Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

(V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho
pozemku v znení neskorších predpisov)

Identifikačné údaje prevádzajúceho: Obec Jazernica

Údaje o poľnohospodárskom pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností:
Pozemok evidovaný v okrese Turčianske Teplice, obec Jazernica,
katastrálne územie Jazernica, zapísaný na liste vlastníctva č. 352 ,
na parcele registra E p. č. 60, výmera parcely 9577m2,

Druh a spôsob využitia pozemku - trvalý trávnatý porast.

Príslušnosť k ZÚO - pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

Cena a splatnosť pozemku: 4,50- EUR/ m2 (slovom štyri eura päťdesiat centov za meter štvorcový)

Účel použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce: nie je v ÚP obce.

Termín na predkladanie písomných ponúk je stanovený do dňa 25.10. 2018

Adresa na predkladanie písomných ponúk na kúpu pozemku je:
Obecný úrad Jazernica
Jazernica 50 , 03844

Ponuky ktoré prídu po stanovenom termíne sa nebudú brať do úvahy.

Vyvesené na úradnej tabuli obce Jazernica dňa: 5.10.2018

Obec Jazernica
Ivan Gejdoš- starosta

 

E-mail pre obecný úrad

Website design & development by CodeShore