Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 29.10.2015 v kultúrnom dome v Jazernici o 17:00 hod.

Prezentácia: prítomní – podľa prezenčnej listiny
Ivan Gejdoš - starosta obce, Ľubomíra Valocká – HK, Ján Bučkuliak, Peter Kubík, Vladimír Baroš, Peter Kuzmány, Bc. Lucia Benčaťová Richterová

Člen návrhovej komisie: Kubík Peter 

Overovateľ zápisnice: Kubík Peter

Zapisovateľka: Valocká Ľubomíra

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice
 3. Program zasadnutia - schválenie
 4. Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce
 5. Informácia o starom hasičskom aute
 6. Zmluva o odpredaji majetku obce SSE – schválenie
 7. Spojenie ZŠ,MŠ – informácia
 8. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – informácia
 9. Zmena pracovného úväzku starostu – informácia
 10. Rozpočet obce na rok 2016 – pracovné stretnutie
 11. Žiadosti občanov a iných subjektov
 12. Interpelácie poslancov OZ
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver


K bodu č.1, 2 a 3: 

Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie pre tvorbu zápisnice, program zasadnutia – schválenie.

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce. Za overovateľa zápisnice určil Kubíka Petra a takisto aj za člena návrhovej komisie. Za zapisovateľku Valockú Ľubomíru. Oznámil, že by chcel zmeniť program zasadnutia a to doplnením bodu informáciu o starom hasičskom aute pod bod č.5.. Prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.

K bodu č.4:

Kontrola uznesení a správa hlavného kontrolóra obce

4.1 Hlavná kontrolórka obce Valocká Ľubomíra prečítala kontrolu uznesení z minulých zasadnutí OZ Jazernica a oznámila, že nebolo splnené uzn.č.8/2013/C, uzn.č.1/2015/C, uzn.č.7/2015/C aj uzn.č.8/2015/C. Bolo splnené uzn.č.2/2015/C, k čomu sa poslankyňa Bc. L. Benčatová sa spýtala ako to bolo splnené. Starosta odpovedal, že tým, že už prebieha výmena verejného osvetlenia je uznesenie naplnené a teda už netreba robiť projekt, čím sa vlastne ušetria aj finančné prostriedky obce. Ešte sa opýtala aj k uzn.č.8/2015/C na doručovanie podkladov, kde jej odpovedal, že to si ešte musí pozisťovať. Poslanci zobrali na vedomie.

4.2 HK Valocká Ľubomíra ďalej prečítala správu o vykonaných kontrolách – záznam o kontrole č.10. Poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č.5:

Informácia o starom hasičskom aute

Starosta informoval o hasičskom vozidle, ktoré ma obec vo vlastníctve a ktoré je nepoužiteľné a bez STK. O kúpu tohto auta má záujem p. Ličko z Jasenova, ktorý by si ho opravil ako veterána a je ochotný zaň dať do 800 €.. Záujem prejavil aj p. Peter Frývalský , ktorý by ho tiež opravil ako veterána a zatiaľ by bolo v Jazernici a tiež by bol ochotný ho požičať na hasičské výročia. Ďalšia možnosť je dať auto zadarmo do hasičského múzea v Martine-Priekopa za podmienky, že by nám ho požičali na hasičské výročia. Diskusia, aj s P.Frývalským, ktorý uprednostnil alternatívu dať auto do múzea. Starosta dal návrh, že osloví riaditeľa múzea, aké by mali podmienky prevzatia tohto vozidla. Návrh bol jednohlasne schválený.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0

K bodu č.6:

Zmluva o odpredaji majetku obce SSE – schválenie.

