Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 24.9.2015 v kultúrnom dome v Jazernici o 18.00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
starosta obce Ivan Gejdoš, hlavný kontrolór Ľubomíra Valocká  a poslanci Peter Kubík, Peter Kuzmány a Bc. Lucia Benčaťová Richterová

Ospravedlnení: Bučkuliak Ján, Baroš Vladimír

Člen návrhovej komisie: Bc. Lucia Benčaťová

Overovateľ zápisnice: Kuzmány Peter

Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice.
 3. Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce.
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015 – na vedomie.
 5. Výmena osvetľovacích telies – schválenie.
 6. Nákup požiarnej techniky – schválenie.
 7. Zmena pracovného času v MŠ – schválenie.
 8. Zvýšenie poplatku v školskej družine na 5,00 € - schválenie.
 9. Žiadosti občanov – list p. MUDr. M. Benčata- zverejnenie združenie matrikárok- žiadosť o dotáciu.
 10. Informácie starostu obce – možnosť podávania obedov v knižnici, Bioodpad.
 11. Interpelácie poslancov.
 12. Príprava a doručovanie podkladov na obecné zastupiteľstvo.
 13. Diskusia.
 14. Návrh na uznesenie.
 15. Záver.

K bodu č.1 a č.2:

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce.Za overovateľa zápisnice určil p.Kuzmányho Petra, za člena návrhovej komisie p.Bc. Luciu Benčatovú a za zapisovateľku p.Valockú Ľubomíru. Oznámil, že p.Bučkuliak Ján a p.Baroš Vladimír sú ospravednení. Prečítal program zasadnutia a navrhol bod 9 vymeniť za bod 4 a vypustiť bod 8 kúpna zmluva SSE, ktorý ešte nemá dobre pripravený.K programu mala pripomienku p. Bc. Lucia Benčatová , ktorá navrhla doplniť bod 12 a to príprava a doručovanie podkladov na obecné zastupiteľstvo a bod „Výmena osvetľovacích telies – na schválenie“ dať len „na vedomie“, pretože materiál k tomuto bodu nebol poslancom predložený.Poslanci Kubík a Kuzmány súhlasili s doplnením bodu 12, ale nesúhlasili s návrhom „na vedmomie“. Program bol prijatý.

K bodu č.3:

Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce

Hlavná kontrolórka obce p.Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, žebolo splnené uzn.č.73/2011,uzn.č.3/2015/C ,uzn.č.4/2015/C,uzn.č.6/2015/C a nebolo splnené,uzn.č.1/2015/C aj uzn.č.2/2015/C.Ďalejoboznámila OZ so Správou o vykonaných kontrolách. Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.4:

Rozpočtové opatrenie č.4/2015 – na vedomie

Starosta prečítal zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 ,kde sa jednalo o čiastky 2175 € do bežných príjmov a výdavkov a sumu 7 189 € do kapitálových príjmov a výdavkov. L.Benčaťová R.položila otázku starostovi, či túto zmenu rozpočtu nemá zastupiteľstvo schvaľovať a nielen brať na vedomie. Starosta odpovedal, že rozpočtové opatrenia poslanci vždy len berú na vedomie.

Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.5:

