Z á p i s n i c a

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

konaného dňa 23.05.2019 o 18.00 hod. v Jazernici

 


 

 


Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, , Jaroslav Marek, Jozef Baroš, Michal Tišťan poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce

Neprítomní: p. V. Baroš , p. Peter Kubík- ospravedlnený

Hostia- prezenčná listina príloha č. 1

 


Člen návrhovej komisie: J. Baroš

Overovateľ zápisnice: M. Tišľan

Zapisovateľ: Jaroslav Marek

 


Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
Správa HK obce a kontrola uznesení.
Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu- na schválenie.
7. Žiadosti občanov a iných subjektov.

8. Informácie starostu obce

9. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 


K bodu 1. Otvorenie .

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanci Peter Kubík a Vladimír Baroš sa ospravedlnili, traja poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

 


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Jaroslava Mareka , za overovateľa poslanca Michala Tišťana a za člena návrhovej komisie poslanca Jozefa Baroša.

2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 4. zasadnutia, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli (príloha č. 2) :

 


Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 4. zasadnutia (viď vyššie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu .

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: úloha podľa uznesenia 14/2016/C zo dňa 3.3.2016 a to oprava ciest, je splnená

 


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

 

 

 

K bodu 4. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu – na schválenie.

 


4.1) Starosta predložil na schválenie prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na zaplatenie faktúry za opravu cesty v miestnej časti Kolónia. Stavbu zrealizovala firma DOPRASTV a.s. a faktúra bola vo výške 25 842,60-EUR.

 


Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci prevod finančných prostriedkov schválili.

 

 

 

 


K bodu 5. Žiadosti občanov a iných subjektov .

 


5.1) Na rokovanie bola predložené odvolanie p. Mazúcha proti Rozhodnutiu č. 87 vydané správcom poplatku –Obec Jazernica zo dňa 05.03.2019 nakoľko menovaný neprodukuje žiadne komunálne odpady.

 

Hlasovanie: za 0, proti 3, zdržal sa 0

Poslanci odvolanie neschválili.

 


K bodu 6. Informácie starostu obce.

 


6.1) Starosta informoval poslancov o námietkach katastrálneho úradu pri výmene pozemkov s  p. Tanistrákom a jeho manželkou. Námietka bola vznesená pri výmene, kde p. Tanistrák ako samostatný vlastník , nedostane adekvátnu náhradu od obce do svojho vlastníctva. Obec spravila dodatok č.1 zámennej zmluvy v ktorom upravila vlastnícke vzťahy tak , že p. Tanistrák dostane do svojho výlučného vlastníctva podiel na pozemku E-KN č. 26/2 k.u. Jazernica.

 


Hlasovanie: za 0, proti 3, zdržal sa 0

Poslanci úpravu vlastníckych vzťahov schválili.

 


6.2) Starosta informoval poslancov o zámere a ponuke p. Tanistráka o výmene pozemku v miestnej časti Kolónia , ktorej by ale mala predchádchádzať kúpa pozemku v časti pri žel stanici.

 


Poslanci zámer zobrali na vedomie.

 


6.3) Starosta informoval poslancov o svojej zdravotnej dovolenke a o tom že ho zastupuje p. Peter

Kubík.

 


Poslanci zobrali na vedomie.

 

 

 

K bodu 7. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

 


- p. poslanec Marek dal návrh na vydláždenie priestoru pred obecnými tabuľami a kúpu vitríny .

 


Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci návrh schválili.

 

 

 

 


K bodu 8. Diskusia

 


- p. Čierna upozornila na zlý stav ciest pred ich domom

- p. Čierna upozornila na potrebu prísnejšej kontroly požičiavania Kultúrneho domu.

 


K bodu 9. Návrh na uznesenie.

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Jaroslava Mareka , za overovateľa poslanca Michala Tišťana a za člena návrhovej komisie poslanca Jozefa Baroša a schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na zaplatenie prác na oprave cesty v Kolónii.

