Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 28.5.2015 v kultúrnom dome v Jazernici o 17.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: p. Kubík Peter
Člen návrhovej komisie: p. Ján Bučkuliak
Overovateľ zápisnice: p. Kuzmány Peter
Zapisovateľka: p. Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice
 3. Správa hlavného kontrolóra obce
 4. Schválenie záverečný účet obce Jazernica za rok 2014
 5. Schválenie odmien pre členov ZPOZ
 6. Schválenie smernice o kultúrnom dome
 7. Schválenie štatút obecnej knižnice
 8. Schválenie individuálna výročná správa obce Jazernica
 9. Schválenie odmien volených predstaviteľov obce
 10. Informácie starostu obce
 11. Žiadosti občanov
 12. Interpelácia poslancov OZ
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

K bodu č.1 a č.2:

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil p. Kuzmányho Petra, za člena návrhovej komisie p.Bučkuliaka Jána a za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Oznámil, že p.Kubík Peter je v práci a je ospravednený. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. K programu mala pripomienku p.Valocká Ľubomíra, ktorá navrhla vymeniť bod 9.Schválenie záverečného účtu obce Jazernica za rok 2014 za bod 4.Schválenie odmien volených predstaviteľov obce. Program bol jednohlasne prijatý.

K bodu č.3:

Správa hlavného kontrolóra obce

3.1. Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.73/2011 a uzn.č.8/2013/C,uzn.č.1/2015/C aj uzn.č.5/2015/D , ktoré sa presunulo do uzn.č.8/2015/D, uzn.č.2/2015/C a uzn.č.3/2015/C ako aj uzn.č.7/2015/D nebolo splnené. Ďalej oboznámila OZ so Stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Jazernica za rok 2014. Poslanci to zobrali na vedomie.

K bodu č.4:

Schválenie záverečný účet obce Jazernica za rok 2014

4.1.Pán starosta prečítal vyhodnotenie záverečného účtu obce Jazernica za rok 2014 a následne prečítal aj Správu audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2014, ktorú poslanci zobrali na vedomie. Pán starosta dal návrh na hlasovanie na schválenie záverečného účtu obce Jazernica za rok 2014 a zároveň aj na tvorbu rezervného fondu vo výške 8 514,96 € na úhradu kapitálových výdavkov podľa potreby.

Hlasovanie:_za: 3 proti: 0

K bodu č. 5:

Schválenie odmien pre členov ZPOZ

5.1. Pán starosta prečítal návrh na odmeňovanie ZPOZ. V ZPOZ-e máme štyroch pracovníkov a p.Bučkuliaka Jána povereného zastupovaním, p.matrikárku, ktorá vedie aj pamätnú knihu p.Michálková V, speváčku Veroniku Bučkuliakovú a recitátora p. Baroša Jozefa. Kronikára obce nemáme. K tomuto mala pripomienku p.Bc.L. Benčaťová,. Ďalej mala pripomienku k čl.5 bod 2 písm.c , aby bol darček pri privítaní detí do hodnoty 15 €. Pani Čierna Božena podotkla,že príspevky a články dávali kronikárovi zástupcovia organizácií. . Pán starosta navrhol členom ZPOZ dať 3 € na hodinu.. Ďalej p. Bc. Lucia Benčaťová oznámila, že body „e a f“ by sa mohli vyčiarknuť, s čím súhlasil aj p.starosta. Mal pripomienku,že pri výročí dôchodcu,by sa obradu mohlo zúčastniť aj viacej dôchodcov.Viac pripomenok nebolo. Pán starosta dal hlasovať za prijatie tohto návrhu.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č.6:

Schválenie smernice o kultúrnom dome

6.1.Pán starosta informoval o novej smernici za kultúrny a hasičský dom. Pani Bc.L.Benčaťová mala pripomienku k smernici,že by bolo dobre ešte poistiť proti nečakanej udalosti. Pani Čierna Božena podotkla,že keď mal schôdzu Červený kríž dal jej starosta podpísať dohodu,kde sa zaviazala,že dá pozor. Pán starosta oznámil, že stoličky a stoly bude požičiavať on.  P.Jánošíková podpísala hmotnú zodpovednosť za knižnicu a bude požičiavať aj kuchynský riad. Pani Bodjanová navrhla,že by sa mohla pohľadať nejaká dôchodkyňa, ktorá by za nejakú odmenu po akcii kultúrny dom upratala. Pani Kuzmányová Eva povedala,že doteraz si občania upratovali sami a každý by si mal po sebe upratať.

