Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica,
konaného dňa 27.10.2016 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
Člen návrhovej komisie: Bc.Lucia Benčatová-Richterová
Overovateľ zápisnice: p. Baroš Vladimír
Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.
 3. Správa hlavného kontrolóra obce.
 4. Chodník ku Jazierku–diskusia.
 5. VZN – cintorínsky poriadok – diskusia.
 6. Prevod financií z rezervného fondu /materiál na osvetlenie ulice ku Jazeru, projekt chodník/ - schválenie.
 7. Rozpočtové opatrenie č.7 – na vedomie.
 8. Informácie starostu obce.
 9. Interpelácie poslancov OZ.
 10. Diskusia.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

K bodu č.1 a 2:

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p.Baroša Vladimíra a za člena návrhovej komisie p.Bc.Luciu Benčaťovú Richterovú. Za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program zasadnutia a overovateľ zápisnice a člen návrhovej komisie boli jednohlasne prijaté.

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce.

3.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.14/2016/C,uzn.č.16/2016/C, uzn.č.17/2016/C tieto úlohy sú v plnení.

3.2. Ďalej prečítala správu o vykonaných kontrolách a správu o účasti zo zasadnutia finančnej komisie. K tejto správe mala námietky p. predsedníčka finančnej komisie poslankyňa L.Benčaťová R., ktorá informovala, že jej dala HK Valocká na schválenie Správu o účasti zo zasadnutia finančnej komisie o kontrole FK, voči ktorej podala písomnú námietku. Informovala, že HK bola pozvaná a aj sa zúčastnila FK, ale o vykonávaní kontroly neinformovala. Hlavná kontrolórka odpovedala, že nebola pozvaná a že má právo zúčastňovať sa komisií. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.4:

Chodník ku Jazierku – diskusia.

4.1. Pán starosta oznámil, že v zmysle úlohy z minulého zasadnutia predložilo OZ Jazernica návrh, ktorý predložil poslancom. On návrh na chodník okolo Jazierka neprichystal, nakoľko je to chránená krajinná oblasť , nesmie sa tam píliť, navyše je tam aj súkromný pozemok, na ktorom obec nemôže nič robiť ani investovať. Pán poslanec Peter Kubík sa ospravedlnil, že projekt nemá spravený /úloha zo zastupiteľstva č.17/2016/C/.

4.2. Pani poslankyňa Benčaťová upozornila, že informáciu starostu sú zavádzajúce, nakoľko sa nejedná o pozemok, ale o dielo- chodník. Súhlasil s návrhom OZ Jazernica, ktoré navrhuje spoluprácu pri spravovaní a rozširovaní chodníka. Navrhla, aby starosta odkomunikoval detaily spolupráce s predsedom OZJ. Starosta odmietol a povedal, že obec nemá žiadne podklady o stavbe chodníka. Do diskusie sa prihlásil K.Kuzmány a ako bývalý HK obce sa vyjadril, že obec spravila lavičku cez potok ku chodníku, ktorý ďalej robilo OZJ a preto požaduje, aby sa o chodník staralo OZJ. Do diskusie sa zapojil aj Ing.Bodjan M. s názorom,že chodník slúži všetkým ľuďom a je v katastri obce, preto je to obecná záležitosť, OZJ dobrovoľne pomáhalo obci.

4.3. Pani Venenyová sa spýtala, či sa tam môže niečo robiť, keď je to chránená krajinná oblasť a prečo sa to rieši teraz, keď ide zima. P.poslankyňa Benčaťová povedala, že sa to rieši od júna. Pán Ing.Bodjan povedal, že projekt je na obecnom úrade. Pán poslanec Kubík Peter povedal, že ak je možné zachovať chodník, aké sú možnosti. Pán starosta odpovedal, ak vyberieme peniaze za ubytovanie tieto peniaze sa môžu na to použiť. Ale z ubytovania nemáme zatiaľ ani jedno €. Pani Čierna Božena podotkla, že most bola prvá investícia a druhá investícia chodník Občianske združenie, ktorý si vybavili peniaze z Grantov, ale projekt obec nemá. Pán Kuzmány Karol povedal, že projekt na chodník obec nikdy nedostala. Tak isto aj p.starosta povedal, že prezrel všetku agendu na obecnom úrade, ale projekt na chodník nenašiel. Pán poslanec Baroš Vladimír povedal, že kto chodník vybudoval nech sa oň stará. Starosta obce dal hlasovať o návrhoch. Poslanci sa rozhodli, že zatiaľ neschvália ani návrh Občianskeho združenia, ani návrh starostu obce.