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou SSE Distribúcia o kúpu pozemku pod trafostanicou pri novostavbách na IBV Kudera, že potrebujú vysporiadať vlastníctvo kvôli kolaudácii a radi by od nás odkúpili tento obecný pozemok. Tento pozemok bol prevedený obci na základe zmluvy č.238/2009 a tento pozemok získala obec za 1 € s podmienkou úhrady 20% z ceny výstavby cesty k IBV Kudera. Poslankyňa Bc.L.Benčaťová R. informovala o stretnutí s Ing. Bubelínym (spoločná stavebná úradovňa TR), ktorý informoval aj o možnosti riešenia v tomto konkrétnom prípade a to zmluvou o prenájme pozemku, na základe ktorej by SSE mohli skolaudovať stanicu. Poslankyňa dala návrh, aby zastupiteľstvo zmluvu o predaji neschválilo, ale na druhej strane aby obec Jazernica vyšla v ústrety SSE a to návrhom zmluvy o prenájme pozemku. Po vyriešení problému s cestou na IBV Kudera môže vlastník pozemku predať dotknutý pozemok SSE. Starosta povedal, že tých 16 m štvorcových pod trafostanicou, ktorú vlastní SSE, by najradšej predal SSE. Poslankyňa podotkla, že týmto predajom sa môže zablokovať riešenie cesty. K tomuto sa pridali aj poslanci. Bučkuliak Ján navrhol dať len zmluvu o prenájme a tak isto aj p .Baroš Vladimír, ktorý podotkol, aby sme si nezaviazali ruky týmto predajom. Starosta oznámil, že pozisťuje, či majú nejaké zmluvy o prenájme. Poslanci to zobrali na vedomie a dohodli sa na prediskutovaní tohto problému v januári 2016.

Úloha: starosta zistí, či obec uzatvorila so SSE zmluvu pred výstavbou trafostanice na pozemku IBV Kudera a na žiadosť o kúpu pozemku odpovie návrhom na prenájom tohto pozemku.

K bodu č.7:

Spojenie ZŠ, MŠ – informácia.

Starosta oboznámil poslancov o možnosti zlúčiť ZŠ a MŠ do jednej právnickej organizácie. Oslovil riaditeľky ZŠ a MŠ, aby predložili svoje stanoviská k tejto možnosti. Stanoviská predložil poslancom na vedomie. Opýtal sa poslanca P. Kubíka ako predsedu školskej rady, aké má stanovisko k tomuto ŠR. Pán poslanec odpovedal, že školská rada nie je proti zlúčeniu. Poslankyňa Bc. Benčaťová R. informovala, že ani Rada školy pri ZŠ nemá výhrady proti zlúčeniu. Poslanec Bučkuliak Ján mal pripomienku, že v prípade zlúčenia musí byť nová voľba riaditeľky. Poslankyňa Benčaťová R. upozornila, že ak chce škola získať 2% z daní, malo by existovať nejaké združenie rodičov alebo iné. Zatiaľ škole vypomáha Občianske združenie Jazernica. Poslanci berú na vedomie.

K bodu č.8:

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – informácia.

Starosta predložil poslancom platný rokovací poriadok obce a oznámil im, že je možnosť poriadok aktualizovať. Predložil na pripomienkovanie s termínom do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva. Uvítal by, keby pripomienky prediskutovali poslanci aj osobne nielen písomne. Poslanci prijali úlohu.

K bodu č.: 9:

Zmena pracovného úväzku starostu – informácia.

Starosta predložil návrh na zvýšenie pracovného úväzku z 0,4 hod. na 0,5 hod. , pretože tento úväzok 0,4 hod. nepokrýva jeho pracovné povinnosti starostu a on v skutočnosti robí veľa hodín zadarmo. Týmto navýšením úväzku by bol plat starostu ročne 10 980 € v hrubom. Doteraz jeho hrubá celková mzda činí 8 784 € a rozdiel by bol o 2 196 € viac. Poslanci sa rozhodli, že až keď sa bude robiť návrh rozpočtu na rok 2016, podľa toho ako to bude vychádzať sa rozhodnú a hlasovanie presunuli na zasadnutie zastupiteľstva v novembri 2015.

K bodu č.10:

Rozpočet na rok 2016- pracovné stretnutie.

Starosta informoval, že treba spraviť návrh rozpočtu na rok 2016 a  v prípade, že poslanci majú záujem, môžu byť pri tvorbe tohto rozpočtu. Poslanci súhlasili a dohodli sa, že sa stretnú v stredu o 18.00 hod. na obec. úrade.

K bodu č.11:

Žiadosti občanov a iných subjektov.

