.1, 2:

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p.Petra Kubíka a za člena návrhovej komisie p. Petra Kuzmányho. Za zapisovateľku p. Valockú Ľubomíru.

Oznámil,že poslanci Ján Bučkuliak a Vladimír Baroš sa ospravedlňujú.  Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program zasadnutia a voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie bola jednohlasne prijatá.

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce.

3.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že bolo splnené uzn.č.11/2015/D, uzn.č.15/2016/C a uznes.č.14/2016/C bolo splnené na polovicu. Ďalej prečítala správu o vykonaných kontrolách. Poslanci zobrali na vedomie.

3.2. Potom oznámila, že nakoľko jej končí funkčné obdobie treba vyhlásiť termín konania voľby HK obce Jazernica. Podmienky pre voľbu ukladá zákon. Obecné zastupiteľstvo uznesením stanoví postup a spôsob o vykonaní voľby HK a čo má byť súčasťou prihlášky. Poslanci OZ o spôsobe a vykonaní voľby stanovujú nasledovný postup.

 1. Zverejniť vyhlásenie OZ na úradnej tabuli,na webovej stránke obce,  deň konania voľby HK na 24.11.2016 /najmenej 40 dní pred dňom konania voľby/. 
 2. Prihlášku zasielať písomne na adresu OcÚ Jazernica najmenej 14 dní pred dňom konania voľby. Prihláška musí obsahovať doklad o dosiahnutom vzdelaní, životopis a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. HK volia poslanci OZ priamym hlasovaním. Na zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov OZ. Kandidáti sa zaradia podľa abecedy a v tomto poradí sa začína hlasovať. V ostatných náležitostiach postupovať podľa § 18a,odst.1,2,3,5,6,7 zákona 369/1990 Zb. o obec. zriadení v z.n.p. Poslanci navrhli termín konania volieb na 24.11.2016 na 16.00 hodinu v kancelárii starostu obce a spôsob konania volieb podľa § 18a ods.1,2,3,5,6 a 7. Pán starosta dal hlasovať. Poslanci tento text uznesenia schválili.

Hlasovanie: za: 3, proti: 0

K bodu č.4:

Elektronické obstarávanie elektrocentrály – informácia.

4.1. Pán starosta informoval, že na našu elektronickú požiadavku na elektrocentrálu nikto nereagoval a nedostali sme žiadnu ponuku. Pani Ing. J.Mráziková mu povedala, že na elektronické zadávanie sa dávajú požiadavky v sume 5.000  eur a takéto požiadavky nižšie sa uskutočňujú formou verejného obstarania, teda nakúpiť tovar-elektrocentrálu v predpokladanej hodnote cca 700 € postupujete podľa § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. výberom z troch ponúk, ktorá je najvýhodnejšia. Pričom cena nesmie prekročiť sumu 5000 €. Teda k zakúpeniu elektrocentrály sa musíme vrátiť na začiatok ako pôvodne sme chceli. Elektronickú ponuku sme zadali v júni a koncom  júla sme dostali odpoveď zápornú. Pani poslankyňa Bc.Benčatová Lucia sa spýtala p.starostu, či máme nejaký hospodársky poriadok do akej sumy môže pán starosta rozhodovať sám. Pán starosta odpovedal, že takýto hospodársky poriadok nemáme. Navrhla, že mu s takýmto hospodárskym poriadkom pomôže. Pán starosta odpovedal, že on sa radšej opýta starostov ako to majú oni spravené. Poslanci informáciu o elektrocentrále zobrali na vedomie.


K bodu č.5:

VZN-cintorínsky poriadok -diskusia.

5.1. Pán starosta prečítal VZN – cintorínsky poriadok o prevádzkovaní miestneho cintorína čo musí obsahovať cintorínsky poriadok. Pani poslankyňa Bc.Lucia Benčatová-R.  povedala, že toto VZN sa musí prerobiť nakoľko je už platný nový zákon č.131/2010 a zákon č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve už nie je platný. Pán starosta odpovedal, že  to prerobí.

K bodu č.6:

Výstavba osvetlenia ulice k Jazeru – schválenie dodavateľov.