K bodu č.5:

VZN – cintorínsky poriadok –diskusia.

5.1. Pán starosta oboznámil poslancov, že vypracoval VZN o cintorínskom poriadku. Pán poslanec Kuzmány Peter sa spýtal, kto bude určený na údržbu poriadku. Starosta odpovedal, že p.Veselovský Ján sa zúčastní školenia a pripomienky k cintorínskemu poriadku treba zaslať na Obecný úrad. Pani poslankyňa Benčaťová upozornila , že opakovane žiadala o predloženie materiálu dopredu, čo jej starosta sĺúbil, no návrh VZN dostala 2 dni pred zasadnutím a nestihla sa oboznámiť s jeho obsahom.

K bodu č.6:

Prevod financií z rezervného fondu /materiál na osvetlenie ulice ku Jazeru, projekt chodník/ - schválenie.

6.1. Pán starosta oznámil, že sa zakúpil elektromateriál na osvetlenie ulice ku Jazeru v sume 1.681,37 € a p. Hladký vypracoval projekt na chodník popri hlavnej ceste v sume 900 €. Dohodnutá suma bola 800 € avšak p. Hladký sľúbil, že o túto sumu zníži projekt na vizualizáciu telocvične. P. poslankyňa Benčaťová sa spýtala, čo ak nebude dobrá projekt. dokumentácia, či sa ešte nebude cena meniť. Starosta odpovedal, že táto cena je už konečná. Dal hlasovať o prevode financií z rezervného fondu.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0

K bodu č.7:

Rozpočtové opatrenie č.7 – na vedomie.

7.1. Pán starosta prečítal poslancom rozpočtové opatrenie č.7. o zmene rozpočtu na základe listu Okresného úradu Žilina zo dňa 3.10.2016 o sumu 736 € na zvýšenie platov zamestnancom školstva pripísanú na účet 10.10.2016 a na základe listu zo dňa 11.10.2016 o sumu 86 € na asistenta učiteľa pripísanú na účet 19.10.2016. Spolu 822 €. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.: 8:

Informácie starostu obce.

8.1. Pán starosta informoval poslancov o stretnutí starostov so zástupcami Správy ciest ohľadne rekonštrukcie cesty 1/65/ Martin-Turč.Teplice/. Prebieha výberové konanie 27.10.2016. Termín stavby je 608 dní.

8.2. Ďalej informoval o vizualizácii telocvične. P.Hladký si príde pozrieť miesto ku ZŠ.

8.3. Informoval, že budúci týždeň už sa začnú kopať jamy na osvetlenie na ceste ku Jazeru.

8.4. Informoval, že kontrola detského ihriska pred MŠ dopadla dobre. Zariadenie detské ihriska pred starou školou je vo vlastníctve Občianskeho združenia a podľa vyhlášky 349/2010, každé zariadenie má mať číslo certifikátu. K tomuto podotkla p.poslankyňa Benčaťová, že to chce písomne a navrhuje, aby sa spravila statika starej školy.

8.5. K uzneseniu č.14/2016/C oznámil, že sa nám nepodarilo opraviť cesty, ale kúpime asfaltovú drť a opravíme to.

8.6. Starosta obce rozdal poslancom materiál k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 k pripomienkovaniu.

K bodu č.9:

Interpelácie poslancov OZ.

9.1. Pani poslankyňa Benčaťová sa spýtala, kedy sa začne pracovať na ceste 1/65. Starosta odpovedal, že termín ešte nie je určený. Žiadala, aby obec využila ponuku polície hliadkovať v obci. Starosta prisľúbil.

9.2. Ďalej sa spýtala o plánovanej prístavbe telocvične. Starosta odpovedal, že je to stavba, ktorou by sme si rozšírili školu a je to len návrh na vizualizáciu.

