Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
JazernicaHľadať
 
 

Matričný úrad

Pod matričný úrad v Jazernici patria obce:

Abramová

Borcová

Blážovce

Jazernica

Moškovec

Ondrašová

Kontakt na matričný úrad v Jazernici


 

Kniha narodení a rodný list

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

 • Dieťa narodené v platnom manželstve: občiansky preukaz rodičov, sobášny list, hlásenie o narodení dieťaťa.
 • Dieťa narodené slobodnej matke: občiansky preukaz, hlásenie o narodení dieťaťa.
 • Ak rodičia nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením (zápisnicou).
 • Dieťa narodené rozvedenej matke: právoplatný rozsudok o rozvode, občiansky preukaz, hlásenie o narodení dieťaťa.
 • Dieťa narodené vdove: úmrtný list zosnulého manžela, občiansky preukaz, hlásenie o narodení dieťaťa.

 

Kniha manželstiev a sobášny list

K žiadosti o uzavretie manželstva treba pripojiť tieto doklady:

 • Snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky:
  slobodní: rodné listy, platné občianske preukazy
  ovdovelí: rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela(ky) alebo právoplatné rozhodnutie súdu o dôkaze smrti alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho
  rozvedení: rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • Cudzinci predložia:
  Všetky hore uvedené doklady, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami (doklady písané v cudzom jazyku je potrebné ich dať preložiť súdnym tlmočníkom)
  Matričnému úradu snúbenci vyššie uvedené doklady predložia najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Sobášny list sa spravidla vybavuje v najbližší pracovný deň po uzavretí manželstva, v prípade cirkevného sobáša je cirkevný úrad povinný do troch dní doručiť zápisnicu na príslušný matričný úrad, ktorý potom vyhotoví sobášny list.

Sobášne dni na matričnom úrade sú piatok a sobota.


 

Kniha úmrtí a úmrtný list

Úmrtie oznamuje matričnému úradu pozostalý na základe listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil lekár vykonávajúci prehliadku tela.
Predložiť treba tri kópie listu o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.


 
ÚvodÚvodná stránka