Zápisnica zo 6 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica
konaného dňa 12.08.2019 o 18.00 hod. v Jazernici

Prítomní: Ivan Gejdoš – starosta, , Jaroslav Marek, Jozef Baroš, Michal Tišťan, Peter Kubík poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lukáč – hlavný kontrolór obce
Neprítomní: p. V. Baroš – vzdal sa mandátu

Člen návrhovej komisie: P. Kubík
Overovateľ zápisnice: M. Tišľan
Zapisovateľ: Jaroslav Marek

Program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie
 3. Správa HK obce , kontrola uznesení .
 4. Zavedenie WIFI sústavy v obci Jazernica- na schválenie
 5. Zrušenie predkupného práva obce - na schválenie
 6. Požiarny poriadok obce – na vedomie
 7. Žiadosti občanov a iných subjektov.
 8. Informácie starostu obce
 9. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

K bodu 1. Otvorenie .

1) Zasadnutie zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý informoval, že poslanec Vladimír Baroš sa vzdal mandátu poslanca OZ a vyzval náhradníka p. Valockého Dušana ml. aby zložil zákonom predpísaný sľub. Po zložení sľubu starosta skonštatoval že piati poslanci sú prítomní a tým je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

2.1) Za zapisovateľa navrhol starosta poslanca Petra Kubíka , za overovateľa poslanca Michala Tišťana a za člena návrhovej komisie poslanca Jaroslava Mareka.
2.2) Starosta predložil na schválenie návrh programu 6. zasadnutia a požiadal OZ o doplnenie do programu bod č. 6 schválenie požiarneho poriadku obce, ktorý bol zverejnený na obecnej tabuli

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa, overovateľa a člena návrhovej komisie a schválilo program 6. zasadnutia (viď vyššie).

K bodu 3. Správa HK obce a kontrola uznesení.

3.1) Hlavný kontrolór obce Ing. L. Lukáč prečítal správu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

3.2) Kontrola uznesení: nebolo prijaté uznesenie na kontrolu

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.


K bodu 4. Zavedenie WIFI sústavy v obci Jazernica – na schválenie.

4.1) Starosta predložil na schválenie zavedenie verejnej WIFI sústavy v obci. Financie na zavedenie vo výške 15000- Eur by išli z grantu vlády SR. Spolu účasť obce je vo výške 500- Eur. Sústava by bola vytvorená káblovou inštaláciou a v desiatich bodoch by bola pokrytá celá obec.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci žiadosť o zavedenie WIFI sústavy schválili.


K bodu 5. Zrušenie predkupného práva obce – na schválenie .

5.1) Na rokovanie bola predložená žiadosť skupiny občanov ktorý žiadajú obec o zrušenie predkupného práva na ich pozemky. Predkupné právo malo zaniknúť kolaudáciou rodinných domov ale nezaniklo a prešlo do LV dotknutých občanov.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci zrušenie predkupného práva obce schválili..

K bodu 6. Požiarny poriadok obce – na schválenie.

6.1) Starosta predložil na schválenie požiarny poriadok obce ktorý vypracovala p. Mercelová , preventívar obce.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0

Poslanci požiarny poriadok obce schválili.

K bodu 7. Žiadosti občanov a iných subjektov .

7.1) Na rokovanie bola predložená žiadosť p. Mareka o vykosenie pozemku ktorý susedí s jeho pozemkom . Starosta žiadosť posunie vlastníkovi pozemku.

7.2) Na rokovanie bola predložená žiadosť p. Valockého o otvorenie zberného miesta separovaného zberu na pracovný deň.
Zberný dvor bude otvorený v stredu od 17.00 do 18.00 a v sobotu od 10.00 do 11.00.

K bodu 8. Informácie starostu obce.

8.1) Starosta informoval poslancov o možnosti leteckého fotografovania obce . Poslanci návrh odmietli.

8.2) Starosta informoval poslancov o výmene pozemkov pod obecným úradom. V čase písania zápisnice sú pozemky zapísané v katastri a Obec Jazernica má pod obecným úradom vlastný pozemok.

K bodu 9. Interpelácie poslancov Obecného zastupiteľstva.

Poslanci tento bod nevyužili na žiadne otázky.

K bodu 10. Diskusia

- p. Čierna upozornila na potrebu opíliť stromy pri ceste do Markovíc
- p. Medvecká upozornila na vyvezený neporiadok ku potoku
- p. Kuzmányová sa pýtala na zber papiera

K bodu 11. Návrh na uznesenie.

1) Obecné zastupiteľstvo schválilo za zapisovateľa poslanca Petra kubíka , za overovateľa poslanca Michala Tišťana a za člena návrhovej komisie poslanca Jaroslava Mareka a schválilo program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zavedenie WIFI sústavy v obci Jazernica

3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie predkupného práva obce na pozemky občanov.

4.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje požiarny poriadok obce

5.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK .

6.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

7.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.


Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 sa zdržal

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica.


K bodu 12. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce I. Gejdoš.

 

UZNESENIE zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

26. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za zapisovateľa p. Petra Kubíka , za overovateľa zápisnice p. Michala Tišťana , za člena návrhovej komisie p. Jaroslava Mareka

27. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „WIFI pre Teba“

- realizáciu projektu s názvom „WIFI pre Teba“

- výšku maximálneho spolufinancovania 5% zo strany žiadateľa obec Jazernica

28. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie predkupného práva obce na pozemky vybraných občanov.

29. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje požiarny poriadok obce.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

20. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK.

21. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

22. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.


Uznesenie schválené Obecným zastupiteľstvom na 6. zasadnutí dňa 12. 08. 2019

Website design & development by CodeShore