Výmena osvetľovacích telies – schválenie

Starosta prečítal cenové ponuky firiem na LED svietidlá na verejné osvetlenie a to firmy SGH Senec, INLED Senec a firma OMS a firma R.Siakel. Cenove najdostupnejšou bola firma INLED Senec ,kde to vychodilo 144 € na jedno svetlo. Záruka svietidiel by bola 5 rokov a klesla by aj spotreba elektrickej energie štvornásobne. Navrhol zakúpenie 22 ks svietidiel, čo by predstavovalo sumu 3200 €. K tomuto mala poslankyňa Bc.Lucia Benčatová návrh, aby obec zvážila aj nákup meračov rýchlosti z tejto sumy, nakoľko sa má kvôli oprave „betónky“ odkloniť doprava TR-MT cez Jazernicu. Starosta odpovedal,že merače rýchlosti nie sú kapitálový výdaj,ale môžu sa zaradiť do výstavby chodníka pri hlavnej ceste. Informoval, že oslovil p.Kleina, ktorý prisľúbil spraviť projekt na chodník asi za 250 € a 100 € na poplatky. Pani poslankyňa sa spýtala z akých peňazí postavíme chodník. K tomuto odpovedal, že keď bude projekt môžeme si dať žiadosť na dotáciu na výstavbu chodníka z LídraPartnerstvo obcí Horného Turca. Poslanec P.Kuzmány a p.poslanec Kubík P.povedali,že by radšej celú sumu 3200 € dali na verejné osvetlenie a merače rýchlosti by sa poriešili neskôr. Starosta dal hlasovať za prijatie tohto návrhu.

Hlasovanie: za: 3 proti: 0

K bodu č.6:

Nákup požiarnej techniky

Pán starosta informoval o potrebe nákupu hasičskej striekačky pre DHZ. Mladí hasiči majú dobré výsledky na súťažiach, je záujem o tento šport a je možnosť vytvoriť už aj dievčenské hasičské družstvo. Týmto by sme pritiahli aj mladých ľudí k k užitočnému využitiu ich voľného času. Starosta spolu s požiarnikmi pozeral ponuky na nové striekačky. Všetky boli v sume 5000-6000 €. Požiarnici oslovili p.Ličku, y Obce Jasenovo ktorý spravil novú striekačku za 4900 €, pričom 900 € by zaplatili hasiči a 4000 € obec. Dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie: za: 3 proti:0

K bodu č. 7:

Zmena pracovného času v MŠ

Starosta informoval, o žiadosti MŠ Jazernica o zmene pracovného času: začiatok pracovnej doby od 6,30 hod. do 16,00 hod., t. z. predĺženie o 30 min z pôvodného času 15.30 h. Týmto chce riaditeľka Kalnická A. vyjsť v ústrety rodičom, ktorí pracujú v Martine a dochádzajú vlakom 15.50 h.

Hlasovanie:za: 3 proti:0

K bodu č.8:

Zvýšenie poplatku v školskej družine na 5 €

Starosta navrhol zvýšenie poplatku v školskej družine na5 € z doterajších 2 € za mesiac. Poplatok platia rodičia, ktorých detí sú v ŠKD. Zvyšok doplácala obec.Tieto peniaze sú účelové a budú slúžiť len na potreby v školskej družine. Dal za tento návrh hlasovať.

Hlasovanie:za: 3 proti:0

K bodu č.9:

Žiadosti občanov

9.1. Starosta informoval poslancov o liste Doc. MariánaBenčaťa, ktorý žiadal o jeho zverejnenie. V tomto liste žiadal o zverejnenie listu, na ktorý sa odvolával p.Michal Kúdera na minulom zasadnutí zastupiteľstva. Starosta oznámil, že všetko prehľadali aj s pani Michálkovou Vlastou, ale takýto list na obecnom úrade nie je. Ďalší postup by navrhol riešiť osobným dohovorom medzi p. Kúderom a Doc. Benčaťom. Poslanci zobrali na vedomie.

9.2. Starosta predložil žiadosť od Združenia matrikárok na sponzorskú výpomoc na Snem matrikárok a matrikárov, ktorý sa bude konať 8.10.2015.Dal hlasovať, či poslanci s touto sponzorskou výpomocou súhlasia.

Hlasovanie: za: 0 proti:3

9.3. Starosta informoval o ponuke RVC MT o školení novozvolených poslancov, starostov a primátorov. Z Jazernice prejavila záujem a bola na toto školenie prihlásená poslankyňa Benčaťová

Vzhľadom na veľký záujem a obmedzenú kapacitu školiaceho pracoviska, je zatiaľ poslankyňa zaradená ako náhradníčka. Poslanci zobrali na vedomie.