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou MŠ Jazernica o dotáciu pre 5 detí na lyžiarsky výcvik v sume 40 € na 1 dieťa. Dotácia je príspevok z obce. Dal návrh na schválenie tejto dotácie. Dotácia schválená jednohlasne.

Hlasovanie za: 5 proti:0

K bodu č.12:

Interpelácia poslancov.

12.1. Poslankyňa Bc. Lucia Benčaťová R. informovala o žiadosti riaditeľky ZŠ o riešenie problému so školníkom p. Kašniarom V. K jeho správaniu mali pripomienky aj rodičia. Starosta odpovedal, že p. Kašniar bol písomne napomenutý, bol to jeho druhý priestupok. Kúpili sa testery na alkohol a v prípade, že sa zistí, že bol v práci pod vplyvom alkoholu, bude prepustený. V súčasnosti je V. Kašniar školník a kurič ZŠ. Pán Veselovský Ján je zamestnancom OcÚ a v prípade potreby zastupuje aj školníka.

12.2 Poslankyňa Benčaťová R. sa opýtala na fungovanie vydávania obedov v knižnici, či je o to záujem. Starosta odpovedal, že zatiaľ nie je rozhodná odozva.

12.3. Poslanec Bučkuliak Ján oznámil, že vŕby zakrývajú dopravné značky. Bolo by dobré ich obrezať. Starosta povedal, že vŕby sú na súkromnom pozemku a treba sa spýtať majiteľky, či s tým súhlasí . P.Bučkuliak J. povedal, že má na ňu telefón a zavolá jej.

12.4. Ďalej mal poslanec J. Bučkuliak pripomienku k pani učiteľke ZUŠ, že sú zo strany rodičov námietky, že je v škole dlho, míňa elektriku, vodu. Bolo mu odpovedané, že ak sú tam žiaci a ona ich učí, je to v poriadku.

12.5. Poslankyňa Bc .L. Benčaťová R. sa spýtala odkedy je platné rozhodnutie o navýšení poplatku za ŠKD na 5 €, o ktorom rozhodlo zastupiteľstvo 24.9.2015. Pán starosta odpovedal, že sa vyberalo doteraz 2 € na mesiac a zvýšenie je platné od druhého polroka školského roka, teda od januára 2016. Poslankyňa p. Bc.Benčatová získala informáciu, nevie odkiaľ, že rodičia platia príspevok do ŠKD v sume 12 €, z toho 4 € na školský účet a 8 € na  obecný účet a spýtala sa, či je to pravda. Pán starosta odpovedal, že na to nevie odpovedať, ale že to zistí a odpoveď dá na nasledujúcom zasadnutí. Zavolá si riaditeľku ZŠ aj p.Letrichovú K., aby mu to vysvetlili. Informoval, že obec dáva na školu viac financií ako posielajú rodičia na účet.

K bodu č.13:

Diskusia.

13.1. Pani Kuzmányová Eva oznámila, že nefunguje rozhlas pri nich. Pán starosta oznámil, že keď sa vymenia svetlá verejného osvetlenia, dôjde aj k oprave miestneho rozhlasu.

13.2. Pani Eva Dianovská sa spýtala, či by sa mohol do nejakej odpadovej nádoby vylievať použitý kuchynský olej, kde by to iste vylievali aj viacerí občania. Starosta odpovedal, že sa bude informovať.

13.3. Pán Kašniar V. poďakoval za to, že sa splnilo, čo sa mu sľúbilo. Je dobré, že tam dali aj prístavbu spraviť. Ďalej sa opýtal starostu, či by sa mohlo spraviť niečo s obchodom Jednoty nakoľko obchod je už starý. Pán starosta odpovedal, že už rokoval s predsedom Jednoty p. K. Kozom a možno na budúci rok s tým Jednota niečo spraví.

13.4. Pán starosta oznámil, že ho zastavila p. Hanzeľová a požadovala, aby aktivační pohrabali lístie pred ich domom, ale títo sú momentálne veľmi vyťažení a robia aj nadčasy, preto by bolo dobre, keby si občania pred svojim domom urobili poriadok aj sami.

13.5. Pán Benčat mal pripomienku, že obecný rozhlas končí na ich pozemku a ďalej do Markoviec nie sú drôty ani stĺpy. Pán starosta odpovedal, že dokončíme výmenu svetiel a potom budeme robiť rozhlas.