6.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že oslovil firmy na výstavbu osvetlenia ulice k jazeru . Ponuku mu dal p. Ing Miroslav Bodjan v sume 4 894,80 € a p. Ján Domko firma EL-Pra v sume 1682,60 €. Na elektrickú časť práce p. starosta vypracoval návrh ,že materiál dodá za nákupné ceny firma Elektro a obchod , oslovil aj firmu BKL-elektro, Martin, ale tam mali ceny za materiál vyššie. Oslovil p. Mareka Jaroslava a p. Budiského Vlastimila na práce na namontovaní a obidvaja boli ústretoví. Ďalej oznámil, že projektant vytkol, že vzdialenosť medzi stĺpami je veľká, takže tam treba ešte doplniť lampy verejného osvetlenia. Pán starosta dal hlasovať poslancom, že betónové práce vykoná firma EL-PRA Ján Domko a  elektrickú časť podľa predloženého návrhu. Poslanci toto schválili.

Hlasovanie:za: 3, Proti: 0


K bodu č.7:

Rozpočtové opatrenie č.5 a 6/2016.

7.1. Pán starosta informoval poslancov , že nám bol upravený rozpočet o sumu 1 420 € na asistenta učiteľa a 42 € na matriku listom SVS-OMSZV1 zo dňa 14.6.2016 č.5/2016 v bežných príjmoch a výdavkoch a takisto aj zmena rozpočtu č.6/2016 zo dňa 16.8.2016 o sumu 24 € na nákup učebníc prvouky pre ZŠ Jazernica a 1 821 € na podporu vytvárania pracovných miest. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.8:

Informácie starostu obce.

8.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že zasadala komisia ROEP nakoľko mal námietky voči vlastníctvu pozemkov okolo kostola. Komisia rozhodla, že tieto pozemky prejdú do vlastníctva obce.  Cesty na cintorín, do Markovíc a ku Turcu prejdú zo Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce.  Poslanci to zobrali na vedomie.

8.2. Ďalej informoval, že p. Hladký vypracoval projekt na výstavbu chodníka. Poslanci zobrali na vedomie.

8.3. V kultúrnom dome obec dala opraviť pec. Poslanci to zobrali na vedomie.

8.4. Ďalej informoval ohľadne školy, že sme kúpili uhlie, koks a spracováva sa projekt na opravu kotolne.

8.5. P. starosta informoval o revízii detských ihrísk, pýtal sa akým spôsobom je zazmluvnené detské ihrisko  Občianskeho združenia pred starou školou. Pán doc.Mudr. M.Benčát povedal, že zariadenie detského ihriska je v ich vlastníctve a pozemok je obecný. Pán starosta sa spýtal, kto zabezpečí revíziu tohto detského ihriska. Pán poslanec Kuzmány P. povedal, že máme ešte jedno detské ihrisko pred MŠ. Pani poslankyňa Bc.Benčatová-R. povedala, že toto ihrisko pred MŠ nie je pre verejnosť. Pán starosta povedal, že pozrie vyhlášku a podľa toho sa rozhodneme čo ďalej. Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.9:  

Interpelácie poslancov.

9.1. Pán poslanec Kuzmány Peter oznámil, že bol na zasadnutí Rady školy, ktorí by radi videli čerpanie rozpočtu školy za školský rok 2015/2016. Pán starosta odpovedal, že to nie je problém. Ďalej informoval, že v Rade školy mali pripomienky k chovaniu p. školníka V.Kašniara. Pán starosta odpovedal, že p. riaditeľka má to vo svojej kompetencii. V prípade, že bude pod vplyvom alkoholu  rozviažeme s ním pracovný pomer. Ďalej p. Kuzmány P. informoval, že v škole neboli informovaní o výpadku elektrického prúdu a mali problémy v kuchyni. Pán starosta odpovedal, že táto informácia bola škole daná ale kde to uviazlo už on nevie. Pán Kuzmány Peter pochválil, že je urobená výmena svetiel a podlahy v triede ZŠ.

9.2. Pani poslankyňa Bc.Benčatová-R. sa spýtala z akých peňazí je to financované. Pán starosta odpovedal, že zo školských. Ďalej sa informovala o zlúčení ZŠ a MŠ. Pán starosta odpovedal, že toto uznesenie sa rušiť nebude, necháme to zatiaľ otvorené. Ďalej sa informovala o VZN o komunálnom odpade. Pán starosta odpovedal, že všetko sa rieši so Spolkom obcí Horného Turca. Zber nám zabezpečujú Technické služby. My máme  zmluvu s Natur Packom. Naďalej budeme robiť separovaný odpad a aktivační pracovníci to budú zaznamenávať.