6.2. Pán starosta povedal,že zatiaľ nech si každý po sebe poupratuje a kto by nechcel,alebo nemohol nech si zaplatí upratovaciu službu. Ale skúsi niekoho osloviť, a zazmluvniť upratovaciu čatu. Dal potom hlasovať.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č. 7:

Schválenie štatút obecnej knižnice

7.1. Pán starosta informoval, že sa mení názov Miestnej ľudovej knižnice na Obecnú knižnicu ale štatút knižnice sa nemení ale treba ho nanovo prijať. Poslanci potom hlasovali.

Hlasovanie:za: 3 proti:0 zdržal sa: 1

K bodu č.8:

Schválenie individuálna výročná správa obce Jazernica

8.1. Po vypustení bodu 7.3 poslanci správu schválili

K bodu č.9:

Schválenie odmien volených predstaviteľov obce

9.1.Pán starosta informoval poslancov o ich odmeňovaní, že by sa mal určiť systém odmeňovania. Výšku odmeny stanoví OZ. Pripomienku mal p.Ing.Bodjan M., že by to mala byť účasť na zasadnutiach a vedenie evidencie úloh poslancov. P.Bc.L.Benčaťová mala pripomienku k financovaniu komisií, ale zatiaľ sa dohodlo že za rok 2015 budú komisie robiť zadarmo. Pán starosta dal hlasovať o schválení odmien pre poslancov.

Hlasovanie: za: 4 proti: 0

K bodu č.10:

Informácie starostu

10.1.Pán starosta informoval poslancov,že by sa mohol vybudovať chodník pri hlavnej ceste po jednej strane. Ide o to vypracovať projekt a či môže hľadať projektanta. Parcela pred domom r. Dianovských bz sa musela vysporiadať.. P.starosta povedal,že sa skúsi povypytovať v akých cenových reláciách sa pohybujú projektanti. K tomuto p.Bc.L.Benčaťová povedala,že by sa to malo robiť transparentne, t.j elektronické obstarávanie. Pán J.Bučkuliak navrhol,že by sa to mohlo dať aj na Web stránku aj by sa mala určiť výška financií. Pán Ing.Bodjan M. sľúbil spoluprácu v tejto veci. Mohol by na poradu niekoho doviesť.

10.2. Ďalej p.starosta informoval o verejnom osvetlení. Ministerstvo hospodárstva dáva výzvu na predloženie projektov od 10.000 do 750.000 € je to na Web stránke. Výzva MH n financovanie osvetlenia, týka sa len existujúceho osvetlenia. Ďalej nás oslovila firma Eltodo prenesená správa verejného osvetlenia, ktorá by nám spravila rekonštrukciu verejného osvetlenia, ale by sme jej museli platiť 10 rokov prenájom. Poslanci navrhli, aby sa urobil prieskum v menších obciach, kde už táto firma robila.

10.3. Pán starosta oboznámil poslancov s nájomnými zmluvami pre kulturistov a hudobníkov, ktorí ich podpísali a sú ochotní platiť mesačne 14 € a 36 €. Avšak poslanci s tým nesúhlasili.

K bodu č.11:

Žiadosti občanov

11.1.Informoval poslancov o žiadosti kulturistov o príspevok 100 € na cvičebný stroj ,ktorí kúpili za 450 €. P. poslankyňa Bc.L.Benčaťová sa spýtala z akých peňazí sa to bude platiť. P. starosta odpovedal,že v rozpočte sú peniaze na šport v sume 450 €.

Hlasovanie: za: 4 proti:0

Poslanci odhlasovali príspevok pre TJ Malý Čepčín v sume 50 €.

Hlasovanie:za: 4 proti: 0

11.2. Ďalej informoval o žiadosti p.Sokolovej o opravu cesty, písomne to nebolo podané. . Je tam jama a jej špliecha na dom, keď prší. Po dovezení štrku pre zberný dvor sa časť dá na opravu jamy pred domom p. Sokolovej. P.Baroš V.povedal,že by to bolo dobre spraviť aj pri škole.

K bodu č.12:

Interpelácie poslancov OZ

12.1.Pani poslankyňa Bc.L.Benčaťová oboznámila OZ s návrhom na spôsob vyradenia majetku obce. Čelná stena by sa mohla zlikvidovať, 3 javiskové osvetlenia predať a rigol, sú to vlastne tvárnice by sa mohol zaradiť ako stavebný materiál. P.poslanec Bučkuliak navrhol,že by sa mohli použiť na kanál pri KD. P. Bodjanová navrhla,že čelná stena by sa mohla ponúknuť ZŠ na nejaké výtvarné aktivity. Ďalej sa p.Bc.L. Benčaťová informovala o vydaní Obecného spravodaja. P. starosta odpovedal, že bude vydaný.

K bodu č.13:

Diskusia

13.1.Pani Bc.L.Benčaťová sa spýtala,či boli jej pripomienky z 2.zasadnutia OZ rešpektované. P.Valocká Ľ. odpovedala,že ich osobne zapracovala do zápisnice z 2.zasadnutia OZ.