9.4. Starosta predložil žiadosť ZŠ o poskytnutie dotácie na lyžiarsky výcvik zo ZŠ Jazernica. Táto dotácia by bola 40 € na 1 dieťa a sú to peniaze z ministerstva školstva SR, ktoré posielajú na takéto činnosti a teda nárok na to majú. Jednalo by sa o 10 detí. Dal o žiadosti hlasovať.

Hlasovanie: za:3 proti:0

K bodu č.10:

Informácie starostu

10.1. Starosta informoval poslancov,že si dohodol stretnutie s p.Kozom Karolom, predsedom Jednoty v Turč.Tepliciach ohľadne obchodu Jednota v Jazernici. Pán Koza povedal, že obchod chcú rozširovať vpredu aj vzadu, ale kedy to bude ešte nevie. Nejaké projekty už majú. Financovať to bude Jednota. K tomuto p .Čierna Božena podotkla, že ten projekt určite ešte nie je, ale ako zákazníci to zatiaľ necháme tak. PaniVenényová E. podotkla, že možno by bolo lacnejšie postaviť nový obchod.Pán starosta povedal,že obec do toho nemôže nejako zasahovať. Poslanci berú na vedomie.

10.2. Ďalejstarosta informoval oliste z vodárenskej spoločnosti Turvod, ktorým informujú, že z dôvodu  znižovaní strát vody vo verejných vodovodoch bude spoločnosť dodatočne blombovať hydranty. Porušenie blomby bude pokutované. Pani Venényová sa spýtala,či niekto kontroluje hydranty. Starosta odpovedal,že áno , teraz to dosť často kontrolujú. Poslanci berú na vedomie.

10.3. Pán starosta oboznámil poslancov, že sa stretol s JUDr.Botkom J., ktorému navrhol, aby na výmenu služby, že mu dáme pozor na budovu pekárne a on by dal pre cvičenie DHZ časť pozemku pri potoku na cvičenie. Poslankyňa Benčaťová žiadala, aby tento ústny dohovor bol aj na papieri.

10.4. Starosta predložil ponuku firmy JRK o likvidácií bioodpadu v obci. Ak sa obec zapojí do projektu, firma by poskytla kompostér do každej domácnosti,drvič konárov pre obecný úrad a kompostér na odpad z kuchyne v školskej jedálni. Predpokladá sa s projektom pre viac obcí a financovanie z eurofondov. Poslankyňa Benčatová žiadala zistiť presné podmienky zapojenia sa do projektu, najmä finančné záväzky zo strany obce.

10.5.Starosta navrhol spraviť prieskum, či by bol záujem občanov o vydávanie obedov v miestnej knižnici. Obedy by si mohli občania zobrať v obedári, alebo sa tam aj najesť. Zatiaľ záujem by mali zamestnanci firmy Doppler. Ak bude dostatočný záujem, budú obedy v knižnici 11 mesiacov v roku. Na výdaj obeda sa bude musieť nájsť pracovná sila, najlepšie z Jazernice. Poslanci berú na vedomie.

K bodu č.11:

Interpelácia poslancov

11.1. Poslankyňa Bc.L.Benčaťová sa informovala , že sú sťažnosti na školníka/kuriča p.Kašniara V., a čo sa s tým ide robiť.Starosta informoval o možnostiach riešenia a že v pondelok to bude riešiť.Poslanci berú na vedomie.

11.2 Poslankyňa Benčaťová informovala, že za účelom oboznámenia sa s fungovaním zlúčenej ZŠ a MŠ má jednanie so starostom Dubového a riaditeľkou spojenej ZŠ a MŠ Dubové. Dala ponuku zúčastniť sa tohto stretnutia aj poslancom a starostovi. Poslanci berú na vedomie.