9.3. Pán Kuzmány Peter mal pripomienku, že keď bol veľký dážď tak do školy cez tie veľké sklobetóny tieklo. Pán starosta odpovedal, že o tom vie, ale budeme to riešiť.


K bodu č.10:

Diskusia.

10.1. Pán doc.Mudr.Benčat M. mal pripomienku, že keď išli v Ivančinej bola tam okolo zberného dvora zelená tkanina, či by to bolo možné aj u nás. Pán starosta odpovedal, že tkanina je kúpená  a v najbližšej dobe sa to môže urobiť.

10.2. Ďalej mal pripomienku, že Občianske združenie by bolo ochotné investovať do chodníka okolo Jazierka, ale v spolupráci s Obecným úradom. Pán starosta povedal, že najradšej by chodník  zrušil. Pani Kuzmányová Eva mala pripomienku, či obec súhlasila s chodníkom okolo jazierka. Pani Bc.Lucia Benčatová-R. povedala, že obec s tým súhlasila. Pán poslanec Kubík Peter povedal, že on by súhlasil s pokračovaním prác na chodníku okolo jazierka.

10.3. Pán doc.Mudr.Benčat M. povedal, že je tam okolo chodníka neporiadok-plasty a pod. ale on by navrhoval spoluprácu s obecným úradom. Pán starosta povedal, že keď niečo vytvoríme nestačí urobiť len jeden krok, ale na zabezpečenie treba urobiť aj ďalšie kroky. Bolo by dobre pripraviť nejaké návrhy. Nech teda spraví návrh na rekonštrukciu chodníka Občianske združenie, pán poslanec Peter Kubík a spraví aj on.

10.4. Pani Eva Dianovská mala pripomienku, čo s burinou, ktorá sa do kompostu nemôže dať,pretože by všetko zaburinila. Bol návrh zo strany p.starostu, že obec by mohla zabezpečiť veľký kontajner, ale platilo by sa to z tých peňazí čo občania dávajú na komunálny odpad a tým pádom by sa nič neušetrilo. Nakoniec sa dohodlo, že si to občania budú dávať do svojich popolníc.

10.5. Pán doc.Mudr.Benčat mal pripomienku, že trčí konár do elektrického vedenia, čo treba s tým robiť. Pán starosta odpovedal, že to treba nahlásiť na poruchovú službu SSE a oni sú povinný to odstrániť. Oni robia aj preventívne prehliadky.


K bodu č.11:

Návrh na uznesenie.

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.


K bodu č.12:

Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.

 


UZNESENIE zo  16.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

110.  Pána poslanca Petra Kubíka za overovateľa zápisnice a pána poslanca Petra Kuzmányho za člena návrhovej komisie.

111. Termín konania voľby na HK na deň 24.11.2016 o 16.00 hod. v kancelárii starostu obce a spôsob konania voľby podľa § 18a ods.1,2,3,5,6,7.

112.  Schvaľuje výstavbu verejného osvetlenia na ulici k jazeru, na stavebné práce firmu EL-PRA Ján Domko a elektrickú časť práce podľa predloženého návrhu.


B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

88.  Správu HK o vykonaných kontrolách.

89.  Rozpočtové opatrenie č.5/2016 a č.6/2016

90.  Informáciu o vypracovaní projektu chodníka.

91.  Informáciu o zasadnutí komisie ROEP a zo strany Slovenského pozemkového fondu prevedenie obecných ciest do majetku obce.

92.  Informáciu o povinnosti vykonať revízie detských ihrísk.

93.  Informáciu o obstarávaní elektrocentrály.


C. Doporučuje:

16. Predložiť čerpanie rozpočtu v školstve za školský rok 2015/2016 Rade školy.
Termín: 30.10.2016 zodpovedný: starosta


17. Predložiť návrhy na chodník okolo Jazierka od Občianskerho združenia, od p.poslanca Petra Kubíka a od p.starostu.
Termín: 30.11.2016 zodpovední:Občianske združenie, p.Kubík Peter, p.starosta

 

Website design & development by CodeShore