Jazernica je obec na Slovensku
v okrese Turčianske Teplice.

Obec sa nachádza 19 km južne od Martina. Názov je odvodený od jazierka v chotári obce, ktoré vzniklo v preliačine na mieste výberu podzemných vôd. Prvá písomná zmienka je z roku 1361, kedy sa spomína ako Zarnovich melleky (Žarnovický mlyn), avšak dnešný názov sa spomína prvý krát v roku 1415 ako Jazernicha. V chotári obce sa našli pozostatky z lužickej kultúry a staroslovienskeho osídlenia, ako aj kamenné sekerky z kremeňa z mladšej doby kamennej.

Chránený prírodný areál – Jazierko pri Jazernici

leží pri juhozápadnom okraji obce s rozlohou 800 m2, a jeho vodná hladina sa rokmi zmenšuje. Objekt tvorí veľké prirodzené pramenište poriečnej vody, v plochom alúviu potoka Teplica takmer v rovinatom prostredí Turčianskej kotliny. Hydrogeologický predstavuje Jazierko jedno z najväčších a najvýznamnejších zachovalých prameníšť poriečnych vôd Turčianskej kotliny so zachovalých prostredím a s charakteristickou vegetáciou a faunou. S jazierkom súvisí aj známa povesť Jazernická kačička.

História

Vďaka nálezom kamenných sekeromlátov srdcovitého tvaru a keramiky v obci možno predpokladať osídlenie obce stredného eneolitu (asi 2700 – 2250 rokov pred Kr.). Z mladšej doby bronzovej sa v intraviláne obce odkrylo žiarové pohrebisko a bližšie neznámy hromadný nález bronzových predmetov. Potvrdilo sa aj archeologický osídlenie z obdobia vlády kniežatstva Mojmírovcov pri rímsko-katolíckom kostole. Prvá dostupná písomná zmienka o obci dokumentuje listina „ donácia“ Ondreja II. na Matejovú (Jazernicu a Markovice) z roku 1233 (paragraf 36) ohľadom majetkových práv. V rokoch 1429, 1437 a 1442 sa ako spoluvlastník Jazernice uvádza Valentín, syn Tibu, 1434 Štefan, 1449 a 1453 Anton a Juraj Tibovci, 1457 Juda, 1461 Štefan, 1467 Ladislav a Ján z Jazernice. Uvedený Štefan z Jazernice bol v rokoch 1468, 1470 a 1476 pod županom a spolu so služnými riešil spory turčianskych zemanov. V listinách sa uvádza, že rímsko – nemecký cisár Žigmund začiatkom roku 1426 (keď sa organizovali výpravy proti husitom) ustanovil Valentína , syna Tibu z Jazernice veliteľom hradu Šašov. Jazernica a Markovice vznikali na majetku 4 popluží, nepriamo dokazuje aj rozloha ich chotárov 269 ha, čo zodpovedá rozsahu 4 popluží v 13. storočí. Aj keď kuriálne osady Jazernica, Markovice kráčali vedno s históriou a navzájom sa prebíjali až do polovice 19. storočia sa Markovice pripájajú ku Jazernici.

Dnes nie je možné zistiť z čoho vznikol názov obce Jazernica.

Časť histórie hovorí, že od potoka Jazernica (ktorý sa v histórii tiež volal Žarnovica a dnes Teplica) alebo od názvu Jazierka v chotári obce. Matej Bel, ktorý sa v Uhorsku venoval geograficko – historickej práci tiež spomína, že obec obmýva riečka Jazernica. Po stáročia patrila obec medzi kuriálne osady, kde žili výhradne zemianske rodiny.

V 15 -18. storočí sídlili v obci známe zemianske rody Jazernickovcov, ktorý mal aj svoj rodový erb a Trnavskovcov.

Známe osobnosti

Ján Bojmír (1887 – 1970) – školský inšpektor, významný organizátor turistiky na Slovensku, vlastivedný publicista

Viac info


Kultúrne pamiatky


Kamenný rímsko katolícky kostol sv. Barbory zo začiatku 15. storočia

Kamenný rímsko katolícky kostol sv. Barbory zo začiatku 15. storočia, v ktorom je neskoro gotický krídlový oltár z 1517 s tabuľovými maľbami a rezbami. Jeho maľby pripisujú majstrovi Hansovi žiakovi majstra Pavla z Levoče. Sochy a reliéf vynikajú majstrovským rezbárskym umením. Žiaľ pred rokom došlo k odcudzeniu drevenej plastiky sv. Anny s dieťaťom v náručí sv. Márie a dvoch sošiek z krídlového oltára. Je nesporné, ako už bolo spomenuté, že kostol už stál v stredoveku a súčasný kostol bol postavený na starších základoch asi začiatkom 15. storočia. V roku 1517 bol prestavaný. V roku 1707 ho dal obnoviť Ladislav Pronay. Za reformácie až do roku 1709 patril evanjelikom. 

Renesančná  kúria

pravdepodobne patrila rodom Jazernickým alebo Trnavským zo 16. storočia, ktorá mala v roku 1695 výmer 32 korcov.

Aerofoto Jazernica 2015

Website design & development by CodeShore