13.6. Ďalej sa pán Benčat opýtal, či je nový systém zberu odpadu, pretože smetiari im zobrali okrem všeobecného odpadu aj separovaný odpad (plasty), ktorý vozieva do zberného dvora. Pán starosta odpovedal, že nie je nový systém, že týmto sa navyšujú náklady obce na komunálny odpad, pretože TS si odpad odvážia a podľa toho obci fakturujú.

13.7. Pán Čierny Bohuš sa spýtal ohľadne kompostérov, či je to aktuálne. Pán starosta odpovedal, že bola spustená výzva a už sa vypracoval projekt. Obec Jazernica je v tom prihlásená, do všetkých troch kategórií. Niekedy na začiatku nového roku to bude aktuálne. L. Benčaťová R. mala pripomienku, či budeme aj niečo prispievať. Áno, obec bude niečo prispevať, na porade starostov sa starosta opýta. Mali by sme prijať nové VZN o odpadoch, ale zatiaľ sa budeme riadiť podľa starého.

13.8. Starosta ďalej oboznámil, že upratovačka zo stanice nechávala odpad pri stanici a toto musel riešiť s prednostom stanice v Diviakoch. Avšak nájdu sa v obci nezodpovední občania, ktorí vyvážajú odpad za stanicu. Treba týchto občanov upozorniť, aby to nerobili, pretože na toto máme zberný dvor v obci. Lucia Benčaťová R. informovala, že dovolili na ich pozemok dávať stavebný odpad, ale len po telefonickom alebo osobnom povolení. Pani Dianovská Eva sa spýtala, že máme dosť vysoký poplatok za KO, či by sa s tým nedalo niečo robiť. Zatiaľ nie.

13.9. Dušan Chrastina – zástupca Združenia občanov miest a obcí ako pozorovateľ zasadnutia a ako bývalý hlavný kontrolór mesta Vrútky vstúpil do diskusie s doporučením pre poslancov aj obecný úrad, že zastupiteľstvo ani starosta neukladajú úlohy jeden druhému, že nie je nadriadenosť starostu a poslancov a že zastupiteľstvo môže len „doporučovať“ alebo „žiadať“ starostu niečo vykonať.

13.10. Poslanci a starosta sa dohodli na predbežnom termíne nasledujúceho zastupiteľstva dňa 26.11.2015 o 17.00 hod.

K bodu č.14:

Návrh na uznesenie.

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami jednohlasne prijatý.

K bodu č.15:

Záver.

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť pán starosta obce.


Prílohy:

 • Kontrola plnenia uznesení.
 • Správa HK o vykonaných kontrolách.

UZNESENIE

zo 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 29.10.2015
v kultúrnom dome obce Jazernica o 17.00 hod.

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

47. Poslanca p. Petra Kubíka za overovateľa zápisnice a člena návrhovej komisie.

48. Schvaľuje finančnú dotáciu 40 € na 1 dieťa pre MŠ Jazernica..

49. Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva na 26.11.2015.

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

50. Správu HK obce o vykonaných kontrolách.

51. Návrh starostu o zmene pracovného úväzku z 0,4 hod. na 0,5 hod.

52. Informáciu o možnosti zlúčenia ZŠ a MŠ.

53. Informáciu o príprave rozpočtu obce na rok 2016.

54. Informácie o riešení problému v škole so školníkom.

C. Doporučuje:

9. Rokovať s riaditeľom hasičského múzea v Priekope o podmienkach prevzatia starého hasičského auta obce do múzea.
Termín: 26.11.2015 Zodpovedný: starosta

10. Rokovať so SSE Distribúcia o možnosti prenájmu pozemku pod trafostanicu na IBV Kudera.
Termín: 26.11.2015 Zodpovedný: starosta

11. Zistiť informáciu o možnosti zberu odpadového oleja (kuchynský olej).
Termín: 26.11.2015 Zodpovedný: starosta

D. Ukladá:

11. Zapracovať pripomienky k rokovaciemu poriadku OZ.
Termín: 26.11.2015 Zodpovední: poslanci

Website design & development by CodeShore