9.3. Poslankyňa Benčaťová sa opýtala starostu akým spôsobom požiada Občianske združenie Jazernica, aby zabezpečilo kontrolu na zariadenie detského ihriska pri starej škole. Starosta odpovedal, že písomne. Navrhla, aby sa rovnako obec postavila aj k budove starej školy, ktorá je vo vlastníctve obce a je využívaná na športový a hudobný klub pre mládež. Navrhla, aby sa škola sanovala, alebo aby sa spravil statický posudok starej školy. Starosta obce súhlasil, že písomne požiada Občianske združenie, aby zabezpečilo kontrolu na zariadenie detské ihrisko a súhlasil aj so statickým posudkom na starú školu.

9.4. Poslankyňa Benčaťová upozornila, že minulý rok zastupiteľstvo prejednávalo návrh rozpočtu obce na neverejnej pracovnej porade, z ktorej bola vylúčená prítomná verejnosť – člen finančnej komisie a preto navrhla, aby pracovné porady zastupiteľstva boli v zásade verejné. Starosta obce dal hlasovať. Poslanec Bučkuliak nehlasoval, pretože odišiel, prítomní boli 4 poslanci.

Hlasovanie: za: 2 zdržal sa :2 proti: 0

K bodu č.10:

Diskusia.

10.1. Pani Kuzmányová Eva sa spýtala, čo bude s mostami. Starosta odpovedal, že projekty sú pripravené a čakáme už len na výzvu z ministerstva.

10.2. Pán Ing.Bodjan mal pripomienku, že existujú čierne skládky ohľadne buriny. Potom povedal, že načo je komu vizualizácia považuje to za zbytočnú vec. Za ďalšie sa mu nepáči práca hlavnej kontrolórky.

10.3. Pani Venényová mala pripomienku, že na cestách sú riadne diery. Starosta obce odpovedal, že tam dajú asfaltovú drť a na elektrocentrálu sa musí spraviť výberové konanie. Ďalej mala pripomienku, že na cintoríne bol kedysi kontajner a teraz tam nie je, kde sa to má dávať. Starosta obce odpovedal, že sme tam dali nádobu a každý deň to upratujú aktivační pracovníci. Pani Venenyová mala dotaz aj na komunálny odpad, či môžu ísť medzi pet fľaše aj fľaše z oleja. Starosta obce odpovedal, že dá vytlačiť oznam o odpadoch do domácností. Ku zberu burín odpovedal, že je to spoplatnená služba a aktivační pracovníci to budú kontrolovať od 1.1.2017.

10.4. Pani poslankyňa Benčaťová podotkla, aby do tých burín nešla tráva z trávnika.

K bodu č.11:

Návrh na uznesenie.

11.1. Návrh na uznesenie prečítala pani poslankyňa Bc.L.Benčaťová-Richterová členka návrhovej komisie, ktorý bol jednohlasne prijatý.

K bodu č.12:

Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.


UZNESENIE zo 17.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

113. Pána poslanca Baroša Vladimíra za overovateľa zápisnice a p.Bc. Luciu Benčaťovú-Richterovú za členku návrhovej komisie.
114. Program 17.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica dňa 27.10.2016.
115. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky-osvetlenie a rozhlas na ulici ku Jazeru vo výške 1 681,37 €.
116. Prevod z finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky-projektová dokumentácia k projektu Chodník vedľa hlavnej cesty vo výške 900 €.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

94. Správu HK obce o kontrolnej činnosti s pripomienkami.
95. Návrh VZN č.4 o prevádzkovaní miestneho cintorína.
96. Rozpočtové opatrenie č.7/2016 / 822 € na platy v ZŠ/.
97. Informáciu o stretnutí so zástupcami Správy ciest vo veci prípravy rekonštrukcie cesty č.1/65 Martin-Turčianske Teplice/.
98. Informáciu o príprave vizualizácie prístavby telocvične v ZŠ.
99. Informáciu o prebiehajúcich prácach na stavbe – osvetlenie ulice ku Jazeru.
100. Informáciu o revízii detského ihriska pri MŠ.
101. Informáciu starostu o plánovanom oslovení Občianskeho združenia Jazernica, aby Občianske združenie predložilo certifikát k zariadeniu na detskom ihrisku pri starej ZŠ.

E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

11. Návrh Občianskeho združenia Jazernica „Chodník ku Jazierku“, ani návrh starostu o zrušení chodníka ku Jazierku.

12. Pracovné porady Obecného zastupiteľstva o rozpočte za verejné.

Website design & development by CodeShore