11.3 Poslankyňa Benčaťová informovala, že  začína registrácia prijímateľov na 2% a spýtala sa, či zriadovateľ – obec zvažuje registrovať ZŠ, nakoľko poplatok je 60 € . Starosta odpovedal, že to bude riešiť s riaditeľou ZŠ. V tejto veci poslankyňa informovala, OZ Jazernica spolupracovalo so ZŠ v roku 2015 a ZŠ zohnala od darcov sumu 260 €, ktorú OZ Jazernica poukáže ZŠ. Poslanci berú na vedomie.

K bodu č.12:

Príprava a doručovanie podkladov na obecné zastupiteľsto

Poslankyňa Bc.L.Benčatová žiadala o dodržiavanie zákona 369/1990 o obecnom zriadení, ktorý o.i. určuje spôsob zvolávania zastupiteľstva a termín predkladania návrhu programu. Žiadala o dodržiavanie dohody poslancov, že v pondelok pred zasadnutím zastupiteľstva sa stretne Obecná rada a všetci poslanci a starosta im predloží návrh programu a materiály na zastupiteľstvo. Predložila zápisnicu z Finančnej komisie obce Jazernica zo dňa 21.9.2015 a pripomenula, že všetko o čom rokuje zastupiteľstvo, ešte pred zasadnutím prejednáva s odborníkmi vo finančnej komisii.

Navrhla aj p.starostovi,že aj on by mohol sa s nimi o niektorých veciach včaššie dohodnúť a pripraviť a bolo by dobré zistiť, akým spôsobom to robia iní starostovia. Odpovedal že  on to má tiež pripravené len v bodoch. Poslanci berú na vedomie a ukladajú starostovi úlohu.

K bodu č.13:

Diskusia

V diskusii neboli žiadne pripomienky a týmto bol tento bod vyčerpaný.

Poslanci a starosta sa dohodli na predbežnom termíne nasledujúceho zastupiteľstva dňa 29.10.2015 a 17.00 hod.

K bodu č.14:

Návrh na uznesenie

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu č.15:

Záver

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce.


 

Overovateľ zápisnice: Kuzmány Peter
Starosta obce: Ivan Gejdoš
Zapisovateľka: Ľubomíra Valocká

Prílohy:

 • Kontrola plnenia uznesení
 • Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
 • Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie pri OZ obce Jazernica.


UZNESENIE

zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 24.9.2015

v kultúrnom dome obce Jazernica o 18.00 hod.

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

42. Sumu 3 200 € na výmenu osvetľovacích telies.

43. Sumu 4 000 € na nákup požiarnej techniky-striekačky.

44. Zmenu pracovného času v MŠ (6:30 do 16.00)

45.Zvýšenie poplatku v školskej družine na 5 € na mesiac.

46. Dotáciu pre ZŠ Jazernica vo výške 40 € na 1 žiaka na lyžiarsky výcvik.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

39.Správu HK obce o vykonaných kontrolách.

40. Rozpočtové opatrenie č.4/2015.

41. List Doc. Mariána Benčata – zverejnenie.

42. Účasť poslankyne Bc. Lucie Benčatovej na školení RVC Martin.

43. Informáciu spol. Turvod o verejnej vodovodnej sieti.

44. Informáciu o vydávaní obedov v miestnej knižnici.

45. Informáciu o ponuke likvidácie bioodpadu.

46. Informáciu o rokovaní s predsedom Coop Jednoty Turč. Teplice o obchode Jednote Jazernica.

47. Informáciu o stretnutí starostu s JUDr. Botkom.

48. Informáciu o riešení problému so školníkom -kuričom ZŠ.

49. Informáciu poslankyne L.Benčatovej o plánovanom rokovaní so starostom Dubového.

C. Doporučuje:

7. Zistiť možnosti registrácie ZŠ a MŠ v Jazernici do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016.

Termín: 29.10. 2015 Zodpovedný: starosta

8. Zistiť informácie z iných obcí o príprave a doručovaní podkladov na obecné zastupiteľstvo.

Termín:29.10. 2015 Zodpovedný: starosta

E.Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:

7. Príspevok na Snem matrikárok a matrikárov.

Website design & development by CodeShore