13.2. Pán Ing.Bodjan M.sa spýtal, prečo pán poslanec Kubík Peter už druhý raz nie je na zasadnutí OZ. Keď kandidoval na poslanca mal by si to zariadiť,aby sa zasadnutí mohol zúčastniť. Ďalej sa spýtal, kto takú zmluvu urobil ,prečo by obec mala robiť cestu pri p. Kúderovi do čoho nás to p.Marek ťahá, aký mala obec výnos z predaja parciel. Pán starosta odpovedal, že s pánom Kúderom sa mu nepodarilo stretnúť a zatiaľ počkáme do konca r.2015. Ďalej sa spýtal prečo nesvietime celú noc,obec na to prostriedky má.P.starosta odpovedal,že svietiť sa už bude túto noc.

13.3 Pani Bodjanová sa informovala ako je obec zabezpečená pred povodňami, ako by si občan vedel pomôcť. P.starosta odpovedal,že je zatiaľ 100 ks vriec a za starú školu by chcel dať doviezť piesok, ale sa bojí, aby sa nerozkradol. Ďalej je problém s hasičským autom 1203,ktoré sa ide rozpadnúť. Múzeum by si ho zobralo. Máme šancu získať auto, ale to bude vedieť až neskôr.

13.4.Pani Valocká Ľ. oznámila, že urobila predbežnú kontrolu cestovných nákladov používania súkromného auta p. starostu na služobné účely. Za mesiac január boli náklady 48,228 €, za február 2015 boli13,70 € za marec 37,80 €,za apríl 15,35 € a za máj 33,15 €.Ešte treba dorátať opotrebenie vozidla. Ako sa poslanci rozhodnú, či paušálne výdavky,alebo podľa zákona č.283/2002.Poslanci sa rozhodli, že podľa zákona 283/2002 a nie paušálne.

Hlasovanie:za: 4 proti:0

13.5.Pani Kuzmányová Eva sa informovala, čo sa dá robiť s mostom, ktorý je už dosť prehnutý a keby prišla záplava, asi by nevydržal. P.poslanec Baroš V. povedal,že pozná p.Urbana, ktorý by vedel projekt na most urobiť. P.starosta mu povedal, aby mu dal telef.číslo a že sa s ním stretne.

13.6.Pán poslanec Bučkuliak J.oznámil,že aj on už zastavil šoféra kamiónu, ktorý išiel po moste do 15 t naložený 40 t nákladom a ten mu povedal,že je zle osadená značka.Mali by chodiť cez Ivančinú. K tomuto podotkla aj p.Čierna Božena,že aj ich ohrozujú kamióny.Ešte sa spýtala ,kedy sa pri nich rozšíri cesta.

13.7. Pán starosta zabezpečí očkovanie psov.

K bodu č.14:

Návrh na uznesenie

7.1. Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu č.15:

Záver

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.

Overovateľ zápisnice: Kuzmány Peter ..........................................

 


.............................................................. ...................................................

Ivan Gejdoš Ľubomíra Valocká

starosta obce zapisovateľka

 

 

 

 

 

 

 


Obecný úrad Jazernica, 038 44 Jazernica

 


UZNESENIE

zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 28.5.2015

v kultúrnom dome obce Jazernica o 17.00 hod.

 


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
28.Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.

29.Tvorbu rezervného fondu vo výške 8 514,96 € na úhradu kapitál.výdavkov podľa potreby.

30. Schválenie odmien pre poslancov.

31. Schválenie odmien pre členov ZPOZ.

32. Schválenie smernice o kultúrnom dome.

33. Schválenie štatút obecnej knižnice.

34.Finančný príspevok pre TJ Malý Čepčín v sume 50 €.

35. Finančný príspevok pre kulturistov v sume 100 €.

36.Náhradu cestovných nákladov podľa zákona 283/2002 pre starostu obce za používanie súkromného auta na služobné účely.

37. Schválenie individuálnej výročnej správy Obce Jazernica za rok 2014.

 


B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

24. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za r.2014.

25. Správu nezávislého audítora za r.2014 z 25.5.2015.

26. Návrh na spôsob vyradenia majetku obce inventarizačnou komisiou.

 


C. Doporučuje:

4. Zistiť v akých cenových reláciách by bol možný projekt výstavby chodníka pri hl.ceste.

Termín:24.6.2015 Zodpovedný: starosta

5.Dať urobiť právny názor na cestu pri IBV-Kúdera.

Termín:priebežne Zodpovedný: starosta


D. Ukladá:

9.Urobiť prieskum verejného osvetlenia, kde robila firma Eltodo.

Termín:25.6.2015 Zodpovední: poslanci,starosta

 

Ivan Gejdoš

starosta obce

 

Website design & development by CodeShore