3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu vlastníckych vzťahov pri výmene pozemku medzi obcou Jazernica a p. Tanistrákom.

4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydlaždenie priestoru pred obecnými tabuľami a kúpu novej vitríny.

5.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK .

6.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zámer p. Tanistráka o usporiadanie pozemkov v Kolónii.

8.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.

 

 

 

Hlasovanie: 3 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica.

 

 

 

K bodu 10. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

 

U Z N E S E N I E

Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica konaného dňa 23.05.2019 v kultúrnom dome v Jazernici o 18.00 hod.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
17. Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Jaroslava Mareka,za overovateľa poslanca Michala Tišťana a za člena návrhovej komisie poslanca Jozefa Baroša a schválilo program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 


Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 


18. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 25 842,60- Eur, na opravu cesty v miestnej časti Kolónia , bez výhrad.

 


Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

19. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu vlastníckych vzťahov pri výmene pozemkov medzi obcou Jazernica a p. Tanistrákom takto:

 


1. Prvá zmluvná strana je vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Jazernica, obec Jazernica, okres Turčianske Teplice, a to:

- pozemku parcela registra „E“ parcelné číslo 60 o výmere 9577 m2 druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na liste vlastníctva 352, vlastníctvo v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1). List vlastníctva je vedený Okresným úradom Turčianske Teplice, Katastrálnym odborom.

Uvedený pozemok v podiele 1/1, obec Jazernica prevádza a František Tanistrák a Jaroslava Tanistráková prijímajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 


2. Prvá zmluvná strana je vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Jazernica, obec Jazernica, okres Turčianske Teplice, a to:

- pozemku parcela registra „E“ parcelné číslo 26/2 o výmere 178 m2 druh pozemku orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva 353, vlastníctvo v spoluvlastníckom podiele 1/3. List vlastníctva je vedený Okresným úradom Turčianske Teplice, Katastrálnym odborom.

Uvedený podiel na uvedenom pozemku obec Jazernica prevádza a František Tanistrák prijíma do jeho výlučného vlastníctva.

 


3. Druhá zmluvná strana je spoluvlastníkom v podieloch 5/48 a 1/24, ďalej druhá a tretia zmluvná strana sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi spoluvlastníckeho podielu 41/48 nehnuteľností v katastrálnom území Jazernica, obec Jazernica, okres Tur

ianske Teplice, a to:

- pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 1/1 o výmere 1455 m2, zastavaná plocha a nádvorie, z toho zámena sa týka len časti parcely 1/1, ktorá je v geometrickom pláne č. 28/2016 zo dňa 31.3.2016 vyhotoviteľa Ing. Ľubomír Hanko – Georeality, IČO 33235520, SNP 514/122, Turčianske Teplice, úradne overenom Ing. Janou Cisárikovou dňa 15.04.2016 pod číslom 73/2016, označená ako parcela č. 1/7 o výmere 901 m2 zastavaná plocha a nádvorie,

- pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 1/2 o výmere 117 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

- pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 1/3 o výmere 27 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

- pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 1/4 o výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

- pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 1/5 o výmere 300 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

- pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 1/6 o výmere 105 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

- pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 2 o výmere 191 m2, ostatná plocha,

všetky pozemky sú zapísané v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky na liste vlastníctva č. 176 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice Katastrálnym odborom. Tieto pozemky spoluvlastníci František Tanistrák a Jaroslava Tanistráková prevádzajú podiel v 1/1 z bezpodielového vlastníctva manželov do výlučného vlastníctva obce Jazernica ktorá tento prijíma v 1/1.

 


Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

 

 

20. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydlaždenie priestoru pred obecnými tabuľami a kúpu novej vitríny, bez výhrad.

 


Ivan Gejdoš

starosta obce Jazernica

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 

11. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK.

Website design & development by CodeShore